Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Keberkesanan Pengajaran Sains Awal Kanak (Assignment)-1

Keberkesanan Pengajaran Sains Awal Kanak (Assignment)-1

Ratings: (0)|Views: 81|Likes:
Published by NorAini Mohamad

More info:

Published by: NorAini Mohamad on Aug 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2013

pdf

text

original

 
KEBERKESANAN PENDIDIKAN SAINS AWAL KANAK-KANAK TERHADAPPERKEMBANGAN KOGNITIF, PSIKOMOTOR DAN AFEKTIF MEREKA.
BAB 1
1.1 LATAR BELAKANGPusat Anak Permata Negara ( PERMATA ) merupakan nama unggul bagi projek perintis pusatpengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Pusat Anak Permata Negara adalah selarasdengan konsep pendidikan awal Pusat Kecemerlangan Kanak-kanak Pen Green di Corby,London. Kerajaan bercadang mengubal satu dasar pengasuhan dan pendidikan awal yangkomprehensif untuk kanak-kanak di bawah umur lima tahun dan telah mendapat persetujuandaripada Kementerian Pelajaran, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat,Kementerian Luar Bandar dan Wilayah dan Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian danWarisan supaya program itu diselaraskan. Kurikulum Permata telah dirancang denganmengambil kira semua aspek perkembangan sepetimana yang terkandung dalam AktaPendidikan 1996 yang berfokus kepada pembinaan kualiti individu kanak-kanak di bawah umur 5tahun.1.2 Pernyataan MasalahDalam Kurikulum Permata ini, Pendidikan awal kanak-kanak didefinisikan sebagai pendidikanbagi kanak-kanak dari umur bayi sehingga mereka berumur 5 tahun. Tumpuan kepadaPendidikan awal mereka merupakan strategi yang boleh memberikan impak besar pada negarayang mana ia adalah pendidikan awal kanak-kanak yang merupakan tunjang kepada usahamembentuk modal insan berkualiti dan mencegah masalah sosial
.
Dalam Kurikulum Permata,PRA-SAINS atau Pendidikan Sains awal kanak-kanak telah diserap masuk dalam prosespengajaran awal kanak-kanak yang mana ia terkandung dalam bidang pembelajaran 4, iaitumenekankan perkembangan deria/sensori dan pemahaman dunia persekitaran. Sekumpulanpakar Pendidikan dari Pusat Penyelidikan Perkembangan kanak-kanak Negara ( NCDRC ) telahmengkategorikan kepada 5 peringkat umur awal kanak-kanak untuk menguasai Pendidikan Pra-Sains in. Setiap peringkat umur disesuaikan dengan modul-modul berbeza yang bersesuaianmengikut perkembangankan kanak-kanak. Oleh yang demikan, penyelidikan ini akanberfokuskan kepada mengkaji sejauhmana keberkesanan pendidikan sains awal kanak-kanakdapat membentuk perkembangan kognitif, psikomotor dan afektif mereka.
 
1.3 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KAJIANMatlamat kajian dijalankan ialah untuk menyelidik beberapa perkara berhubungkeberkesanan Pendidikan sains awal kanak-kanak yang mampu membentuk perkembangankognitif, psikomotor dan afektif dalam kalangan kanak-kanak yang berada dibawah projek perintisdi seluruh negara yang diasuh menggunakan kaedah dan kurikulum Permata.Objektif kajian ialah :i. Menentukan jenis kaedah P&P pendidikan sains yang berkesan sesuai denganperingkat umur awal kanak-kanak.ii. Mngkaji hasil keberkesanan pendidikan sains awal kanak-kanak dalam setiap tahapperkembangan mereka.1.4 HIPOTESISHo: Penggunaan pelbagai kaedah P&P pendidikan sains tidak berpengaruh secara signifikanterhadap perkembangan kognitif,psikometer and afektif kanak-kanakH1: Penggunaan pelbagai kaedah P&P pendidikan sains berpengaruh secara signifikanterhadap perkembangan kognitif,psikometer and afektif kanak-kanak1.5 KEPENTINGAN KAJIANPendidikan merupakan satu jaringan penting dalam menjana anjakan paradigma atau dengan ertikata yang lain menjana anjakan ke arah perubahan yang baik dalam diri setiap individu.Melahirkan insan yang deduktif dan dinamik merupakan salah satu faktor kepentinganPendidikan. Menurut
 
