Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6088, 4.8.2012]

Dnevni avaz [broj 6088, 4.8.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 3,078|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2013

pdf

text

original

 
lit!fidll
1
1lljJ
MinistarDamirHadtickatedanemadvoibe
-
I
NikoneIraziodHrvalskedauslupasvoiuleriloriiunasoizemlii,aliIrazisedapriznaonoslo
le
leriloriiaBiHMoraseosiguraliineomelaniizlazBiHnaolvorenomore
UUHTICIMAnAdElDUnlHUHDHDSldEPASTETESASUlndETlnDMTUlllASTUD~THAllZATUDH~ZAnACElnIHA'
SelaMalaPee:PalicijajeadmahprivelaasumnjicenagMuharemaKeskica
(Folo:M.Dedic)
TeskatragedijauseluMalaPeekOdBihaea
 
Ukratko
Novkovi{;:Pravilnaraspodje/ajMinorjesenje
MiloradNovkovic
PrOCeSUiranimanleSlozenioredmeli
~PredsjednikVisokogsudskogituzilackogvi-
jeca
(VSTS)BiHMilor-adNovkovicizjaviojeda'IuzilastvoiSudBiHni-suumogucnostiproce-suiratisvepredmetera-tnihzlocinaizbogtogasudosadaprocesuiralimanjeslozene,aneslozenepredmete.-Premamojojprocjeni,pravilnaraspodjelajedi-nijenacinijedinorjesenje-rekaojeNo-vkovic,
BijacaiSvilaj
Soorazumogradnli
~Ministarstvokomuni-kacijaiprometaBiH,UpravazaindirektnooporezivanjeBiH,Mini-starstvoprometaikomu-nikacijaFBiHiJP"Au-tocesteFBiH"potpisalisuProtokol
0
saradnjiurealizacijigradnjegra-nicnihprijelazaBiiaca
i
Svilai.PrematekstuSpo-razumaizmeduVijecaministaraBiHiVladeHrvatske0gradnjigra-nicnihdionicaautoputanakoridoru5C,potrebnojeubrzatipripremeigra-dnjuGPBijacaiSvilaj.
BakirDautbasic
PrauidilalOg
~PredsjedavajuciRa-dnegrupezapravosudeiunutrasnieposloveBa-kirDautbasickazaojeurazgovoruzaFenudajetrecisastanak"Struk-turiranidijalog0pravo-suduizmeduEUiBiH",kojijeodrzanproslogmjesecauMostaru,biopravidijalog.-Mojemisljenjejedasmouhvatilizamajackapocetkurjesavanjapita-njakojeprednasstavljaEvropskakomisija-ka-zaojeDautbasic,
Srebrenica
PregledMrSeD)aoraua
~Gradanskainicijativa"GlasatcuzaSrebreni-cu"predstavilajenovi"Pregledkrsenjagradan-skihipolitickihpravanaprostoruopcineSrebre-niceod3.julado1.avgu-sta2012.godine",sa-opcilajejucerlnicijativa.Kakosenavodi,uPregle-dusefokusstavljanana-stavakdiskriminacijene-srpskogstanovnistva,
2
Dnevniavaz,subota,
aktuelno
4.avqusrkolovoz2012.
CIKBiH
Pocele
malverzacijeuocilokalnihizbora
u
nasolzemlji
Iz
SrbiJe,HruatsMeiAustriJestiglepriJauelaznihglasaca
SveseodnosezaglasanjeuBrckoDistriktu,Pelaqicevu,SekovicimaiZvorniku
Centralnaizbornakomi-sija(CIK)BiHodbilajeupi-sari1.671biracakojisepri-javiozaupisuIzvodizcentr-alnogbirackogspiskazagla-sanjeizvanBiH.UovimslucajevimaCIKjeotkriodasenadostavljenimprijavamanajednojadresinalaziviseoddesetosoba.Kakojeza"Avaz"potvr-dilaMaksidaPirie,portpar-01CIK-a,uistragu0ovomslucaiubitceukljucenoiTuzilastvoBiH.
Telefonskibrojevi
-Sumnjamoumogucno-stdanaistojadresiziviviseoddesetosobaspravomgla-sa
i
veesmopoduzelinekeaktivnosti.Dostavitcernoizvjestaj
0
nasimsumnjamaTuzilastvuBiH,kojeceurvr-ditije
Ii
rijec
0
pokusajuzloupotreba-kazePirie.Kakosaznaje,,Ava:l',lameprijavestiglesuizSrbije,Hr-vatskeiAustrije,asveseodno-sezaglasanjeuBrckoDistri-kojesusekandidovalenaovimlokalnimizborimajeuobicajenkaoidosada,iiznosioko35posto,azako-nskanormakojareguliseneophodnuzastupljenostspolovaodredujedajemi-nimalnazastupljenost33posto-navelajePirie.ktu,Pelagicevu,SekovieimaiZvorniku.lakonamtouCIK-unisuhtjelipotvrditi,saznaje-modajerijec
