Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Sözlüğü

Ratings: (0)|Views: 1,422 |Likes:
Published by iktisat ve dunya

More info:

Published by: iktisat ve dunya on Aug 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
Aciz (insolvency) : Vadesi gelmiş borçlarını ödeyememe durumudur. Alacaklıborçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu belirterek mahkemeyebaşvurabilir. Borçlu da, acz içinde olduğunu ileri sürerek mahkemeden iflasınıisteyebilir. Bu durumda, alacaklının borçlunun iflas istemine karşı çıkmasıgeçersizdir.Açık Artırma (open binding) :Alıcılar arasında rekabet yaratmak suretiyle, satınalınacak nesneye en yüksek fiyatı verecek alıcıyı bulmak için uygulanan bir satışyöntemidir. Açık artırma ile elde edilecek hasılat, yaşanan ekonomik koşullar iledoğru orantılı olup, ekonomik genişleme dönemlerinde yüksek fiyatlara alıcılar bulunurken, ekonomik daralma dönemlerinde bunun tersi olmaktadır.Açık Bono (blank bill) :Tutarı ve hamili belirtilmeden, sadece açığa imza atmaksuretiyle düzenlenmiş bonodur.Açık Ekonomi (open economy) :İthalat ve ihracat üzerinde hiçbir sınırlanmanınbulunmadığı veya faktör hareketlerinin karşılıklı olarak serbest olduğu ekonomidir.Açık Eksiltme (auction by underbidding) :Satıcılar arasında rekabet yaratmaksuretiyle, satın alınacak nesneye en düşük fiyatı verecek satıcıyı bulmak içinuygulanan bir yöntemdir.Açık Finansman (deficit financing) :Açık finansman, devletin kasıtlı olarakharcamaları gelirlerden daha yüksek bir düzeyde tutma durumudur. Bütçe açığınınyapılan borçlanmalarla kapatılması biçiminde ortaya çıkan bu yöntem, istihdamıartırmak ve ekonomik hayatı canlandırmak için uygulanır.Açık İşsizlik (open unemployment) :Kişilerin çalışma arzusu ve iktidarında olduğuhalde, kendi idareleri dışında işsiz kalma durumudur.Açık Pazar (open market) :Tekelleşmenin ve alım satım işlemlerinde piyasa dışımüdahalelerin olmadığı piyasalardır.Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations): Para politikası uygulamasıçerçevesinde, merkez bankaları bünyesinde para miktarının artırılıp azaltılmasıamacıyla, Hazine kağıtlarının alım ve satımının (kesin alım, kesin satım, geri satımvaadiyle alım -repurchase agreements-, geri alım vaadiyle satım -reverse repurchaseaggrement-) yapılması işlemleridir. Bankalararası Para Piyasası işlemleri de “AçıkPiyasa İşlemleri” kapsamı içerisindedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıbünyesinde bu tür işlemler, Açık Piyasa İşlemleri ve Para Piyasası Müdürlükleritarafından yürütülmektedir.Bu işlemler aracılığıyla para arzının, faiz haddinin,yatırımların denetim altına alınmasına ve toplam harcama hacminin daraltılmasınaveya genişletilmesine çalışılır.Açık Pozisyon (short position) :Vadeli işlem piyasalarında alınmış ve henüzkapatılmamış pozisyonara denir.Adam Smith: Kapitalizmin dayanağı sayılan Klasik Okul'un temsilcilerindendir.Fizyokrasinin tersine, toprak yerine insan emeğini servetin kaynağı olarak gördü.İşbölümünün sağladığı teknik olanaklar emeğin üretimini, dolayısıyla da milli gelirin
 
artacağını savundu. Devletin ekonomiye müdahalesine karşı çıktı. Serbest ticareti vevergide adaleti savundu. Adam Smith'in Değer Fiyat Teorisi'ne göre, üretiminmaliyetinin emek tarafından belirlenir. Malın maliyet ve piyasada oluşan iki değerivardır. Fiyat piyasada belirlenir. Gelir Teorisi'ne göre de emek (ücret), sermaye(kapital) ve topraktan (rant) oluşur ve ekonomi içinde bölüşümü kendiliğinden olur.Adi Hisse (ordinary share) :Yasa ve esas sözleşmede belirtilen normal haklardanbaşka hakları elde etmeye imkan tanımayan hissedir. Imtiyazlı hisse senetleri,değiştirilebilir hisse senetleri, itibari değersiz hisse senetleri ve kabili itfa hissesenetleri dışında kalan tüm senetler, adi hisse hükmündedir.Adi Senet (note) :Bir borç ve hak doğurmak veya bir borcu ya da hakkı kanıtlamakamacıyla oluşturulan borçlunun imzasnı içeren belgedir. Resmi senetler, yarı resmisenetler ve özel senetler olarak düzenlenirler. Düzenlenmekteki amaçlarıbakımından da, bir hak veya borcu yaratan senetler ve bir hak veya borcuyaratmamakla beraber, böyle bir unsurun varlığını kanıtlayan senetler olaraksınıflandırılırlar.Adi Şirket (partnership) :İki veya daha fazla kişinin, ortak bir amacı gerçekleştirmeküzere, belirli bir ortaklık sözleşmesiyle kurdukları şirkettir. Adi şirketlerin hükmikişilikleri, ünvanı ve ikametgahı bulunmamaktadır. İflasa da tâbi değildirler. Ayrıca,adi tirketlerin ticaret siciline kaydedilmelerine gerek yoktur.Ağırlıklı Ortalama (weighted average) :Dizi içindeki her bir terimin, belirli bir ağırlıklaayrı ayrı çarpıldıktan sonra alınan toplamın, ağırlık toplamına bölünmesi ile eldeedilen ortalamadır. Ağırlıklı ortalamalar, deskriptif istatistik analizlerde, özellikleindeks hesaplamalarında yaygın bir biçimde kullanılırlar.Akreditasyon (Accreditation): Akreditasyon, laboratuvarların, belgelendirme vemuayene kuruluşlarının üçüncü bir tarafça belirlenen teknik kriterlere göreçalıştığının bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve düzenliaralıklarla denetlenmesidir. Üçüncü taraf değerlendirme tekniği olarak akreditasyon,söz konusu kuruluşlarda güvenilirliğin sağlanması ve sürekliliği için önemli bir araçtır. Bir test kuruluşunun yaptığı testlere veya bir belgelendirme kuruluşunundüzenlediği belgelere güvenilebilmesi için, bu kuruluşların belirlenen uluslararasıkriterlere göre çalışıyor olduğunun belgelenmesi gerekmektedir. Dünyadakiuygulamalara paralel olarak Avrupa Birliği'nde de bu kriterler EN 45000 standartlar serisinde açıklanmıştır.Akreditif (letter of credit) :Bir bankanın belirli bir miktar ve belirli bir süre için,üçünçü bir kişi lehine, nezninde kredi açması için yabancı ülkelerdeki muhabir bankaya gönderdiği bir tür mektuptur.Aktifler : Bir şirketin sahip olduğu bütün varlıkları ifade eder. Bilançolardaki aktifler tablosu de bu varlıkların parasal değerini gösterir ve bu tabloda şirketin mevcutdeğerlerinin yanı sıra , alacakları ve varsa zararları bulunur. Bilançolarda aktifler ikiana kalemden oluşur: Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar.
 
