Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SƠ YẾU LÝ LỊCH - ĐINH VĂN QUYẾT - 0972 404 794

SƠ YẾU LÝ LỊCH - ĐINH VĂN QUYẾT - 0972 404 794

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by Đinh Quyet

More info:

Published by: Đinh Quyet on Aug 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
H
tên:
Đ
INH V
Ă
N QUY
TNguyên quán:
Giao Th
y – Nam
Đị
nh
Qu
c gia:
Vi
t Nam
Ngày sinh:
01/07/1985
Gi
ớ 
i tính:
 Nam
Tình tr
ng:
Độ
c thân
N
ơ 
i t
m trú
 Ngõ V
ă
n H
ươ 
ng – Tôn
Đứ
c Th
ng , Qu
n
Đố
ng
Đ
a – Hà N
i.
Đ
i
n tho
i:
(+84) 972.404.794
E-mail:
quyetdv@advantech.vnquyetdv@acad.vn 
THÔNG TIN CÁ NHÂNQUÁ TRÌNH
 Đ
ÀO T
O
10/2010 - 5/2012
T
ườ 
ng: Tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c Bách Khoa Hà N
iVi
n: C
ơ 
khí
Độ
ng L
cChuyên ngành:
Thi
ế 
t b
và máy t 
ự 
 
độ
ng th
 y khí 
B
ng c
 p:
Th
c s
 ĩ 
Khoa h
c2005–2010
T
ườ 
ng: Tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c Bách Khoa Hà N
iVi
n: C
ơ 
khí
Độ
ng L
cChuyên ngành:
 ỹ 
thu
t Hàng không và V 
ũ
tr 
B
ng c
 p:
s
ư 
C
ơ 
khí Hàng không
THÀNH TÍCH
2010
Đạ
t gi
i sinh viên nghiên c
u khoa h
c – B
môn k 
thu
t Hàng không và V
ũ
tr 
- T
ườ 
ng
Đạ
i h
c Bách Khoa Hà N
i.
2009
 Nh
n h
c b
ng c
a T
 p
đ
oàn Công nghi
 p n
ng MHI Nh
t B
n vì có thànhtích h
c t
 p xu
t s
c.
2008
Đạ
t gi
i Olympic C
ơ 
h
c toàn qu
c môn Th
y L
c.
2007
Đạ
t gi
i Olympic C
ơ 
h
c toàn qu
c môn C
ơ 
Lý Thuy
ế
t.
L
 Ĩ 
NH V
C HO
T
 ĐỘ
NG KHOA H
C
- K 
ế
t c
u máy bay, v
t bay và không gian v
ũ
tr 
- H
th
ng th
y l
c, máy th
y l
c, máy cánh d
n và t
 
độ
ng hóa th
y l
c khí nén- Mô hình hóa và mô ph
ng k 
ế
t c
u dòng ch
y mang
đị
nh h
ướ 
ng
ng d
ng- Tính toán thi
ế
t
ế
các h
th
ng máy c
ơ 
khí nh
ư
: Thi
ế
t
ế
máy móc thông d
ng, dây chuy
nh
th
ng công nghi
 p, ...- Tính toán ki
m nghi
m
độ
b
n k 
ế
t c
u tr 
ướ 
c khi gia công ch
ế
t
o.
 
