Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
கூடையே கடையாகி -A Shop in a Basket

கூடையே கடையாகி -A Shop in a Basket

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by S.Rengasamy
Notes & observation on women headload vegetable vendors -nature of vegetable vending, reasons for choosing vending as livelihood option, relationship maintained by the vendors with customers and the general problems faced by them
Notes & observation on women headload vegetable vendors -nature of vegetable vending, reasons for choosing vending as livelihood option, relationship maintained by the vendors with customers and the general problems faced by them

More info:

Published by: S.Rengasamy on Aug 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

 
 
எஸ.ரஙகசம
 
நற ஆனத வகட
 
எஸ.ரஙகசம
-
டய கடக
1
இத கட 2002 ஆ ஆவக
,
 
SPEECH
எற ரத நவனயத நரதபலதயப உழவ சடதகட பற நதப ஆயவசபதபரதற
,
அத ஆவ றயகளகட த
,
எடதகக
,
ந தமழ எதடவத றகட அபடக ரகமவக ரசப. சதண மக ஜவயனப டறகட
,
அவகஅபலடகட
,
அவக கணமன நடடறகட  ரகள சபடதயப மனத
,
அறவ நடறத ரச யவமக  எ எனடவகற. இத ஆடவ உன ரசத
SPEECH
நவன டனவ ஜ யதவவஅவக
,
இத ஆவ அயப பஙரகத பணக நற.
"
டய கடக"
 
தடலடமக ககற வ ரபகள பற றகள
Notes on Women Headload Vegetable Vendors
எ
.
ரஙகசம
இ தடலடமக ககற வ ரபக வல பறதலஅவக வலடம பற
 
ககற வபடன சலடற வப
-
வடககள
 
ககற சலற வயபத இண வகக உளன. ஒ கவநடயக ரச ககற வஙவ
,
இண
,
கவ த ரசககற வப.
 
சலடற ககற வப
 
வடககள
 
A.
வடககள யத ரச வஙமஙகள
 
1.
வ ககறமரககள(
Neighbourhood vegetableRetail Markets)
 
உளச மறஙகள ஏல வடபட இடஙகளவயப ரசபவக. இடபக உண. நதமகரதழ ரசயல. ரவய மழயல பக
,
கவ ற பயமல
,
ந வ வகல.அத
,
பத கதம அனவ வஙவ.
 
2.
யய ககறகடகள
 
நத இடமலதவக
,
ரவயல
,
மழயஉடனயக பத. கவற
,
உ ததகளஅவ ரசலவண. ந வ வகல.ஒ சல வகயளக ட கடகளவஙவத அத பப.
 
3.
பலச வஙகவபவக
தஙகடய கட அதக வகயளகவதபவ தன கடய  ககற
 
எஸ.ரஙகசம
-
டய கடக
2
ககற வகடகள
 
வதத பலச வஙக வ வகயளவஙவ. ந வ வகல. ககற வபனயஉபயக வ அதல லப ரபற யவ.
 
4.
ககற வஙகவபவகசறத பலசவபவகள
 
இவக கடய ககறய பதன ரப. ரசதஇடம
,
வடக இடம கட அத ரபறஅம. ந வ வகல. ககற வஙகவபவகளட பலச வபவக.
 
B
. வடககட யதரச ககற வபவகள
 
1.
தளவககள
 
தவணகக ரபப ஆணக. தவணயகசமன த. அதக ககறகள ரகதரசபவக. ப ரதத இ பசதவணய தளரகண பவவக
,
பறதபயமல
,
சச ஏற மத பழஙக வபவக
 
2.
தடலடமககளநதஇமலதவகள
 
தலமயக வபத அதக எடள ககறகளரகண ரசல ய
,
இவகடய வயபகலய த
,
ந க வக ய.
 
த வகய வட ககற மரகக (
Neighbourhood vegetable markets)
டஙகள ககற வமடஙக (
Road side vegetable vendors)
பலசகடகட இத ககற வமடஙக (
Vegetable retailing outlet attached withgrocery/ provision shops)
நவன ககற கடக (
Air conditioned vegetables shops),
ககறவ சறய ரபகடக எல அடங. உழவ சதக இதவகப அடக. இவடஙகரளல ககற வஙவதககமமல பற ரபக வஙவதகக அக ரசமடஙகளகவ
,
அல கவ வழபக அமள இடஙகளகவஅமள. ஒரக ரதடள பல க தவகள தரசமடஙகளக இவ இபத
,
இவடஙகள ககற வபவககவ ரதடத ஆத கடகற.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->