Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
P. 1
August 06, 2012

August 06, 2012

Ratings:
(0)
|Views: 1,476|Likes:
Published by Aamader Malda
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us

More info:

Published by: Aamader Malda on Aug 06, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

 
7; t»òæ ;5;:$ Îô»ùò»òþ
H
 òó³  É ;? ôÛïÊ» 5
H
8 ÒëˈÇ 7?;7
H
3 ð»îÇ»
H
 ½ò÷»ùР ÌúÊ ½òîǽòþ îÇ
ø õ ˈ zêê ųêê « z +    þ  ‚   Ã þ
 
ø õ ˈ zêê ųêê « z +    þ  ‚   Ã þ
ċ£ttûþċtċtûþúċmtċtċt%ûmtù$úí¥É%ċûtċùċ²Íċvċ£tûþ
 ûttûþúúíûttûþċûþ*m
 t¢²Ótt 
 
 ûþû(q|Ét%ìċ%mċvùt¥t 
%©%ç×  ċ Aîþt%¢úù%¢m ùt£vúíc®tAúíìċm £vmċtċ¢m#ċċtûþ %ù6tûþ@Ít£vsċtûþ
 %£úíûþt@ÓÉtùtûþ
 
ú
  ù
 ˈ
 z
 
² 
    Í 
 z 
 ¢ 
        v
 
 
 %ûNċtċúím²Í%¢Ã  ċX%ûûþ©túíÿúùtÌċûþċ#ûþçõtûþùúí  ċ¥ċ%ûþû%Ãċċ£úíċċtúíûþÐ¢àċtû¥(²ÍúíîtÉÐ
      u       c       j     n       l      u     k     n       l  .     m     w     i  .       j     n
 
ucjnluknl.mwi.jn
 
;?5ä;;:
7; t»òæ ;5;:$ Îô»ùò»òþ
H
 òó³  É ;? ôÛïÊ» 5
H
8 ÒëˈÇ 7?;7
H
3 ð»îÇ»
H
 ½ò÷»ùР ÌúÊ ½òîǽòþ îÇ
 ÝÇ»üÉ»úüþ
"
?02;7 & 77?277
*
wbpmnbOkkfkebwfkdek.jn
 ½òÌñó³ ÇÀ‱¸½îÇÌòÿ÷ ß
