Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
ESPAÑA DEBE ADELANTARSE (Es) SPAIN MUST ACT ON TIME (Es) ESPAINIA AURRERATU BEHAR DA (Es)

ESPAÑA DEBE ADELANTARSE (Es) SPAIN MUST ACT ON TIME (Es) ESPAINIA AURRERATU BEHAR DA (Es)

Ratings: (0)|Views: 710|Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Categories:Types, Research
Published by: EKAI Center on Aug 04, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/02/2014

 
 Ox o \kzdbgl Qoqcz% bp `kcx gkp zcnechp ogr bgxpbpspbkgoe qkxbpbkg kz kqbgbkg gcbpfcz kn CDOB Hcgpcz%gkz kn bpx xqkgxkzx kz xsqqkzpbgl cgpbpbcxCDOB Hcgpcz xccdx pk `k jsxbgcxx |bpf hkiqogbcx kz lk~czgicgpx hk~czc` bg bpx zcqkzpx' Zco`czx xfkse` jc o|ozc pfop|c ior fo~c o hkgnebhp kn bgpczcxp pfop hkse` onnchp pfc kjmchpb~bpr kn pfbx zcqkzp' Bg~cxpkzx xfkse` hkgxb`cz pfbx zcqkzpox kger o xbglec nohpkz bg iodbgl pfcbz bg~cxpicgp `chbxbkg'
 
LOZOBO BGGK^OPBKG HCGPCZ% LKBZS ?%O IKG@ZOLKGPCE= 208:31?10 ^BPKZBO)LOXPCB] >82>0?03<ECDCBPBK ><3<1?<63 @SZOGLK >666?23:1 C)IOBE= bgnkAcdobhcgpcz'cs  xhzbj`'hki+CDOBHcgpcz
 
nohcjkkd'hki+cdobhcgpcz
 
fppq=++cdobhcgpcz?'jeklxqkp'hki
 
fppq=++bg`sxpzboeqkebhr'jeklxqkp'hki
 
 
\kzdbgl Qoqcz
 
0 `c olkxpk `c :1?:
 
CXQOßO @CJC O@CEOGPOZXC 
XQOBG ISXP OHP KG PBIC CXQOBGBO OSZZCZOPS JCFOZ @O
?'
Hscgpo sgo hkgkhb`o ecrcg`o sc% pzox eocgpzclo `c Lzogo`o% ce zcr Jkoj`be ps~k sccxhshfoz `c xs io`zc eox xblsbcgpcx qoeojzox=
―  
Eekzo hkik ismcz ek sc gk xsqbxpc `cncg`cz hkik fkijzc
’ 
' Ohpsoebhcikx eo cvqzcxbøg% qozooqebhozeo o eo ohpsoe heoxc qkeépbho cxqoÿkeo% scjbcg qk`zéo cxpoz cxhshfog`k% `cgpzk `c isrqkhk% `c nkzio iïx xbgpâpbho=
―  
eekzo ek sc gk foxxojb`k `cncg`cz 
’ 
'
:'
Qkzsc ek hbczpk cx sc Cxqoÿo xc cxpï mslog`kxs nspszk% hkik hkgxchscghbo `c xs zcgsghbo ocgnzcgpozxc o ekx qzkjeciox `c nkg`k `c xschkgkiéo r `c ohcqpoz ce qeogpcoibcgpkzc`shhbkgbxpo
osxpczb`o`)zcxhopc
hkik ýgbhopojeo `c xoe~ohbøg'
8'
Ce `cjopc chkgøibhk cg gscxpzk cgpkzgk ocxpc zcxqchpk `bxpo ishfk `c xcz xczbk' Gk xøekqozchc fojczxc hcgpzo`k cg eo ors`o cvpczgo
 
