Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6087, 3.8.2012]

Dnevni avaz [broj 6087, 3.8.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 2,945|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

 
'I
Copieuoduzeto
20
miliona
KMJ
OdlazeciminislarsigurnosliBiHkrijerazlogejucerasnjeposjeleamerickogibrilanskogambasadoraPalrikaMunaiNajdzelaKejsija
SELIMOUICI,
P
remasaznanjimanasegMoon)iNajdzelaKejsija(NigelsaopcenjuizMinistarstvapo-
HEHEROUICI
lista,sustinaiuceras-Casey)sodlazecimministromkusavapredstavitiministarnjegsastankaambasa-sigurnostiBiHSadikomAh-Ahmetovic,zelecinatajnacindoraSAD-aiVelikemetovicernbilajepotpunodr-zasebeubratijeftinepoliticke
STAnlCInAJUISE
BritanijePatrikaMuna(PatrickugaCijaodonekojuujavnompoene.3.
stralla
KomecepripastiotociciizNeumskogzalieva
DUOUJUZAPDU
Olkrivamo:Koizbjegavaplaliliporez
nASASUDJECA~
"
OlnULA,ATIHIC
!
BIDUnJEMACHOJ
Via
I
nebrinu
.
Sfralla
 
Ukratko
Mur:Osiguratiuvjetezaodriavanjeizbora
RoderikMur
DoMumenlzaMoslar
~Utrenutkuapsolutnogzastojaupolitickimpre-govorimauvezistirnka-koprovestiodlukuUsta-vnogsudaBiHzaMostarzamjenikvisokogpre-dstavnikauBiHRoderikMur(RoderickMoore)pripremiojeiposlaonauvidiocitovanjemostar-skimpoliticarimadoku-mentkojiimazaciljpo-mociurjesavanjuovoggorucegpitanjazaMo-star.DokumentutvrdujeodredenanacelaokotogakakoureditigradMostarteosiguratiuvjetezaodrzavanjelokalnihizbora.
M.
H.
FondPIORS
CertiliMalzabezbJednost
~Fondupenzijsko-invalidskogosiguranjaRepublikeSrpske(PIORS)dodijeljenjecertifi-katzasisternzastitebe-zbjednostiinformacijazadjelatnostpruzanjauslugaobaveznogsocija-lnog,penzijskogiinvali-dskogosiguranja,uce-ntralnojsluzbi,svimfili-jalama,kaoiorganizaci-onimjedinicamaFonda.CertifikatISO/IEC27001:2005Fondujedo-dije1ioSGSizSvicarske,najveceakreditacionoti-jelozakvalitetusvijetu.
Sindikati
UanrednaSMUDSlinauSeDlembru
~Predstavnici20sindi-kalnihorganizacijaRepr-ezentativnogsindikatadrzavnihipolicijskihslu-zbenikaizaposlenihuin-stitucijamaBiH,sudskojvlastiijavnimustanova-rnaBiHodrzatceuprvojpoloviniseptembravanr-ednusjednicuSkupstine.Nasjednicibitrebaobitirazmatranfinansijskiizv-jesta]Nadzornogodbora.
Birac
POgOniUMlluceni
~PogonizaproizvodnjuglinieeizeolitauFabrieigliniee"Birac"ponovosuukljuceninakonstojemenadzrnenttogpredu-zecapostigaosporazumskompanijom"BH-Gas"
0
dinamieiplacanjaplina.IsporukaplinaFabrieiglinice"Birac"nastavlje-najenakonvisesatnihpr-egovoradvijukompanija.
2
Dnevniavaz,petak,
aktuelno
.avgusVkolovoz2012.
'Avaz'saznaje
I
u
1:1
:rnnYk.tiWl
t:
'"111(1),6.
