Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6087, 3.8.2012]

Dnevni avaz [broj 6087, 3.8.2012]

Ratings: (0)|Views: 2,945|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

 
'I
Copieuoduzeto
20
miliona
KMJ
OdlazeciminislarsigurnosliBiHkrijerazlogejucerasnjeposjeleamerickogibrilanskogambasadoraPalrikaMunaiNajdzelaKejsija
SELIMOUICI,
P
remasaznanjimanasegMoon)iNajdzelaKejsija(NigelsaopcenjuizMinistarstvapo-
HEHEROUICI
lista,sustinaiuceras-Casey)sodlazecimministromkusavapredstavitiministarnjegsastankaambasa-sigurnostiBiHSadikomAh-Ahmetovic,zelecinatajnacindoraSAD-aiVelikemetovicernbilajepotpunodr-zasebeubratijeftinepoliticke
STAnlCInAJUISE
BritanijePatrikaMuna(PatrickugaCijaodonekojuujavnompoene.3.
stralla
KomecepripastiotociciizNeumskogzalieva
DUOUJUZAPDU
Olkrivamo:Koizbjegavaplaliliporez
nASASUDJECA~
"
OlnULA,ATIHIC
!
BIDUnJEMACHOJ
Via
I
nebrinu
.
Sfralla
 
Ukratko
Mur:Osiguratiuvjetezaodriavanjeizbora
RoderikMur
DoMumenlzaMoslar
~Utrenutkuapsolutnogzastojaupolitickimpre-govorimauvezistirnka-koprovestiodlukuUsta-vnogsudaBiHzaMostarzamjenikvisokogpre-dstavnikauBiHRoderikMur(RoderickMoore)pripremiojeiposlaonauvidiocitovanjemostar-skimpoliticarimadoku-mentkojiimazaciljpo-mociurjesavanjuovoggorucegpitanjazaMo-star.DokumentutvrdujeodredenanacelaokotogakakoureditigradMostarteosiguratiuvjetezaodrzavanjelokalnihizbora.
M.
H.
FondPIORS
CertiliMalzabezbJednost
~Fondupenzijsko-invalidskogosiguranjaRepublikeSrpske(PIORS)dodijeljenjecertifi-katzasisternzastitebe-zbjednostiinformacijazadjelatnostpruzanjauslugaobaveznogsocija-lnog,penzijskogiinvali-dskogosiguranja,uce-ntralnojsluzbi,svimfili-jalama,kaoiorganizaci-onimjedinicamaFonda.CertifikatISO/IEC27001:2005Fondujedo-dije1ioSGSizSvicarske,najveceakreditacionoti-jelozakvalitetusvijetu.
Sindikati
UanrednaSMUDSlinauSeDlembru
~Predstavnici20sindi-kalnihorganizacijaRepr-ezentativnogsindikatadrzavnihipolicijskihslu-zbenikaizaposlenihuin-stitucijamaBiH,sudskojvlastiijavnimustanova-rnaBiHodrzatceuprvojpoloviniseptembravanr-ednusjednicuSkupstine.Nasjednicibitrebaobitirazmatranfinansijskiizv-jesta]Nadzornogodbora.
Birac
POgOniUMlluceni
~PogonizaproizvodnjuglinieeizeolitauFabrieigliniee"Birac"ponovosuukljuceninakonstojemenadzrnenttogpredu-zecapostigaosporazumskompanijom"BH-Gas"
0
dinamieiplacanjaplina.IsporukaplinaFabrieiglinice"Birac"nastavlje-najenakonvisesatnihpr-egovoradvijukompanija.
2
Dnevniavaz,petak,
aktuelno
.avgusVkolovoz2012.
'Avaz'saznaje
I
u
1:1
:rnnYk.tiWl
t:
'"111(1),6.
