Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GJAKFTOHTËSIA (novel) - ISMAIL KADARE

GJAKFTOHTËSIA (novel) - ISMAIL KADARE

Ratings: (0)|Views: 52 |Likes:
Published by shefdomi
Silva e kaloi me shpejtësi s h e s h i n e m i n i s t r i v e , m e -
gjithatë , k u r m b ë r r i t i t e h y r j a e m i n i s t r i s ë s ë saj, ishte
p a k vonë .
Pa e n g a d a l ë s u a r ecjen, p ë r s h ë n d e t i n ë p u n ë s i n e
s h ë r b i m i t, f y t y r a e t ë cilit m e z i d a l l o h e j p a s x h a m ï t t ë
p o r t i n e r i s ë d h e a s h t u , g j y s më me v r a p , n i si t ë ngjist e
shkallët.
Në k o r r i d o r i n e k a t i t t ë d y t ë d e s h u p ë r p l a s me t ë
n j o h u r i n e sa j t ë d i k u r s h ëm V i k t o r Hilën, t ë cilin s'e k is h t e t a k u a r p r e j k o h ë s h . — O, si jeni ? — t h a ajo, me f r y m ë m a r r j e a k o m a të
s h p e s h u a r nga n g j i t j a e s h k a l l ë v e . — Ç'ju ka s j e l l ë k ë n -
d e j ?
Ai e v ë s h t r o i me c a s y t ë h u t u a r d h e v e t ë m t a n i S i lv a v u ri r e n ë f y t y r ë n e tij t ë p a r r u a r n j ë n d j e n j ë l o d h j e -
j e d h e inerzie .
— Nj ë n g a t ë r r e s ë , — ia bëri ai n ë p ë r d h ë m b ë , d u k e i
s h o q ë r u a r fjalët me n j ë lëvizje t ë dores. — Ku ë s h t ë z y -
ra e z ë v e n d ë s m i n i s t r i t ?
— Ju çoj u n e , — t h a ajo. — Ejani.
Ajo eoi p ë r p a r a , e l e h t ë s u a r që m u n d t ë l ë v i z t e . M e -
g j i t h ë s e t a n i e t a k o n t e r r a l l ë , a s h t u si t ë g j i t h ë t ë n j o h u -
r it e t j e r ë t ë p ë r b a s h k ë t t ë saj d h e t ë s ë m o t r ë s, t a n i q ë
A n a s'isht e m ë , Silva si'llej me t a me s h u m ë k u j d e s, si me
d i ç k a t ë r r ë s h q i t s h me d h e t ë t h y e s h m e l e h t ë .
— K ë t u , Viktor, — t h a me zë të ë m b ë l.
Ai m ë r m ë r i t i n j ë si p ë r s h ë n d e t j e d h e , p a i d h ë n ë a s
d o r ë n , trokiti t e d e r a .
E k i s h t e h u m b u r f a r e , t h a ajo me v e t e d u k e e c u r
d r e jt z y r ë s s ë saj. Do t ë i s h t e fyer pre j k u j t d o n g a n j ë s j e -
Uje e tille, p o r jo p r e j t i j .
— M i r ë m ë n g j e s, — t h a d u k e h a p u r d e r ë n e z y r ë s.
— M i r ë m ë n g j e s, Silva, — t h a shefi.
S h q i p t i mi i e m r i t të saj pas f jalë s «mirëmëngjes»- t r e -
g o n t e s e a i a s q ë i a k i s h t e v ë n ë r e v o n e s ë n . M e g j i t h a t ë ,
n d ë r s a v i n t e p a r d ë s y n ë n ë mbajtëse , Silva t h a :
— U vonova p a k .
L i n d a , s h o q j a e zyrës, që e n d i q t e me n j ë v ë s h t r i m
t ë g ë z u e s h ëm që n g a t r y e z a e saj e p u n ë s, gjeti r a s t i n t 'i
s h k e l t e s y r i n . Ajo k i s h t e n d ë r r u a r k r e h j e n e flokëve d h e
