Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
La Su Stracci On

La Su Stracci On

Ratings: (0)|Views: 724|Likes:

More info:

Published by: Premio Nacional de Crítica on Aug 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/03/2012

pdf

text

original

 
t:1
Sustr:acd6n,PI.blo
Ba,telll
e
ad'lsta
iOOnl,Q'
transcripto.r
-la
lrastienda
del
aspadia.
del
8"rte-
(.IPtir
Bruno
:Sl
""JUniil
d~'d~
'C~ilS
I:elll:dr.an
que
OClLlllfill"
;alilo:ta.
0-
IIJIsmC
Imace
ililg-e~1'(;
OOJ'tiD
{iii!
ea
I;jcte~1.
tiEr!
q
I,(f,.e
o'l::IS
;!'
d.
e
.i;I~di!ld
qUefl,ra
desempmaliBst'
GIl.e
igUstariaJrNnit'!.JlilrMi
·oornli:\!o~iS'wd'e
a11iiu
i
Iilii'''''~III
ill'll:
l'ell:!
Y.
J'
li-te:rlThf!
11!
!\.ti'elv
Ille}
Lasleyesparecen
ol:Jbrirtode
nuestrohortz.on(te.
de
OOimpn-;enlS,iiO,n"
ta
tran~cfilPil;ion
!3lpa
racecomo
desafro
a
la
leY'
porq]ue
SiW81
en
prinl!!lr
plalf1!()I~
ctra
vel,
la
creaelon,Sin
emba
1'1'0'e~
transcrip:~o..r
rsees
q
uij,en
deddq:ueesto
:5iu::edlidl
l
essuactuarmism0"
el
quesJI'iIpcdiErrse'sustraeralos,
,iirlCOIMeOl
mi'l!luos
de.la
epoca,
lo
transforms
entestigo.Ta~
vez
un
mariti
ren
ie.1
.~nUdo
antiquis~
rna
del
voeablote$tigo~
,aqua!1
Gjue,
d,a
fe
de
1,0,
'Que
VDO,
de
lo
quIOY'OJ
Vh'acedie
Else
orr
su
causal.
Hie
a,qui
un
ease
de
ese
dev'elni
n-
cuando
II,a
epOCH
de
la
bilS.tUtiUolO(l]lilIU·:lad6n
plena
arrpjaa
II
arte·
de
$,1.1
caueenatu
r,at
EI
tlFlaba]o
'S1gUli,
el1ltesa
detiene
eln
lun
lprob~emlalIpara,eique
110
,e)('~stel'1l
to,daviarezones
5urfikiefntieS
[ql!t~
den
euenta
de
su
ilirrupdo'm'l.,.l'a;1
problema
tljpuma
ill
la
pe'rdijda
detodla
~Ofilsij:5l,mlndi,a
del
s'"'tceso
artistioo{)
ptacti[C:~1
artli:s.t~k~a,
a
hill
qWfill
d~ja.relmo\s.
d!e
lla
mar
~rte.~.
plro~i$.iona
Ilmente·.
Enl
Q,tJI"O
espa(io
V
e·n
otrc
mementola·f1Fil!oons.istenci~g.
e
'eSi!D;S,
practtcas
a~lrt~sth:as:~
las
que
II,iilI
actua:1
1
id!;i1,d
cr~ti;cal
ha
dado
e'nl
11[~lm,a
rsrte
,eonte'mpor,a
n~G,
@xpJh:;rarraJI"I
Ii)
perdidlal
ilrremedij,a
blh~ldetlOdiivoll
YI!1taid
creadora
tt4istoc.'1"1
dose.
esta
en
wlluntadde.gesti6n.Lagestbolfl
a
barea
r[al
esas
!pradicas
y
'S'!!JS
rnanrrfe:stac.Tione5.
e
~ll'raid:Ei1il-~iOrflesne~amp@'
de!
aste,
e;r;lla
esiera;
,tultul",al.
L.a
gestri6n
dll'tisitica
0
practica
aJrrt:ls,tica
sitUi;I:
all
alrtistal
comopunta.
die,
pa
ntuoa
de·
ilJfilti
serie
de
1
 
proOO,SQSque
y~
ne
~stan,~
sua
h:af"i
C~
'V
qu~
deben
3g,e',ndialr~~
por
ij
!n~tairiilcias
superioresasou
miEllr'iLO
de'
crrea.don
y
quepDIfIE,SO
d1elli:miititil.n
~:se'
su
aetua
r
como
siendo
s.6loUn,a
pe'iildiite
de
g,estion.
E]
dJpendil:~e'es
,a
penas
ufiI:a
i:r!i,~dij,~(;iQndela
no,s.tailg'~gl
del
srte
'Y
oom,~'
nO$t~ll~ia
,s~
c-lUbr,e
con
ell
Imalrlito
dell
iBrtis~~I.
lEs~
noo,mllgiiiill
~'iil
esm
biQ~h!;l
dewddo
tr.a
b:a]:@i~
p:r~~kti,ctii
~ntistica,.
Alai
p
ol$i'td
Ilida
d
de'
deddirqu'esi~ni~ica
esa
voluntad
de'
,:HI
ateIl,e
su:cedfe'
lun
portafolliodie
deelslones
enque
ega
vohmtadh
a
bta
de
irllSJCribirse,
p~r;a
que
pueda
;~n;[(i3rsa
II~!
eSJti61'i1.
La-s,
fa!l.ult~dles
de
3111e..
el
3!piU'-atO
dle
II!~I
Clr;i[tica~,105
museos,las
ilfllstlltud:cl'IllEtSde,
cull'tura,son
~Oi$
mementos
de'
esa
epsrar
supe~';~orque,
pone
enfuflldo.n:an~i~ntD
a
maqu'iin>a
ria
culuJr~!,
U
nar'~~~x:t6rn
sobre
e,11arts
qlu~,
nos
O:CUpfll
'no
lPo~;IiI:",tl
siwair,s~
en~II
terrene
P
I!Jramelnte
es,t~tii:co
FJorquesu
Irefh¥~i6n
~pUlf'lltad3;
~n
m@,mentQ
en
qjuetodavla
podria
eldi$'~u
"S'Q
~Q!i!$ij~ti
'
ensu
l1Iombra'rnliento
'V
:~rw3d6n,.
ILa
critical
neessa
r-i~nh~!ntel,
I!~I
escrltura
crftk·al"
devie'ne:n
mementos
de
ritesti6nque,
\r'a~
d.an
0
Invalii
dan
e:li
p'rlOCl8:SQpen)
no
como
IJJnal
VOI~u~tad
ol'ilticai
d~s,cr'iiptirva
d~
ese
pro~,eso'
,S,~flIO
OOimo
tesuitardos
e5petta~ulan~:5'
de
13
g~sti;oi]
de
ob
1'3.
lE~te
traibajQI
desl~
ndl!3lndOlS~
de
10
anterior
0
h[H::i~'ndo
unei;.f'uer,;t'O~o~
m
a
ntenerseadls~iJl1rciai'
trem~tai
una
excelpd6n~,
un
memento
e~cepOi,QlillB~enque
u
napr~-"C'ticaart~'st'i;cj]
Se
sustraea
1(;1
g~S,tJh~Hil
e'n
a~g!lJniiir
m~edidl~,lil'b~ntal
Imi
nair
ese]uegode-
tonsi:s~etn:;ia:s'.,
I~IIPlik;tica
seem:Uentra
eneJ
II~ntut,e
die,
10
q"UiH
podri~
desc~';~bTrrSieoom,(l'pr-aetica,A'tirn]'.ada~~t'e'r~elilobakLffode'
13
~nt:f'i!Js'i6f11,d~'laexu.~
n]'~rl;a
(d"
E:l1
irlrtruso"Je!aJn
lLiUC
Nia
ntY)1
'~fil,
t.a1rvtO'
SUioperar
esn~c~s;a
riam,ente
la
'COhs~~:ta,ci6fi1:
d~
la
ley
ed!iit,o:r:i;all
If
sus
prcceses
de-
gestlloin
'e
iln,s,ti[tu:;ii~)ni3Jliflz:a.d6rh
la'tr~nstwipciofil
,~punt;ahada
~~~g~,
l,ira
pa
irlec.@
deiiilJ~gar
13
n~~esid~d
die
:rden1t1idtilJd
l
por
eso
siliempireextr,31!1'lljertialp~r,ece'
comiO,
!oque
~5t:a
;s,temlfHie
f'uN::rifJi
de
hJ,~ar~,
uera
de
Ih~\(,
como
ne
obedeciEw~dlo
a
niingun~,g'esti6n,.
La
tra
nsc!"jl
~olo,n
no
as
rt.iril:~1
priktika
2ilrtfisth::a
t@daVla
l,
4l
r
un-que
pOT'
mome
n
t~sse
11::3:
busq:ulE!',consoHdalr
medii,anteunaiE!s.lulirzadOrll,
comouna
pr,attTlca
mas
enPWiOOOSO
die
gle$.tiion
curBf~ori~I,.
GOlnfie:mos,
en
cambr~o,
en
su
'f~u!n~de
sl,!lf~rlir.aoci6n
,ante
ela
p~ra~Q
d
e
illal
ey,.
 
II~ILaI
,descl'iipc;i'unde.
hSillnn'iScripd6n
oo.nUti'
resultado,
de
ob$t;!wat,ion
