Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6073, 20.7.2012]

Dnevni avaz [broj 6073, 20.7.2012]

Ratings: (0)|Views: 2,680|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

 
ProcesmonslrumimaizKaravlaha
Betinaprviputpredsudom~
ZioupolrebamehanizmavilalnognacionalnoginleresaBosnjacisebranezaposljavanjemirevizijomprivalizacije,aneborbomzafolelje
K
akObizaustavilismjenuuDomunarodaParlamentaBiH,kaministrafinansijaitrezoraFua-svojihkadrovauVijecunacijemsednevnomredujucerdaKasurnovica.TridelegataSDAministaraBiH,SDA,naslasmjenaministarasigurnostiiproglasilisuzahtjevBevandestet-kaostoseiocekivalo,odbraneSadikaAhmetovicaiMu-nimpovitalninacionalniinteresodlucilasenablokadeiopstrukcijehamedaIbrahimovicatezamjeni-bosnjackognaroda!2.
strana
isvelogislamskogmjeseca
DUG0029,3
MlllOnAOOlARAIRAnKOUIC~PROOAOZA3,31~IH.FIRMAMA
P08A00018
!
MlllOnAEURA
Ramazanserifmubarekolsun!
Redakcija
SEADSUSII:
Nisam~
"
Dzekin~
,-------------,I
menadzer
III...
rile
.1/_.
roraU
'0..
,1••Ne,u.d.o/ltl.llerl.
 
Ukratko
Vo(Jagrupe
Celikoviciostali
narMO-grUDI35,5gOdlnazatuora
~SudskovijeceKanto-nalnogsudauTuzli
osu-
dilojejucerJasminaCelikoviea(25)
i
njegovugrupu
zbog
proizvodnjeipreprodajenarkotikatetrgovinuoruzjernnaukupnuzatvorskukaznuod35,5godinazatvora.Celikovicjeosudennaosamgodina
zatvora,Se-
mirRamienapergodinaidvamjeseca,ZaninCorienapergodina,AdemirAvdicnapetgo-dina
i
dvamjeseca,EsmirHasicnacetirigo-dineidesetmjeseci,Emir
[abic
nadvijego-dineicetirimjeseca,NedzadAvdicnadvijegodinereVedranGavrictrigodinezatvora.
SudenjeSteli
neglraOMrluleu
~VinkoMartinoviczvaniStela
oci
tovaosejJlcernazagrebackomZupanijskomsududanijekrivzaubistvoJa-smineDukicuMostaru1996.godine.-Osiecamseponizen
i
uvrijeden,jerovoje
ter-
orhrvatskihvlastinadamnom-
izjavio
jeMarti-novic,
Akcija"Perac"
PrlluorZahOUlcuIBidieUICU
~SudBiH
iucer
jeDe-nisuZahovicuiIrfanu
Bidzevicu,
uposlenicirnafirme"DanmorrGroupAG"uhapsenimuakciji"Perae",odredioiedno-rniesecnipritvor.OstaliosumnjicenizapranjenovcaiporeznuurajuAdnan
Causevic,
Benja-minOmerbasic,SemirZigoiAmirAlagicpustenisunaslobodu.PustenjeiSalemMu-jkic,kojijeosumnjicenzazloupotrebu
polozaia
iiiovlastenja.
Doboj
HDeieUlcurnroubOIDlel
~MarkoKnezevic(29)
izBanje
Luke,kojijeuutoraknavecerteskopo-vrijedenusudaruvozaiautomobila,umrojeodposljedicazadobivenihpovredaudobojskojOpstojbolnici"SvetiapostolLuka",Vinko
Radisic(58),
kojije
vo-
zio"passat"ukojemjeKnezevicbiosuvozac,zbrinutjenaOdjeluhir-urgije,stabilanjeivanzivotneopasnosti.
2
Dnevniavaz,petak,
aktuelno
0.julVsrpanj2012.
