Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6089, 5.8.2012]

Dnevni avaz [broj 6089, 5.8.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 2,117|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

 
tiU~iall'H
Kakosemanipuliraprijavamazaglasanje
aadresiBosnjakakojiziviuSAD-u,beznjegovogznanjaprijavlienoviseod20SrbaizSrbijeUprkosislraziTuzilaslvaBiH,nelegalnoupisanibiracinisuizbrisani
Ubieapueaoina
Slog
sinaOmera
lETnOHUESHOOHHALdAISTETOUIHAO
~~~~-------;;;(FotOF.FO'O)
STAHlmOST
Danasisutraocekuiuserekordnetemperatureudrzavi~~,................~~..,.
 
Ukratko
Sjednicaodrianauprosirenomsastavu
SBBUSK
priPremazaizbore
~UcetvrtakjeodrzanatrecaredovnasjednicaKantonalnogodboraSBBUSK.Sjednicajeodrzanauprosirenornsastavu,
S
kandidatimazanacelnikeopcinainosiocimalistazaopcinskavijeca.Temasje-dnicebilajepripremazalokalneizbore2012.godi-ne.Opcinskiodboripo-dnijelisu
izvjestai
0
dosa-dasnjimiplaniranimaktivnostimaunarednomperiodutejeustanovljenodaonikvalitetnoobavlja-jupripremezapredizbor-nukampanju.
F.
V.
FMON
neMaministardaOdgOuOre
~MinistruHadziomero-
vicu
bilobiboljedajavno-stiodgovori
zbogcega
jeprvobitnoodbioucestvo-vanjeuprojektunabavlja-njabesplatnihudzbenikaizbog
cega
idalje
po-
drzava"dvijeskolepodje-dnimkrovom"...Tojerea-kcijaizFederalnogmini-starstvaobrazovanjaina-uke(FMON)nakonstose
jueersaopcenjern
oglasioministarobrazovanjaHNKZiatko
Hadziomeo-
vicreagirajucinaoptuzbeSDP-aBiHdapodrzavasegregacijudjecepo-drskom"dvijeskolepodjednimkrovom".
SvetozarPudaric
Hamouorsael.Kauazouicem
~PotpredsjednikFedera-cijeBiHSvetozarPudariciucerseuBehram-begovojmedresiuTuzlisastaosmuftijomtuzlanskimHu-seinomef.Kavazovicem.Tokomsastanka,kojemjeprisustvovaoinacelnikopcineTuzlaJasminIma-movie,razgovaranoje
0
preuzimanjuodgovorno-stivjerskihzajednicaipre-dstavnikavlastikadajeupitanjuuspostavljanjeotvorenogdijalogamedunarodimaBiH,saopcenojeizPudaricevogureda.
Sarajevo
narodnaMUhimaDriDremailtare
~UNarodnojkuhinji"StariGrad"uSarajevu,osimobrokaza1.200re-dovnihkorisnika,tokomramazanapripremajuiiftareza350postaca,pr-enijelajeFena.
2
Dnevniavaz,nedielja,
aktuelno
5.
avgust'kolovoz2012.
SPISKOVI
Malverzacijeprijavamazaglasanje
BreMoimauisebiraeanegoslanouniMa
NaadresiBosruakakojiziviuSAO-u,beznjegovogznanjaprijavljenoviseod20SrbaizSrbije
BrckoDistriktsigurnojejedinigradusvijetukojiimaviseregistriranihbiracanegostouopceimastanovni-kakojiunjernuzive,tvrdiza"Dnevniavaz"IsmetDede-
jic,
aktuelnipredsjednik
00
SBBBiHBrckoidugogo-disnjipolitickiaktivistau
ovorn
gradu.