0
gradanimasr-pskenacionalnosri.Premainformacijamadokojihjedosaonaslist,izCIK-asu,nakonsumnjivihprija-vanakojimaseujednomslucajunasloi20navodnihbi-racanajednojadresi,nadosta-vljenetelefonskebrojeveupucivanipozivi.Razlogvise
ZastuPllenostsPoloua
Centralnaizbornako-misijaBiHovjerilajeka-ndidaturu40zenazanacelnikeopcinanaoktoba-rskimlokalnimizborima,stojenestovisenegonapr-ethodnimlokalnimizbori-rna,kazeMaksidaPirie.-UkupanprocentzenadaseCIKobrari'Iuzilastvubioje
taj
stojeotkrivenodatouopcenisubiliprivatnitele-fonskibrojevitejezbogsve-gaistragaiprepustenapravo-sudnimorganima.
Pravozalbe
Inace,CIKjejucerodbio5.855zahtjevazaglasanjeizvanBiH,alisuostalidobi-
Ii
negarivanodgovorugla-vnomzbognepotpunedoku-menracije.Ukupno35.171osobaispunila
ie
uvjetedabuderegistriranibiraczaglasanjeizvanBiH.Pirienaglasavadasveosobecijajeprijavaodbije-naimajupravoputemCIK-apodnijetizalbuApelacio-nomodjeljenjuSudaBiH,itourokuod48satiodsataobjaveodlukenainternet-straniciCIK-a,kojijelrebao
Pirie:DoslavitiizvjeslajTuii/as/vuBiH
pocetitecijucerukasnimposlijepodnevnimsatima.-SveosobeCijajeprijavaodbijenasvojebirackopravornoguostvaritiinaredo-vnimbirackimmjestimauBiHakoimajubh.Iicnuka-rtuiIijeizvadedodanaizbora-reklajePirie.S.
DEGIRMENDZIC
dionice"Birca"uzerror-mnuproviziju.TragomovihinformacijakonraktiralismoiBecare-vita,kojinamjerekaodasuKresinetvrdnieizmisljotineidaseradi0podmetanju.-Ukupnidug"Birca"biojetrimilionamaraka,itopolaavgustovskefakture.Biojefakturisan3.oktobra,ajasamsmijenjenprvog.Dospjelostfakturepougo-voru
5
fabrikom"Birac"je15danaoddanafakturisa-nja.NekamiKresoobjasnikakosenedospjelidugmozetretiratikaomojdug.TujeKresododaoidugiz2001.godine,kojijeotplacivanujednakimmjesecnimrarama-kazaoje
Becarevic,
M.
GUSIC
Nastavljaseprepirkabivsegi
sadasnieq
direktora.Blt-Gasa"
KreSOiBeC8reuiCmedUSObnOse
omuiu)U
Z8
dug
'Birel'
AdnanKresotvrdidasuAlmiruBeearevicuiz
.Birta"
nudilimitodaimpustiplin
Sukobizrnedubivsegisadasniegdirektora"BH-Gasa"AlmiraBecarevicaiAdnanaKreseovihjedanaponovokulminirao.Povodje,ovogputa,bilaBecare-vicevaizjavajednomnisko-tiraznomsarajevskommedi-judajedugFabrikeglinice"Birac"izZvornika"BH-Gasu"nadannjegovesmje-nebiotrimilionaKM,adajedanasvee20miliona.
Mutneradnje
Naovajnacin,kakonamjekazaoKreso,Becar-evicjenjegadirektnoopt-uziozarastduga.Kakoje,medutim,istakaoKreso,ovosusveneistine,jerpo-stoiejasnidokazidajeovajdugzavrijemeBecare-
Kreso:Becarevie
imosi
neisline
vicevogmandatabioneko-likoputaveci.-IzbiljeskiFinansijskogizvjestajazatrikvartala2011.
Becarevie:Radise
0
podmelanju
godine,dakleobracunakojijeprijavljenprilikompri-mopredajeduznostiizmeduBecarevicaimene,akojijenapravioipotpisaoBecarevic30.septembraproslegodine,jasnosevididajedugovanje.Birca"narajdaniznosilo10.996.205,07KM.Natajiznostrebadodatijos3.019.123,30KMdugakojisepovlacijosod2000.godine.Dakle,ukupnodugovanje"Birca",kaostosmo
i
nave-linadanpreuzimanjaduzno-sti,iznosi14.015.328,37KM-kazaojeKreso.
Polafakture
OnjedodaodaBecare-vie,skrivajucisvojeocitomutneradnje,navodidasumuiz"Birca"nudilimitodaimpustiplintedaovafabrikanamjernopravidugkakobisenaracuntogdu-ganapravilakonverzijaza
 