k ë s h t u d u k e j a k o ma më s i m p a t i k e . Ajo ë s h t ë n j ë z e t e t r e
vjeoe, m e n d o i Silva, n d ë r s a h a p t e s i r t a r ë t p ë r t ë n x j e r r ë
dosjet, ç'i d u h e t t ë d u k e t më e r e ?
Në z y r ë zotëroi h e s h t j a . Kjo i s h t e k o h a e o r a r i t z y rt a r >kur h e s h t j a d u k e j më e p a d u i r u e s h m e , n g a q ë n j e r ë z i t
a k o m a s'icishin p a s u r m u n d ë si t ë k ë m b e n i n d y f j a l ë p ë r
d ï t ë n e d j e s h m e , a p o p ë r diçka që n u k u d u r o h e j s a t a
t h o s h i n . Nga d r i t a r e t e l a r t a b a r o k h y n t e n j ë n g a a t o lloj
6 n d r i ç i m e s h t ë p e r m b a j t u r a , q ë d u k e t s i k u r g j i t h ë t e p r im e t a p o t e k a t e mo tit i lënë p ë r j a s h t a x h a m a v e , d u k e lej u a r b r e n d a v e t ëm a t ë q ë ësht ë e n e v o j s h me p ë r n j ë zyrë . Balli i shefit, i l ë m u a r, i z g j e r u a r p a k s a n g a s p r a p s j a
e flokëve , isht e i p a l ë v i z s h ë m, m b i fcryezë. A n a s h s a j, Silva, p o t h u a j s e e n d i
Silva e kaloi me shpejtësi s h e s h i n e m i n i s t r i v e , m e -
gjithatë , k u r m b ë r r i t i t e h y r j a e m i n i s t r i s ë s ë saj, ishte
p a k vonë .
Pa e n g a d a l ë s u a r ecjen, p ë r s h ë n d e t i n ë p u n ë s i n e
s h ë r b i m i t, f y t y r a e t ë cilit m e z i d a l l o h e j p a s x h a m ï t t ë
p o r t i n e r i s ë d h e a s h t u , g j y s më me v r a p , n i si t ë ngjist e
shkallët.
Në k o r r i d o r i n e k a t i t t ë d y t ë d e s h u p ë r p l a s me t ë
n j o h u r i n e sa j t ë d i k u r s h ëm V i k t o r Hilën, t ë cilin s'e k is h t e t a k u a r p r e j k o h ë s h . — O, si jeni ? — t h a ajo, me f r y m ë m a r r j e a k o m a të
s h p e s h u a r nga n g j i t j a e s h k a l l ë v e . — Ç'ju ka s j e l l ë k ë n -
d e j ?
Ai e v ë s h t r o i me c a s y t ë h u t u a r d h e v e t ë m t a n i S i lv a v u ri r e n ë f y t y r ë n e tij t ë p a r r u a r n j ë n d j e n j ë l o d h j e -
j e d h e inerzie .
— Nj ë n g a t ë r r e s ë , — ia bëri ai n ë p ë r d h ë m b ë , d u k e i
s h o q ë r u a r fjalët me n j ë lëvizje t ë dores. — Ku ë s h t ë z y -
ra e z ë v e n d ë s m i n i s t r i t ?
— Ju çoj u n e , — t h a ajo. — Ejani.
Ajo eoi p ë r p a r a , e l e h t ë s u a r që m u n d t ë l ë v i z t e . M e -
g j i t h ë s e t a n i e t a k o n t e r r a l l ë , a s h t u si t ë g j i t h ë t ë n j o h u -
r it e t j e r ë t ë p ë r b a s h k ë t t ë saj d h e t ë s ë m o t r ë s, t a n i q ë
A n a s'isht e m ë , Silva si'llej me t a me s h u m ë k u j d e s, si me
d i ç k a t ë r r ë s h q i t s h me d h e t ë t h y e s h m e l e h t ë .