'il'
I
Kosunajveciduznic:zaPDVudrzavi
MilionSBadUgOUanJanaoraUiliSelimOUiCi,KeBerOuiCiStaniCi!
lakodrzavnevlastijoskrijuspisakduznikazaporez,.Dnevniavaz"dosaodopouzdanihpodataka
0
trenutnimdugovanjimaNezvanicnipodacigovoredaima
1.400
firmikojedugujuviseod
25.000
KM
DugpoosnovuPDV-a,kojijeuBiHprernasio273milionamaraka,nijerezultatnelikvidnosti,propastii
stecajapreduzeca,
negounajvecemiznosupredstavljadugovanja
firmi
koje,uprkosstetikojunanosedrzavi,ne-ometanoposlujunabh.istranom
trzistu,
saznaje"Dnevniavaz",
Nagomilanidug
Prernanezvanicnimpo-daeimadokojihjedosao"Aval',jerzvanicnepodatkeodugovanjimabh.vlastikr-ijuodjavnosti,najvecipoje-dinacniduznicipoosnovuporezasupreduzecauvla-snistvuratnihprofiteraHi-lmeiMujeSelimovica,za-timfirme
.Stanicgrupa"
uvlasnistvubraceZvjezdana,GoranaiSvjetlanaStanicatepreduzece"MBKekerovic"izLaktasa,naciiernjeceluMladenKekerovic,Cijasudugovanjamilionska.Prematimpodaeima,sa-rno"Sarajevskapivara"na-gomilalajedugodnevjero-vatnihviseodtriipomili-onamaraka,ionajenajveciduznikizregijeSarajevopr-emanadleznostiterenskihcentaraUpravezaindire-ktnooporezivanje(UIO)BiH.Osimtoga,Selimovicisuneplacanjernporezadrzavinastetili
i
krozsvoje
firme"Merkur",.Unionin-
vestplastika","Klas"i"Po-let",kojesuzajednodrzaviduzneiosokocetirimilionamaraka.Svaovadugovanjasuaktuelneobavezetihfirmineovisno
0
tomenalaze
li
senaspisku17firmikojimajeornogucenoizUIOdapopo-sebnojshemiranijadugova-
l,m£!,"RiJiW;OOU1@'rll1,113
Viseodmilionipoma-rakadrzavizaporezdugu-jefirma"Petrol"izLju-buskog,ucijemjesastavulanaebenzinskihpumpi.PretpostavljasedajevecinaduganastaladokjenacelufirmebioDrazenLucie,astaniesenijepopravilonikadajujepreuzeoMilanLucie.Ovajposljednjiimaifi-rrnu"Hermesexport-impo-
rt",
kojajeduznaoko300.000marakazaPDVMilanLucie,hercegovackitajkun,javnostijepoznatipo"glavnojulozi'
11
seks-vi-deuspjevacicornSeveri-nomVuckovickojijeprijenekolikogodinaosvanuonainternetu.