'il'
I
Kosunajveciduznic:zaPDVudrzavi
MilionSBadUgOUanJanaoraUiliSelimOUiCi,KeBerOuiCiStaniCi!
lakodrzavnevlastijoskrijuspisakduznikazaporez,.Dnevniavaz"dosaodopouzdanihpodataka
0
trenutnimdugovanjimaNezvanicnipodacigovoredaima
1.400
firmikojedugujuviseod
25.000
KM
DugpoosnovuPDV-a,kojijeuBiHprernasio273milionamaraka,nijerezultatnelikvidnosti,propastii
stecajapreduzeca,
negounajvecemiznosupredstavljadugovanja
firmi
koje,uprkosstetikojunanosedrzavi,ne-ometanoposlujunabh.istranom
trzistu,
saznaje"Dnevniavaz",
Nagomilanidug
Prernanezvanicnimpo-daeimadokojihjedosao"Aval',jerzvanicnepodatkeodugovanjimabh.vlastikr-ijuodjavnosti,najvecipoje-dinacniduznicipoosnovuporezasupreduzecauvla-snistvuratnihprofiteraHi-lmeiMujeSelimovica,za-timfirme
.Stanicgrupa"
uvlasnistvubraceZvjezdana,GoranaiSvjetlanaStanicatepreduzece"MBKekerovic"izLaktasa,naciiernjeceluMladenKekerovic,Cijasudugovanjamilionska.Prematimpodaeima,sa-rno"Sarajevskapivara"na-gomilalajedugodnevjero-vatnihviseodtriipomili-onamaraka,ionajenajveciduznikizregijeSarajevopr-emanadleznostiterenskihcentaraUpravezaindire-ktnooporezivanje(UIO)BiH.Osimtoga,Selimovicisuneplacanjernporezadrzavinastetili
i
krozsvoje
firme"Merkur",.Unionin-
vestplastika","Klas"i"Po-let",kojesuzajednodrzaviduzneiosokocetirimilionamaraka.Svaovadugovanjasuaktuelneobavezetihfirmineovisno
0
tomenalaze
li
senaspisku17firmikojimajeornogucenoizUIOdapopo-sebnojshemiranijadugova-
l,m£!,"RiJiW;OOU1@'rll1,113
Viseodmilionipoma-rakadrzavizaporezdugu-jefirma"Petrol"izLju-buskog,ucijemjesastavulanaebenzinskihpumpi.PretpostavljasedajevecinaduganastaladokjenacelufirmebioDrazenLucie,astaniesenijepopravilonikadajujepreuzeoMilanLucie.Ovajposljednjiimaifi-rrnu"Hermesexport-impo-
rt",
kojajeduznaoko300.000marakazaPDVMilanLucie,hercegovackitajkun,javnostijepoznatipo"glavnojulozi'
11
seks-vi-deuspjevacicornSeveri-nomVuckovickojijeprijenekolikogodinaosvanuonainternetu.
HilmoSelimovii::Podzsstltomjednestranke
njaotplacujunarate.Firma"MBKekerovic"izLaktasadugujedrzaviokocetirirnilionamarakaPDV-a.Zbogsumnjidajeutajilaporez,ovafirmajeipredmetistrageTuzilastvaBiH.Sovomistragomuvezusedovodiiprijedorskafirma"Janjos,,,vlasnikaVojsilava[anjosa,kojadrzavidugujeskorodvamilionamaraka.Viseoddvamilionama-rakazaporezdugujeipredu-zece"Elipsa"izPosusja,vla-snikaIviceCuka,poznatogpoumijesanostiuorganizi-ranikriminal.Cukjeprijenekolikogodinabioiuhapsenzbogupletenostiuporezneprevare.Ifirma