— K ë t u , Viktor, — t h a me zë të ë m b ë l.
Ai m ë r m ë r i t i n j ë si p ë r s h ë n d e t j e d h e , p a i d h ë n ë a s
d o r ë n , trokiti t e d e r a .
E k i s h t e h u m b u r f a r e , t h a ajo me v e t e d u k e e c u r
d r e jt z y r ë s s ë saj. Do t ë i s h t e fyer pre j k u j t d o n g a n j ë s j e -
Uje e tille, p o r jo p r e j t i j .
— M i r ë m ë n g j e s, — t h a d u k e h a p u r d e r ë n e z y r ë s.
— M i r ë m ë n g j e s, Silva, — t h a shefi.
S h q i p t i mi i e m r i t të saj pas f jalë s «mirëmëngjes»- t r e -
g o n t e s e a i a s q ë i a k i s h t e v ë n ë r e v o n e s ë n . M e g j i t h a t ë ,
n d ë r s a v i n t e p a r d ë s y n ë n ë mbajtëse , Silva t h a :
— U vonova p a k .
L i n d a , s h o q j a e zyrës, që e n d i q t e me n j ë v ë s h t r i m
t ë g ë z u e s h ëm që n g a t r y e z a e saj e p u n ë s, gjeti r a s t i n t 'i
s h k e l t e s y r i n . Ajo k i s h t e n d ë r r u a r k r e h j e n e flokëve d h e
k ë s h t u d u k e j a k o ma më s i m p a t i k e . Ajo ë s h t ë n j ë z e t e t r e
vjeoe, m e n d o i Silva, n d ë r s a h a p t e s i r t a r ë t p ë r t ë n x j e r r ë
dosjet, ç'i d u h e t t ë d u k e t më e r e ?
Në z y r ë zotëroi h e s h t j a . Kjo i s h t e k o h a e o r a r i t z y rt a r >kur h e s h t j a d u k e j më e p a d u i r u e s h m e , n g a q ë n j e r ë z i t
a k o m a s'icishin p a s u r m u n d ë si t ë k ë m b e n i n d y f j a l ë p ë r
d ï t ë n e d j e s h m e , a p o p ë r diçka që n u k u d u r o h e j s a t a
t h o s h i n . Nga d r i t a r e t e l a r t a b a r o k h y n t e n j ë n g a a t o lloj
6 n d r i ç i m e s h t ë p e r m b a j t u r a , q ë d u k e t s i k u r g j i t h ë t e p r im e t a p o t e k a t e mo tit i lënë p ë r j a s h t a x h a m a v e , d u k e lej u a r b r e n d a v e t ëm a t ë q ë ësht ë e n e v o j s h me p ë r n j ë zyrë . Balli i shefit, i l ë m u a r, i z g j e r u a r p a k s a n g a s p r a p s j a
e flokëve , isht e i p a l ë v i z s h ë m, m b i fcryezë. A n a s h s a j, Silva, p o t h u a j s e e n d i

More info:

Published by: shefdomi on Aug 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/11/2013

 
ISMAILKADARE
GJAKFTOHTËSIA
NOVELA
SHTËPIA BOTUESE «NAIM FRASHËRI»
 
 Redaktor 
 
s
Silva e kaloi me shpejtësi sheshin e ministrive, me-gjithatë, kur mbërriti te hyrja e ministrisë së saj, ishtepak vonë.Pa e ngadalësuar ecjen, rshëndeti pusin eshërbimit, fytyra e të cilit mezi dallohej pas xhamït tëportinerisë dhe ashtu, gjysmë me vrap, nisi të ngjisteshkallët.Në korridorin e katit të dytë desh u përplas me tënjohurin e saj të dikurshëm Viktor Hilën, të cilin s'e ki-shte takuar prej kohësh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->