Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
APA 8-6-12 letter to AA pilots

APA 8-6-12 letter to AA pilots

Ratings: (0)|Views: 72,943|Likes:
Published by sjean593

More info:

Published by: sjean593 on Aug 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2012

pdf

text

original

 
Xoexix`zo Idvoomoex ZaxoIudu{x >:, 6>96 9;784Jollat ~`lax{,I{ xbo xoexix`zo idvoomoex zax`ed hoihl`eo i~~vaikbo{ "eaae Koexvil Hipl`dbx X`mo ae Toheo{hip, Iud% 2), to tiex xa xico xb`{ a~~avxue`xp xa voki~ vokoex ozoex{ieh {amo aj xbo vim`j`kix`ae{ aj i “po{” av “ea” zaxo%Lixo li{x tooc `x ti{ ieeauekoh xbix xbo _e`xoh ieh Kaex`eoexil ~`lax{ bizo voikboh i xoexix`zo idvoomoex jav i eot ga`ex kallokx`zo fivdi`e`ed idvoomoex% Tb`lohoxi`l{ ivo eax pox ~ufl`k, `eh`kix`ae{ ivo xbix xbo idvoomoex ~vaz`ho{ jav {`de`j`kiex `m~vazomoex{ `e xbo kam~oe{ix`ae aj xbo _e`xoh ieh Kaex`eoexil ~`lax{%@ {ip kaedvixulix`ae{ xa auv jollat ~`lax{ ix _e`xoh ieh Kaex`eoexil jav xb`{ `m~avxiex ikkam~l`{bmoex%To bizo fooe `e voduliv kammue`kix`ae t`xb xbo ~`lax ue`ae loihov{ ix Holxi, _e`xoh ieh Kaex`eoexil `e voj`e`ed auv {xvixodp xa xvie{`x`ae jvam fiecvu~xkp eodax`ix`ae{ xa ivv`zo ix ie `ehu{xvp-{xiehivh ~`lax kaexvikx i{ yu`kclp i{ ~a{{`flo%I{ pau ceat, ill aj xba{o ~`lax dvau~{ toex xbvaudb fiecvu~xkp‘ieh movdov{‘ieh bizoj`eillp xuveoh ~ixxove fivdi`e`ed `e i ~a{`x`zo h`vokx`ae%Li{x poiv tboe `x fokimo oz`hoex xbix i Kbi~xov 99 vo{xvukxuv`ed aj Imov`kie I`vl`eo{ ti{ i h`{x`ekx ~a{{`f`l`xp, I^I `hoex`j`oh ieh voxi`eoh i xoim aj lodil, j`eiek`il ieh vo{xvukxuv`ed or~ovx{ tba ivo ikceatlohdoh loihov{ `e xbo`v vo{~okx`zo j`olh{% Fi{oh ae xbo vokoex or~ov`oeko{ aj axbov ~`lax dvau~{, to tovo tollitivo xbix Kbi~xov 99 `{ eax i lifav-jv`oehlp ~vako{{% To ceot xbix or~ovx bol~taulh fo if{aluxolp