 
Ox o \kzdbgl Qoqcz% bp `kcx gkp zcnechp ogr bgxpbpspbkgoe qkxbpbkg kz kqbgbkg gcbpfcz kn CDOB Hcgpcz%gkz kn bpx xqkgxkzx kz xsqqkzpbgl cgpbpbcxCDOB Hcgpcz xccdx pk `k jsxbgcxx |bpf hkiqogbcx kz lk~czgicgpx hk~czc` bg bpx zcqkzpx' Zco`czx xfkse` jc o|ozc pfop|c ior fo~c o hkgnebhp kn bgpczcxp pfop hkse` onnchp pfc kjmchpb~bpr kn pfbx zcqkzp' Bg~cxpkzx xfkse` hkgxb`cz pfbx zcqkzpox kger o xbglec nohpkz bg iodbgl pfcbz bg~cxpicgp `chbxbkg'
 
LOZOBO BGGK^OPBKG HCGPCZ% LKBZS ?%O: IKG@ZOLKGPCE= 208:31?10 ^BPKZBO)LOXPCB] >82>0?03<ECDCBPBK ><3<1?<63 @SZOGLK >666?23:1 C)IOBE= bgnkAcdobhcgpcz'cs  xhzbj`'hki+CDOBHcgpcz
 
nohcjkkd'hki+cdobhcgpcz
 
fppq=++cdobhcgpcz?'jeklxqkp'hki
 
fppq=++bg`sxpzboeqkebhr'jeklxqkp'hki
 
 
CXQOßO @CJC O@CEOGPOZXChkik eo ýgbho pojeo `c xoe~ohbøg `c eo chkgkiéocxqoÿkeo xbgk sc qozchc `ozxc qkz xsqscxpk scce sc cxpo ors`o xc zchbjo cx sgo kjeblohbøg `ceox bgxpbpshbkgcx cszkqcox' Gk xc xojc eo hsogpéogb eo nbgoeb`o`' Ek cxcghboe cx sc cxo ors`o
pbcgc sc ~cgbz
' Eox ors`ox ohkz`o`ox qkz ceCszklzsqk% foxpo sg eéibpc `c ?11'111 ibeekgcx`c cszkx% qozchcg cxpoz ro ke~b`o`ox r ofkzo cxcxcghboe sgo gsc~o ors`o `ce Joghk HcgpzoeCszkqck' »Qkz sâ; »Qozo sâ; »Cg sâ hsogpéo;Pk`k cxpk cx xchsg`ozbk' Eo chkgkiéo cxqoÿkeoqozchc fojczxc pzogxnkzio`k cg sgkx icxcx cgsg olsmczk xbg nkg`k% gchcxbpo`k `c ors`ox ho`o~c} iorkzcx r oqozcgpcicgpc xbg nbg'
0'
Cxpo noepo `c xczbc`o` cg eo `cxhzbqhbøg r
cvblcghbo
`c gsc~ox ors`ox cvqebho eox`cxqzkqkzhbkgo`ox cvqchpopb~ox sc `cxqbczpogsgox s kpzox `cheozohbkgcx `c zcxqkgxojecxqkeépbhkx cszkqckx xkjzc xb ce Joghk HcgpzoeCszkqck ~o o hkghc`cz k gk sgo `cpczibgo`onbgoghbohbøg o eo chkgkiéo cxqoÿkeo'
3'
Ekx cvqczpkx cxqoÿkecx `cjczéog xcz sg qkhkiïx zcxqkgxojecx' Ekx zchszxkx `ce Joghk HcgpzoeCszkqck gk eesc~cg `ce hbcek' Xsx oqkzpohbkgcxxsqkgcg% cg ýepbio bgxpoghbo% sgo `cpzohhbøg `czchszxkx `ce hkgmsgpk `c ekx hbs`o`ogkxcszkqckx' R cxpox `cpzohhbkgcx `c zchszxkx `c ekxhbs`o`ogkx r `c eox ciqzcxox cszkqcox fogeeclo`k oe eéibpc'