TÓM T
T QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
07/2008 – Nay
Tr 
ưở 
ng phòng IT 
– Công ty C
ph
n Công ngh
Tiên ti
ế
n S
10B, T
ă
ngB
t H
, Hai Bà Tr 
ư
ng – Hà N
i – http://advantech.vn-
Qu
n tr 
các v
ấ 
n
đề 
v
ề 
IT, ph
n m
ề 
m, ph
n c
ứ 
ng 
-
 Đ
ào t 
o theo yêu c
u cho các doanh nghi
 p v
ề 
ph
n m
ề 
m ANSYS 
-
Thi
ế 
t k 
ế 
và qu
n tr 
Websitehttp://advantech.vn ,http://dasi.vn
-
Thi
ế 
t k 
ế 
c
ơ 
khí b
ằ 
ng các ph
n m
ề 
m: SolidWorks, Autocad, DesignModeler,Các module mô ph
ng trong ANSYS.....
12/2007 – Nay
Trung tâm Phát tri
n
Ứ 
ng d
ng Ph
n m
m Công nghi
 p (DASI Center),Thu
c T
ườ 
ng
Đạ
i h
c Bách Khoa Hà N
i – http://dasi.vn-
Qu
n tr 
các v
ấ 
n
đề 
v
ề 
IT, ph
n m
ề 
m, ph
n c
ứ 
ng 
-
 Đ
ào t 
o theo yêu c
u cho các doanh nghi
 p v
ề 
ph
n m
ề 
m ANSYS 
-
Thi
ế 
t k 
ế 
và qu
n tr 
Websitehttp://advantech.vn ,http://dasi.vn
-
Thi
ế 
t k 
ế 
c
ơ 
khí b
ằ 
ng các ph
n m
ề 
m: SolidWorks, Autocad, DesignModeler,Các module mô ph
ng trong ANSYS.....
08/2011 – 10/2011
Th
ự 
c
 p
– Phòng thí nghi
m: Nghiên c
u
Độ
ng l
c h
c thi
ế
t b
bay hàngkhông v
ũ
tr 
c
a Khoa K 
thu
t Hàng không V
ũ
tr 
thu
c
Đạ
i h
c Nagoya - Nh
t B
n
7/2009 – 7/2010
ng tác viên thi 
ế 
t k 
ế 
ơ 
khí – Công ty TNHH c
ơ 
 
đ 
n môi tr 
ườ 
ng 
-
Thi
ế 
ế 
các s
n ph
ẩ 
m C 
ơ 
-
 Đ
i
n t 
ử 
s
ử 
ng ph
n m
ề 
m SolidWorks, Autocad.
-
Thi
ế 
t k 
ế 
và qu
n tr 
Websitehttp://emc-vn.com.vn
-
Thi
ế 
t k 
ế 
m
t s
ố 
khác có s
ử 
ng ph
n m
ề 
m Corel, Photshop
06/2008 – 07/2008
Th
ự 
c t 
 p c
ơ 
khí t 
i x 
ưở 
ng c
ơ 
khí 
- Tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c Bách Khoa Hà N
i, th
ơ 
igian 4 tu
n bao g
m các chuyên ngành: Hàn TIC, MIC, MAC; Gia công t
độ
ng CNC; Phay bào ti
n, Ngu
i.
06/2007 – 06/2008
 Nghiên c
ứ 
u thi 
ế 
t k 
ế 
và ch
ế 
o máy bay mô hình
– Phòng thí nghi
m Hàngkhông v
ũ
tr 
, B
môn K 
thu
t Hàng không và v
ũ
tr 
, Tr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c BáchKhoa Hà N
i
CÁC D
ÁN
2011 – 2012
Thành viên nhóm th
c hi
n
đề
tài Khoa h
c và Công ngh
c
 p Thành ph
,
"Nghiên c
ứ 
u xây d 
ự 
ng ph
n m
ề 
m tích h
ợ 
 p trên ANSY
để 
ự 
 
độ
ng hóa tínhtoán thi
ế 
t
ế 
ế 
t c
ấ 
u thép c
u tr 
c công d 
ng chung" 
. Ch
nhi
m
đề
tàiPGS. TS. Nguy
n Vi
t Hùng. Mã s
 
đề
tài 01C-01/01-2011-2.
2010 – 2012
Thành viên nhóm th
c hi
n
đề
tài Khoa h
c và Công ngh
c
 p B
,
"Nghiênc
ứ 
u
ứ 
ng d 
ng mô ph
ng s
ố 
b
ằ 
ng ph
n m
ề 
m công nghi
 p
để 
tính toán thi
ế 
ế 
tr 
c chân v
t tàu th
 y" 
. Ch
nhiêm
đề
tài PGS. TS. Nguy
n Vi
t Hùng.Mã s
 
