Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6074, 21.7.2012]

Dnevni avaz [broj 6074, 21.7.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 2,274|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
II~ii~j\'!lIJ
leksanderVersbou,zamjenikgeneralnogsekretara
-
I
Preduvjetjedaseizvrsiregistracijanepokretnevojneimovine,kakojedogovoreno9.manaovegodineDopunopravnogclanstvatrebat
ee
vamnajmanjedvijegodine
C
v
stitamBosniiHercegovi-misijiuAfganistanu,nacemusmo(MAP)
i,
ukonacnici,ulazakvase
ni
zastvarikojesuuradenezahvalniinastosmoponosni.zemljeuAlijansu-kazeurazgov-uprocesurazvojabliskihNATOjejakoopredijeljendaoruza"Avaz"AleksanderVers-odnosasNATO-om.VasapodrziaspiracijeBiHzaaktivaci-bou,zamjenikgeneralnogsekre-zemljaangaziranajeumirovnojjuAkcijskogplanazaclanstvotaraNATOsaveza.5.
strana
SOCIJALnlRADnlHDIREHTORPRAUnESLUlIE!
Pogledibiliniiemoprikovaniza
lab~le...............
BombaiPicuganavodiliBugarkunaprosliluciju~
~I!i!!
0UIIiIDIIUI
TOMISLAVGRADKCIJA'KORIOOR'
Kanaderigasiliveeugaseni
g
sumskipOlar!:
 
Ukratko
Mladic:Nastavakprocesa21.avgusta
SudenjeMladieu
Odbijenzahueuodbrane
~Glavnipretresnasud-enjuRatkuMladicubitcenastavljenposlijelie-tnepauzeuHaskomtri-bunalu,21.avgusta,sa-opcio[epredsiedavaiucisudijaAlfonsOri(Alph-onseOriel.Vijecenijepr-ihvatilozahtievodbranedasezbogzdravstvenogstanjaoptuzenogbrojra-dnihdanausedmieismanjispetnacetiri,obrazlozivsidabitapro-rnjenautjecalanauku-panrasporedupostupku.
Hidrogradnja
SUdzabraniO
stralll
~Nakonstojeoko100radnika"Hidrogradnje"d.d.Sarajevonaprojekti-rna
Drivusa
iMost-Ostr-ik13.
iula
stupiloustrajk,timesudirektnougrozilirealizacijutihprojekatatedoveliupitanjeposlo-vekojeje"Hidrogradnja"dobilaodinvestitora,OpcinskisuduSarajevudoniojeodluku
0
zabranistraika.Usaopcenju
se
navodidajeSuduobra-zlozenjunaveodastrajknijeorganiziranuskladusazakonom.
NeskovieilIie
OMOnCandoMaznlpostupaM
~Saslusanjernposlje-
dnjegsvjedokaodbraneiprezentaeijomdokaza
Su-
daBiHzavrsenjedoka-znipostupaknasudenjuDraganuNeskovicuiZo-ranuIlicu,optuzenimazazlocinprotivcoviecnostipocinienuSrebreniei1995.godine.Nastavaksudenjazakazanjeza20.avgust,kadaceTuzilastvoiznijeti
zavrsnurijec,
Ratine
EMShumaCijauTUZlaMOUO)stali
~UseluRatine,uobje-
krupoznatom
kao
Tuzla-
kova
stala,iucer
je
oba-
vljenaekshumaeija
po-
smrtnih
ostataka
kojesutokompripremazaizgra-dnju
spomen-obiljezja
i
obiliezavanjegodisnjice
stradanjasvojihnajblizihpronasliclanoviporodi-ca.UavguslU1992.godi-neovdjejestrijeljana
po-
sljednjagrupaod24
za-
tocenikaizlogoraBaru-tnimagaein.NaDNKanalizusu,kakosaznaje-mo,upucenatrikostanauzorka.
Al.B.
2
Dnevniavaz,subota,
aktuelno
21.
juli/srpanj
2012.
PRIJEDOR
lspracalikolektivnadzenazaza49bosnlackihzrtava
POgledibilinilemooriliOUanizalabule
UbijeniBosniaciviecnismirajnas]naosammezarjauPrijedoruidvauBosanskomNovomCovjeksenemozepomiritisovolikimbolominikadaninece,kazeSaidaSubasic,kolajeostalabeztrojicebraceisupruga
Porodieestradalih,prija-telji,rodbina,prezivjelistr-adalniciproteklograta,njihviseodhiljadu,
iucer
suseuHambarinamakodPriiedo-ra,naprvidanramazana,nakolektivnojdzenazisveli-kimbolomitugomoprosti-Iiod49ubijenihprijedor-skih
Bosnjaka,
Cijisu
posrnr-
tniostaeiekshumiraniizmasovnihgrobnica
i
denti-fieiraniuSejkovacikodSa-nskogMosta.NastadionuVedropoljetisinusubolnoparalaimenaubijenihEsada,Emina,Dzafera,Kemala,Rasima,Mustafe...Poglednijemopr-ikovanzatabute,zagrljajibezrijeci,suzemajkikojeni-sudosanjalesvoieozenjene
Zenkovic:Ubijenajojcetvoricasinova
Ubilanu17.