aktuelno
Dnevniavaz:subota,4.avguSVkolovoz2012.
'Avaz'saznaje
InterpolizSofije
zatraziopornoc
odBiH
Bh.SigUrnOSneagenCiJetragalUzainlormaCiJamaoteroristiizBUgarSMe
Provjeravaseje
Ii
bombasizBurgasaodrzavaovezesosobamaiznasedrZave
Direkcijazakoordinaci-iupolicijskihtijeiaBiHdo-stavila
ie
svimsigurnosnimagencijamaunasojzernljiinforrnacijekoieiezaprimi-laodInterpolaBugarske,kakobipornogleuidentifi-kacijiizvrsiocabornbaskognapadanaautobussizrae-Iskimturistima,kojisedesio18.julanaaerodromuuBu-rgasu.
DetaljanOpis
Potvrdiojetoza"Dnevniavaz"direktorDirekcijezakoordinacijupolicijskihtije-laBiHHimzoSelimovic,kazavsidajesvimpoIici-jskimagencijama,meduko-jimasuGranicnapolicijaBiHiDrzavnaagencijazaistrageizastitu(SIPA),uz
Fotorobotsamoubice:Usmrliosestosoba
informacijuizInterpolapr-oslijedenifotorobotnavede-nogpreminulogmuskarca.Naupit
postoje
Iiinforma-cije
0
tomedaiedoticnimuskaracprijenavedenogteroristickognapada,ukojemjezajednosnjimpoginulojoilsest,aranjeno
37
osoba,bor-aviouBiHiiijebiopovezansodredenimosobamaiznasedrzave,Selimovicnamjeka-zaodapolicijskeagencijeuovomtrenutkunemajutuinformaciju.-SvestodobijemoodnasihagencijabitceodmahproslijedenoInterpoluuSo-fiji-kazaonamjeSelimovic,Inace,rijecje
0
covjekustaromizmedu25i30godi-na,kojijevisokizmedu180i185centimetara.Fotoro-bot,kojijenacinjenpremadetaljnimopisimasvjedokaeksplozije,otkrivadasera-di
0
osobivitketjelesnegradestamnosmedomko-somisvijetlihociju,
Zemljeregije
BugarskiInterpol,osimodBiH,zatraziojeipornocodzemaljauregijikakobiutvrdioporijekloiidentitetteroriste.Navedenimuskarac,pre-rnapisanjumedija,dovodiseuvezusiranskimterori-
stickimorganizacijama,stoie
irazlog
da
sepreispitajuinfo-rmacije
0
tomejeIionodrzavaovezesnekimosoba-
rna
uBill.
Obaviestainim
age-ncijama,naime,vee
duze
jepo-znatacinjenicadapojediueosobeuvrhu
drzaveodrzava-
juvezesiranskomobavjesta-jnomlinijom.
A.
Du.
Saopcenie
ambasadoraKejsijaiMuna
0
sastankusministromsigurnosti
Razgouaralismo
0
borbirotiuterorizma
AmbasadoriUjedinjenogKraljevstvaiSjedinjenihAmerickihDrzavauBiH
Najdzel
Kejsi(NigelCasey)iPatrikMun(PatrickMoon)izdalisujucerzaiednickuizjavu
0
prekjucerasnjemsa-stankusministromsigurno-stiBill.KakosunaveIi,ume-dijimasusepojavilinetacniizvjestaji
0
