Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6072, 19.7.2012]

Dnevni avaz [broj 6072, 19.7.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 2,123|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
1!\'hf.i!f~H!~)1
eSlokipersonalnisukohiunularslranke
Tihicsepokusavaodrzatinakormilu,Izetbegovicsasvojim"prvoborcima"Irazinjegovodlazak,aZvizdicizprikrajkacekasvojusansuKomecesepriklonitiSemsudinMehmedovic
ODBIOPOMOCAMBASADEUAMAnU
R
astimaniorkestarSDAnkapodijelitceseunajmanjetriodrzavazaiednickimstrahomodmozdacedooktobarskihteskoposvadanatabora.neminovnoggubitkapozicijaulokalnihizboraodsviratiIzakulisaveesevodirovovskavlasti,alistartnepozicijezaocuva-josponekupolitickufalsbitkaizmeduTihica,Izetbegovicanje,odnosnopreuzimanjetronapjesrnu,alinakontogaovastra-iZvizdica.Mirukucizasadasestrankeveesuzauzete.
3.stralla
(FOIO:B.Nizic)
SUPRUOPRllnAOlS.str.UlOOdMARIHUAnE,~~ELUIRAZELIRAlUOD
KorupcUauBiHuminuti'pojede'oko3.000KM~
NASTAVWENDSUDENJEBANASU'AVAZU'
_D..
re_
bezposUedJca
 
Ukratko
Ki-mun:OvadanauBiH
Planposjete
Hi-mun26.jUlauPotocarima
~GeneralnisekretarUjedinjenihnarodaBanKi-rnunboravitceuzva-nicnoiposjetiBosniiHereegovini
25.
i
26.
iu-
la,potvrdenojeuUN-u.PrvogdanaposjetesastatceseuSarajevusclanov-inaPredsiednistvaBiH,anakontoga
ce
seucesniciobratitinovina-rima.Ban
Ki-munce26.
julaboravitiuPotocari-ma,gdje
ce
posjetitiMe-morijalnicentar,po-lozitivijenaczasrebre-nickezrtve
i
upisatiseukniiguzalosti.
ZdenkoMilinovic
PredstaulleniZgledPOPiSniCe
~DirektorAgeneijezastatistikuBiHZdenkoMilinovicnaiucerodrzanojsjednieiZaje-dnickekomisijezaeko-nomskereformeirazvojgovorioje
0
temi"Popisstanovnistva,do-macinstavaistanovauBiH
2013.".
Ovomprili-komMilinovicjepre-dstavioizgledpopisniceisetovepitanjakojaonasadrzi,kaostosupitanjavezanazaodredivanjebrojastanovnika,migra-eije,ekonomskostanje,obrazovanje,setetnicko-kulturoloskihpiranjaiiipitanjazaosobespose-bnimpotrebama.
Radmanovic-Knoc
IspoitouatiroMoue
~ClanPredsjednistvaBiHNebojsaRadmano-vicprimiojej
ucer
Mari-juUlrikeKnoe(Knotz),ambasadoricuSavezneRepublikeNjemackeunasojzemlji,saopcenojeizPredsiednistva.KnocseinteresiralakolikesusansedadogovorizBri-selabudeispunjenupla-niranimrokovima.
VladaZDK
zaceste15millonaHM
~Ministarzaprostornouredenje,prometiko-munikacijeizastituoko-lineZenicko-dobojskogkantona
Raif
Seferovicpotpisaojecetverogo-disnjesporazume
0
uvje-timaiodrzavanjuregio-nalniheestanapodrucjuZDKsnajpovoljnijimponudacima.Sporazu-mimajeobuhvaceno
364,3
kilometra
regiona-
Iniheesta,aukupnavri-jednostradovaiznosi
15.228.113,44
KM.
2
Dnevniavaz,cefvrtak,
aktuelno
19.
juli/srpanj
2012.
'Avaz'saznaje
KakojeMidhatKulopostaovecinskivlasnikkompanije
Uc)anamaIorauaramaolalllmoulnuodradnlMal
Kulogodinamaizvlaciopareizpreduzeca"Bosniahoteliirestorani"prebacivanjemkomercijalenadrugulokacijuNoviciKulovlasniciviseod90postodionica
Kakosuuejenamaipre-varamaradnikakojimarnje-secimanisudavaliplaceMi-dhatKulo,vlasnikpreduzeca"Bosniahoteliirestorani"d.o.o.Sarajevo,teAmirNo-vic,vlasnikdijeladionicaDrustva,doslidovecinskogpaketa,dokazujeucjenji-vackianketnilistiepodije-Ijenradnieima
2005.
godine,akojije
jucer
dospiouposjed"Dnevnogavaza".
Moraliprodati
Evidentnojedaseradi
0
kriminalnojidobrouvezanojskupinikojajeuzvelikupo-moeipodrskuvrhaSDAgodinamatlacilaradnike,primoravsiihdaprodaju
Kulo:ImaopodrskuvrhaSOA
svojedionieeKulidabi
pr-
ehraniliporodiee,alii
vracali
kredirenakonzaduzenjakodbanaka."PrenosimsvojudiobeznaknadeKuloMidhatunzuslovdaimamstalnozapo-slenjeiredovnuplatu",samojejedanododgovorakojisunudeniradnicimanapotpi-sivanje,stojejasanpokaza-teljkakojeKulodosaodo
P<K';:c.a:_~
-1>IqJ---
alf4ll.~H""_d41M/
MIItW~,~~
_"_~II_'"
-
...
vecinskogvlasnistvanad
fi-
rmom"Bosniahoteliiresto-rani",Cijujeimovinuraspr-odao,anovaeuzeosebi.-Radnieiusvojtojmuei,bespariei,bezplaca,osno-vnih
sredstavazazivot
nisuimalidrugogizboranegodaprodajudionice.NatajnacinKuloi
Novic
skupasu
dosli
doudjelavecegod90posto.Ovojebila
cista
ucjena-
prica
nassagovomikkojijedobroupoznatsasvimdesavanjimauovojkompaniji.DotadaKulojeskupasostalimradnieimabiovla-snikdionieaod
51
posto,dabisekasnijeprevaramaiuejenamaodvojiotenakra-judosaodoudjelaod72,3postoteuzpomocNovica,kojiimaviseod
20
posto,dosaodoudjelavecegod90posto,cimesupoklopilicije-lufirmu.Ostalih
12
radnikanatajnacinimavlasnickiudioodsvegatriposto,dokpreosta-
Ii
diodionieaposjedujuiuposlenieikojisuihotkupi-
Ii
potzv.Markovicevojpri-vatizaeiji.
Revizoriukazujunasumnjivetransakcijezaudruzeniakulture
HaPlandijeliOnouae'OdOBa'!
Prihvaceniibodovanizahtjevizakojenijepodnesenarelevantnadokumentacija
Medubrojnimnepravi-lnostimakojejetimUredazarevizijuinstitueijaFBiHnasaoprikontroliproslogo-disnjegradaFederalnogmi-
nistarstvakulture
i
porta,
na
cijem
je
celu
SalmirKaplan,iesteionavezanazatransferzaudruzeniagradana
i
orga-nizaeijauoblastikulture,realiziranuiznosuod
715.000
KM(ukojisuukljucenaisredstvatekucerezerveod
175.000
KM).Naime,zarealizaeijuPr-ogramadjelatnostistruko-vnih
udruzenja
i
drustvaku-
!tureidrugihorganizaeijaukulturiodznacajazaFBiHpoprivremenomfinansira-njuVladaFBiHusvojilajeProgram
utroskasredstava
skriterijimaraspodjeleu
ko-
jemsuodredenikorisnieisredstava
za36.000KM,
aza
60.000
KMnisu
odredeni
korisnieininacinnakojicesredstvabitirasporedenapo-teneijalnimkorisnieima.Sredstvapoprivremenomfinansiranjusuinkorporira-nauodlukuVladeFBiH
0
usvajanjuProgramautroskasredstavakojomsusredstva
za
ovajtransferpredvidenauiznosuod
500.000KM(29.6.2011.).
Izmjenamaidopuna-rnabudzetasredsrvazaovajtransfersusrnanjenaza
100.000KM.
