Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23581, 8.8.2012]

Oslobođenje [broj 23581, 8.8.2012]

Ratings: (0)|Views: 222 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA, 8. 8. 2012.
Godina LXVIII
Broj 23.581Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
Dodikov poziv Lagumd`iji
DANAS PRILOG
OSTAVKA ILI SLIJEDI SMJENA
2. strana
Nadam se da }emo pre`ivjeti
DR. SENA SOFTI] - TALJANOVI], DIREKTORICA HITNE POMO]I KS-a
   F   o   t   o  :    [   a   b   a   n   S   U   L   T   A   N   O   V   I    ]
5. strana
GORIVO SKUPLJEPET FENINGA
21.strana
Sarajevo otputovalo na revan{ protiv Zete u PodgoricuDistributeri najavili nove cijene
[PIRI]EV AUDI Q7PLA]EN 220.000,SADA VRIJEDI TEK 49.000 KM
Ve}ina dr`avnihministara dobivanove automobile
2-3. strana
BELO[EVI]: VELIKESU [ANSE ZA PROLAZ
47.strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda,
8
.august/kolovoz2012.
2
U @I@I
VIJESTI
MLADEN BOSI], PREDSJEDNIK SDS-a
[estorka i dalje postoji
Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mladen Bosi}, za razliku od predsjednika SNSD-a Mi- lorada Dodika, ne tra`i ostavku ministra vanjskih po- slova BiH Zlatka Lagumd`i je i ne vjeru je da posto ji te- hni~ka mogu}nost da do|e do njegove smjene, te is- tovremeno vjeru je da {estorka i dalje posto ji, javila je Fena.“Sada{nje Vi je}e ministara BiH je u tehni~kom mandatu i ~eka se oduka Ustavnog suda o njegovoj su- dbini i ~itava ta stvar ne ide u dobrom smjeru. Mislim da }emo ~ak u nekom trenutku morati do}i do razgo- vora o novom Vi je}u ministara BiH, a ne rekonstrukci-  ji”, tvrdi Bosi}.Isti~e da o~eku je da u nadle`nim organima BiH tre- ba ri je{iti pitanje povrede Ustava i zakona BiH, Lagu- md`i jinom instrukci jom predstavniku Stalne misi je BiH pri UN-u da tokom glasanja u Generalnoj skup{tini UN- a podr`i rezoluci ju o Siri ji. Od Lagumd`i je je o~ekivao da ne ponavlja praksu Sve- na Alkala ja, a da je najnovi ja situaci ja pokazala da je Lagumd`i ja djelovao u dogovoru s bo{nja~kim ~lanom Predsjedni{tva BiH Bakirom Izetbegovi}em. Bosi} ka`e da s Dodikom ju~er ni je razgovarano o budu}nosti {estorke, te je prvi put o tome ~uo od no- vinara na pres-konferenci ji iako je Dodik samo pola sa- ta rani je rekao da je nakon razgovora s liderom SDS- a dogovoreno da se tra`i Lagumd`i jina ostavka ili smje- na i da do tada svi dogovori {estorke ne posto je. Tvrdi da ono {to je dogovoreno od {estorke funkcioni- ra, a da ni ono {to je sve dogovoreno ni je provedeno. “Ni na ko ji na~in SDS ne}e doprini jeti da jo{ doda- tno produbi krizu ili da se odgovornost s FBiH oko pos- to je}e krize prebaci na RS”, dodao je lider SDS-a. Kazao je i da je uzrok krize stanje u FBiH, te da se kriza vje{ta~ki poku{ava prebaciti u RS, a da je to gla- vni razlog za konfuzi ju oko rezoluci je o Siri ji.
Ve}ina dr`avnih ministara
Da sve {to je nasli je|eno od biv - {e garniture treba `urno promi jeni- ti, najbolje zna ministar prometa i komunikaci ja BiH esdepeovac Da- mir Had`i}.Tako je Ministarstvo na ~i jem je ~elu Had`i}, pored automobila u uredu ministra, za proda ju i zamje- nu na velo ~ak i deset drugih vozila ko ja nisu mogla biti obuhva}ena in- ormaci jom o stanju vozila u uredi- ma predsjedatelja i ministara Vi je- }a ministara BiH ko ju je izradilo Ge- neralno tajni{tvo. Naime, zamjena ostalih vozila” ni je ni predvi|ena zaklju~kom Vi je}a ministara BiH.