HilmoSelimovii::Podzsstltomjednestranke
njaotplacujunarate.Firma"MBKekerovic"izLaktasadugujedrzaviokocetirirnilionamarakaPDV-a.Zbogsumnjidajeutajilaporez,ovafirmajeipredmetistrageTuzilastvaBiH.Sovomistragomuvezusedovodiiprijedorskafirma"Janjos,,,vlasnikaVojsilava[anjosa,kojadrzavidugujeskorodvamilionamaraka.Viseoddvamilionama-rakazaporezdugujeipredu-zece"Elipsa"izPosusja,vla-snikaIviceCuka,poznatogpoumijesanostiuorganizi-ranikriminal.Cukjeprijenekolikogodinabioiuhapsenzbogupletenostiuporezneprevare.Ifirma
GoranStanii::Ouianidriaviiradnicima
"Dusa"izFojnicesdugova-njemvecimodtrimilionamarakanalistijenajvecihduznikadrzavi.Oko
tri
milionamarakaiznosidugkompanije.Tehel"izSarajevakojujeosnovaopreminuliAnteMarkovic,posljednjipremijer
bivse
SFRJ.SkoromilionskiiznospoosnovudugovanjazaPDVdostiglajefirma"Fer-oelektro"izSarajeva,asko-rotolikoi.Barit"izKreseva,objeizsastavagrupaeije"Stanie".lakoradnici"Fer-oe1ektra"duzeodsedamgo-dinaukazujunanezakonito-stiipljackuutompredu-zecu,njegovivlasnieijossunagradenivisegodisnjimne-
Bivsifederalnipremijerbudiseizpolinckepenzije
ZUizdiCuracaBranMouicaustranMu
DenisZvizdic,predsje-dnikSarajevskogkantona-lnogodboraSDA,kakosa-znaje"Dnevniavaz",ustr-uktureovepoliticestrankevraca
N
edzadaBrankovica,nekadasnjegfederalnogpre-mijera,kojijenekovrijemebioupolitickojpenziji.Brankovica,uzcijeseimevezubrojneafere,aktu-elnipredsjednikSDASule-jmanTihicbukvalnojeizgu-raoizovestrankezbognje-govihvezasBakiromIzetbe-govicern.Inace,uladieamabh.tuzilastavaveesenalazebr-ojnimaterijalnidokazi
0
Br-ankovicevimmutnimra-dnjama.Finansijskapoliei-jaFBiHjos2008.godinejeKantonalnomtuzilastvuSa-rajevopodnijelaizvjestaj
0
pocinjenomkrivicnomdie-luprotivBrankovicaijostr-ojicerukovodilaea"Ener-goinvesta"zbogprodajepo-trazivanjaumilionskimiznosima.Istovremeno,tvr-diseidajeBrankovicevpovratakpokusajdasespr-ijeciprivodenjekrajuistra-gaukojimajebivsipremijerosumnjicen,aliidaseojacalinijakontraTihica.
Az.D.
placanjernporeza.Nezvanicnipodaeita-kodergovoredaimaviseod1.400preduzecakojadu-gujuviseod25.000
KM
poosnovuPDV-a,adasumedunjimaigradacackopredu-zece.StupCompany",kojedugujeviseodmilionmar-aka,aoko700.000marakaduznajefirma,Noeepro-met"izTesnja,Preduzece"Anita"izSarajevadugujezaporez1.700.000maraka.
Kaznazatvora
DugpoosnovuPDV-aodoko100.000maraka
ceka
idagaplatiSedinetKaricizSr-ebrenika.OnjepredSu-domBiHprijedvijegodineosudennakaznuzatvorautrajanjuodpetgodinainovcanukaznuuiznosuod50.000maraka,zbogporezneutaje.ZanimljivojedajedugzaPDVnekihdrzavnihpredu-zeca,kojenijepoklopilasapaprivatizacijskihtajkunapo-putSelimovica,dalekoma-njiodonogkojigomilaju"Sarajevskapivara","Klas"iiinekadrugaodstotinufi-rmikojesuprisvojiliupljackaskojprivatizaeiji.Ta-ko,naprimjer,"Hidrograd-nja",iakojeuvelikimpro-blemima,zaPDVdugujeoko240.000maraka.
S.DEGIRMENDiIC
Brankovii::Brojneafere
 
aktuelno
Dnevniavaz,petak,3.avqust/kolovoz2012.
Radikalipreslidozvoljenucrtu
SadiNAhmetouiciSOAupozoreni
ZbOO
'iranaea'!