>'
Qcgxcikx cg hsïe cx ce nsg`oicgpk scqczibpbzéo o ekx lkjbczgkx `c ekx qoéxcx o~og}o`kxcvqebhoz o xsx hbs`o`ogkx qkz sâ `cjcg zcoeb}ozoýg iïx cxnscz}kx qozo ors`oz o qoéxcx hkikCxqoÿo'Qkglïikgkx cg ce esloz% qkz cmciqek% `cehbs`o`ogk oeciïg ic`bk= Xc xsqkgc sc cx eo
xkeb`ozb`o`
`c ekx hbs`o`ogkx `c ekx qoéxcxo~og}o`kx &Oeciogbo r kpzkx" eo sc `cjcbiqsexoz oe Joghk Hcgpzoe Cszkqck o cgpzcloziïx zchszxkx qozo nbgoghboz oe lkjbczgk cxqoÿkeqozo fohcz qkxbjec sc âxpc nbgoghbc o xs xbxpciojoghozbk hkg ce nbg `c sc âxpc gk pcglo sczcqczhspbz qâz`b`ox o ekx bg~czxkzcx
¯`cNzoghbo% Oeciogbo r SXO/ Eox xsxqbhohbox `cehbs`o`ogk k `ce lkjbczgk oeciïg qsc`cgqozchcz eølbhox= »qkz sâ pbcgcg cg ýepbikpâzibgk sc zcoeb}oz iïx cxnscz}kx gscxpzkxhbs`o`ogkx r gscxpzox ciqzcxox qozo sc gk ekxfolog gscxpzkx joghkx; »Gk cx cxpo ýepbiokqhbøg eo iïx eølbho;
<'
@cx`c cxpo qczxqchpb~o% hojzéo qcgxoz sc eoxqkeépbhox ogpb)hzbxbx cxpïg xbcg`k sgo cxqchbc `cekhszo hkechpb~o' Cg ce nkg`k% cxpoikxxsxpbpsrcg`k eo biqspohbøg `c qâz`b`ox oeiczho`k `c hoqbpoecx qkz sg hkgmsgpk `cbgicgxox pzogxnczcghbox `c zchszxkx% pk`ox ceeoxbgmsxpox% xbg nsg`oicgpk chkgøibhk r xbciqzcbgxsnbhbcgpcx qozo zcxke~cz ekx qzkjeciox `cnkg`k'Pk`k cxpk xczéo% cnchpb~oicgpc% sgo ~cz`o`czoekhszo `cx`c sgo qczxqchpb~o `c eølbhochkgøibho joxo`o cg ekx bgpczcxcx lcgczoecxqczk `cxlzohbo`oicgpc% hkik pk`kx xojcikx% eozcoeb`o` chkgøibho hkg cvhcxb~o nzchscghbo gk xcisc~c cg joxc o cxpkx qozïicpzkx'
6'
Sgo cvpzoÿo eølbho
lck)qkeépbho
`c nkg`k
 ‘
rsgo hsepszo chkgøibho
knbhboe
 qcziogcgpcicgpc `cncgxkzo `ce xchpkznbgoghbczk) fog biqc`b`k o ekx zcxqkgxojecxqkeépbhkx cxqoÿkecx zcqczhspbz xkjzc ce iczho`k`c hoqbpoecx ekx hkxpcx `ce `cxoqoeoghoibcgpk%hkgpzo pk`o zohbkgoeb`o` chkgøibho' O qozpbz `cosé% eox bgmsxpbhbox
 ‘
r eo bzzohbkgoeb`o`chkgøibho) xc xshc`cg= for sc biqkgczxshcxb~ox r hzchbcgpcx ic`b`ox `c osxpczb`o`qozo `cpzocz zchszxkx `c eo chkgkiéo cxqoÿkeo
 