đề
tài B2010-01-357.
2010 – 2011
 Nghiên c
u v
 
độ
ng l
c h
c và tính b
t
n
đị
nh c
a h
th
ng trên ph
n m
mANSYS
2009 – 2010
 Nghiên c
u, tính toán thi
ế
t
ế
, mô ph
ng ki
m nghi
m b
n k 
ế
t c
u thép c
utr 
c
2008 – 2009
Thi
ế
t k 
ế
phát tri
n h
th
ng WEBSITE cho Công ty C
ph
n Công ngh
Tiênti
ế
n và Trung tâm Phát tri
n và
Ứ 
ng d
ng Ph
n m
m Công nghi
 p
2007 – 2008
 Nghiên c
u t
ng quan v
ANSYS và
ng d
ng ANSYS trong công ngh
 ph
ng
 
CÁC BÀI BÁO KHOA H
C
10/2011
Đ
inh V
ă
n Quy
ế
t
, Norihiko YOSHIKAWA
 
" Nghiên c
ứ 
u th
ự 
c nghi
m v
ề 
h
ỗ 
nh
ợ 
 p cháy gi
ữ 
a không khí – mê-tan – Hydrô" 
trong ch
ươ 
ng trình qu
c t
ế
JSPS
dành cho các nghiên c
u viên tr 
 
Đ
ông Nam Á, báo cáo trong nhómth
1 trong ch
ươ 
ng trình h
ợ 
 p tác nghiêm gi
a
Đạ
i h
c Bách Khoa HN và
Đạ
ih
c Nagoya – Nh
t b
n.
11/2010
 Nguy
n Vi
t Hùng, Thái Th
ế
Hùng, V
ũ
Tu
n Anh, Lê Anh Tu
n,
Đ
inh V
ă
nQuy
ế
t
"Kh
o sát c
ơ 
tính làm vi
c c
a c
u tr 
c
m h
 p
đơ 
n, tính toán vàmô ph
ng" 
h
i ngh
c
ơ 
h
c toàn qu
c,
Đạ
i h
c Thái Nguyên, tháng 11 n
ă
m2010.
10/2010
  Nguyen P.K, Nguyen V.H.,
Dinh V. Q.
"
 Fluid Structure Interaction of Wind Turbine Rotor" 
. Proceeding of the 3rd AUN/SEED-Net Regional Conferenceon New/ Renewable Energy, Penang, Malaysia, Octobre 2010.
NGÔN NG
Ti
ế
ng Vi
tNgôn ng
chínhTi
ế
ng AnhKhá (D
ch t
t)
K
 Ỹ
N
Ă
NG LÀM VI
C
n
ă
ng m
m:
Có th
làm vi
c theo nhóm ho
c
độ
c l
 p, có kinh nghi
m trong qu
n lý d
ánvà tr 
ưở 
ng phòng IT
L
p trình:Pascal, C#
phát tri
n các h
th
ng
ng d
ng Web v
ớ 
i các ngôn ng
 
HTML,PHP, MySQL...
Ứ 
ng d
ng:
- Thành th
o các ph
n m
m thi
ế
t
ế
và mô ph
ng:
AutoCad, SolidWorks,Inventor, Gambit, Fluent, Ansys...
- Thành th
o các ph
n m
m thi
ế
t
ế
 
đồ
h
a vi tính nh
ư
:
Photoshop,CorelDraw, Flash ...
Có kh
n
ă
ng thi
ế
t
ế
 
Banner, Poster qu
ng cáo,Catalogue ...
- Thành th
o tin h
c c
ơ 
b
n, tin h
c v
ă
n phòng:
Microsoft Word, MicrosoftExcel, Microsoft PowerPoint
 
các d
ch v
internet, email...- Thông th
o ph
n c
ứ 
ng máy tính:
Có kh
n
ă
ng cài
đặ
t c
u hình ph
nc
ng, ph
n m
m máy tính; Anti virút, spyware, adware…, s
ach
a, kh
c ph
c các s
c
v
ph
n c
ng, h
th
ng m
ng.- Nhanh chóng có th
ti
ế
 p c
n và làm ch
máy móc công ngh
m
ớ 
i.
S
THÍCH
 Nghiên c
u khoa h
c, công ngh
cao, công ngh
mô ph
ng, phim 3D, ...
TÍNH CÁCH
 Nghiêm túc, ch
ă
m ch
và hòa
đồ
ng.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Đinh Quyet liked this
Đinh Quyet liked this
truongvan_thuan liked this
Đinh Quyet liked this
Đinh Quyet liked this
Đinh Quyet liked this
Đinh Quyet liked this
Đinh Quyet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->