Mimozakona
PremaDedejicevimri-iecima,nabirackomspiskuuovomgradunalaziseviseod80.000upisanihbiraca,dok,premasvimstatistikama,uku-panbrojstanovnikakojiziveu
Brckorn
nije
veci
od75.000.-MalverzacijeprijavomprebivalistauBrckomza-pocelesuneposrednona-konrata,asvojvrhunacdozivjelesuproglasenjernDistrikta.UzsvakeizboreIjudisufiktivnoprijavlji-vaniuova]graditakoupi-sivanina
biracki
spisak.
Tuzilastvo
BiHvodilojeistr-agu
0
nelegalnomprijavljiva-njudrzavljanaSrbijeuBrckorn,protivzakonitomstjecanjudrzavljanstava,bi-
10
jehapsenjasluzbenikauposlenihuadministracijiDistrikta,udaljenjasradnogmjesta,alisunelegalnoupi-sanibiraciostalinaspisko-virna-navodiDedejic.Uociposljednjihloka-Inihizbora,tvrdeuBrckorn,bivsigradonacelnikDistri-ktajavnosehvaliodajenje-govomzaslugomupisano"novih1.900SNSD-ovihbi-raca".Sarnonaadresije-
IstragaruzilastuaHiH
'Iuzilastvo
BiH
svoievre-
menojevodilo
veliku
istraguuvezisazloupotrebama
po-
datakaCIPS-auZvorniku,
Brcko
Distriktu,Srebrenicii
Sekovicima,
naosnovukojihsumahomdrzavljaniSrbijeiCrneGorenezakonitostjeca-
u
drzavljanstvo
BiH.Krajem2010.godinesa-rnoizOpcineZvornikoda-slatojeviseod400rjesenjazaoduzimanjedrzavljansta-vaosobamakojesudonjihdoslezloupotrebamaidotadauBiHuzivalesvapr-ava,paibiracko.Drzavlja-nstvasu,kolikosezna,oduzimanaiudrugimopcinamagdjesuutvrdenezloupotrebe,alinemapoda-taka
0
tomekolikojetakvihosobabrisanosbirackogspiska.
Brcko:Nistanijeurarfenonauskfac!ivanjupodataka
dnogbrcanskogBosnjakakojigodinama
zivi
uSAD-u,beznjegovogznanjasvojevr-emenojebiloprijavljenoviseod20biracasrpskena-cionalnosti.
Nemapodataka
Onisuuglavnompri-dosliizpogranicnihdijelo-vaSrbije,dok
0
brojuprija-vljenihnaadresamalokalnihinstitucijanikonematacnepodatke.-Glavnaodgovornostzbogneuskladenostipodata-kanabirackomspiskujenaJavnomregistruBrckoDi-strikta,cijaadministracija,uprkossaznanjima
0
fikti-vnimprijavamadrzavljanaSrbije,nistanijeuradiladatepodatkeprovjeriiuskladi-isticeDedejic.
PalakrajnjapotrosniauRS
KakojesaopcenoizCe-ntralneizbornekomisije(ClK)BiH,izSrbije,Hrva-tskeiAustrijeiza
ove
izborestiglesu
Iazne
prijavezagla-sanjeuBrckoDistriktutezaglasanjeuPelagicevu,Zvor-nikuiSekovicima,CIKjeodbioupisatiucentralnibi-rackispisak1.671osobusasu-mnjivimpodacima
0
prijaviprebivalista,
A.HADZIC
Josipovlc
0
razqraniceniu
saBiH
v~~MaUlad~~~laSni
poraunan)aprihOdau
C!~"~,,!!!.!!!CI
ill
1992.