prirodisastanka.-Sastanakjeodrzankakobismoiskazalisvojuzabrinu-tostpovodomuizauedavuih
teroristickih
incidenatausvijetuinasinteresdaradi-mosvladamaucijeiomsvi-ietuuborbiprotivterori-stickihprijetnji.Temara-zgovoranijebilaunutrasnjapolitickasituacijauBiH.MicijenimobliskusaradnjukojuimarnosMinistarstvomsigurnostiBiHidrugimre-levantnimvladinim
insti-
tucijamauovoizemlji-na-vedenojeuzaiednickoiizja-vi.
Istinasenemozezahopati
Pravojepitanje,nakonekshumacijegrobniceuPotocarima.stakomandaholandskogbataljonajoskrije
0
zlocinirna
3
Komentardana
Piie:Almasa
BADZlC
(almasahadzic@avaz.ba)
Pronalazaknovegro-bniceuPotocarirnajosjejedandokazdazlocin,rnakolikobioskrivan,kad-tadmoradobitisvojuadresu.ZvanicnaHolandiiasutjelaje
0
grobniciukojusupr-ipadnicinjenogbataljonanasluzbiuSrebreniciuju-lu1995.godinezatrpalitijelapetosoba,meduko-jimaitekrodenubebe.Njenivojnici,medutim,nisubilispremninadozivotnusutnju.Grobnicujetajnosnimiojedanholandskivojnik,itodoksuunjupolaganatijela.Cekaoje17godinada
0
njojprogovori,alijeprogo-Yorio.Dovoljnozapotvrdutezedanepostojiistinako-ja
moze
ostatiskrivena.OnaozlocinimapocinienimuBill,
pogorovo,
Holandaninje,sigurno,sebiolaksaodusunakonstojetajnu
0
grobnicipo-
DOkONINKOVIc/TO
JE
TO
dijeliosistraziteljima,aliie,ujedno,olaksaoipatnjuporodicazrtavakojejegr-obnicakrila.Sudeciprematragovi-rnapronadenirnnajednojodpetekshumiranihzrta-va,njihovasmrtnijenastu-pilaprirodnimputem.Najednojlobanjividljivisu
tr-
agovinasilja.DovoljnozapotvrduinformacijadasuuUN-ovomkampuuPo-tocarimaubijanibosniackicivili.Stogajepravopitanje,nakonekshumacjetijelaizUN-ovegrobniceuPo-tocarima,stavojnici,apo-sebnokomandahola-ndskogbataljona,joskri-iu
0
zlocinimaizjula1995.godine.HoceIi,napokon,nekoodnjihprogovoriti
0
pokoljuutakozvanojMe-hanovojkuci,aliidrugimmasakrimaukrugu
svoje
bazekojimasusviedocili?
PORTAL-komentardana
SindikalistaMevludinKuljanin:
.Elektropriienosu"
prijetitotalniholaps!
-Drzavasehitnomoraangazovatidazastitisvojukompaniju.Nesmijemodo-pustitidasenaovakav
"praktican"
nacinrusi
nasa
BiH.
(patriot)

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
suvad_joldic liked this
Nafija Nafi Trakic liked this
Vladimir Crnovčić liked this
Dalida Prgo Tantula liked this
Nedim Obradovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->