Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dosije Kulijanu

Dosije Kulijanu

Ratings: (0)|Views: 28 |Likes:
Published by Bl_P

More info:

Published by: Bl_P on Aug 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

 
 dosijekulijanu
 
tre}i program
LETO–JESEN2008
292
 
293
MILAN VUKOMANOVI]
GDE BOG PIJE KAFU: IMAGINARNI SVETOVI JOANA KULIJANUA
Nikada nisam upoznao Joana Kulijanua, iako sam dva puta bio na fa- kultetu gde je ubijen. [tavi{e, iz njegove kancelarije na
 Divinity Schoo- lu
Univerziteta u ^ikagu stizala su mi, tog leta 1988. godine, ohrabru- ju}a pisma da }e mi on biti mentor tokom doktorskih studija na tom fa- kultetu. Te godine, profesor Kulijanu dr`ao je predavanja na redovnim post diplomskim kursevima iz gnosticizma, istorije ranog hri{}anstva i jedan predmet po sopstvenom izboru, s naslovom njegove budu}e knji- ge:
 Putovanja u ono strano u reli gi ji i knji `evno sti
. Zavr {avaju}i u Beo- gradu svoju magistarsku tezu, s velikim u`ivanjem sam, istog tog leta, pro~itao njegov tekst o demonizaciji kosmosa i gnosti~kom dualizmu, objavljen u francuskoj
 Revi ji za istori ju reli gi ja
.
1
Idu}e godine, me|u- tim, promenio sam plan, i umesto da odem na Fakultet za religiju u ^i- kagu, odlu~io sam da doktor ske studije po~nem na Univerzitetu u Pit- sburgu. Samo dve godine kasnije, prijatelj iz ^ikaga javlja mi – Kulijanu je ubijen. Ta vest iskreno je potresla akadem sku javnost {irom Sjedinje- nih Ameri~kih Dr`ava. U svojoj 41. godini, kada je i sam „otputovao u onostrano“, koje je s takvim `arom prou~avao ~itavog svog kratkog na- u~nog veka, Kulijanu je ve} bio religiolog svetskog glasa ne samo u ^i- kagu, gde je nasledio katedru ~uvenog zemljaka Mir~e Elijadea nego i u krugovima najuglednijih ameri~kih i evropskih istori~ara religije. Kulijanu je ro|en 1950. godine u rumunskom gradu Ja{i u uglednoj univerzitetskoj porodici. Studirao je na Univerzitetu u Bukure{tu, gde je, prema re~ima svojih profesora, bio student kakav se sre}e jednom u pe- deset godina. Iz ^au{eskuove Rumunije, on je 1972. godine iznenada prebegao u Italiju, zahvaljuju}i jednom kra}em studijskom boravku i sti- pendiji italijanske vlade. Za tu njegovu nameru nisu znali ni najbli`i ~la- novi porodice. I pre svog prvog, izbegli~kog susreta s Italijom Kulijanu
Tre}i program Radio BeogradaBr. 139–140, III–IV/2008UDK 2–9:929 Kulijanu J. P.
1
Ioan P. Culianu, „’Demonisation du cosmos’ et dualisme gnostique“,
 Revuede l’hi stoire des reli gions
, No. 3, Paris, 1979.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->