Alacak Devir Hızı : Şirketin satışlardan doğan alacaklarını tahsil ettiği hızı gösterir.Genelde devir hızının yüksek olması ve artması iyi bir gösterge olarakyorumlanabilir. Şu şekilde hesaplanır: Net Satışlar / Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Alıcı Piyasası (buyer's market) :Arzın talebi aştığı ve tüketicilerin fiyatıbelirleyebildiği piyasa biçimidir. Eğer tüketiciler, düşük olan bir fiyat üzerindenalmaya hazırlarsa, piyasa aniden satıcıların fiyatı belirlediği bir piyasa durumunagelebilir.Alıcı Tekeli (buyer's monopoly) :Endüstride çok sayıda üretici veya satıcıbulunmasına karşılık tek bir tüketici veya alıcının varolması durumudur. Bu tippiyasalarda, alıcı firma marjinal hasılasını marjinal kaynak maliyetine eşitleyenmiktarda kaynak kullanarak kârını maksimuma çıkarabilir.Alım Vergisi(purchase tax) :Perakende satışlarda ya da bundan önceki bir aşamadatahakkuk ettirilen vasıtalı vergidir.Alış Kuru (buying rate) :Dövizin para otoriteleri tarafından saptanan alış fiyatıdır.Türkiye'de efektif ve efektif olmayan dövizler için farklı alış kurları uygulanmaktadır.Alonj (alonge) :Bono, çek ve poliçenin arka yüzünde işlem yapmak için yer kalmadığı zaman, yapılacak işlemler için bono, çek veya poliçeye eklenen kağıtparçasıdır. Alonj üstüne yapılacak işlemler hukuksal açıdan senet üzerindeyapılanlar ile aynı hükümlere tâbidir.Alternatif Maliyet(alternative cost) :Alternatif maliyet, bir projeningerçeklettirilmesinde kullanılan faktörün başka alanda kullanılma fırsatındanvazgeçilerek katlanılan maliyetttir. Firma dışından sağlanan bir üretim faktörününalternatif maliyeti, bu faktörün fiyatıyla ölçülür. Eğer faktör firmanın kendibünyesinde ise, bu durumda alternatif maliyet o faktörün satılabilme veya kirayaverilebilme fiyatı olacaktır.Altın Ankesi (gold encaisse) :Merkez bankalarının ihtiyat amacıyla kasalarındabulundurdukları altın stokuna verilen addır. Genellikle, ulusal paranın değerinidesteklemek ve dış ödemelerde kullanılmak için bulundurulur.Altın Havuzu (gold pool) :Altın fiyatındaki yükselmeyi belirli bir tavan seviyedesınırlamayı amaçlayan ülkelerin ( ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika,Hollanda, İsviçre) 1961'de kurmuş olduğu bir organizasyon olup, 1967'de Fransa'nınayrılmasından sonra dağılmıştır.Altın Piyasası (gold market) :Değerli bir maden olan altının, alıcıların ve satıcılarınbir araya geldiği, alım-satım işleminin yapıldığı, fiziki ve fiziki olmayan mekandır.Altın piyasası, uluslararası parasal sistemde altının rezerv statüsünde olmasındandolayı kabul edilir bir öneme sahiptir. Uluslararası bir parasal krize girildiğinde,altına olan talebin arttığı ve altın fiyatlarının yükseldiği görülür.Altın Standartı: Ulusal para biriminin satınalma gücünün belirli sabit miktar bir altıncinsindinden tanımlandığı para sistemidir.1821'de İngiltere'de başlayan uygulama1850'lerde Fransa ve ABD, 1870'lerde de Almanya, İtalya ve Belçika'da uygulanmaya

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Ayhan Adsiz liked this
Ayse Ak liked this
Ozan Sarcan liked this
tebriz CAFEROV liked this
Seray Yılmaz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->