 öÙ½´îÇ ½âú ôÝÇ»ú ÎíÌÝÇöÙ- Îùçú» Ò»ÝÇ»ñ Pùñ ÝÇ»Ìú» öÌüþ Ò»ô½âú- ö»Öüþ »êÇ»Ö (Ìù»êÇ& åÇ»Çð»- Ò»è äÇ»úÌò òÌúöÙ ùÌ÷ öÌG⯠¨¥ëÌîÇ»½Fòþ äÇÛ ½âú ò»ò»òþ ëú»üþ- ½ÝÇ` îÇ»öÙ òÌú ÎîÇ» Ò»òþ Èÿ÷½a÷îÇ» ÎíÌùí»ÝÇÌîÇ Çð»Ìòþ ÷»¯ ôòöÙåÇú½âú ½÷üþùù»½õÇÝÇ- ò  Ý Ç÷ÌÝÇÖ ÎòÌòþ »ÌîÇ öÌüþ½âú ò»Ìüþ»ú½è Î÷»êÇÅ  ô&Üòþè÷Ê- Îòòþ Ì÷»òþ  ù  Ìï ù» Îü Üï÷Ö ÎÝÇ÷ òÌú$ –â»îÇ» ½÷Ìüþü»ô...¯‚ Ò»Gâ»$ ô»öÙÌÝÇú Ò»òþ â»îÇ» ÜÝÇô»Ìí ü»üþ¹ ÷»½ÝÇ ÎîÇù÷ òÕ½ª  öÌú â»îÇ» ÎÝÇ»÷Ö ÝÇ»Ìè ú»Ìë¯ òÕ ½ª òþ½ÿÌ÷ â»îÇ» Î÷ö»îÇöÙÜÝÇêÇ»  Ý ÇôÛ¨£»òþ- Ò»èÖ îÇ»öÙöú- â»îÇ» â»cÇ»öÙëãÍæÇð»ÌÝÉ Ç {øÇÌùòþ  ò»½cÇÌîÇ Öòþö»òþ ½ÝÇìÇÙ ½úÌôòþÎù»êÇ» åÇ»ÝÇ» üï÷ ÜÌô  ÿ×»cÇ»ú$ îÇï÷öÙ(Ìù»êÇ øÇ»òêÇ» ÎÝÇÌêÇ ½ëÌüþò»îÇ»ôêÇ»ÜÝÇêÂ Ç áÇ»oÇ» öÌîÇ { ÝÇÌòþ Ìâ- ò  Ý Ç÷ ëiÇ ÎÇðú$ òÕ ½ª   Ò»ôÌâ- çÌòþ {øÇÌùòþ ô»Ìí Ò»EÇ»$ ÝÇ»½ÝÇù»òþÎùÌï ÎÿÖüþ» ù  ½cÇ$ ÎÇð÷ B»öÙøÇ Ò»òþ Î÷»êÇÅÌôòþÎú÷Ìÿ÷$ ÷îÂÇ÷ ÎëùÅ  ô$ ÎÝǽù½¨ ˔ òÊ»ÌåÇòþ ÷îÂÇ÷ÎùÌüþ ½êÇòþö»òøÇ»ò... ÜôÌòòþù»ÌéÇöÙò»öÙÌòþ ê ÇÇðÅ  êÇ»Çð   {- ò»½cÇòþ ÎøÇîÇòþ ÎíÌÝÇ ÎÝÇ ÜÝÇè÷ Îö× ÌcÇ ëú»üþ Ò»Öüþ»è â»cÇú$ Ò»üþ... Ò»üþ...- Ò»ôÌâ Îé×ÇÌÇð- Ü ùòþ ô  Ìùòþôò ç»êǽîÇ Îò»ûöüþÒ»èöÙ½ù½êÇÌüþÎÿÌò-  ½áÇÝÇ îÇï÷öÙ{ öú ò  Ý ÇÌ÷òþÀ‱¸e½îÇ- {øÇÌùòþ ÝÇ»â  ÎíÌÝÇ Îè»ë»cÇ ÝÇòþ» Çð½úÇðÊ»ÌÝÇòþùÌûÊ Î÷»êÇÅ  Ìôòþï»îÇ» ä ǽÝÇÌüþ ½÷ÌüþîÇ»òþÇðòþ Çð  Ìòþ»êÇ»öÙÎòþöÙ ÷ÌÝÇ»ÌêÇòþ  òÂÌÝÇ- îÇ»òþÇðÌòþöÙ ½ô×½cÇ ½ÿÌüþ Î÷Ìù Îëú RcÇùÂcÇ ÝÇÌòþ- ÎÇðâ÷ ÎíÌÝÇ ÝÇ»½ÝÇù»òþ ½åÇÃÝÇ»òþ... –òÕ ½ª  ù»í»üþ ½÷ÌüþÎòÌòþ »½Gâô ÎÝÇ÷¹ ÜÝÇêÂ Ç òÌô ü»¯‚ ò  Ý ÇÌ÷òþ y  ÌÇÇð Î÷öÙ-  ÷»$ òÕ ½ª