Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geia Sas Math 3

Geia Sas Math 3

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:

More info:

Published by: Ευστάθιος Κυριλλίδης on Aug 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2012

pdf

text

original

 
«∏ √π∫√°∂¡∂π∞ ª√À»
∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ∫∂¡Δƒ√ ¢π∞¶√§πΔπ™ªπ∫∏™ ∞°ø°∏™∞ı‹Ó· 2007
°EIA ™A™
1
AMEROS_DIORTH16-08-0718:40™ÂÏ›‰·1
 
°EIA ™A™
2
∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·:∞Ú¯È΋ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÙËÛË ππ.ÕÍÔÓ·˜ ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 1: ¶ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ¢ηÈÚÈÒÓ ÚfiÛ‚·Û˘ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ·ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi.ª¤ÙÚÔ 1. 1: μÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ··ÙfiÌˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ.Ó¤ÚÁÂÈ· 1. 1.1.:ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤ÓÙ·Í˘ ·ÈÈÒÓ Ì ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ηÈÁψÛÛÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.∫·ÙËÁÔÚ›· Ú¿ÍÂˆÓ 1.2.:ŒÓÙ·ÍË ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ - ÛÙfi¯ˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ, ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ, ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ, ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, ÔÌÔÁÂÓÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.¶Ú¿ÍË: ŒÓÙ·ÍË ·È‰ÈÒÓ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ Î·È ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›ÔÁÈ· ÙËÓ ∞/ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË.ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË: ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË - ∂∫Δ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓºÔÚ¤·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘:À¶∂¶£ ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶.√.¢.∂.∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: πÛÌ‹ÓË ∫ÚÈ¿ÚË ¢È‡ı˘ÓÛË °’ ∫¶™ºÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔËÛ˘:ıÓÈÎÎ·È ·ÔÈÛÙÚȷηÓÂÈÛÙÌÈÔ ıËÓÒÓ∂ÈÙÚÔ‹ ∂Ú¢ÓÒÓΔÌ‹Ì· º.¶.æ.∫¤ÓÙÚÔ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘πÏ›ÛÈ· 15784ΔËÏ.: 210-7277522∂-mail: information@keda.gr∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜: ∫·ı. πˆ¿ÓÓ˘ ∫. ∫·Ú¿ÎˆÛÙ·˜∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜:ÊÚÔ‰›ÙË μ¿ÛÛÔ˘ À‡ı˘ÓË ‰Ú¿Û˘:∞ÊÚÔ‰›ÙË μ¿ÛÛÔ˘Ì¿· Û˘ÁÁڷʘ:ÊÚÔÙË μ¿ÛÛÔ˘∂‡Ë °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ∞˘Á‹ °Ï¤ÓËΔ¤Ú„Ë ƒËÁÔÔ‡ÏÔ˘ºÈÏÔÏÔÁÈÎÈ̤ÏÂÈ·:Δ˙¤ÓË ·ÓÙ·˙∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ™¿‚‚·˜ ∫ÔÓÙfi˜Õ΢ ªÂÏ¿¯Ú˘2Ë ¤Î‰ÔÛËΔÔ ‚È‚Ï›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ·ÙÂÏȤ MULTIMEDIA AE∂ÎÙ‡ˆÛË - ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: μπμ§π√™À¡∂ƒ°∞Δπ∫∏ ∞∂¶∂∂
AMEROS_DIORTH16-08-0718:40™ÂÏ›‰·2
 
H OIKO°ENEIA MOY 
°EIA ™A™
3
AMEROS_DIORTH16-08-0718:41™ÂÏ›‰·3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->