gOdini
Najstarija
zrtva
od
ko-
jese
jucer
oprostila
porodi-
eaiujednojedina
zena
jeHasnijaHodzic-Sinanbe-
govic,ciji
suposmrtni
osta-
eipronadeniumasovnojgrobnieiuHambarinama,aubijenajeu
67.
godini.NajmladazrtvajeAlmirKaltak,kojijeimaosarno17godinakadajeubijen.Meduzrtvamakoiesu
nasle
smirajsuotaeisinOsmani
DervisKarabasic,
kojisuubijeninaKo-ricanskimstijenama.
JaltoOSigUrall.l8
Tuzni
skupnastadionuVedropoljeuHarnbarina-rnaprotekaojeuzjakopolicijskoosiguranje.Bila
je
prisutnaiekipaHitnepomoci,kojajeinterveni-ralaujednomslucaju.sinoveiunucad,djecekojasu20godina
tragala
za
kosti-
rnasvojih
oceva...
Ukopalabrata
Nijemaodboli,uplakana,poredbratovljevogtabutastojiSaidaSubasic.1zDobo-jajedosladabiukopalabr-ataEminaDuratovica.KostioddvojicebraceKasimaiNaila
jos
nije
nasla.
-UbijenisuuKerater-mu.Teskemije,jersamostalabeztrojicebrace,supr-uga,sestrinogsuprugainje-nogdjeteta,ubijenisumiamidze,daidze,komsiie,pr-ijatelji...Covjeksenernozepomiritisovolikimbolominikadaninece-kazalaje
iucer
krozsuzeSaida.Tabutejejucerokommi-lovalaiMuneveraZenkovic,kojojsJlubijenacetvoricasinovaSerif,Adil,
J
usufiFa-dil.Ukopalaihjenaranijimdzenazarna,ajucerjedosladaseoprostiodsnahinogbr-alaMuhamedaKadica,
IspracajuprisustvovaloviseodhiljaduIjudi
paUiCItritiltouaor8iSa
Pavicnakolektivnojdienazi
MarkoPavic,nacelnikopcinePrijedor,istakaoje
jucer
kakojeprisustvomnadzenaziodaopostustrada-limPrijedorcanimatedaizrazavasaucescesvimpo-rodicamakojesuostalebezsvojihnajmilijih.-Biosamnasahrani,kaoidosada,itojemojizraz-Otvorenesutorane
ko-
jenikadanecezacijeliti-kazalajesvelikimbolomMunevera.PosebnopotresnoiucerjebiloobracanjeMerjemDi-zdarevic,20-godisnjakinjeCijijeotacSulejmanef.
Di-
zdarevicstrijeljanuljeto1992.godine,zajednosjos19gzematlijapreddzamijomuCarakovukodPrijedora.Onaseuimeporodica
opr-
ostilaodubijenihprijedor-skihBosniaka.-Godinamamislimdajepostovanjaipremamrtvimaiprema
zivima.Slusao
samireisovgovori,kadajebiouokvirimavjere,tosubileizuzetnodobreporukesvimgradanimaBiH,ali,kadaje
presao
usferupolitike,ondajetovisebio
ratnipoklicne-
gopozivnasuzivotiporni-renje-izjaviojePavic.ovobiosarnosanidajemojbaboZiv,daganisuubili.Htjelasamdaznamistinu,alijemojamajka
0
to-meteskopricala.Slusalasampricuoddrugihljudii
takozamisljala
slikeu
svojoj
glavi.
Vaznoie
da
pricamo
0
tomeidasesjecamostasedogodilo.Zatodasenebiponovilo-kazalajejucerMerjem,kojasepredjucerasnjimskupomupitalastaiesonimaCijekostidosa-danisupronadene,Klanjanjezajednicke
(Fola:D.Slojnic)
dzenazeuPrijedorujucerie,uzlokalneimamemedzlisa1ZPrijedoriKozaraciMu-ftilukabihackogsHasanom
ef.Makicem
na
celu,predvo-
dioreisu-l-ulemaMustafaef.Ceric,
Tuznepovorke
Nakonzajednickedzena-zetuznepovorkestabutimauputilesusena
osamsehid-
skihmezarjau
Kamicane,
Biscane,Rizvanovice,Carakovo,Hambarine,Zeco-
Dizdarevic:Potresnoobracanjeprisutnima
ve
i
mezarjeunaseljuSkela,gdjesuzrrve,konacno,pro-naslesvojsmiraj.OsmanMuratoviciHasanSumicukopanisupozeljiporodicanaporodicnimmezarjirnauKozarusi
i
DonjojLjubijikodPrijedora,doksusmir-ajnarnezarjuuBosanskomNovom,nakonzajednickedzenaze,nasliMehmedVe-lieiSmailHatie.