[avnipozivzapodrskurealizaeijeprojekataizoblastikultureiumjetnostiod
znacaia
zaFEiH
iioterventnasredstvaizPrograma
utroska
sredstavaobjavljenje
11.ju-
la
prosle
godine.Zadodjelusredstavapodnesenoje
169
zahtieva.Komisijajesacini-lapregledsvihzahtjeva,od
cega
je
125prihvaceno
i
odo-
vano.Premaprezentiranojevideneiji,finansijskije
po-drzano48
zahrjeva.Medutim,kakosuutvrdilirevizori,
bi-
10
jefrapantnihpropusta.-Konstatiranojedasuprilikombodovanjaopcihiposebnihkriterijaprihvaceniibodovanipodacikojisuna-vedeniupodnesenim
za-
htjevimakorisnika,zakojenijepodnesenarelevantnadokumenraeija,a,prema
GdleIe
zaurSiio
200.000KM
Iakojedugpremara-dnieimasarnozadopri-nose
veci
dopolamilionaKM,radnieinampricajudajeKulomoranplatitikaznuuiznosuod
200.000
KMkojamujenalozenainspekciiskimpregledom.-NikadnijeraSCiscenogdjejerajnovaezavrsioikomegajeKulouplatio.Navodno,nemaparazaplace,aimaojezakaznu!RadnieisuslozniutomedasuteparezavrsilenaracunuSDA-kazenassagovornik.Posebnaje
prica
kakojeKulogodinamaizvlaciopareiz
preduzecate
kakoje
kome-
reijalnu
sluzbu
sveonasvegatriosobedabistomanjibrojljudiznao
0
cernu
seradio
Pranjenovea
Radnieisunampotvrdi-
Ii
dajeKuloeijelukomerci-jalukasnijeprebaeionadr-ugulokaeijudabirasteretiopostoiecu,akojamujesluzilazapranjenovca.-Prevedeno,Kulojeva-raosamsebe.Nabavljaoje
ro-
buposkupljojeijenikojujekasnijesamkupovaonasimparama.
Izvlacenjernkorner-
cijaleautomatskije
izvlacio
pareizfinne.TojesveposaozaSIPA-uiTuzilastvo.Bogznasarnokolikosunarajnacinizvukliparaizpredu-
zeca-
tvrdi
nas
sagovornik.
M.ASCIC
Kaplan:Brojnenepravilnosli
iziaviodgovorneosobe,po-daeinisuprovjeravani-na-velisuusvomizvjestajure-vizori.
B.
T.
 
aktuelno
'Avaz'saznaje
Dnevniavaz,cetvrtak,19.julVsrpanj2012.
Zestokipersonalnisukobiunutarstranke
SDA
sePOCi)epala!
Tihicsepokusava
odrzan
nakormilu,lzetbeuovlcsasvojim.prvoborcnna"trazinjegovodlazak,aZvizdicizprikrajkacekasvojusansu
3
RastimaniorkestarSDA
mozdace
dooktobarskih
10-
kalnihizboraodsviratijosponekupolitickufalSpje-smu,alinakontogaovastra-nkapodijelit
ce
seunajmanjetriteskoposvadanatabora.Dobripoznavaociprilikatvrdedaseizakulisaveevo-dirovovskabitkaizrneduSulejmanaTihica,BakiraIzetbegovicaiDenisaZvi-zdica,Mirukucizasadaseodrzavazajednickirnstra-homodneminovnoggubi-tkapozicijauvlasti,alista-rtnepozicijezaocuvanje,odnosnopreuzimanjetronastrankeveesuzauzete.
Iihit:
Blokadekaotaklika
steta
ikorist
TihicsvoiustrategijuopstankausedIubaziranaka-mpanjiproceduralnihipoli-
tickih
blokada
drzavnih
insti-tucijainovevladajuceses-torke,Takoder,Tihicnasto-ji
parirati
jastrebovimaunutarSDAipojacavanacionali-
sticku
idestruktivnu
retoriku.
Tomu
slabi
pozicijekod
srr-
anaca,alionprocjenjujedamujepuno
vecasteta
akoizgubimjestopredsjednikastrankenegoakoizgubiveenagrizenopovjerenjekodArnerikanacaiEvropljana.Njegovglavnirival
Ba-
kirIzetbegovicjosodproslogKongresakujeplanzaosve-tuzbogporazaiponizenjako-jemujena
unutarstranackom
glasanjupriredioTihic,Ize-
tbegovic
mladinamjeravaTi-
Izetbegovic:OsvetaTihicuZvizdic:Jacapoziciju
HomeceseoriMloniliMehmedouiC?