Stajejedanod
vamih
razlogajucerasnjeposjeteamerickoqibritanskogambasadoraodlazecemministrusigurnosti
togkontroverznogodbo-rajelicnoAhmetovic,stosvevrloteskoko-
r...~~••
notirai
objasnjava
ra-dikalizamiblokadeSDAinjenihpoje-dinihfunkcioneranaputuBiHpremaEvropskojuniji.AkoseznadaSDAimaiparavojniOd-borzaodbranu,gdjesenalaziigeneralFikretMuslimovic,koji
"Avaz"
saznaje
Premasaznanjimanaseglista,sustinaiucerasniegsa-stankaambasadoraSAD-aiVelikeBritanijePatrikaMu-na(PatrickMoon)iNa-
idzelaKejsija
(NigelCasey)s
odlazecirn
ministromsigu-rnostiBiHSadikomAhme-tovicernbilajepotpunodr-ugacijaodonekojuuja-vnomsaopcenjuizMinista-rstvapokusavapredstavitiministarAhmetovic,zelecina
taj
nacinza
sebeubrati
je-
ftinepolitickepoene.Izmeduostalog,onisuAhmerovicuvrlopreciznostavilidoznanjadamedunaro-dnifaktorenergicnotraziodnjegaiSDAdaprekinuvezesir-anskomobaviesta-jnomlinijomidapr-estanedjelovanjepa-raobavjestajnihcenta-rauSDA.
Stareveze
Kao
sto
jejavnosti
poznato,
SDAimasvojOdbor
za
sigurnostinanjegovom
celu
jeBakirAlispahic,coviekserneamerickeliste,zakojegsesmatradajedugogodisnjidioiranskih
veza
uBiH.Dazlobudevece,
Ahmetovic:IsamjeclanparaobavjestajnogodboraSDA
subilinaceluta-jnesluzbeAID,ucjenjujumno-gelicnostiizpolitickog
i
medijskog
ziv-
ota,abrojnipamfletikojejeSDAdijelilailidijelisupro-izvodupravodva-spornihstra-odbora.
IenauedenousaODcenluMinistarstuasigurnosti
MinistarsigurnostiBo-sneiHercegovineSadikAhrnetovicsusreoseiuceruSarajevusambasadoromSjedinjenihAmerickihDrzavaPatrikomMunomiambasadoromUjedinje-nogKraljevstvaVelikeBr-itanijeiSjeverneIrskeNa-idzelomKejsijem,sa-
IZeibegOUiCnaurhuDiramide
Neovisno
0
posjeti
Ahrnetovicu,opci
jeutisakdaseSDAposljednjihmje-secipotpunopredajeuruketvrdelinijeBakiraIzetbego-vim,kojijejostokomratnogperioda"isposlovao"daMu-slimovicdobijegeneralskicin,anakonulaskauPre-dsiednistvoBiH,dasepoli-tickiiideoloskiusisaSule-jmanTihicistranackireha-bilitiraBakirAlispahic,Takoder,premabro-jnimmedijskimnavodima,Izetbegovicjeveedvadese-takgodinaglavnicovjek"iranskeveze"uregionu,aistovremenojevrloporaznodapostojetvrdnjepremakojimajeSadikAhmetovicubliskimrodbinskimodnosimasBakiromAli-spahicem.StogainecudistoTihiciIzetbegovicopstanakAhrnetovicauministarskojfoteliilaznotretirajukaobosnjacki"vitalninaciona-Iniinteres".opcenojeizMinistarstvasigurnostiBiH,prenijelajeFena.Razgovaranoje
0
aktue-Inojsigurnosnojsituacijiu
nasoj
zemljiisvijetu.Ahmetovicjeistakaodauvrhuprioriteta
ovog
mini-starstvaostajeborbaprotivterorizma,organiziranogjebiodioratnelinije
za
do-vodenjeirasporedivanjemudzahedinauBiH,posta-jejasnokolikosuuSDAve-zaniuz"iranskuIiniju".