de
las,
'Iranso1pci'ones,
"eali':ladas,IPor
PalJlolBaIf,ellli
t;m,el
"l!l1iodo
2006-2,012
IEIIlenguaJedlelatra
nsen
~u:::1iCl',1il
;S
un
ponerse
a,
di~poo}ci6n
d~u
n
l:enguaJie
ant'eriof",
'ConiSils,te'
~ii'i
haoer
eenslsttr,
en
verter
tall
eornoesese
lef~guaje
arnterjjo
r..Unofl'l"'la
'VO~
1fiJi!;~cjrlJicarmen'tereprod!lJdi~da
y.
re8,resa'rll~1
~aletra$'1
omlision
al~gul!'\a.
Es,
uncorrespcndsr
sillooflregifrni
transp-oner,
no,
es
una
IledlJllfiEll
ni
U
n'li3i
tradu:c(;i6n.
Se.
t-raia
de
un
cerresponder
eon
asa
'vo'z,
'titubea
me
de'
lapersona,
despll~e,~alib
e
Iil
lint'~empQ
y
!Iugair"
especlfico,.
E's
corresjpornder
quepor
ts
re.produc:tiibillidiad
mea
nica
[plH!de
i
nserta
rseeen
la
aduallid,~dde
,SII
memento,desplazadeen
,elti~emlpo
yell
elle'SPillc;:iO
paro
1F
1
epr,odutiel1do
eaba
imente
l
Ilifill
VOl
port
rese
proceso
artifioT.a'~,~
:SJ~'
a
'VO'I
lP~edre
o!fJr5~
d:e
nuevo.,
ILa
traSicripcj60l
OO'!mOoorrre.spoflldetcasi
ab$io,h.nQ~,
est.a
abocard;i:i
a
dec~rantie
etros
talll
cernc
siI!
pr'o
dlil
ce
Illalre.p.lroduoc'ion
d!~
la
'~O(Z'.
S~g\~e'
el
dlscurrlr
del
ii
OljprOV11sar
de
UI!!Jpens3mJento,
10
talmbioo
aqlueUos
eV'e!intos,
en
rque
II
@~
pensamiento~
,estalfll
'!l;elnidios.,
,a
Ulilpla
n
mas
rieUlf.ooo
que
evlta.
n
110
eventuaII
en
lei
n~
~Oi
diel
diiSA:UIr'$Oen
ma.lrdl'ia.
E,~
t;ranscri!ptolr
esolUdhial
Ibal
Irep"lFodLi,ctlbjndad
y
vij"e!i14te
~,Q
didlilo
lomiuB,endo
,co,a
Iqll.d,er~
ntedeifend~1
persolna~,
sin
e!'mibalrgo
l
sa
bemes
de'
el
porla
iPfeSGitlcia
de',a
IglHl0S
sig,n0
1
$,
emergentes
'que
se
tonstituirran
en
mercas
die
:$!I!J
trabajode
escrttura,
ta
mbi€Hilpor
la
'rorma
en
que
dispofle
t;lpogf'afkamenOO
e,11
mate.rh;:lll
tr,illillSlcrilto,.rpor
su
eapaeldad
de
disce'!J"~i
r
a
~gu:I1iOS,
Gilros
de
la
'VQZ,~
,a
ve'e~
tr,anspuestos
,~n
otros
parereer
ErS.CUCJh
aretra
eosa
ql'J",U~
h::)id
[chio
1(;;.
ambilen
v.oii
p:e:quelnas
om
rsiones,
que,salta
n~
1.3
V~SliOOr!
rei
rote],a
m~'rei'ilto,.
lEItranscriptor
:$.e
hatevd,5i:ublfe~
asabemlOs,
de
{HIde,
~18una
malnen.\'!l;aunqua
pn~,c:ticament~
pa
reclera
no
'@:lds,tliir,
Pe;uo
e.sta
ahi
halderndo
c;orrespo
Il'uier
a
otro
CO
rill
exadftud.,Replih::aJndo
UflI
memento
i!
nte,r'i:or
qlue
d~ebihJ
Ei'xtingldr,se
V
quese'obUerrJil~:IP-or
II
a,pOIosJi.!jiiilidad
desu
re.prQdllJcdo!h
me·ca
11:h:al,
EI
tranocripto'rnace
de
est~'
posible,
de
la
reiprod'!iJctiblll'idla
d,la
rep.rodudiiblilidad
esquien
eraa
el.
,esp<ado
dell
uanseriptOlr,
corrrre-spond~e
,por'
le
tanto
a
una
siiitu3c'If6nereada
porh~ll
posij;b1:lidad
dela
maq!!iiinQ,.
es
a
rUf:1ldatl)et\~rm;ljnado.
tie·mpodel
grabac;:!
~in
ccrrespende
ani
la
trasctipciorn
,61,
un
numero,
de
pa(ginalS;,
elltliempode
,grabacii6n
y
los
r,ew.rsos
iii
pogl'atfh:.os:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->