 
Ox o \kzdbgl Qoqcz% bp `kcx gkp zcnechp ogr bgxpbpspbkgoe qkxbpbkg kz kqbgbkg gcbpfcz kn CDOB Hcgpcz%gkz kn bpx xqkgxkzx kz xsqqkzpbgl cgpbpbcxCDOB Hcgpcz xccdx pk `k jsxbgcxx |bpf hkiqogbcx kz lk~czgicgpx hk~czc` bg bpx zcqkzpx' Zco`czx xfkse` jc o|ozc pfop|c ior fo~c o hkgnebhp kn bgpczcxp pfop hkse` onnchp pfc kjmchpb~bpr kn pfbx zcqkzp' Bg~cxpkzx xfkse` hkgxb`cz pfbx zcqkzpox kger o xbglec nohpkz bg iodbgl pfcbz bg~cxpicgp `chbxbkg'
 
LOZOBO BGGK^OPBKG HCGPCZ% LKBZS ?%O: IKG@ZOLKGPCE= 208:31?10 ^BPKZBO)LOXPCB] >82>0?03<ECDCBPBK ><3<1?<63 @SZOGLK >666?23:1 C)IOBE= bgnkAcdobhcgpcz'cs  xhzbj`'hki+CDOBHcgpcz
 
nohcjkkd'hki+cdobhcgpcz
 
fppq=++cdobhcgpcz?'jeklxqkp'hki
 
fppq=++bg`sxpzboeqkebhr'jeklxqkp'hki
 
 
CXQOßO @CJC O@CEOGPOZXCfohbo ce xchpkz nbgoghbczk' Qscxpk sc eochkgkiéo cxqoÿkeo xc cxpï fsg`bcg`k hkikhkgxchscghbo `c ceek xbg sc ekx qzkjecioxnbgoghbczkx xc zcxsce~og% for sc qc`bz ors`ocvpczgo qozo fohcz qkxbjec sc ce lkjbczgkcxqoÿke iogpcglo ekx cxnscz}kx `c `cpzohhbøg `czchszxkx `c eo chkgkiéo zcoe'
2'
Qkz pk`k ek cvqscxpk% gk cx nïhbe xkqkzpoz cxpkxiorkzcx cxnscz}kx `c eox bgxpbpshbkgcx cszkqcoxcg ce hkghcqpk `c xkeb`ozb`o`% sc% cg zcoeb`o`%gk cx kpzo hkxo xbgk
xkeb`ozb`o` hkg ce iczho`k`c hoqbpoecx
'Eo zo`bhoe bgmsxpbhbo r eo `bicgxbøg `c cxpoxxshcxb~ox pzogxnczcghbox `c zchszxkx cx `c poegb~ce% sc o go`bc `cjc xkzqzcg`cz sc eoxzcxbxpcghbox o eox ibxiox xcog hzchbcgpcx' Cszkqofo eeclo`k qzkjojecicgpc oe eéibpc r xøekbgos`bpox qzcxbkgcx lck)qkeépbhox cxpïg c~bpog`kcg cxpc ikicgpk sc eo sgb`o` ikgcpozbocszkqco cxpoeec r cxpïg kjeblog`k o sc ekxqoéxcx o~og}o`kx cszkqckx hkgpbgýcg ohcqpog`kxshcxb~ox pzogxnczcghbox fohbo ce xchpkz nbgoghbczko pzo~âx `c ekx qoéxcx qczbnâzbhkx'
?1'
Ek hbczpk cx sc eox qkeépbhox oqebho`ox cgCxqoÿo gk fog xojb`k `cncg`cz ek iïxbiqkzpogpc qozo hsoesbcz qoéx= xs chkgkiéo zcoe%xs pcmb`k qzk`shpb~k' Gb qozo `cxozzkeeozekx cg eo`âho`o ogpczbkz o eo hzbxbx% gb qozo `cncg`czekxsgo ~c} sc ce cxpoeeb`k `c eo hzbxbx nbgoghbczo`cmojo heozk sc xøek ekx zcxpkx `c cxo chkgkiéozcoe qsc`cg xcz ekx sc% o ic`bk r eozlk qeo}k%qsc`cg qczibpbz o eo chkgkiéo cxqoÿkeo ~ke~cz osgo xcg`o `c hzchbibcgpk xøeb`oicgpc oxcgpo`o'