Za promjenu najvi{eaudija A6
 A kada je u pitanju sam ministar Had`i}, on je za zamjenu u svom uredu predlo`io audi A6 (2007),  jer je pre{ao 273.446 kilometara i zbog ocjene da je u lo{em stanju, pa se sukladno tomu u njemu vi{e ne mo`e vozati. Automobil je proci je- njen na 20.500 KM.No, da esdepeovac Had`i} ni je najgori u Vi je}u ministara BiH, svjedo~i podatak da je na vedeno ka- ko je u Ministarstvu za ljudska pra-  va i izbjeglice u toku nabaka no vog  vozila za ministra, tako|er Damira, ali Ljubi}a (HDZ 1990), ali i njego-  vog {ea kabineta! Zbog vanjskih o{te}enja, ali i pre|enih 337.250 kilometara, ured ministra fnansi ja i trezora BiH Ni- kole [piri}a (SNSD) zatra`io je za- mjenu automobila audi A6 (2007) ko ji je, ina~e, proci jenjen na 28.335 KM.[piri}, poznat kao ljubitelj skupih automobila jo{ iz vremena dok je bio predsjeda va ju}i Vi je}a minista- ra BiH, kada je koncem 2008. kupio audi Q7 za ne vjero vatnih 219.900 KM, ne mo`e dozvoliti da se sada kao ministar fnansi ja i trezora vo- za u oronulom audi ju A6 ~i ja je vri-  jednost tek ne{to ve}a od deset posto prethodne limuzine.  A limuzinu audi Q7 [piri} je os- ta vio u uredu predsjedatelja, odno- sno u amanet svom nasljedniku  Vjekosla vu Be vandi (HDZBiH). No, ni je ga usre}io jer je taj isti automo- bil toliko izraubo van da je zbog ~estih kvaro va ve} na spisku za za- mjenu. Pre{ao je 135.500 kilometa- ra, a od nekada{njeg iznosa od 219.900 KM, koliko je pla}en, spao
Ministarstvo prometa i komunikacija esdepeovca Damira Had`i}atra`ilo zamjenu 11 vozila
U Ministarstvu odbrane BiH promjenuautomobila bi i zamjenici ministara
Ministar Damir Ljubi} sebi i{efu kabineta ve} po~eo postupak kupovine vozila
Damir Had`i}:
Preveliki apetitiesdepeovca
AHMETOVI] IZUZETAKJedino je Minis tarstvo sigurnos ti BiH, na ~i jem je ~elu Sadik Ahme to vi} (SDA), na velo kako “nema po trebe za zamjenom jer je  vozilo audi Q7 u odli~nom stanju”
[PIRI]EV AUDI Q7SADA VRIJEDI TEK
Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik pozvao je  ju~er ministra vanjskih poslo va BiH Zlatka Lagumd`i ju da podne- se ostav ku, a ukoliko se to ne desi, kako ka`e, u neko dogledno vri je- me, poslani~ki klubo vi stranaka iz RS-a u dr`a vnom Parlamentu }e pokrenuti pitanje njego ve smjene,  ja vila je Fena. Dodik je Lagumd`i ju optu`io da je instrukci jom predsta vniku Stalne misi je BiH pri UN-u da to- kom glasanja u Generalnoj skup- {tini UN-a podr`i rezoluci ju o Siri-  ji prekr{io Ustav, zakon te, kako je na veo, politi~ki dogo vor {estorke, ko ji vi{e ne va`i sve dok se ne ri je- {i ovaj zahtjev za ostav ku ili smje- nu {ea bh. diplomati je.