Koja
ce
odtrifra-kcijeunutarSDAprevl-adati,umn-ogomezavi-
Mehmedov;c:
si
i
odsua-
Jotvaga
znogtesanj-skoglobija,Nacelutegru-
hicufakturirati
svegrijehe
str-
ankepocinjeneuposljednjecetirigodine.Naprvommje-stu,tuje
losa
procjenakodglasanjazabudzetBiR,cimeje,kakosmatrajuuIzetbego-
vicevornstabu,Tihic
pokazaopolitickiamaterizamine-
sposobnost
dapredvidi
pore-
ze
dojucerasnjeg
koalicionogpartneraSDP-a.
mnogllZSDA
KDealD
nauralaSBB-a
Posljednjihdanaula-znavrataSavezazaboljubuducnostgotovodasuseodvalilaodkucanjara-zocaranihclanovaifunkci-oneraSDA.Podacisterenagovoredasubrojnilokalniduzno-snici,aliioniizsamogvr-haSDAvoljnidapreduuSBBBiH.Nekitozeleizklasicnihkarijeristickimporiva,alipunasubrojni-jionikojisurazocaraniantibosnjackorn,nestabi-Inomiretrogradnornpoli-tikom
koju
vodiSDAsa
Su-
lejmanomTihicemnacelu,pacijejeSemsudinMehme-dovic,zastupnikuParlame-ntuBiH.Onizasebeimasolidnuekonomskulogi-stiku,anetrebapotcijeni-tininjegovpolitickiutjecajmeduradikalimauSDA.PremanekimizvorimaizSDA,MehmedovicuPrvoborciSDA,medukojimasunajbrojnijeprista-liceBakiraIzetbegovica,Ti-hicuzamjerajuistojestra-nkupredaourukesvojimposlusnicirnaikadrovimakojipotiecusteritorijaRSistojestrankukonfrontiraosIslamskomzajednicom.Ti-meje,tvrde,otjeraodzema-tlijeodSDA,kadrovskide-vastiraostranku
i
potpunooslabionjenosarajevskoje-zgrokojeseuproslostisma-
tralo
elitnim
esalonom
SDA.ovojfazinenamjeravaisti-cativlastitukandidaturuzamjestopredsjednikaSDA.Trenutnovagakojemcesetaboruprikloniti,ma-daseznadajebliziIzetbe-govicunegoTihicu,asaZvizdicemimakorektneodnose,Onvjerujedajetopravovrijemezanjegovuofanzivu,jer,uzocekivanilosrezultatnalokalnimizborima,gnjevclanstvaistranackeinfrastr-ukturebit
ce
okrenutpremaTihicu,cimerastuZvi-zdicevesanseda,kaonekokojavnonijetolikopotrosen,preuzmeSDA.Sdrugestrane,brojnisuionikojise
osjecaju
izdanimod
Bakira
Izetbegovica,
kojiihjenakonKongresa
ostavio
nacjediluikukavickisepriklo-nioutomtrenutku
iacem
ri-valu...Zvizdicnajozbiljnije
racuna
inanjihovu
podrsku,
Problemje,medutim,stonisamneznakoliki
ce
mukomadSDAnakrajupripa-sti
i
hoceIiodnjegamociistarespektabilnonapraviti,Pogotovostocetvrditi-hicevciotic;zaTihicem,alojalnibakirovcizaBakirom,
F.MANDAL
Advokatbh.