z`xil%To bizo kvijxoh i {xvixodp xa ikb`ozo xbo jallat`ed afgokx`zo{7 9) ~vo{ovzo pauvkaexvikx xa xbo fo{x aj auv if`l`x`o{3 6) vo`ez`davixo Imov`kie I`vl`eo{ xbvaudb kae{al`hix`ae ieh kvoixo ie i`vl`eo t`xb xbo vauxo {xvukxuvo ieh vozoeuo fi{oo{{oex`il xa auv laed-xovm kivoov {ukko{{3 ieh ;) eodax`ixo xa ikb`ozo `ehu{xvp-{xiehivh ~ip ae ~iv t`xb xbo axbov eoxtavc kivv`ov{ `e xbo {bavxo{x ~ov`ah ~a{{`flo% To fol`ozo to ivo ae xvikc xa ikb`ozo ill xbo{o afgokx`zo{%I cop I^I ~v`av`xp `{ xa ivv`zo ix ~ip ~iv`xp t`xb Holxi ieh _e`xoh i~~var`mixolp xbvoo poiv{ jvam i hixo aj vix`j`kix`ae% Xbix `{ i jiv {bavxov ~ov`ah aj x`moxbie `x xaac xba{o ~`lax dvau~{ xa da jvam fiecvu~xkp xa xbo`v kuvvoex kam~oe{ix`ae lozol{ "Holxi ~`lax kaexvikx ieh _e`xoh-Kaex`eoexil XI)%To vokade`wo xbix miep aj xbo “ea” ivdumoex{ {oom kam~oll`ed7´ “@j IMV tiex{ u{ xa zaxo jav xb`{ xoexix`zo idvoomoex, `x mu{x fo fih%”´ “Fp zax`ed ea, to‐ll da fikc xa xbo xiflo ieh mieidomoex t`ll {tooxoe xbo hoil l`co xbop iltip{ bizo%”´ “@j to zaxo po{, to‐ll oeh u~ tavc`ed uehov xb`{ {uf-{xiehivh kaexikx jav 9>poiv{%”´ “IMV mu{x bizo kae{oe{uil KFI{ xa or`x fiecvu~xkp%”´ I “po{” zaxo taulh om~atov IMV mieidomoex%Fp kaexvi{x, i “po{” zaxo kie {oom mavo l`co i loi~ aj ji`xb, t`xb tbix {aueh l`co kauexov-`exu`x`zo ivdumoex{ `e jizav aj vix`j`kix`ae% To‐vo il{a itivo aj xbo h`{xvikx`ae{ xbix bizo ~vo{oexoh xbom{olzo{ huv`ed xbo zax`ed ~ov`ah, `ekluh`ed xbo zivp`ed ikkauex{ aj xbo vokoex moox`ed{ {amo ~`lax{ bih t`xb {oe`av Jl`dbx Ho~ivxmoex vo~vo{oexix`zo{% Eaeo aj u{ tovo ix xba{o moox`ed{, {a to tae‐x xvp xa vozov{o-oed`eoov xbo kaezov{ix`ae% Xb`{ mukb to ha ceat7 i{ ~vajo{{`aeil ~`lax{, to‐vo xvi`eoh xa j`lxov aux h`{xvikx`ae{ ieh jaku{ ae xbo xi{c ix bieh, tb`kb `{ tbix to ill mu{x ha ix xb`{ kv`x`kil guekxuvo%
 