??'
Oe hkgpzozbk% eox qkeépbhox cxqoÿkeox gk fog`s`o`k cg ojog`czoz eo cxpzopclbo `c eo lzogjogho
 ‘
cgnzcgpïg`kxc qozo ceek cg khoxbkgcx okpzkx qoéxcx cszkqckx) `c c~bpoz eo biqspohbøg `czcxqkgxojbeb`o`cx oe iczho`k `c hoqbpoecx%`cxpzsbz ce pcmb`k `c homox `c ofkzzkx c bgpcgpozzcqczhspbz xkjzc lkjbczgkx% ciqzcxox r noibebox`c nkzio qzklzcxb~o ekx hkxpcx `c eozccxpzshpszohbøg `ce xchpkz nbgoghbczk'Ofkzo xc cxpï hkiqzkjog`k sc gk cx joxpogpc'_sc gb xbsbczo ce fsg`bibcgpk `ce lkjbczgk r eoxkhbc`o` cxqoÿkecx cx xsnbhbcgpc qozo xoe~oz o eoxcgpb`o`cx nbgoghbczox' »_sâ fohcz; Eo zcxqscxposgïgbic `c eo heoxc qkeépbho r ekx ic`bkx `chkisgbhohbøg cxqoÿkecx cx joxpogpc heozo= »qkzsâ gk fohcikx ek ibxik hkg Cszkqo; Cg ceekcxpïg'
?:'
Cxqoÿo qozchc fojczxc zcg`b`k r kqpo`knbgoeicgpc qkz `cmozxc eec~oz qkz eoxhbzhsgxpoghbox% zcgsghbog`k o zcxke~cz ekxqzkjeciox qkz xé ibxio% r fojczxc zcxblgo`k o`cqcg`cz `c eo ors`o cszkqco qozo xoebz `c eohzépbho xbpsohbøg ohpsoe' Eox ic`b`ox `c qkeépbhochkgøibho o oqebhoz ro gk xkg eox sc xchkgxb`czcg gchcxozbox qozo zcxke~cz ekxqzkjeciox `c nkg`k `c eo chkgkiéo cxqoÿkeo%xbgk
ekx sc gkx cvbmo eo Cszk}kgo qozo hkgpbgsozhkghc`bâg`kgkx ors`ox
'
?8'
Ce oijbcgpc qkeépbhk)chkgøibhk `c cxpkx `éoxcx isr xblgbnbhopb~k xkjzc eox qzbkzb`o`cx sc eoheoxc qkeépbho cxqoÿkeo r eo xkhbc`o` cxqoÿkeo xccxpïg `cnbgbcg`k qozo xé ibxiox' Kpzo ~c} o~scepox hkg ce Joghk Hcgpzoe Cszkqck' Kpzo ~c} o~scepox hkg ekx zchkzpcx xkhboecx rqzcxsqscxpozbkx xsqscxpoicgpc gchcxozbkx qozozchbjbz cxpox ors`ox cszkqcox' Sgo r kpzo ~c}% gkxke~b`oikx `c sc ce qzkjecio nsg`oicgpoe `c eochkgkiéo cxqoÿkeo
 ‘
ce sc cxpï fohbcg`knzohoxoz pk`ox eox cxpzopclbox `cxozzkeeo`ox foxpoofkzo qkz ekx `bxpbgpkx lkjbczgkx) cx cexkjzccg`cs`oibcgpk r% qkz ek pogpk% ce xchpkzjoghozbk' Sgo r kpzo ~c} gkx ke~b`oikx `c ceekfoxpo sc ekx qzkjeciox `c nkg`k cxpoeeog% qkzxsqscxpk'

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
EKAI Center liked this
EKAI Center liked this
EKAI Center liked this
PATXITM liked this
EKAI Center liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->