lIorlstFadaraCI)aBIH
NoveTVpredsjednikHrva-tskeIvo[osipovicocitovaoseopitanjurazgranicenjasaBiH.NapitanjemisliIidajepotrebnoiprihvatljivotostoVladazeliratificiratispo-razum
0
granicisaBiHiz1999.godine,[osipovicjeodgovoriodajei2010.godi-negovorio
0
tomekako
0
to-metrebarazmislitikao
0
je-dnomodmogucihrjesenja.-Medutim,onostomi-slimdabisvakakotrebalonapraviti,atoipreporucamdaseucini,jestedasejavno-stivrlojasnokazejesulinadanosamostaljenjaHrva-tskespornapodrucjabilausastavuHrvatskeiiiusasta-vuBosneiHercegovine-ka-zaoje,izmeduostalog,Josi-povic,prenosiDnevnik.hr.Ovajkomentarodnosisenapitanjegraniceizmedu
Josipovic:Jednoodrjesenja
Hrvatske
i
nasedrzaveuNeumskomzaljevu,aDamirHadzic,ministarprometaikomunikacijaBiH,iucerjeuintervjuuzanaSlististakaodanemanikakvihdvojbi
0
tomedaotociciVelikiiMaliSkoljpripadajuBiH.
R.1.
o
kojemjeiznosurijec,uovomtrenutkuznajusamoclanoviUpravnogodboraUIO
UpravniodborUpravezaindirektnooporeziva-nje(UIO)BiHmoratcedo-nijetiodluku
0
privreme-nomporavnanjuprihodaodindirektnihporezaza2012.,itoukoristFedera-cijeBiH,jerjeovegodinedoslodoblagogpadakra-jnjepotrosnjeuRepubIiciSrpskoj.
-Cinienica
jedasesis-timprivremenimkoeficiie-ntimaraspodjeleusloveeutrecikvartaI20l2.,iakosu,premapodacima
0
krajnjojpotrosnjiizVIO,koeficije-ntitrebalibitirazlicitiupr-vom,drugomitrecemkva-rtaluovegodine-rekaojezaFenuportparolVIO-
Kovacevic:Privremenikoeficijenti
BiHRatkoKovacevic.No,
0
kojemjeiznosurijec,uovomtrenutkuzna-jusarnoclanoviUpravnogodboraVIO.Kovacevicjepodsjetiodaje,premaPravilniku
0
izracunukoeficijentado-znacavanjaprihodaodindirektnihporeza,pre-dvidenodasenadan31.ju-la2012.u12satiizsistemaVIOizvukupodaci
0
kra-jnjojpotrosnji,kojipre-dstavljajuosnovzaizracunkoeficijenatazaprvoprivr-emenoporavnanjeu2012.
V
skladusPravilnikom,VIOjepripremiopodatkeidostavioihUpravnornodboruVIO.
 
3
ktuelno
Dnevniavaz,nedjelja,5.avgusVkolovoz2012.
pOluoraznaretoriMa
KakosuKovaceviciJazvinprocesuiranipredSudomBiH
DuustruMiarSinidrzauezautaJiuaceDUreZa
VlasnicikompanijaizBugojnaiMostaraterecenizautajuporeza,dokjeKovacevicuoduzetaiimovinaDrugamjerilazaSelrnovlce.Stanice...
'Avaz'
saznaje
AkozaistaneuradirustadapomogneSrebrenici,niSirijaneceimatikoristiodKi-munovihizjava
Upravujegeneralnise-kretarUjedinjenihnarodaBanKi-rnunkada
II
Srebr-
enici,
aonda
i
uGeneralnojskupstiniUN-austvrdidabisviietveemoraonaucitisrebrenickelekcije.TakodasenekinovicelnikUN-a
za
dvadesetakgodinanestidiuSirijikaostoseoncrveniouBosni.Ali,akoKi-munSrebr-enicuspominjedabisepo-mjerilageostrateskalinijanaBliskomistokuiiidru-gdje,anejersunamIju-dskapravadoistasveta,ondasmouzacaranomkr-ugu.Imozdasmoizbogragaosudeninajosjednuturubalkanskehistorije.