DOMNARODA
StrankademokratskeakcijeblokiraradinstitucijaBiH
TlhlCurSIODstrUHCllu!
osruacisebranezaposliavaniernirevizijomprivatizacijekojajeproizvelabogatemahomclanoveSDAnacijernbogatstvubiimpozavidioiBilGejts,kazaodelegatSDP-aMehmedBradarlc
Kakobizaustavilismje-nusvojihkadrovauVijecuministaraBiH,Strankade-mokratskeakcije,kaostose
i
ocekivalo,odlucila
se
nablokadeiopstrukcijeuDo-munarodaParlamentaBiH,nacijemsednevnornreduiucernasiasmjenaminista-rasigurnostiiodbraneSadi-kaAhmetovicaiMuhamedaIbrahirnovicatezamjenikaministrafinansijaitrezoraFuadaKasumovica.Tride-legataSDASulejmanTi-hie,HalidGenjaciNermi-na
Kapetanovic
proglasilisuzahtjevVjekoslavaBe-vandesternimpovitalnina-cionalniinteresbosnjackognaroda!
Hitnipostupak
TimejepredsjedavajuCiDomaDraganCoviebio
pr-
isiljenpokrenutipropisaneprocedureuslucajupokreta-njaviralnognacionalnoginteresakojesupodrzalasa-rnotridelegataizSDA.No,tojebilodovoljnoda
se
ovatackaskinesdnevnogredatedaseformirakomisijaodtriclanaizsvakognarodakojucineHalidGenjac,BorjanaKristo
i
StasaKosarac.Ko-rnisijaimarokodperdanadapokusarijesitispornapi-tanja,Ukoliko
to
neucini,predmetcebitiupucenUsta-
BradariC:Duonilemonarhila!
Obracajucisedelegati-rnaSDA,MehmedBrada-ricjekazaodausmjenimi-nistaranemapovredevita-Inogbosniackoginteresatejeupozoriodaseumona-rhijamaznakakoiko
moze
vjecnovladati.
-Ovo
nijemonarhija.
Ovo
je
demokrarska
zernlja,azahtjevSDP-azasmjenuministaraizSDAlegitimanjejerjeuslijedionakonstojeovastrankaprekrsilastr-anackidogovor.Kadajeupitanjunavodnikriminalkojivispominjete,molimvasdaprekoministrasigu-rnostiprovedeteproceduredamusestaneukraj.Alimi-
slim
da
ce
to
ici
tesko,sobzi-
romnatodaje
samministar
Sadik
Ahmetovic
rekaoda
je
vecinauposlenikaunjego-
vim
agencijamakorumpir-ana-rekaojeBradaric.vnomsuduBiHkoji
ce
pohitnompostupkuispitatiimaIinepravilnostiupostu-pku!Inace,Bevandinzahtjevzasmjene
uvrsten
jena
dne-
vnirednaprijedlogdelaga-taMehmedaBradarica,sobziromnatoda,zahvalju-juciopstrukcijamaTihica,zamjenikapredsjedavaiuceg,KolegijDomanijepostigaosaglasnost.DelegatiSDAteStjepanKresicizHSP-aje-dinisubiliprotivuvrstava-njaovetackeudnevnired.VeeprilikomutvrdivanjadnevnogredaGenjacjeprocitaoproglasSDA
0
pokr-etanjuvitalnognacionalnoginteresa.Genjacjetoobra-zloziospekulacijamada
Bosnjaci
nebibiliadekvatnojekako
moze
biti
ugrozen
vi-talninacionalniinteres
Bosnjaka
ako
ce
iz
Vijecarni-
nistaraizacitriBosnjaka,aucitriBosniaka,-Vitalniinteressemozebranitinadrugenacine,uinstitucijarnaukojimasuBosnjacizapostavljeni,kaostojeFondzapovratakiiiBHMAC.Bosnjacisebranezaposljavanjem,revizijomprivatizacijekojajeproizve-labogatemahomclanoveSDAnacijernbogatstvubi
im
pozavidio
i
BilGejts(BillGates).Nikonemaekskluzi-vnopravodabrani
Bosnjake.Nazalost,
danasjenekimatozanatimoguraditistahoce-rekaojeBradaric.