Xa {ummiv`wo xbo kba`ko kaejvaex`ed u{7Tbix bi~~oe{ `j to zaxo “po{1”I “po{” zaxo xvie{jov{ xbo ~vaz`{`ae{ aj mieidomoex‐{ “li{x, fo{x, j`eil ajjov” `exa auv kuvvoex kallokx`zo fivdi`e`ed idvoomoex% Migav b`dbl`dbx{ `ekluho xbo jallat`ed7´ Ie ue{okuvoh kli`m oyu`ziloex xa 9;%? ~ovkoex aj xbo oyu`xp h`{xv`fuxohfp IMV xa `x{ kvoh`xav{% Auv ihz`{ov{ idvoo xbix xb`{ kli`m‘l`colp mic`ed I^I xboi`vl`eo‐{ livdo{x {xicobalhov‘taulh d`zo u{ {`de`j`kiex `ejluoeko azov cop hok`{`ae{xa kamo kaekove`ed xbo juxuvo h`vokx`ae aj Imov`kie I`vl`eo{% Xb`{ kli`m t`ll ozoexuillp fo maeox`woh ieh h`{xv`fuxoh xa momfov{ i{ hoxovm`eoh fp xbo I^I Faivhaj H`vokxav{%´ ^oe{`ae kaexv`fux`ae{ aj 98 ~ovkoex xa i h`vokx kaexv`fux`ae ~oe{`ae ~lie%´ Bauvlp ~ip vixo `ekvoi{o aj 8 ~ovkoex ieh {uf{oyuoex ~ip `ekvoi{o{ aj 6~ovkoex, t`xb i m`h-kaexvikx mivcox ihgu{xmoex ";: maexb{ ijxov hixo aj {`de`ed,i ~ovkoexido ~ip `ekvoi{o fi{oh ae izovido aj HIL, _IL!KIL ieh _[I vixo{)%´ Kuvvoex huxp v`d{ ~vo{ovzoh%´ Mavo jizaviflo {ka~o ~vaxokx`ae{ xbie xbo lieduido kaexi`eoh `e mieidomoex‐{ I~v`l 90 xovm {boox%Tbix bi~~oe{ `j to zaxo “ea1”I “ea” zaxo l`colp vo{ulx{ `e xbo guhdo dviex`ed mieidomoex‐{ max`ae xa ifvadixo auv kaexvikx% @j xbo guhdo hao{ {a, mieidomoex bi{ {xixoh xbix xbop t`ll `m~a{o xbo I~v`l 90 xovm {boox, tb`kb taulh vo{ulx `e7´ Ea ue{okuvoh kli`m% I^I taulh {ooc vokazovp aj ie ue{okuvoh kli`m xbvaudb eodax`ix`ae ieh l`x`dix`ae, fux fi{oh ae vokoex i`vl`eo fiecvu~xk`o{ auv vokazovp kaulh l`colp fo {`de`j`kiexlp lo{{ xbie 9;%? ~ovkoex% Ea ue{okuvoh kli`m moie{ lo{{ `ejluoeko jav xbo vomi`ehov aj xbo vo{xvukxuv`ed ~vako{{ ieh ea if`l`xpxa maeox`wo xbix kli`m jav xbo foeoj`x aj auv ~`lax{%´ Xbo ~oe{`ae kaexv`fux`ae lozol kaexi`eoh `e mieidomoex‐{ I~v`l 90 xovm {boox `{ kaex`edoex ae voikb`ed i kae{oe{uil idvoomoex, ieh `x `{ eax ix ill kloivxbix mieidomoex t`ll kaex`euo xbo 99 ~ovkoex kuvvoex kaexv`fux`ae if{oex i kae{oe{uil idvoomoex%´ Ea bauvlp ~ip `ekvoi{o{ ieh ea `ehor`ed xa `ehu{xvp-izovido ~ip vixo{ ixpoiv xbvoo% Xb`{ kbiedo ilaeo taulh ka{x Imov`kie I`vl`eo{ ~`lax{ mavo xbie (?>> m`ll`ae%´ La{{ aj kuvvoex huxp v`d{‘ol`m`eix`ae aj O ieh D x`mo, J x`mo vohukoh xa 9jav 8 jav lipazov{ azov 60 bauv{% Xb`{ kaulh {`de`j`kiexlp hodviho auv azovillyuil`xp aj tavc l`jo%´ [ka~o kbiedo{ xa `ekluho aux{auvk`ed aj 22-{oix ieh 998,?>> lf% gox{ ixkammuxov kivv`ov{, ea vo{xv`kx`ae{ ae kammuxov, hamo{x`k av `exoveix`aeil kaho {biv`ed `e iep mivcox%´ La{{ aj ill juvlaudb ~vaxokx`ae% I yu`kc vim~-u~ aj ~vahukx`z`xp ieh aux{auvk`ed kaulh vo{ulx `e {`de`j`kiex juvlaudb{%´ Livdo uekovxi`exp i{ xa xbo ikxuil kae{oyuoeko{ aj tavc`ed t`xbaux i kaexvikx%Eodax`ix`ae{ taulh vo{umo, fux xbovo‐{ ea tip xa ~voh`kx bat laed `x taulh xico xaikb`ozo moie`edjul ~vadvo{{%Xbo lodil ~vako{{ to j`eh auv{olzo{ `e kaexi`e{ i lax aj dvip ivoi{% To‐vo kam~olloh xa u{o xovm{ {ukb i{ “l`colp” ieh “~vafiflp”‘uejim`l`iv xovv`xavp jav ~`lax{ mavo ikku{xamoh xa hoil`ed t`xb xbo `mmuxiflo lit{ aj ~bp{`k{% Ae xbo axbov bieh, to‐vo il{axvi`eoh xa ~vikx`ko v`{c mieidomoex xa m`x`dixo xbo v`{c{ i{{ak`ixoh t`xb xbo uejavd`z`ed oez`vaemoex `e tb`kb to oive auv l`z`ed%I{ xba{o tba bizo ixxoehoh xbo vaih {bat{ uehov{xieh, to bizo eax miho iep ~ov{a

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->