Uz
recikliranjeznanihizjava
0
srebrenickomge-nocidu,Ki-mun
moze
bitivjerodostojanuvezisaSi-
riiorn,ponajvise
uzdokazekakosenamjeravadovrsitiipomochtvamaneza-vrsenogbosanskoginferna.Trebainstitucionalno
stati
ukrajnegatorimage-nocidauBiHjacanjemju-risdikcijedrzavnostinaci-jelojnjenojteritoriji.USrebreniciponajprije!A
to
BanKi-munukonfli-ktnoskorozamrznutojBo-sninijenispomenuo,nitijeuSarajevo
dosao
snekimopipljivimplanom.OtudabiiBanKi-mu-novaucestalaupotrebari-jeCiSrebrenicabiovaljanpovoddasedokinepro-duzenaizdajaovogna-paeenoggradaodsvihonihkojisuutojizdajiucestvovali.Umjestostobh.oportu-nistimadijelicelnepozici-je,nekasefUN-apomognemajkamaSrebrenice!
I
e-ka,usput,stalnotraziizv-
iestaie
0
tomekolikosepr-otjeranihvratilouRS.Uprotivnom,svete"dej-tonske"rijecikojejednomgodisnje,oko11.jula,dozivesvojkresendo,ostatcesarnoriieci.AniSirija,
nazalost,nece
vidjetimno-gofajdeodraga.
Krilu
i
iznosrata
DokvlastiuBiHidaljekrijuspisakduznikapoosnovuPDV-aCijijeiznosprernasiovrtoglavih
270
rni-lionamaraka,pravdajucine-objavljivanjetihpodatakanedostatkomzakonskeregu-lative,"Avaz"otkrivakakojedrzavadokazalada,kadahoce,imanacinadaseobracunasonimakojiizbje-gavajuizvrsavanieobaveza.
Postojemehanizmi
Medunajvecirnduznici-rnazaPDV,nairne,osimimena
i
firmikojejenasli-stobjavljivaoproteklihdana,nalaziseifirma"Kiwi"izBugojna,uvlasnistvu[a-smira
Kovacevica,
te"ES-Cornerc"izMostara,CijijevlasnikEsadJazvin.RazlikaizmeduJazvina,koji,premasaznanjimadoIdokdrzavajedneuta-jivaceporezahapsi,sudiimikaZnjavaih,drugepr-evarantepoputSelimo-vica,
S
tanica
i
nekolicineonihkojisugodinamaimalipodrskuSDA-ovskevlasti,pokusavapredstavi-tikaouglednebiznismene.Uztoimomogucavaipo-vlasticepoputplacanjadu-govanjanarate,cijijebr-ojiiznostakodernepo-znat,jerihvlastiodjavno-stikrijukaozmijanoge.
-
njenovca.Ovadvaprimjera,uzonajHalilaSinanovica,vla-snikafirme"Sinbra"izTu-zle,nedavnouhapsenoguakcijiDrzavneagencijezaistrageizastitu(S1PA)zbogutajeporeza,
0
cemuje"Avaz"veepisao,dokazujudadrzavaimanacinazaobracunskriminalcimaiii-kakonazivajuvecinuonihkojikrseporeznezakone-duznicima,No,postavljasepitanjezastosuidaljezasticenioni
ciie
suobavezeprema
drzavi
najvece,poputocaisinaHi-ImeiMujeSelimovica,kojisuuzvlasnike"Staniegru-pe",bracuZvjezdana,Svje-tlanaiGorana,kojiupravlja-jusvisepreduzeca,redomdrzaviduznivisernilionskeiznose.
S.
DEGIRMENDZJ(';
PORTAL-komentardana
IstrasiuanjeUNESCO-ovogInstitutazastatistiku:UBiHnepismeno100.000gradanal
Strasnojedauinforrnatickovr-ijemeBiHjosuvijekimavelikibrojnepismenihgradana.Ovomcinjenicomsetrebajuhitnopoza-bavitisvenadlezneinsitucije.