Supljaprica
ObrazlozenjeSDAdabiBosnjacimoglibitiugrozenidelegatMladenIvanicnazvaoje"supljim"
MooaosuDlilOiJe
ad101&l)a
DelegatKrstanSimic,bivsisudijaUstavnogsu-daBiH,pojasniojedajepitanjevitalnognaciona-Inoginteresamnogosupti-Inijeodtogahoce
Ii
jedanBosnjaksjeditiufoteljiministraiiinekidrugi.zastupljeniu
Vijecuminista-
raukolikobiSDAkadrovi
bi-
Iismijenjeni.Svoju
tezuteme-
Ijenapretpostavcii
spekulaci-
jamada
ce
SNSDiSDS
blo-
kiratiizbornovihministara,odnosnouvjetovatinekim
dr-
ugim
kadrovskim
kriZaljkama
Delegat
izreda
bosnj-
ackognarodaMehmedBra-darickazaojedanerazumi--Pitanjezastitevita-Inognacionalnoginteresazadireuduhovnost,ku-Ituru,tradiciju,aneuizvrsnuvlastukojojmor-ajubitizastupljenisvi
ko-
nstitutivninarodiBiH-
re-
kao
je
Simic.tepojasniodaiuOHR-upostojitumacenjepremakojemu
Viiecu
ministaranemozebitidonesenanije-dnaodlukaukolikounjojneucestvujebaremjedanBosnjak.DelegatKrstanSimicuvjerenjedase
obrazlozenie
SDAterneljinaspekulacija-rna.
F.KARALIC
SaopcenieSocijaldemokratskepartijeBiHSjednicaVijecaUstavnogsudaBiH
SDA
uilalniinleresBosnlaHaSUeD
OdbacenaaDelaCi)a
nasuoledUiJeminislarsHetolelle!
ZuizdicaiPrimorca
DajeSDAspremna......interesbosnjackognaamabassvedabi,narodanijenipobo-sacuvalanekolikofotelia,ljsanjeekonomskesi-
ro
jejavnosri
poznato
tuacije,ni
zaposlja-
odranije,alikadasusvipo-vanje,niborbaprotivkrimi-mislilidasuutomedotaklinalaikorupcijeukorijenjenedno,SDAnasjeiznenadilausveporedrustva,niizgra-svojimnovimpotezomko-dnjaautoputa,niunapredeojejimsupokazalidamogupa-obrazovnogsistema,nitibilostijosnize,saopcilisujucerstadrugostoseticezivotaizSocijaldemokratskeparti-obicnihgradana,negodajevi-jeBiH.talninacionalniinteresTvrdecidasuministarskeBosnjakanekolikofoteljafoteljenjihove
dvojice
rninista-
SDA-ovihministara,ova
str-
raijednogzamjenikavitalniankajejasnoilustriralapoli-nacionalniinterescitavogtikukojuupraznjavasvih
bosniackog
naroda,izSDP-aovihgodina-navodeizSDP-upozoravajudajeSDAdemo-nstriralasvubijedusvoguCeSCau
politickomzivoru
BiH.-SaljuCisramnuporuku
Bosnjacima
pred
pocetakra-mazana,
davitalninacionalni
a.
