Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sifarnik G.G.

Sifarnik G.G.

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,490 |Likes:
Published by Nada Parag

More info:

Published by: Nada Parag on Aug 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2014

pdf

text

original

 
GUVA1
KRlTICNASTAN.)A-1258912OSTARNEDOTATAKDISANJA-1257814-patolo~kostaqjeorganizma,prikojemsepodrzavanjenormalnoggasnogsastavakrvi
pri
kojemseneomogucavaillsenedostizezbognaprezanjakompenzatornihmehanizamaspoljnjegdisanja
i
karakterisese:snizenjemPOlarterijske
krvi
(paO,)iSP0d50lllmZiviilogstubapridisanjuatmesferskogvazduha;povisenjempCO
l
arterijske
krvi
(paCO,)Iznad50mmZivinogstuba;rastrojstvommehanike
i
itmadisanja,snizenjempH(7,35).
o
"IARSRCANO-VASKULARNINEDOSTATAK-189567&-uedostataksposobnostisrcadaobezbedujeadekvatnosnabdevanjekrvljuorgana
i
sistemanaprslinasposobnostisrca
j
potrebatkivazakiseonikom,karakteriseseniskimartetijskimpritiskom,snizenjemkrvotokantkivima.PRESTANAKRADASRCA(klinickasmrt)-8915678-prelaznostanjeizmeduZivotaismrti-tojosnijesmrt.aliveenije
ni
Z:lVot.Pocinje
prestankemradaCNS,krvotokaidisanjadonastupanjanepovratnihpromenautkivima
i
presvegau
mozgu.
TR.t\UMATSKI
SOl(.
SOKOVI
r
STANJASLICNASOKU-1895132-teskostanjeizazvanotraumom.pracenoizrazenimnaruseniemfunkcijavaznihZivotnihhorgana,
1U
prvomrednkrvotoka
i
disanja.
 
GLAVA2TUMORI~8214351ZLOCUDNITUMOR!ZDRELA·1235689~pljosnatocelijske,limfoepiteliomne
i
nediferenciraneformeraka,ukojespadajutumorinepcakorenajezika
i
zadnjegzidazd.rela_ZLOCUDNITUMORITANKOGCREVA~5485143~predstavljakarcinoid,rak.lejomiosarkom
i
kojijelokalizovanuterminalnomdelutankogcrevaispoddijafragme.dvanaestopalaenogcreva
i
krzUavog
ereva,
ZLOCUDNITUMORI
JAJNIK.~~5814321~predstavljaju
ermonogenetumore,kojimazeizsemenogepitela
i
ueaermlnogenekojiizlazeizcelija.kojeproizvodehormone
i
izstroma.LIlVIFOMlKOfE~5891243~grupatumora,kojiserazvijajuprimarno
ill
prveastvenou
kni.i
izTiliVlimfocita,MEZOTEIJOM-58912434--zlocudnitumor,kojinastajeuplucnojmaramici
ili
trbusnojopni.MELANOM~5674321~zlocudaitumor,kojinastajeizmelanocita,najceSceselokalizujena
kozi,
retkoukonjuktivi.horioidalnojjabueicioka.sluznicinosaunutrasnjostiusta.vagini.glatkomcrevu.NEUROBLASTO89145567~zlocudnitumorikojimetastazirajuuskelet
iii
jetru
i
koji
nastajuusimpatiCkimnervima
i
ganglijama,
a.
takodeu
medularnorn
slojunadbuhrezneZlezde.ZLOCUDNITUl'vIORIKOSTIJ1234589~pocetnizlocudnitumoriizkostanogtkiva(osteogenisarkom,parostalnisarkom.hcndrosarkomzlocudnigigantocelijskitumor)
i
oninekostanogizvora
(sarkomJuinga,fibrosarkorn,hordom.,angiosarkom,adamantinolD).
TUMORIlVIATERlCE~98'174.s3~zlocud:11itumaritelamaterice,kojisedijagnosticirajukodzenaumenopauzi
j
uperiodnpredmenopauze,uuzrastudo40godinacijijemrazvojupredbodigojaznost,dijabetis.hipertonicnabolest,TUMORNADBUBREZNEiLEZDE~567S123-paroloskorazrastanjetkivanadbubrezneZlezdekojesesastojiizkvalitativnopromenjenih6elija,kojesupostaleatipicneuodnosunadiferenciranja.karakrerrasta
i
drugihprocesa.TUMORIMOZGZA(GLAVEILEBA)~5431547~zlocudnitumorikojinastajukododraslihidece,.kojipredstavljajuuvelikomstapenuglioblastom
i
zlocudniastrocitom,
 