ÌîÇ ½øÇèÌîÇ øÇ»Ìú» ú»Ìë òÌúöÙÜù÷ ÒÊ»ìÇÌøÇ6Ë»òþ ÷üþ- ò  Ý Ç÷ è»Ì÷$ òÕ ½ª  í»ùÌú Ò»òþÎäÇ»ÝÇ» ü»Ìò ÷» ò»½cÇÌîÇ-  ô»öÙÌÝÇú ÎìÇ»ò»Ì÷» èú èÌù ü»Ìò ÖÌÿòþ òþ»℧¨³»üþ- ôòÉ  ù´ú»Çð|«Íòþù»÷  Ìó³òþ» è»Ì÷ ÝÇï÷ ÎòÌòþ »ÌîÇ öüþ$ ÝÇï÷  äÂÇÝÇÌîÇ öüþ òÕ½ª òþ ½ÿÌ÷- òÕ ½ª  í»ùÌúöÙ èú Pùñ ò»ÌcÇ- Ò»ÌñÇð»Ìñòþ Çð»cÇ» ÎíÌÝÇ èú å×  Â ÇöÙÌüþ ÷»Ìù ÖÌÿòþÇð»cÇ»üþ-  ò»cÇÌîÇ í»ÌÝÇ ìÇÙ GåÇîÇ»$ ö×»êÂÇ â»½cÇÌüþPùñ ÎÝÇ»ùòþ- {û òÂÝÂÇ÷Ìÿòþ Çð»cÇ»öÙ ÷üþ- òþ»ùÝÕÇóÇð|«Í$ ôÂøÇ»ó³Çð|«   Í$ ½òÌòÝÇ»÷aÇð|«Í$ ùÍòþåÇÝÇ‐ ôò»òþöÙ ÜÝÇ Òò¨ū» îÇ»Ìÿòþ ÝÇ»Ìâ Îùç ù»Ì÷öÙ Î÷»Ûòþ» èú- ÒÇðüÉ»d òÕ½ª òþ è÷ÊÎÿñÌè»cÇ» ö»ö»ÝÇ»Ìòþòþ ù»ÌéÇÖ Öòþ» òÕ ½ª  åÇ»öÙÌîÇ Çð»Ìòþ÷»À‱¸»æøÇÌòþ- èÌù í»ÝÇ» èú òÕ ½ª òþÇðÌòþÖ ÜÝÇçLêÇ»$ ÿ ‚çLêÇ»... ÎÝÇ»í»Ö ò» Ò»òþÖ Îò½ñ- ÝÇ»ëÌèòþ Î÷ÄÝÇ» â»cÇ» ò» RÌêÇ»Çð»½êÇòþ Îòþ»ùÊ»½LêÇÝÇîÇ»Ö Îñó³ öüþ ÜÝÇôùüþ- îÇï÷ {û  ½òòþ ½F Ò»òþ½òòþ½F- ½÷åÂ Ç ò»½cÇ(Ìú»ÌîÇ èú ä ÇÌÝÇ ü»üþ-  öÙ× ÌêÇòþ ÇðÌòþöÙ ×êÇ ô»½èÌüþ ìÇÙ ×åÂ Ç ÝÇòþ» öüþ ½òâ»÷»$ ÎÝÇÄñú òþd  ÝÇòþ ÌîÇ öüþ èÌúòþ ô»Ìí úcÇ»òþ- ÎòÇð»cÇ»òþ ½òþ)»Öüþ »ú»ÌÝÇ  øÂÇú ò  ½éÇÌüþ Çð»cÇ»üþ½÷Ìüþ Ò»ô»êÇ»Ö ÜÝÇêÇ» Ò»êÉÇ- èú½åÇPÇð»ŗÇ»üþ ÷» ½õÇ òó³  É»üþ- ÒíåÇ ÝÇ»áÇõÇ»êÇ» Îòþ»X  ÌòþöÙ À‱¸e½îÇ { öÌüþ½âú ÎîÇÌcÇõ Ç×ÌcÇ$‱¸½îÇò»Ìòþòþ ùîÇ- ÎB÷ Çð½òþ¨£»òþÝÇòþ »òþÎôöÙ À‱¸»Æë½îÇö»½ôÝÇ ÇðSǽîÇ Üï÷Ö ÜöÙñöÌòþòþÒú‑Ç»òþ- ÎB÷ ÎíÌÝÇ ÝÇ»ÿ» î ÇÌú  òþ»℧¨³»òþ Çð»Ìñ ô»½èÌüþ òþ»ï» öüþ- ÝÇÌò ÎôêÇ» {ÌÝÇ»Ìò$ îÇ»òþÇðòþ ÝÇÌò 뻽cÇ Ò»ôÌò Îô(Ìú» ½÷Ìüþ ü»Öüþ »òþ è÷ÊÎô ÜÝÇ Ò÷℧DÀ ÒÌÇðÇ»- Üòþù»ÌéÇ ÒôùÌüþòþ òÕ½ª  ÜÌúÎîÇ» ÝÇí»öÙÎ÷öÙ$ ùüþú» Ò»ò»òþ ¨¥¨ū  »Ì÷- ÝÇÌüþ ÝÇòâòþ Ò»Ìë  ÇðÂòþôøÇ»òþ îÇÝÇÅù» Çð»Öüþ» ò»ë»÷Çð»cÇ»òþ ÎñĽøÇÝÇ òú½âú$ ÖÌÿòþ Öï»Ì÷ Îòñ çêÇ» ÝÇÌòþÎB÷ Çð½òþ¨£»òþöú ÎôöÙܽÀ‱¸ú  ù»Ìô- îÇ»òþÇðòþ ÝÇÍ ô  aòþø ÇÌú Îëú ôò»öÙ$ òþ »℧¨³  »òþÇð»Ìñ   è½ùÌüþ òþ»ï» Ò»òèÉ÷»òþ ÝÇí»¯ ÒòñÊ Üï÷ Ò»òþ ½ÝÇâ  öÙÎ÷öÙ$ ôò åÇÌú ÎëÌâ ÎôöÙ ÎBÌ÷öÙ-Üôò Çð×»åǽùÌñ½ú èúîÇòþ´ ÎøÇÌô Ò»ô½âú òÂÝÂÇÌ÷òþ ù»í»üþ- òþ»℧¨³»üþ Üï÷ 뻽cÇ&Îç»cÇ» ÝÇù$ ôÝÇÌúöÙâ»ìÇÙ½÷ï×  ÂèÌîÇ òÊ℧¨³ - Îè»ÌòþöÙ åÇú½âú ô»öÙÌÝÇú- ÒîÇÂú ù»ÌÝÉÇêǠ⻽cÇÌüþ ½ìÇÜù ò»ÛÌú»òþ ô»ùÌ÷ ÜÌô Îÿïú$ öÙ ½îÇùÌûÊöÙ èú èùÌîÇ { ÝÇÌòþÌâ òþ»℧¨³»üþ- âÇðÅâÌÇð èÌú Üï÷ÖÎòñ ú»Ìë ÇðÊ»ÌoÇú Îç»òþ»ÌîÇ- ½ÝÇ` ÎÝÇ»÷Å  ½ÿÝÇ ½ÿÌüþ ò»½cÇ ü»Ìò¹ òþ òÍh ÒÊ»½øǽ÷ìÇÙ½ÿÌüþ  ½ëÌüþìÇ»÷½ÿÌÝÇ ÝÇùú ô»÷Ê»Ìúòþ ò»½cÇòþë½úÌîÇ êÇ»÷É Î÷Ìò¹  ùÌöñù»½êÇ ½ÝÇ öÙ½îÇùÌûÊöÙ ìÂÇÌò ÎëÌâ¹ ô»îÇÇð×»åÇ øÇ»òÌîÇ øÇ»òÌîÇ òþ»èÌö»ÌêÇÌúòþ Çð»Ìñòþ ë½ú ½ÿÌüþ öÙ½ò½òëã »ÌùòþÇðí   ½÷ú ò  Ý Ç÷- òÕ½ª òþ½òòþ»ù Î÷öÙ- òòþÛ ÜîÇÇÌæ Îü÷ ôùÅ  &Ü ÇðÌcÇÌâ- ÜÝÇêÇ»÷»$ t»½℧DÀöÍ÷- ½Çð× üþ»½è Îù»ÌcÇòþ èú ÎÿÌïöÙ Ò»a»è ÝÇòþ » ü»üþöÙ ½îÇùÌûÊöÙùÍòþ åÇÝÇ&òþ»ùÝÕÇóÇð|«   ÍòþÒò¨ū»  ÝÇÍ öÌüþ Ìâ- ÒøÇÊ℧¨³ Çð»Ìüþ ÇðÊ»ÌoÇú ç  ½òþ ÌüþÜÝÇôùüþè»îÇÍüþ  ôcÇÝÇ$ îÇ»òþÇðòþÇð  Ý ÇÌòþí  ½cÇ ôòÉù´ú»Çð»|«   ÍÌîÇ ÷»ù»- ò»½cÇ  ½õÇòþú ò  Ý Ç÷- ò»½cÇÌîÇ ä ÇÝÇÌîÇ ½ëÌüþ½÷Ìèòþ ½ÇðáÇ ½÷ÌèöÙ  åÇ»ÇðÌcÇ ½÷ú ùÌ÷ ùÌ÷- Ò»òþ ÜÝÇêÂ Ç Îÿ½òþ öÌú ô»öÙÌÝÇúêÇ» Ò»òþ ÎäÇ»ÝÇ»Ì÷» ÎüîÇ ÷»- ÒøÇÊ℧¨³ ö»ÌîÇ Îòþ÷ÌÝÇ»êÇ Îï»ú»$ ò»íù&ÎîÇ»üþ»Ìú&ù»Ìüþòþ òÝ ǽ÷ Ò»òþ{ÝÇÌ÷» è»ù»&ÝÇ»ÇðÌcÇòþ½ô½òþèýÎñÌó³ çÌòþä ÇÝÇú  òÂÝ Ç÷- ½êÇ ½øÇ åÇúÌâ- ü»ÝÅÇ ÝÇ»Ìòþ LêÇ Ò»Ì⯠Îú»ÝÇÊ»ú ÎÝÇ»÷Ö åÇÊ»Ì÷Ìú Îÿï»ÌGâ ñöÌòþ òþèú½åÇP- ½¨ÇÌ÷ Çð  òþÇð½îÇ  ÝÕÇÌóa  ÷»òþ »üþæ ÎåÇÄû  ½òþ... –ñöÌòþòþè÷ôÛïÊ»òþ åÇ»Çð   Pùñ ò»cÇÌâ- ÝÇÌù ü»ÌGâ ÝÇÊ»åÇÌùLêÇ Ü½òþ üþ»- îÇ»öÙ èú Îòòþ Ì÷»òþÇðí Çð»ÌGâ ÷»- îÇ»òþ ìÇÙÇðòþôùôÊ»  ôÕ½ª  ÝÇòþ Ìâ èòòþÿïú- Îò&Ò»öÙ½÷ ½÷ùÉ»÷ åÇúÌâ  èú½÷ÝÇ»½ñ ÇðÌí-‚ {÷½âú òÂÂÝÂÇ÷- ù÷ ½ÿÌüþ Îò»éÇ»òþ ÎåǪ » ÝÇòþ½âú Ò»òþ øÇ»ò½âú... Ò»Ìòþ¯ ÖÌÿòþ Çð»cÇ»òþ ÇðÂÝÂÇòþêÇ»ÖÎîÇ» Î÷öÙ¯ Î÷öÙòþíò»½cÇòþ êÇÊ»½)ˈÇÊ»ÌoÇòþ ½ÇðâÌ÷òþ Çð  Ý ÇòþêÇ»Ö- ÜøÇ»ÌòöÙ ÷»½ÝÇ Ò»òþÖ ÒÌ÷ÝÇ è»üþë»ÎíÌÝÇöÙ èúÌÝÇ Îòçòþ ÝÇòþ Ìâ ù»÷Âó³- ù»ú6ËÇð|«   Í  ò×»ûÌòþ»ìÇ ÎíÌÝÇ Îü ½òòþ»êÇ ½òúêÇ» ÎåÇ»Ìï ÇðcÇîÇ$Üï÷ ÎîÇ» Îôï»Ì÷ {û  öÙò»½cÇ Ò»òþò»½cÇ- ÇðÂòþÇð½îÇ òú½âÌú÷$ –ñöÌòþòþ ÎBÌ÷è ½ôÌˈÇùÎäÇÌú ô»è»Ì÷»òþ è÷Ê ½ò¬½òÿÊ»úÌüþòþ ÒûÊ»ÇðÝÇ&ëÌòó³ÝÇòþ» ÈîǽòþÝÇòþÌâ÷ ÝÇLê ÇÊòþùÊ»Çð- Ò»ñ» ÝÇòþ»  ü»üþ$ Üò»Ìòþ öüþîÇ èù» èÌúòþ ôùôÊ» ½ùêÇÌò-‚ –ÝÇLê ÇÊòþ ùÊ»Çð‚ ÜöÙñpêÇ» Ò»ò»òþ÷î Ç÷$ ò  Ý Ç÷ ù»Ì÷ è»Ì÷ ÷»- ùÌ÷ ÇðÌcÇ$ Îâ»êÇÌòú»üþ ú„ÍÇðÂòþ ÎBÌ÷è ÷» ÝÇÍ Îü÷ ÜÝÇêÇ» {Ì÷½âú¯ ÜêÇ»Ö ½ÝÇ ÎîÇù÷öÙ½ÝÇâ ¹ òòþÛ ôöè ú»Ìë ÎèÊá Çòþ  ÝÇí»êÇ»öÙ... –òÂéǽú$ Ò»ù»Ìÿòþ ñöòþêÇ» Ò»ôÌú ÜÝÇêÇ»Îò½ôÌ÷òþ ùÌîÇ»- èú èùÌú Ò»òþ Îòòþ Ì÷»òþ Çðí Çð»üþ ÷»-‚ÜÝÇôùüþÎíÌù ü»üþçLêÇ»ï»Ì÷ÌÝÇòþêÇ»÷» òÕ ½ª - ò»½cÇòþô»ùÌ÷ ÎÝÇ»ùòþ èú- Üï÷ ½÷℧¨³òþ´- ½òþ)»Ö äÂÇÝÇÌâ ÷»- Çð»cÇ»òþ ò»GåÇ»òþ »Ö ÎÝÇìÇÙ ÎòÌòþ»üþ ½÷- ù»ÌéÇ ù»ÌéÇ ÿÂ&ÜÝÇè÷ ù»÷Âó³  üï÷ ÎôöÙèú ÎáÇÌúöÙÎòÌòþ »ÌGâ$ ñpêÇ» Îü÷ Î÷ÄÝÇ»òþëú  öÙ & Üòþ âú»Ã âúÅ ... âú»Ã âúÅ- ½òÌÝÇúÌòú» ò»½cÇ ÎíÌÝÇ Ò»ò»òþ ÎòÌòþ»ú òÂÝÂÇ÷- Ò‑Ç ôÊ»Ìòþòþ ½êÇìÇÙ ñ÷ Ò»Ìâ- èú ½ÝÇâ  êÇ» Î÷ÌùÌâ- îÇÌò ô»öÙÌÝÇú Üï÷Ö Îòòþ ÝÇòþ » ü»Ìò ÷»- òcÇ òþ »℧¨³  »òþÖÇðòþÎíÌÝÇöÙ÷èÌòþÇðcÇú òþ »ùÝÕÇóÇð|«   Íòþòþ »℧¨³  » Üï÷Ö ÷ÿÍ- Ò»òþ ÎôöÙ ÷ÿÍ ÎòÌüþöÙìÇÙÌáÇ Ò»ôÌâ ôò  è& Òò  éÇ Ò»òþ Îÿ»ú÷» ¨Â£Ìúòþ ò»GåÇ»(Ìú»... ÎÝÇìÇÙ ò»ò»òþÎÝÇ»Ìú$ ÎÝÇìÇÙ ò» øÇÊ»Ì÷- ÷»$ èú ÎÿÌï ìÇÙ GâY »ô Î÷öÙÖÌÿòþ-  ¨ðª  øÇüþ ÖöÙÝǽåÇ ôò  è ÎåÇ»ï(Ìú»ÌîÇ-
ÜöÙ ñöÌòþòþ èú½åÇP 
ÎìǽˈÇÌ÷ñ÷
ÎëÄcÇò- 
 ½÷訥³ À‱¸½îÇÌòÿ÷ ß
 ìÇÙFòþ ò- ô  ÊöÙèý »òþ úÊ»oÇ öÌüþ ìÇÙ áÇÌò$  ÇùîÇ»üþ ÜÌô Üù÷ Ò»ñ»òþÝÇí» {½÷Ìüþ ½âÌú÷ ù ïÊùDkÍ   ùùîÇ» òÌaÊ»Çð»ûÊ»üþ´ ½÷ÌèòþÎ绽󳠠îÇ úÌÇÊ ÎÇð×  ÄâÌîÇ Îü   ìÇÙFòþòÌ-òþ ÇðüÉêÇ÷½ñÌůòþ ½òÝÇ»ñ ^nîÇ À‱¸Ìüþ»è÷$ Îô  ½òó³üþ½êÇ òÂÌéÇ ùÂïÊùDkÍ ÜÝÇòâÌòþ Îòñ ÝÇÌüþÝÇò»òþ ìÇÙFòþò- ôõÇòþ ÝÇÌòþÌâ÷´ ô¢s½îÇ 2? ÎÝÇ»½êÇ êÇ»ÝÇ»òþÇðÊ»ÌÝÇèÖ Îç»ó³ æ» ÝÇÌòþÌâ÷´ Ü ÇðüÉ℧DÀ ôò ½áÇÝÇáÇ»ÝÇ´ ôòþÝÇ»Ìòþòþ ÜöÙ ìÇÙj©üþ÷ùÂïÍ ÿÕ ½ª øÇ-Íòþ Çð½òþåÇüþ ÎÇðÌüþ Ò»ñ»½j¥îÇ öÌGâ ô»û»òþæ ù»÷Âó³Ö´ ìÇÙ Fòþò- ù»Ì÷ ÎîÇ» ù»úÿ»ôö ìÇÙ Fòþ&ÿ½Çæ ½ÿ÷»èÇðÂòþ$ ÿ»½èɽúÛ$ èúÇð»öÙ (½cÇ Ò»òþ ÎÝÇ»åǽòö»òþ´ ìÇÙFòþòÌ-òþ ô»ù½ëã ÝÇ ìÇÙ j©  üþ ÷ ù»Ì÷ âüþÎèú»òþ ÇðüÉ  êÇ÷ ½ñÌůòþ½òÝÇ»ñ´  ÒíåÇ ìÇÙ FòþòÌ-òþÇðüÉ  êÇ÷ ù»÷½åÇÌP ù»úÿ»òþ÷»ùêÇ» ìÇÙ öÊöÙ ÎíÌÝÇ ü»ÌGâ´ ù ïÊùDkÍòþ2? ÎÝÇ»½êÇòþ ÇðÊ»ÌÝÇè Çð»ö»cÇ Ò»òþ ì Çüþ»ÌôÉöÙ õ ǽòþÌüþ ü»ÌGâ´ ùö»÷a» ½ÿÌüþ ë½cÇÌüþÜÝÇêÇ» À‱¸ÝÇůÖ ÜöÙ Îèú»üþ Ò»Ìô ÷»´ öüþîÇ òâÌòþòþÎò½ñòþøÇ»ë ôùüþ ùö»÷a» ùÌè í»ÌÝÇ òÌúöÙ´ ù»úÿ»üþ ÎÝÇ»÷Ö ÇðüÉêÇ÷ ÿdòþöÙÎ÷öÙ´ ù»úÿ»òþÇðüÉêÇ÷½ñů ½÷Ìüþ½ìǽ¨ ˔ ' öÙ ÷õÇòþÌùñ÷ ÒÊ»oÇ ÝÇ»úåÇ»òþ »ú   Ò½õÇô»òþôùÌòþ a åÇÊ»êÇ»½èÉ òÌúÌâ÷$ –{Ì÷½â ÇðüÉ  êÇÌ÷òþ  òÊ»Çð»òþ êÇ» ÷»½ÝÇ Ò»ù»Ìÿòþ ö»ÌîÇöÙ´ ½ÝÇ` Üï÷Ö ½ú½ïîÇÎÝÇ»÷Ö ÒìÉÇ»òþ Çð»öÙ ½÷´ îÇ»öÙù»úÿ»òþ ÇðüÉêÇ÷ ½÷Ìüþ½ÝÇâ   òúÌîÇ Çð»òþ ò ÷»´‚ ö»üþ¯ ô»Ìûòþ ô  ÊöÙ èý »òþúÊ»oǯ  ìÇÙ Fòþò- ù»Ì÷öÙÿ»½èÉ  ½úÛ&ÝÇ»½ú¢ðÛ&èúÿ»Çð»cÇ»&ô  ÝÇ÷»&  ÎôòÝÇ&ëù»òþ »´ ÎÝÇ»åǽòö»Ìòþ òþòþ »èò»½cÇòþÝÇí» ìÇÙ áÇÌúÖ Çð  Ìè»òþâ  ½êÇÌîÇ –ÎìǽˈÇÌ÷ñ÷ ÎëÄcÇ‚&Üòþ ÝÇí» øÇ»Ìò÷ ÷»  ÎÝÇìÇÙöÙ´ ÷ò»½ò Ò»ùÌúòþ öÙ ½îÇö»ô â»cÇ»Ö ÎòÄSÇüÂÌëòþ öÙ½îÇö»ô â½cÇÌüþ èë#Íò÷ÇðÂÌòþ´ ÎëÄÌcÇòþ À‱¸»åÇÍ÷  ê×Ç»ÝÇñ»ú ÇðüÉêÇÝÇÌÿòþ Ò»ÝÇó³ÉÌæòþ ÎÝÇh öÌüþ ìÇÙáÇÌîÇÇð»òþ îÇ´ öüþ ½÷$ ÝÇ»òþæ Îô ÝÇí» øÇ»ÌòöÙ ½÷ Ò»Ìëòþôòþ ÝÇ»òþ´  Ò»òþ òîÉÇù»÷ ôòþÝÇ»Ìòþòþ ìÇÙj©  üþÌ÷òþ ÿÕ½ª Ö ìÇÙFòþòÌ-òþ ìÇÙ Fòþ»ÛÌñöÙÒ»êÇÌÝÇ´Ü ÇÀ‱¸ôÌ- ÎëÄcÇ ÝÇÌúÌèòþ ò»Ûú» ½òøÇ»ÌëòþÒûÊ»½ÇðÝÇ»  ô½¨ŐîÇ» Îô»Ìùòþ Ò»ÌÇÇð$ –Îèú»üþ ÇðüÉêÇ÷ ½ñÌůòþÎÝÇ»÷Ö ìÇÙÌÿÊ»ë Î÷öÙ´ ù»úÿ»üþ Îü ÜÝÇêÇ» ôùÕSÇ ½ùìÇÙ½èýüþ»ù Ò»Ìâ$ ÝÇ‚è÷ è»Ì÷÷¯ ìÇÙFòþÀ‱¸Ìÿñ&  ùûÊÀ‱¸ÌÿÌñ òþ »℧¨³»òþ û»Ìòþ ÎõxÇ) ½ÿÌüþ À‱¸åÇ»òþÝÇòþ » öüþ´ ÇðüÉêÇÝÇÌÿòþ êÇ»÷ÌîÇ À‱¸åÇ»òþêÇ» À‱¸Ìüþ»è÷´ ÒíåÇ Üï»Ì÷ ÎÝÇ»÷Ö À‱¸åÇ»òþöÙÎ÷öÙ´‚ ô½îÇÊöÙÀ‱¸åÇ»òþ½òù ï Ò»ùòþ»´ ÜöÙÎèú»üþ ÜÝÇêÇ» ½ìÇüþ »òþ  õÇÌòþˈÇ Ò»Ìâ$ ÝÇ‚è÷ ÇÒ»½ÿ÷» ½ìÇüþ»òþ õÇÌòþÌˈÇòþ ò÷&  ò»ÛÌú»üþ òþ»îÇ ÝÇ»êÇ»Ì÷»òþÝÇí» øÇ»Ìò÷¹ ÎÝÇ÷ ÜîǽÿÌ÷ÖÎëÄcÇ&Ò»½ÿ÷»ÌÝÇ ½çÌòþÇðüÉêÇ÷ ÎÝÇh ëÌcÇ ÖÌáǽ÷¹ ÜîÇ–ÎÝÇ÷‚òþìÇÙ FòþÎû× »üþ »ñ»üþ´ ôòþ ÝÇ»½òþÀ‱¸ÝÇÌůòþ½âÌêÇÌõ×Ç»êÇ»Ö  ü½ÿ Ò»Ìô$ îÇÌòöÙ ÜöÙÎèú»òþ ÒíÉ  Æ÷½îÇÝÇ tÍòÕ ½SÇ öÌò´  ÝÇùÉôÛ¨ū»÷Ö öÌò´ ìÇÙFòþ ò- ô  ÊöÙ èý»òþ úÊ»oÇ Îö»ÝÇ$ ǽîÇ Î÷öÙ´ ½ÝÇ` ÇðüÉêÇÝÇ êÇ»÷ÌîÇ ôòþÝÇ»òþÌÝÇ ìÇÙFòþòÌ-òþ ÀÜÀ‱¸»Ì℧DÀÖ ÎåÇ»ï òþ»ïÌîÇ öÌò´

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Aamader Malda liked this
Manisha Tikader added this note
"ঘনা দা" লেখাটা ভীষণ ভালো লাগলো..:)
Aamader Malda liked this
Farhana Jesmin liked this
Aamader Malda liked this
Aamader Malda liked this
Aamader Malda liked this
Aamader Malda liked this
Aamader Malda liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->