Izovestrankeupozorava-juda
je
SDAjosjednom
po-
kazaladajezanjihbosnjackinarodsarnosredstvozadola-zaknapozicijekakobioniinjihoveporodicekaoinjimabliskitajkuniugodnoziv-jeli.Tuse,navode,prim
0
br-izizaBosniakezavrsava
i
za-tosegrcevitodrzezafotelje.Takoder,porucenojedajere-konstrukcijaViiecaminista-
ra,
jednakokaoiV1adeFBiH,nezaustavljivproces.-OvimpostupcimaSDA,uzvelikobrukanjesebe
i
vo-
jepolitike,
moze
ukrastineko-likododatnihdanau
fotelja-
rna,aline
mozesprijeciti
de-mokratskeproceseuBiH.MiuSDP-uosudujemoovakavnacinvodenjapolitikeine
zelimo
danasbiloko
gleda
kr-
ozslikukoju
0
politiciipoli-tiCarimakreiraSDAsvihovihgodina,paiposljednjim
pote-zorn
nasjedniciDomanaroda-navodeizSDP-a.
F.K.
Redovnasjednica
Vi-
jeca
UstavnogsudaBiHodpetsudija,nakojojjeri-iesenoosamzahtjevazado-nosenjeprivremenihmjerai245apelacija,odrzanajeiuceruSarajevu.UstavnisudBiHje,izmeduostalog,odbacioape-lacijuMiralema
Galijasevica
podnesenuprotivOdluke
0
izmjeoiOdluke
0
izborupre-dsiedavajuceg,zarnjenikapr-
edsjedavajucegSkupstineZe-
nicko-dobojskogkantonaod1.juna
2012.
godine,kojomjeapelantsmijenjensfunkcijepredsjedavajucegSkupstine.ZakljucenojedaUstavnisudBiHnije
nadlezan
da
odlucuje
oapelacijikojajeizjavljena
pr-
otivOdlukeod1.juna,jer
na-
vedeniakt
0
izborunemasvojstvopresude.Ustavnisudjeizistihra-zloga,zbognenadleznosti,odbacioapelacijuDenisaZvizdicaiSlavkaPrimorcapodnesenuprotivOdluke
0
razrjesenjupredsjedavajuceg
i
potpredsjedavajucegZa-stupnickogdomaPariarne-ntaFBiHod26.juna,navo-di
se
usaopcenju,
 
Komentardana
3
ktuelno
Dnevniavaz,petak,20.juli/srpanj2012.
PiSe:FahirKARALIC(jkaralic@avaz.ba)
SARAJEVO
ZasjedaoPredstavnickidomParlamentarneskupsfineBiH
laMOn
0
SuMObuintereSaPOSUadaO
SISD
i
SDS
LaznizaSlilniCi
Vitalninacionalniinteresjezaposllavanle,borbaprotivmafije,anetrifoteljeSDA
Nevidenimanalizira-njemvitalnognacionalnoginteresaSulejman
Tihic
iSDA
u
borbizasvoje
fore-
ljezloupotrijebilisujedanodnajefektnijih
mehaniza-
rna
zastiteprava
konstitu-tivnihnaroda.Toboznjabrigadana-jbrojnijinaroduBiH
nece
imatisvojepredstavnikeuVijecuministaraako"dobri"BosnjacipoputSa-dikaAhmetovicabudusmijenjeniuvredajeizaministravanjskihposlovaZlatkaLagumdziju.IonjeBosnjak,aliocitonepomjeriSDA,kojajesebiuzelazaekskluzivnopravodaprocjenjujekojedobar
Bosnjak,a
kone.