TUMORISUPLJINENOSAIDRUGmSUPLJINA-8514256-pljosnatoeeliiskirak,kojiselokalizuje
uSupljillinosa
iii
u
gornjoceljustnim
supijinama.TU1\iIORINOSNO-GRKLJANSKESUPLJINE·-5678910-pljosnatocelijski
talc~
osnO'<113
histoloskavarijantazlocndnogtumcraovezone.TUNIORIpAR.ASrITNEZLEZDE-1548910-obicnopredstavlja
dobrocudni
adenom.ponekad
karcinom.kojiseodlikuj.esporim
razvojem
i
azvojemmetastaza
U
regionalnim
limfnim
cvcrovima
plucajetre,
TUMOR
PODZELUDACNEZLEZDEIZOTOKA
LA.c""l"GERGANSA-8951432-
predstavljaadenom(do90%);karakteristikatumorakaozlocudaogzasnivasena
f";i:qjenidnastankametastaza.koji
se
Iokalizujuuplucima,kostima.mozgu,
RAl{VELIKEDUODENALNEPAPILE-8912345-zloeudniepitelijalnitumor;prvpbitno
U
oblikuotekline(40%)ilidrugimprorastajucim
u
ovimzonama
oteklinama
(fucnih
puteva.dvanaestopalacnog
creve.podzeludazne
Zi6"zde).
Ri\K
RODNIe!.!:1SPOLJNmPOLNIHORGANA-12589121-zlocudniepitelnitumor.cijemrazvojupredhedipredkancerogenebolesti-Ieukoplakijaikrauroz,
R.AK
USTA~1561812-
.zlocudniepitelnitumor"histoloske
forme
ukojojsejavlja
plj
o
snatocelij
ski
rak
saorczavanjem.R.,4KZELUDCA-8912534-0z1oeudui
epitalni
tumor,kojiseIokalizujeugorujojtrecini(kardijalnideo
i
duo
ieludca),
srednjojtrecini(telozeludca)ili
donjoj
trecini
(pilorijski
deoze.ludca)sanespecifickimsimptomimabolesti~muka,povracanje,podrigivanje,disfagija,opiita
slabost.gubitak
mase
lela,
anemija
i
drugo,
RAKZUCNOGMEHURA-8912453-
zlocudni
epitelnitumor.morfoloskipredstavljaadenokareinornrazlieitedifereaeiranosti
sa
infiltrativnim
tipom
rasta,retko(
De
vise
od15%)--p!josnato
celijskirak.RAKVANJETRENlH
ZUCNIH
TOKOVA-5139154-zlocudniepitelaitumor.morfoleski
predstavlja
adenokareinomrazlicitediferenciranostisainfiltrativnimtipomrasta.ometejuciopsti
Zucni
tok,
RAJ(
KOtE-8148957-zlcudniepiteLnitumorkejinastaje
ill!
otkrivenimdelovimatela;cijemrazvojupredhodihiperkeratoza-cijirast
i
astajenjejeposledicaintenzivnogultravioletnogzracen]a.bolestBovena,radijacijskidennatit,pigmentnakserodermaalbinizam,hronienicirevi
i
zHJci.
RAKi.VILECNEZLEZDE-54321S9-zlocudnitumormlecneZlezdejavljaseurnenopauziu
uzrastu
starijemad50godinakodnerotkinja
iii
prvorotkinjastarijihad30godina.porodieaaanamneza.kadaje
rakmlecneZlezdeumajke.sestreili
kedobe.fibrozno-eisticna
mastopatija,
RAKMOKRACNEBESIKE-89123459-zlocudnitumor.koji
c~ce
nastajekodljudikojiradesa
aromaticnimaminima,atakadekodobolelih
odhronicnogcistitisa.
R.A.KJETRE-589124B-zlocudnitumor.kojiselokalizujeujetri
i
esce
predstavlja
hepatocelulami
rak
rede-helangiocelulami.

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
ElenaDzerkova-Todorovska added this note
mnogu dobro
1 thousand reads
1 hundred reads
Miroslav Sukur liked this
Dejan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->