GoranStanii::Ouianidriaviiradnicima
"Dusa"izFojnicesdugova-njemvecimodtrimilionamarakanalistijenajvecihduznikadrzavi.Oko
tri
milionamarakaiznosidugkompanije.Tehel"izSarajevakojujeosnovaopreminuliAnteMarkovic,posljednjipremijer
bivse
SFRJ.SkoromilionskiiznospoosnovudugovanjazaPDVdostiglajefirma"Fer-oelektro"izSarajeva,asko-rotolikoi.Barit"izKreseva,objeizsastavagrupaeije"Stanie".lakoradnici"Fer-oe1ektra"duzeodsedamgo-dinaukazujunanezakonito-stiipljackuutompredu-zecu,njegovivlasnieijossunagradenivisegodisnjimne-
Bivsifederalnipremijerbudiseizpolinckepenzije
ZUizdiCuracaBranMouicaustranMu
DenisZvizdic,predsje-dnikSarajevskogkantona-lnogodboraSDA,kakosa-znaje"Dnevniavaz",ustr-uktureovepoliticestrankevraca
N
edzadaBrankovica,nekadasnjegfederalnogpre-mijera,kojijenekovrijemebioupolitickojpenziji.Brankovica,uzcijeseimevezubrojneafere,aktu-elnipredsjednikSDASule-jmanTihicbukvalnojeizgu-raoizovestrankezbognje-govihvezasBakiromIzetbe-govicern.Inace,uladieamabh.tuzilastavaveesenalazebr-ojnimaterijalnidokazi
0
Br-ankovicevimmutnimra-dnjama.Finansijskapoliei-jaFBiHjos2008.godinejeKantonalnomtuzilastvuSa-rajevopodnijelaizvjestaj
0
pocinjenomkrivicnomdie-luprotivBrankovicaijostr-ojicerukovodilaea"Ener-goinvesta"zbogprodajepo-trazivanjaumilionskimiznosima.Istovremeno,tvr-diseidajeBrankovicevpovratakpokusajdasespr-ijeciprivodenjekrajuistra-gaukojimajebivsipremijerosumnjicen,aliidaseojacalinijakontraTihica.
Az.D.
placanjernporeza.Nezvanicnipodaeita-kodergovoredaimaviseod1.400preduzecakojadu-gujuviseod25.000
KM
poosnovuPDV-a,adasumedunjimaigradacackopredu-zece.StupCompany",kojedugujeviseodmilionmar-aka,aoko700.000marakaduznajefirma,Noeepro-met"izTesnja,Preduzece"Anita"izSarajevadugujezaporez1.700.000maraka.
Kaznazatvora
DugpoosnovuPDV-aodoko100.000maraka
ceka
idagaplatiSedinetKaricizSr-ebrenika.OnjepredSu-domBiHprijedvijegodineosudennakaznuzatvorautrajanjuodpetgodinainovcanukaznuuiznosuod50.000maraka,zbogporezneutaje.ZanimljivojedajedugzaPDVnekihdrzavnihpredu-zeca,kojenijepoklopilasapaprivatizacijskihtajkunapo-putSelimovica,dalekoma-njiodonogkojigomilaju"Sarajevskapivara","Klas"iiinekadrugaodstotinufi-rmikojesuprisvojiliupljackaskojprivatizaeiji.Ta-ko,naprimjer,"Hidrograd-nja",iakojeuvelikimpro-blemima,zaPDVdugujeoko240.000maraka.
S.DEGIRMENDiIC
Brankovii::Brojneafere
 
aktuelno
Dnevniavaz,petak,3.avqust/kolovoz2012.
Radikalipreslidozvoljenucrtu
SadiNAhmetouiciSOAupozoreni
ZbOO
'iranaea'!