Tihicra-
cunadanarodneznailijezaboraviodajeLagumdzi-
ja,
kaopotpredsjednikra-tneVladeRBiH,svevrije-meagresijebiou
Sarajevu,
gdjeseutimnaitezimtre-nucimaboriozaintereseBiH
i
Bosnjakatedajeeakiteskoranjen.Tihic,takoder,racunadanarodneznadajeonzatovrijemeboravioustaburatnogzlocincaiizdajnikaFikretaAbdica,aputemnovosadsketelevizijegovo-rioprotiv
Bosnjaka
i
njiho-
veborbezanezavisnuBiH.Tajlaznizastitnikintere-saBosnjakatehnikeborbekojejeprezeutiraoiucernasjedniciDomanarodasa-vladaojeradecikaoma-
ticar
u
Njemackoj
uvrijemedoksuistinskiborcidava-li
zivote
za
ovu
zemlju.Ipak,TihiciSDA,majstoriuble-he,uvjerenisudaovajnar-odmogujosjednom
preva-
rititeimborbuzastra-
nacke,licne
iintereseneko-licineratno-profiterskihta-jkunapredstavitikaointe-reseBosne
i
Bosnjaka.Ovajputsuseprevari-
li.
Viseodpolamilionane-zaposlenih,unistenaeko-nomija,zivotnistandardkojijebliziafrickornuegoevropskom...natjeralisuBosnjakedanaucelekciju.VitalniinteresBosniakajezaposljavanje,borbapr-otiv
drzavnebosnjacke
ma-fijeikorupcije,kojejepr-oizvelaupravoSDAikojaihgodinama
stiti!
KritikenaracunpreolozenihizmjenaiznioiPeterSorensen,specijalnipredstavnikEUuBiH,putempismaupucenopparlamentarcima
Prijedlogzakona
0
su-kobuinteresauinstitucijamavlastiBiHnijedobiopotre-bnuvecinuglasovana
jucerasnjoj
sjedniciPredsta-vnickogdomaParlamentaBiH.Tokomburnerasprave
naivise
susesukobili
posla-
niciSNSD-akojisubilizanjegovousvajanjeiSDS-akojisuseusprotivilinovomprijedloguiodentitetskihkolega"branili"postojecezakonskorjesenje,
Ostrerijeci
Raspravujedodatno
zaostrilo
pismokojejeu
svo-
jeiimeDelegaeijeEvropskeunijeuBiHParlamentarnojskupstiniBiHposlaoPeterSorensen,specijalnipredsta-vnikEUu
nasoj
zemlji.Onjeuputiokritikenapredlozeneizmjeneidopunetepozvaoparlarnentarcedazakonuskla-desevropskimimedunaro-dnimstandardima.Ostrerijeciizmedupo-slanikaSNSD-aiSDS-aculesuse
i
okomrasprave
0
Pri-jedloguodlukezaimenovanjeclanovaVijecanacionalnihmanjinaBiH.Kalabicjere-S
ju(;erasnjesjedniceuSarajevu:Burnarasprava
kaodajePandurevickaoclanicanadleznekomisijenalistuza
Vijece
stavilasvoju
po-
zuanicu
i
kandidatkinjuSDS-anapredstojecirnizborima.Nakrajuje
zakljuceno
damaterijalbudevracenkomi-sijikojatreba
saciniti
noviprijedlogodluke,uzimajuciuobzirprimjedbeisugesti-jeiznesenetokomiucerasnjerasprave.Poslanicisu
[ucerpodrzali
PrijedJogzakona
0
finansira-njupolitickihstranaka.
Skraeenlpostupak
UprvomcitanjuusvojenisuPrijedlogzakona
0
izmje-namaidopunamaZakona
0
kretanjuiboravkustranacaiazilutePrijedlogzakona
0
izmjenamaidopunamaZako-na
0
ministarstvimaidrugimorganimaupraveBiH.Nije
prihvacen
zahtjevVi-
jeca
ministaraBiHdasePri-jedlogzakona
0
izmjenama
i
dopunamaZakona
0
finansi-ranjuinstitueijaBiH
razrna-
tra
po
hitnompostupku.pace
bitirazmatrauuskracenojparlamentarnojproceduri..
S.l)EGI~Nl)ZIC
PORTAL-komentardana
Nastavljenosudenjezanadriljekarstvo
i
prevaru:Gatarakazaladazna
iiiati
arapski,alineipisati
-Matakvihjepreviseuovojdrzavi,svetotrebadobropreispitati.Daimaju
iscjeliteljskemoci,
nebisekrilipo
supa-
rnai"cijedili"nevinnarod!