Teroristickiakti
U
ovomtrenutkunijepoznatohoceliSDAnakoniucerasnieposjeteukinutisvoieparaobavjestajne
i
pa-ravojneodboreikolikocetonaskoditiSDAuorganizaci-jiinaceprljavepredizbornekampanje,kojajekarakter-istikaovestranke.NijenikakvatajnadaobavjestajciizSDAnaosno-vudosjeakojesupravilidokkriminalaikorupcije.Dosadasnjasaradnjasi-gurnosnihagencijaocije-njenajeveomadobromtejeistaknutaspremnostzana-stavakiunapredivanjesar-adnjeuborbiprotivsvihsi-gurnosnihizazova,sa-opcenojeizMinistarstvasi-gurnosti.Vjerovatnoovadimenzi-jainije
vazna
zamedunaro-dnuzajednicu,jerjeza
njih
apsolutniprioritetglobalnaborbaprotivterorizmainje-govoeliminiranjeizako-nskosankcioniranjenamje-stimagdjenastaje,kakobisepreveniraliteroristickiaktiiupadinatlovelikihsilaidrzava.Nakraju,vrlojeindika-tivnodajesastanaktrajaosa-rnopetnaestakminutaida,prakticno,dvojicaambasa-dorauopcenisuosjecalapo-trebudacujuAhmetovicevkomentarnaonestosumukazali.1.
CATIC
3
PoruHa'Prallsa'
PotencijalivojneindustrijeiiskustvonjenihIjudimoguizvuciBiHizdubokekrize
"Pretis"Vogosca,
"Pobjeda"Gorazde,BNTNoviTravnik,"Zrak"Sa-rajevo,"Igman"Konjic,"Binas"Bugojno...sarnosunekiodnekadasniihgiganatavojneindustrijeBosneiHercegovine.Ve-cinaovihfirmidanasjeusmrtnomhropcu,radnicigodinamanisuprimaliplace,onikojiimajuuvje-te
za
penzijunemogujeostvaritiierimdosadasnjevlastinisuuplacivaledo-pnnose.NekadaponosBiH,da-nassumjestauzasneago-nije.Odgovornost
za
ova-kyostanjeunaivecemjedijelunaSDAiStranci
za
BiH.Onisugodinamaun-istavalinekadasnjukicmubh.industrije.Radnici"Pretisa"spr-avomsuuprliprstomuta-kvupogubnupolitiku.OvedvijestrankegodinamasunaceloFederalnedirekci-
je
zanamjenskuindustri-jupostavljalikompromiti-raneinesposobnekadroveCijijejedini
zadatak
biodadodatnodevastirajuvojnuindustrijuBiHiustra-nackekasedonesunovireket.Ovadirekcijanikadanijeorganiziralafabrikeiodvelaihnaijedanbitanmedunarodnisajam,aka-molidajedonijelavrijedneposlove.Prisjetimosesarnoska-ndalasnarudzbornoruzja
za
Pakistan.SDA-SBiHvlasturadilajesvedaza-
taska
aferui
zastiti
svoje
10-
pove.Novavlast,kojajejosunastanku,moraseodlucnoobracunatismafijomiuovornsegmentu.[er,pote-ncijalivojneindustrijeiznanjenjenihljudimoglibiBiHvisenegouspiesnoizvuciizkrize.
Drzatmafirmakriilazakone
i
procedure:Katastrofalanizujesta]revizije
0
"BH
Telecomu"!
-"BHTeJecom"jejedanod
najvecih
faktorakojisudoprinijelisiromastvugradana.Mozdaovakonstatacijadjelujepretjerana,alikadaseboJjesa-gJedasituacija,uopstenijetako.PlacamonajskupljutelefonskuusluguuEvropiigodinamase
ta
cijenani-jesnizila.Ovatiranskafirmaneradiukoristbh.
drzave,nego
uskihkriminalnihskupinakojepodsva-kucijenuzeleostatinavlasti.
(Korisniknijedostupan)
OblaulJiuanleimenaduiniMaIeneoDhodno!
Pitanje:Podrzaoateliobjavljivanjeimenasvihduzmkaza
pores
uBiH?
A)DA
88,5%B)
NE
10,63%
C)Neznam
0,87%
o
sktuetnimpitanjimauBiHisvijelu
moiete
glasalisvakogdananawww.dnevniavaz.ba.

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
arslanabaz liked this
Dzevada Susko liked this
Natalja Majorova liked this
Amila Žujo liked this
hadzicinet liked this
Munever Parić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->