Pitanje odgovornosti
“Svi dogo vori {estorke su su- spendo vani i ne va`e, a mo}i }e se odmrznuti ili sta viti u unkci ji tek  onda kada se ova situaci ja oko La- gumd`i jinog nezakonitog i vanus- ta vnog pona{anja razri je{i”, rekao je Dodik i naglasio da to podrazumi-  je va i da ne va`e svi rani ji dogo vo- ri o imo vini, rekonstrukci ji Vi je}a ministara BiH, ko je predsta vnici RS- a ne}e podr`ati dok se ne razri je{i ovo pitanje.Dodik tvrdi da je Lagumd`i-  ja “kr{e}i Ustav, po~inio kri vi- ~no djelo, te prekr{io politi~ki dogo vor u BiH, ~ime je dr`a vu gurnuo u dodatne probleme, kao {to je to ~inio svih ovihgodina, ne `ele}i da prihvati re- alan odnos snaga u BiH”.Isti~u}i da je o ovome razgo va- rao i s liderom SDS-a Mladenom Bosi}em te srpskim ~lanom Pred- sjedni{tva BiH Neboj{om Radma- no vi}em, Dodik je na vanrednoj pres-konerenci ji u Banjoj Luci na-  veo da su se dogo vorili da pokre- nu pitanje odgo vornosti Lagu- md`i je u svim instituci jama u BiH, jer je {e bh. diplomati je “zloupotri jebio polo`aj, jer u Us- ta vu jasno sto ji da Predsjedni- {tvo BiH pro vodi vanjsku politiku, a ti sta vo vi se usagla{a va ju”. Naglasio je da u ovom slu~a-  ju ni je primarno pitanje rezolu- ci ja o Siri ji, ve} kr{enje Usta va BiH te uticaj toga na unutra{nje odnose u BiH.Dodik je optu`io Lagumd`i ju i da  je “svo jim igrari jama” do veo u za- bludu me|unarodnu za jednicu. On je dodao da se razmatra ju i op- ci je mogu}e kri vi~ne odgo vornos- ti Lagumd`i je, te ni je pot vrdio da }e biti te pri ja ve danas, ali }e na}i osno va i za pokretanje tog pitanja zbog kr{enja Usta va. “Nismo spremni da preko ovog pre|emo. BiH }e o~igledno u}i udodatnu krizu instituci ja, ka`e Do- dik i pono vo optu`u je Lagumd`i-  ju da je za to odgo voran.  Vidlji vo je, dodao je, i da bo{nja- ~ki ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbego vi} tako|er svo jim sta vo-  vima “kr{i Ustav, zakon i poslo vni o radu, jer se vanjska politika mo- ra usagla{a vati konsenzusom i on ne mo`e dosta viti instrukci je bilo kome, ako nema tog sta va.
Bi}e posljedica
Dodik, me|utim, doda je da se jo{ ne zna da li je Izetbego vi} dao in- strukci je Lagumd`i ji kako }e pred- sta vnik BiH glasati po pitanju rezo- luci je o Siri ji. “Republika Srpska ne mo`e da pre|e preko svog isklju~i van ja iz us- ta vnog sistema. Uporno nas napa- da ju da ho}emo da idemo iz BiH, a ovo je na~in kako nas tjera ju... Ovo  je primjer ko jim Lagumd`i ja pot-  vr|uje da mi nismo dio BiH, jer sene uva`a va stav entiteta. To se vi{e ne}e de{a vati. Ov dje sta jemo dok  ovo pitanje ne ri je{imo ostakom ili smjenom Lagumd`i je. Do tada, bi}e posljedica za sve o ~emu La- gumd`i ja ni je ni razmi{ljao. Ne posto je vi{e ni sastanci lidera {es- torke, jer je sporazum o tome ugro- `en”, zaklju~io je Dodik.
 
Dodikov poziv Lagumd`iji
Ostavka ilislijedi smjena
Dodik tvrdi da jeLagumd`ija po~iniokrivi~no djelo
   F   o   t   o  :   S   r   n   a
Republika Srpska ne mo`e da pre|e preko svog isklju~i van ja iz usta vnog sistema. Uporno nas napada ju da ho}emo da idemo iz BiH, a ovo je na~in kako nas tjera ju
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda,
8
.august/kolovoz2012.