(gooner)
Faksimilapluiniceupredmelu"FahrudinCagaidrugi"nainternel-slraniciSuda
kojihsmodosli,zaPDVdu-gujeokopolamilionamar-aka,te
Kovacevica,
.:ijidugpoistornosnovupremasuje
400.000
maraka,uodnosunadrugeduznikejetajlitosuoniprocesuiranipredpravo-sudnimorganimaBiH.
I
okaoutajivaciporeza,aneduznici,kakosetepavecinionihkojigodinamaneplacajuporez.Dadrzavaimamehani-zmedanaplatiikaznionekojijojnanose
stetu,
dokazjeslucajKovacevica,kojijezakrivicnodjeloporezneutajepredSudomBiHpri-jenepuriedvijegodineosudennajednogodisnjuzatvorskukaznu.Njegovojfirmi
"Ki
wi"izrecenajenovcanakaznaod
20.000
KM.SudjeodoptuzenogKovacevicaoduzeoiimovi-nskukoristuiznosuod
104.495
KM.
Pojedinci
zasncem
Zautajuporezaodgova-ratceijazvin,protivkojegjeSudBosneiHercegovinenedavnopotvrdiooptuznicuupredmetu"FahrudinCagoidrugi"zaorganiziranikr-iminal,poreznuutajuipra-
SudBiH:lakanispaslavanpremapajedineima
GileoeoouihstaoouauHiHDreuisoMe
olazeIiboljidanizatravnickuKonfekciju
"ASA
GrUpaCila"praUZima"BOraC"?
Viseod400radnikakojisuna
cekamu
trebalibisevratitinaposaouseptembru
Pitanje:JesuIicijenenovihstanovaprevisoke?
A)
Da,
svakako
84,31%
B)Ne,nikako
1
3%
C)znam
1
kojikazuCuriejeveebio,onjedioortackegrupekojaje"Borac"unistila.Medutim,zaradnikejevrlovaznodasevracajuinokupci,dacepo-novokrenutiproizvodnjaupunomkapaciteru,
te
da
ce
viseod
400
radnika
koji
sumjesecimanacekanjupocetisradompocetkomsepte-mbra-tvrdiZahirovic,Ocekujuseiponovnopotpisivanjeugovorasnje-
mackom
firmom"CarlGro-ss",tesvjetskipoznatommarkom"HugoBoss",kojajegodinamabilaponosbh.tekstilneindustrije.-Siruacijajesadaveeohrabrujuca,aimamoinfo-rmacijudace"Borac"Tra-vnikpreuzeti"ASAGrupa-Smjenomveebivsegdir-ektoraMustafeDagoje,teimenovanjemnovogsjrarogdirektoraAhmedaCuricatrebalibidociboljidanizatravnickuKonfekciju"Bo-rae"kojajeposljednihpolagodinenaizdisaju,iporedraskidaprivatizacijskogugo-vorasaortackomgrupomkojajeopljackalakapitalvr-ijedan
60
milionaKM.PredsjedrtikSindikatako-nfekcije,,Borae"Travnik"Sa-
mir
Zahirovic
kaze
za
.Dnevni
avaz''daNadzorniodborko-nacnoprihvatiostavoveSi-ndikataidajesmijenabivseUpravebilaneminovna,stoseveepokazaloispravnim.-Iskreno,radnicinevje-rujujunikome.Imaionih
"Barae"Travnik:Ohrabrenjezaradnike
ciia"koja
i
pregovorasainaizvodnjomupunomkapaci-kupcimakakobiponovotetu-kazeZahirovic.stalinanogeipocelisapro-
M.AS'.
o
akluelnimpilanjimauBiH
i
vijelumaieleglasalisvakogdananawww.dnevniavaz.ba.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Admir Čavalić liked this
Rasema Čavalić liked this
pofalickabitka liked this
Ahmet Zahirović liked this
Armin Fazlic liked this
Haris Serdarevic liked this
Muminović Haris liked this
Munever Parić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->