Stajejedanod
vamih
razlogajucerasnjeposjeteamerickoqibritanskogambasadoraodlazecemministrusigurnosti
togkontroverznogodbo-rajelicnoAhmetovic,stosvevrloteskoko-
r...~~••
notirai
objasnjava
ra-dikalizamiblokadeSDAinjenihpoje-dinihfunkcioneranaputuBiHpremaEvropskojuniji.AkoseznadaSDAimaiparavojniOd-borzaodbranu,gdjesenalaziigeneralFikretMuslimovic,koji
"Avaz"
saznaje
Premasaznanjimanaseglista,sustinaiucerasniegsa-stankaambasadoraSAD-aiVelikeBritanijePatrikaMu-na(PatrickMoon)iNa-
idzelaKejsija
(NigelCasey)s
odlazecirn
ministromsigu-rnostiBiHSadikomAhme-tovicernbilajepotpunodr-ugacijaodonekojuuja-vnomsaopcenjuizMinista-rstvapokusavapredstavitiministarAhmetovic,zelecina
taj
nacinza
sebeubrati
je-
ftinepolitickepoene.Izmeduostalog,onisuAhmerovicuvrlopreciznostavilidoznanjadamedunaro-dnifaktorenergicnotraziodnjegaiSDAdaprekinuvezesir-anskomobaviesta-jnomlinijomidapr-estanedjelovanjepa-raobavjestajnihcenta-rauSDA.
Stareveze
Kao
sto
jejavnosti
poznato,
SDAimasvojOdbor
za
sigurnostinanjegovom
celu
jeBakirAlispahic,coviekserneamerickeliste,zakojegsesmatradajedugogodisnjidioiranskih
veza
uBiH.Dazlobudevece,
Ahmetovic:IsamjeclanparaobavjestajnogodboraSDA
subilinaceluta-jnesluzbeAID,ucjenjujumno-gelicnostiizpolitickog
i
medijskog
ziv-
ota,abrojnipamfletikojejeSDAdijelilailidijelisupro-izvodupravodva-spornihstra-odbora.
IenauedenousaODcenluMinistarstuasigurnosti
MinistarsigurnostiBo-sneiHercegovineSadikAhrnetovicsusreoseiuceruSarajevusambasadoromSjedinjenihAmerickihDrzavaPatrikomMunomiambasadoromUjedinje-nogKraljevstvaVelikeBr-itanijeiSjeverneIrskeNa-idzelomKejsijem,sa-
IZeibegOUiCnaurhuDiramide
Neovisno
0
posjeti
Ahrnetovicu,opci
jeutisakdaseSDAposljednjihmje-secipotpunopredajeuruketvrdelinijeBakiraIzetbego-vim,kojijejostokomratnogperioda"isposlovao"daMu-slimovicdobijegeneralskicin,anakonulaskauPre-dsiednistvoBiH,dasepoli-tickiiideoloskiusisaSule-jmanTihicistranackireha-bilitiraBakirAlispahic,Takoder,premabro-jnimmedijskimnavodima,Izetbegovicjeveedvadese-takgodinaglavnicovjek"iranskeveze"uregionu,aistovremenojevrloporaznodapostojetvrdnjepremakojimajeSadikAhmetovicubliskimrodbinskimodnosimasBakiromAli-spahicem.StogainecudistoTihiciIzetbegovicopstanakAhrnetovicauministarskojfoteliilaznotretirajukaobosnjacki"vitalninaciona-Iniinteres".opcenojeizMinistarstvasigurnostiBiH,prenijelajeFena.Razgovaranoje
0
aktue-Inojsigurnosnojsituacijiu
nasoj
zemljiisvijetu.Ahmetovicjeistakaodauvrhuprioriteta
ovog
mini-starstvaostajeborbaprotivterorizma,organiziranogjebiodioratnelinije
za
do-vodenjeirasporedivanjemudzahedinauBiH,posta-jejasnokolikosuuSDAve-zaniuz"iranskuIiniju".