Mastura Badzis (2009) Secara keseluruhannya, pendidikan sering dikaitkandengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran penyampaian ilmu dan jugapenerapan nilai. Lazimnya, secara praktikal hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkanindividu yang mampu mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dan memanfaatkan kemahiranyang dimiliki dalam kehidupan seharian.Dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak, mereka perlu diberikan pendidikan yangberterusan dan berkembang. Pendidikan yang diterapkan adalah seiring dengan perkembanganindividu kanak-kanak tersebut. Terdapat kajian-kajian di negara maju telah membuktikanbahawa kanak-kanak yang mengikuti Pendidikan awal kanak-kanak mempunyai kesan yang
 
positif terhadap perkembangan kognitif, psikomotor dan afektif kanak-kanak( Halim,1989).Manakala, dari kajian yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengankerjasama UNICEF (
United Nations International Childreen’s Emergency Fund)(1980
-1984)didapati bahawa kanak-kanak yang mempunyai pengalaman Pendidikan prasekolah lebihbersedia untuk mengikuti ke tahap Pendidikan prasekolah seterusnya.Memperkatakan Pendidikan awal kanak-kanak dari prespektif Islam, Menurut Imam Al-Ghazali (1296H, Dalam Hasan Langgulung, 1979
)
kanak-kanak merupakan amanah dantanggungjawab orang tuanya, jiwanya suci murni merupakan permata mahal yang bersahaja danbebas dari ukiran dan gambaran dan ia boleh menerima setiap ukiran dan cenderung kepadaapa yang dicenderungkan kepadanya. Dalam erti kata lain, ibubapa, para pendidik dan semuapihak yang terlibat bertanggunjawab memberikan Pendidikan yang sewajarnya kepada kanak-kanak. Khasnya kepada ibubapa, kerana mereka merupakan individu yang sangat rapat dalamkehidupan kanak-kanak. Ibubapa bertanggunjawab mendidik dan mengasuh anak-anak denganpenuh didekasi serta memberikan kasih sayang sewajarnya agar dapat membentuk diri setiapkanak-kanak yang bersahsiah baik bukan hanya kelakuan fizikalnya tetapi pemantapan akhlakperlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya
.
sesuai dengannorma kehidupan masyarakat. Seperti pepatah melayu mengatakan Bagaimana acuan, begitulah juga kuihnya.Dalam prespektif barat, menurut Rousseau(1762) masa awal kanak-kanak merupakansuatu transisi masa yang sangat kritikal kerana pada masa tersebut Pendidikan awal muladiterapkan samaada baik atau sebaliknya, hal ini adalah untuk membimbing kehidupan merekadan ia memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan selanjutnya iaitu masa dewasa danseterusnya masa tua, hanya ibubapa yang cenderung untuk memberikan antaranya. Pendapat inihampir serupa dengan maksud sebuah hadis yang bermaksud "Kanak-kanak dilahirkan denganfitrah(suci), hanya orang tuanya yang menjadikannya Majusi, Yahudi atau Nasrani" (Ash-Shiddieqy, 1969). Selain daripada kedudukan anak sebagai amanah Allah kepada ibubapa, anak juga merupakan cubaab atau ujian kepada mereka, sesuai dengan firman Allah swt "
Dan ketahuilah, bahawa harta bendamu dan anak-anakmu itu adalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar 
”.
Jelaslah di sini bahawa pendidikan peringkatawal sangat dititik beratkan oleh filosofi Islam dan Barat. Mereka sependapat bahawa pendidikankanak-kanak harus mendapat perhatian sepenuhnya kerana kanak-kanak mempunyai waktutertentu yang sangat singkat dan perlu mendapat perhatian serius.Daripada hasil-hasil kajian lepas samaada di timur, di barat malah seanterio dunia telahmembuktikan bahawa Pendidikan awal kanak-kanak adalah asas kepada pembinaan kekukuhansesuatu bangsa dan sebagai pemangkin sebagai visi dan misi halatuju negara. Misalnya,

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ismailrich liked this
Niya Bakre liked this
yenying liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->