M.DEDIC
 
aktuelno
Dnevniavaz,subola,21.juli/srpanj2012.
PORUKE
Prvaramazanskahutbareisu-I-ulemedr.Mustafeef.Cerica
narOdBOIinemauiziluosudenIenaDrODadanle
Potrebnojeornocucitirazvojdrustvenepravdeijednakopravnosti,anepustitidasenekinezakonitobogate,dokdrugipatezbogsiromastvaNijemudrostalnomijenjatiglavnepravceupoliticitakodanarodostajeunedoumicigdjetrebadaide
3
UubllanSMapreuara
KakojenekadvelikabankaizSiovenijeprokockalapovjerenjestedisaiopljackalaih
Novaistara"Ljubljan-skabanka"uBiHisirepa-lesunatemeljnomispitupovjerenjapremasvojim
stedisama,radeci
josiuko-ristsvojestete,Daje,kojimslucaiem,bankarskibrendbroj
1
u
bivsoj
Jugoslaviji"Ljubljan-skabanka"ispostovalapr-ivatniugovorisviseod160.000slediSaizBilli,za-jednosasvojimpolitickimjamcern-
drzavom
Sioveni-jom-zagarantiralatestedneuloge,koristbibilamnogo-struka.Vecinabistedisa,vjerovatno,ostavila
svoje
stedneulogeutoj"NovojLjubljanskoj
banci'
(NLB).No,iznadkatastrofalne"poslovne"odluke"Ljubl-janskebanke",aliislove-nske
dezele
kojajesBalka-naprva"pobjegla"u
EU,
aliseprva,prekoslucaia"Ljubljanskabanka",ivr-atilanarajBalkan,
nazalo-
Reisu-I-ulemadr.Musta-fa
Cericodrzao
je
jucer
prvuovogodisnjuramazanskuhu-tbuiimamiodzuma-namaznaotvorenojMusalliuKo-zarcu,javljaagencijaMINA.Reisjeuhutbi,prenosiMINA,objavioprijedorsko-ramazanskuporukunadansjecanjanasrpskigenocidprotivmuslimanaBosnjakauprijedorskomkrajuprijedvadesetgodina.
Pravednizakoni
-Mubarekramazanjena-jboljevrijeme,apostjenajbo-lji
nacin
dase
osnazinase
br-atstvokrozsavladavanjepo-hlepeiosobnoginteresauko-ristopcegdobra..PrimierbratstvamuslimanajekaojednotijelouIjubavi,samilo-stii
suosjecanju
pa,kadajeje-dandiobolestan,cijelotijelopatiodnesaniceigroznice",kateAlejhisselam.Bratstvouvjerijeblagodatkojaseocitu-jeumedusobnompomaganjunadobromputu.Graditi,ra-zvijatiicuvatibratstvomusli-manaurazlicitostijefarzsvakomBosnjakumuslimanuimuslimanki,rnagdjebili.Jedinstvosudbinejepr-
DellnlratlSmlSaOnaseSIOge
-Rukovodeciseizre-komhazretiAlije:"Na-iupuceniiicovjekuduhuvremenajeonajkojegneiznenadujudogadaiinje-govogvrernena",pozivarnsvernisleceljudeubosnjackomnarodudaih"dogadajineiznenaduju",veedaiduususret
dogadaji-
rna,ato
znaci
dabuduspr-emniisposobnidanasbr-aneodbuduceggenocida.Onitrebadaseaktivno
ukljuce
udefiniranjusmi-slanaseslogeiosmisliava-njunasihrazlicitostiujedi-nstvuvizijezanasuboljuisigurnijubuducnost-kazaojereiseerie.mastvoneprati,danasbi-jedanevidi,danaslijenostneuhvati,danaskriviputneprevari,danasprijateljinezaborave,danasneprija-teljineprogone,danasizdajnicineprodaju,danamnarodbudeslobodan,danamdomovinabudepo-zbogsirornastva.PostojinacindaseIjudioslobodeodbijedeisiromastva.SviIju-ditrebadaimajujednakupr-ilikuudrustvuisvimamo-rabitidostupnoelementar-noobrazovanjeinuznozdr-avstvenoosiguranje.