(Miralem)
alabiCtraziodasuiduzniciPlateporez
SefKlllbaposlanikaSNSD-aDrago
Kalabic
rekaojeda
je
medunarodnazajedni-
ca,reagiraiuci
naizmjene
Za-
kona
0
sukobuiuteresa,poni-zilaposlanikeigradaneBiH.Onjezamjeriomedunaro-dnim
zvanicnicima
stone
re-
agirajuusprecavanjukrimi-nalaikorupcijeuBiHnakonkretnimprimjerima.-Akoseznada"Sara-jevskapivara",kojaproda-jepivo
zakes,
atakoinekedrugefirmedrzavidugujudesetinemilionamarakaidanikonijereagiraoutimslucajevirna,areagirajuhoceIitamonekisestriciiiteticbitiuUpravnomodbo-rukomunalnogiIivodovo-da
i,
akojetosvabrigadr-
zave,
ondatonije
uredu,
Neko
jedrzao
ovajparlame-ntkaotaoeedasenebaveovimpitanjima.AkosutuziocipozivanidahapsenekeIjudeprekonoci,takoihseistomoglopozvatidaovekriminalce,ucemujeujedinjenacijelajavnostuBiH,
natjeraiu
da
placaiu
porez-
kazao
je
Kalabic,
DrustuenoMorisniradIeOdgOUaralucaMaznazaulicne'trMace'
orensenovopismobh.parlamentarcima
0
Zakonu
0
sukobuinteresa
SDorDiSUbliSllisrodniciiSauletDici
Pitanje:Kakostatiukrajuliinim"trkaCima"?
A)Trajnimoduzimanjemvozackedozvole24,39%B)Rigoroznijimnovcanimkaznama24,39%
C)lzricanjemdugotrainihmjeradrusrvenokorisnograda31,71%
D),;frkaCima
u
nikonemozestatiukraj17,07%
E)Neznarn2,44%
UdokumentuDelegaci-jeEvropskeunije
u
BiH,kojipotpisujePeterSoren-sen,specijalnipredstavnikEUunasojzemlji,upuce-nomParlamentarnojsku-pstiniBiHuvezisPrijedlo-gomzakona
0
sukobuinte-resauinstitucijamaBosneiHercegovinedatesujasnesmjernieekakobitrebaoizgledatibuducizakonus-kladensmedunarodnimievropskimpropisima.Prijesvega,navodisedasavjetnicijavnihzvanicni-kaangaziraniuzakonoda-vnimiIiizvrsnimtijelimanebitrebaliostativando-masajaovogzakona,kaostoodbaceniPrijedlogpre-dvida.ZamjerkesuizneseneinaopsegdefinieijebliskihsrodnikakojisuuPriiedlo-guzakonaredukovani.So-rensensmatradamedutesrodnike,osimpripadnikaporodicnogdornacinstva
i
osobakojeimajufinansijskiinefinansijski,alidirektnilicniinteresuinterakeijisjavnimslufbenicima,trebapredvidjetiidefiniciju
"povezanihosoba".
SpecijalnipredstavnikEUposebnoseosvrnuonaodredbe
0
sankcijama,zakojesmatradabitrebalepr-edvidietikonkretnekaznezanetacnefinansijskeizjavekaoipropisatikojasutijelanadlezna(npr.Centralnaizbornakomisija)zaizrica-njeadministrativnihsankci-japrijenegostosepokrenebilokakvakrivicnaistraga
0
[Ompitanju.
SiD.
o
aktuelnimpilanjimauBiHisvijelumoieleglasalisvakogdananawww.dnevniavaz.ba.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this
Mile Milic liked this
Džejna Kamerić liked this
skutorka59 liked this
Sedin Karahodza liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->