stedlsa
FrancBucikza"Avaz"
Ce
IUerati
SIDUlnU
dB
Piau
dll
SiovenskiadvokatFrancBucik,kojizastupaprevar-enebh.stediseuSioveniji,rekaojeiucerza"Dnevniavaz"da
ce,
bezobziranaCinjenicuda"Ljubljanskabanka"krijesvojuimovinudabiizbjeglaplacanje,na-stavitispostupkornizvrsenjanaplatepopresu-diBosancukojemsedugu-jeblizu240.000eura.Bucikkazedasepostu-pakizvrsenjanastavljasobziromnatodaSiovenija,
Kukavickigest
SukobTihicaiIzetbego-vicaizprikrajkaposmatra
treci
kandidatDenis
Zvizdic,
predsjednikKantonalnogodboraSDA.Racunajucinamudrostnarodneizrekepokojojtrecikoristiiubireka-jmakusituacijikadasedvo-jica
svadaju,Zvizdic
strpljivocekaraspletioktobar.kakosuistragepokazale,nijeuspjelasakritisvuimo-vinu.-NastavljarnopostupkezanaplatustednieprotivSiovenijepredslovenskimsudovimaiEvropskomsu-duzaIjudskapravauStra-
zburu,
SveviseinformacijapotvrdujeocjenudaceSlo-venijamoratizatrazitifina-nsijskupomocizEUfo-ndova.Utomkontekstu,evropskicinovnicicese,ba-remkododobravanjatepo-moci,moratizainteresiratiizadugove"Ljubljanskeba-nke"-kazeBucik.Naglasio
je
daBriselostrokritiziranacinnakojiVladaSiovenijekomunicirasEvropskornuniiornkori-
steciterrnine"nemarno",
"nejasno"
i
"spekularivno".-ImicemosepobrinutidaBriseldobijepravepoda-tkei"pritisne"slovenskuvladudarijesiproblemstedisa"Ljubljanskebanke"-usrvrdiojeBucik.M.
AS'.
Komentardana
Piie:Hajrudin
PROLle
Bolasnil)aHari
VlastipredvodeneSDAgodinamasusekupaleukorupcijikaoumajcinornmlijeku
Veegodinamaslusamoupozorenjabrojnihstrucnjaka,stranihamba-sadoraicelnikaEvropskeunijedajekorupcijarak-ranaBosneiHercegovinekojanagrizasveslojevenasegdrustvaiblokiravecinuputevapremanapr-etku,Nazalost,ovabolestpostalajesasvimnormalnapojava
i,
umjestodatrazimolijek,pristajemobitipacijenti,ito
jos
placamo
paprenovisokomcijenom.SeadLisak,direktorAgencijezaprevencijuko-rupcijeikoordinacijubo-rbeprotivkorupcije,jucerjenakonferencijiuSaraje-vupodsietiodajevlastimabilopotrebnoviseoddvi-jegodineda
uopce
imenu-ju
rukovodstvo
ovog
tijela.
Kristalnojejasno,dakle,zastosekorupcijatakous-piesnorazvijalauBiH.Dosadasnievlasti,nacelusnasim20-godisnjimvla-darimaizSDA,Dedasenisuborileprotivepidemi-je,veesuodugovlacile
i
opstruiralesvepokusajelijecenjabolestikorupcije.ZatovrijemelazniIje-kariizvladajucihstruktu-ra
zivieli
suvisenegolago-dno.Predstavljajucisekaospasioci,ubrizgavalisunamnovedozevirusa,
po-
stavljajuciucieniivacera-znihbojaidezenanakliucnedrzavnepozicije.Kupalisuseukorupcijikaoumajcinommlijeku,doksu,sdrugestrane,
tje-
raligradanedaplacaiuha-rae.Srecom,svemudodekraj,takodaseidanasnasi"Ijekari"nalazepredotkazom
izarnbulante.
Do-stasunampornagali.
PORTAL-komentardana
ElvisMulavdiisesuprotstavio
ucjenjaadma:Neielimpuniti
dZepave"prljavim"inspektorima!
-ZnamdasvakidrzavlianinBiHudijasporizelidocinazadidonijetisvojepare,alikako?Prvo,drzavajesvakorumpirana,odvrha,onihstosusepod"zak-letvom"uvukliuposaozakojinisukompetentni.Na-dalje,kakozapocetibiznisiulagatikadsigurnostudrzavidozvoljavaraznoraznemalverzacije?Dozvolesecekajupredugo,kakozaregistriranjeobrtnickihfi-rmi,panadalje.(KadirDautcehajic)
DOkoNINKOVIc/TOJE
TO

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sorraya Salihagic liked this
Lenka Vranićová liked this
miki0980 liked this
Haris Fazlic liked this
Mernis Merkky Gabela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->