U
de-mokratskomdrustvupra-vosudemorabitipostenoinezavisnoodpolitikelicnihinteresaiiskliucivihpoli-tickihideologija.Pravednizakonisenedonosedabisekrsili,veedabisestitilaIjudskapravanazivot,vjeru,slobodu,imetakicast.Nemajedinstvabezjasnevizijebuducnosti.Nijemu-drostalnomijenjatiglavne
DragOUOllanliuot
s
IIOmSilama
ednostkojase
ocituie
urnedusobnorndogovaranjunaputudozajednickogcilja.Nemajedinstvabezpra-vdeirneduljudskogpovjer-enja.Pravdadonosijedi-nstvo,kao
sto
odgojiobra-zovanjedoprinosepravdi.DabiIjudibilisposobnidaaktivnosudjelujuuizgradnjidrustvaidrzave,potrebnojedabudunatakvomstupnjuodgojaiobrazovanjakojiimomogucavadarazumijupitanjaskojimasesuocavanjihovazemlja.Potrebnojeomogucitirazvojdrustvenepravdeijednakopravnosti,anepustitidasenekinezako-nitobogate,dokdrugipatenosna,danamdombudesi-guran,danamdrustvobu-deposteno,danampovra-takkucibudeuspjesan,daborbazaistinuipravdubudetrajna,danamzaie-dnistvouvjeribudeomilje-no,danamzivotskomsiia-rnabudedragovoljan.pravceupoliticitakodana-rodostaieunedoumicigdjetrebadaide.Morapostojativizijanasebuducnostiokokojenemaneslaganja.[ernarodkojinemavizijuzasvojopstanakirazvojosudenjenapropadanje.Sudbinabosnjackognaroda,nesarnouBosniiHercegoviniveernagdje
Bosnjaci
bili,nijeu
nadmocnosti
pojedincainje-govoilicnojambiciji,veeunasojpojedinacnojsposo-bnostidabudemoneodvoji-vidiocjelinekojazna
sta
hoce,kojamozekadhoce,uzAllahovu
pomoc,
ikojaje
ie-
dinstvenanhodupremaja-snoodredenorncilju.
Najboljiprimjer
Narodkojijeprezivioge-nocidmorabitisvjestandaseneiskljucujemogucnostpo-novnoggenocidanadnjimzbogonihkojinegirajugeno-cidunatocmedunarodnimpresudama.StogapozivamsvemuslimaneBosnjakeudomoviniiusvijetu
da
seuje-dinimookojednogcilja,atojezastitaiodbrananasegna-rodaodgenocida.Todngu-jemoprijedorskimikoza-rackimsehidima.Toduguje-monasimmajkamaisestra-rnadabuduslobodneodsi-lovanja.Todugujemonasojdjeciiunucimadabuduslo-bodniodgenocida.Posebnoapeliramnaimame,hatibe,muallimeivaizedasvojomrijecjuidje-10mbndunajboljiprimjerje-dinstvamuslimana,pose-bnoumubarekmjesecura-mazanu-kazaojereisMu-stafaef.eerie.UdovikojujereiseerieprouciouKozarcu,izmeduostalog,jekazao:-Hnrmentomkoza-rackihsehidamolimoTe,Boze,danamgrijehnesta-ne,danambrigaprestane,danasbolestostavi,danasstrahnapusti,danassiro-st,
stoji
josjedna
sjenka,
Baremkadajerijec
0
stedisamaizBill,meduko-jimajebiloimnogobosnjackihstradalnikauminulom
ratu,
nekoje
rnozda
dodatnoimonstru-oznokalkulirao
osluskujuci
tadasnjeucestalesignaleiznekihevropskihcentaramoci:dacete"stedise"io-nakonestatislicazemlje?!Zbogsvegaovogavrije-mejedanovaistara,iedno-
stavno.Liublianskabanka",
iii
NLB,zakojusevee
zna
da
jesljednicanekadprveba-nkarskeinstitucijeu
bivsoj
domovini,obnovipovjerenjenajedini
rnogucinacin,
Trebaodmahzagara-ntiratiisplatuglavniceisvihpopratnihbankovnihstavki.
[er
pravonapriva-tnuimovinunezastarijevanikad,baskaoniratnizlocini.Atroskovisesta-Inouvecavaju!
DokoNINKOVIc/TO
JE
TO
-
PORTAL-
komentardana
BiHupletenauaferu
.Leiinarshifond":KakojeBrankouicprodao
dugouanja"Hemisfere"?!
-Pavjerovatnoinazivtogfondagovorisamzasebe.Zastoveene-konepodigneoptuznice,nesarnoprotivovihSDAhobotnicaveeiostalihkompromitiranihuovojzemlji?
(EfendijaEfendic)

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Velida Rizvic liked this
Dzena Dzeni liked this
Edina Ahmagic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->