Teroristickiakti
U
ovomtrenutkunijepoznatohoceliSDAnakoniucerasnieposjeteukinutisvoieparaobavjestajne
i
pa-ravojneodboreikolikocetonaskoditiSDAuorganizaci-jiinaceprljavepredizbornekampanje,kojajekarakter-istikaovestranke.NijenikakvatajnadaobavjestajciizSDAnaosno-vudosjeakojesupravilidokkriminalaikorupcije.Dosadasnjasaradnjasi-gurnosnihagencijaocije-njenajeveomadobromtejeistaknutaspremnostzana-stavakiunapredivanjesar-adnjeuborbiprotivsvihsi-gurnosnihizazova,sa-opcenojeizMinistarstvasi-gurnosti.Vjerovatnoovadimenzi-jainije
vazna
zamedunaro-dnuzajednicu,jerjeza
njih
apsolutniprioritetglobalnaborbaprotivterorizmainje-govoeliminiranjeizako-nskosankcioniranjenamje-stimagdjenastaje,kakobisepreveniraliteroristickiaktiiupadinatlovelikihsilaidrzava.Nakraju,vrlojeindika-tivnodajesastanaktrajaosa-rnopetnaestakminutaida,prakticno,dvojicaambasa-dorauopcenisuosjecalapo-trebudacujuAhmetovicevkomentarnaonestosumukazali.1.
CATIC
3
PoruHa'Prallsa'
PotencijalivojneindustrijeiiskustvonjenihIjudimoguizvuciBiHizdubokekrize
"Pretis"Vogosca,
"Pobjeda"Gorazde,BNTNoviTravnik,"Zrak"Sa-rajevo,"Igman"Konjic,"Binas"Bugojno...sarnosunekiodnekadasniihgiganatavojneindustrijeBosneiHercegovine.Ve-cinaovihfirmidanasjeusmrtnomhropcu,radnicigodinamanisuprimaliplace,onikojiimajuuvje-te
za
penzijunemogujeostvaritiierimdosadasnjevlastinisuuplacivaledo-pnnose.NekadaponosBiH,da-nassumjestauzasneago-nije.Odgovornost
za
ova-kyostanjeunaivecemjedijelunaSDAiStranci
za
BiH.Onisugodinamaun-istavalinekadasnjukicmubh.industrije.Radnici"Pretisa"spr-avomsuuprliprstomuta-kvupogubnupolitiku.OvedvijestrankegodinamasunaceloFederalnedirekci-
je
zanamjenskuindustri-jupostavljalikompromiti-raneinesposobnekadroveCijijejedini
zadatak
biodadodatnodevastirajuvojnuindustrijuBiHiustra-nackekasedonesunovireket.Ovadirekcijanikadanijeorganiziralafabrikeiodvelaihnaijedanbitanmedunarodnisajam,aka-molidajedonijelavrijedneposlove.Prisjetimosesarnoska-ndalasnarudzbornoruzja
za
Pakistan.SDA-SBiHvlasturadilajesvedaza-
taska
aferui
zastiti
svoje
10-
pove.Novavlast,kojajejosunastanku,moraseodlucnoobracunatismafijomiuovornsegmentu.[er,pote-ncijalivojneindustrijeiznanjenjenihljudimoglibiBiHvisenegouspiesnoizvuciizkrize.
Drzatmafirmakriilazakone
i
procedure:Katastrofalanizujesta]revizije
0
"BH
Telecomu"!
-"BHTeJecom"jejedanod
najvecih
faktorakojisudoprinijelisiromastvugradana.Mozdaovakonstatacijadjelujepretjerana,alikadaseboJjesa-gJedasituacija,uopstenijetako.PlacamonajskupljutelefonskuusluguuEvropiigodinamase
ta
cijenani-jesnizila.Ovatiranskafirmaneradiukoristbh.
drzave,nego
uskihkriminalnihskupinakojepodsva-kucijenuzeleostatinavlasti.
(Korisniknijedostupan)
OblaulJiuanleimenaduiniMaIeneoDhodno!
Pitanje:Podrzaoateliobjavljivanjeimenasvihduzmkaza
pores
uBiH?
A)DA
88,5%B)
NE
10,63%
C)Neznam
0,87%
o
sktuetnimpitanjimauBiHisvijelu
moiete
glasalisvakogdananawww.dnevniavaz.ba.

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
arslanabaz liked this
Dzevada Susko liked this
Sladjana Petkovic liked this
Bahrudin Ibreljic liked this
Natalja Majorova liked this
Amila Žujo liked this
hadzicinet liked this
Munever Parić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->