3
STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Blokiran put u EU i NATO
SDA izra`ava zabrinutost zbog kontinuiranog produbljivan ja politi~ke krize u Bosni i Hercegovini ko ja sve vi{e ote`ava i ugro`ava funkcioniranje bh. instituci ja. Uz to, najnovi ji razvoj doga|aja ukazu je da }e put na{e zemlje prema EU i NA TO-u ponovno biti blokiran na neodre|eno vri jeme, saop}eno je iz Stranke demokratske akci je. “A ktualna situaci ja je, izme|u ostaloga, rezultat je- dne nerealne i neodgovorne politike SDP-a sa Zlatkom Lagumd`i jom na ~elu, ko ji ve} dvi je godine nepresta- no proizvodi krize i probleme u Bosni i Hercegovini. Da podsjetimo: nakon op}ih izbora 2010. godine in- sistirali su da Lagumd`i ja bude predsjedava ju}i Vi je}a ministara unato~ ~injenici {to etni~ka struktura na{e ze- mlje zahti jeva da u ovom mandatu to bude predstavnik  hrvatskog naroda. Potom je Lagumd`i ja kategori~ki odbi-  jao bilo kakvo u~e{}e HDZ-a u vlasti kako na nivou Fe- deraci je BiH, tako i na nivou dr`ave. A kada je, 15 mje- seci nakon izbora kona~no formirano Vi je}e ministara BiH i to u dobroj mjeri zahvalju ju}i anga`manu SDA, iz procesa usugla{avanja dr`avnog bud`eta i fiskalnog okvi- ra svjesno su isklju~ili SDA i pristali na rje{enja {tetna po dr`avu BiH. Nakon toga Lagumd`i ja je insistirao na isklju~en ju SDA iz vlasti na svim nivoima, ~ime je name- tnuo krizu u kantonima i Federaci ji BiH. Na kra ju je, kao predsjednik SDP-a, sa dva HDZ- a i SBB-om Fahrudina Radon~i}a potpisao najsramni-  ji sporazum u povi jesti Bosne i Hercegovine o nje- noj podjeli ko jim se zvani~no odusta je od gra|anskog, a uvodi etni~ki koncept dr`ave i dru{tva. Ovakvo pona{anje i politika SDP-a, predvo|enog Zlatkom Lagumd`i jom, motivirana strana~ko-priva- tnim interesima, izaziva sve vi{e otpora i u samom SDP-u, ko ji je, pored ostalih, napustio ~lan Predsje- dni{tva BiH i biv{i potpredsjednik SDP-a @eljko Ko- m{i}”, ka`e se u saop}enju.
LAGUMD@IJA ODGOVORIO DODIKU
Priznajem samo sudmoje partije
“Nisam napravio nikakav ni protivustavan ni protiv- zakonit ~in. Naime, i pravda i pravo su zadovoljeni svim odlukama ko je sam donosio. Sud javnosti i sud istori-  je ne odlu~u ju po nalozima politi~kih lidera, pa makar ih bilo i {est. Ali, mislim da }e ti sudovi svakako re}i svo ju ri je~. Ne strepim uop{te pred takvim ocjenama,  jer vjeru jem da sam u~inio sve {to sam mogao. Sva- ko ko `eli da se na|emo pred sudovima u BiH ja sam spreman do}i i po{tovati njihove odluke”, istaknuo je  ju~er u ek skluzivnoj izjavi za Fenu ministar vanjskih po- slova BiH i predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`i ja. On je, reagira ju}i na izjave Milorada Dodika ko jima ga  je optu`io da je dao instrukci ju predstavniku Stalne mi- si je BiH pri UN-u da tokom glasanja u Generalnoj skup- {tini UN podr`i rezoluci ju o Siri ji te time prekr{io Us- tav, zakon i politi~ki dogovor {estorke, istaknuo da ni na kakve ucjene ne}e pristati, pa tako ni na ove. “To je moj li~ni stav. Osim toga, kao predsjednik SDP- a BiH nemam pravo da pristanem na ucjene ko je dola- ze. Mene ~udi, na odre|en na~in, da je Dodik rekao ta- ko, jer sam mislio da mu je jasno da on sigurno ni je oso- ba ko joj bih ja podnosio ostavku. Pored navedenih su- dova, jedini sud ko ji prizna jem je sud mo je parti je, a svo-  jim oponentima ne bih savjetovao da se nada ju svom utica ju u SDP-u”, kazao je on. Lagumd`i ja smatra po- sebno va`nim da se, kada je u pitanju Siri ja, stvari tre- ba ju okrenuti u pravom smjeru, a to je da se u~ini sve, i ~lanovi Predsjedni{tva BiH i sve druge instituci je, ka- ko bi se pomoglo bh. dr`avljanima ko jih u Siri ji ima ve- liki broj i ko ji su danas tamo ugro`eni. “Ukoliko Dodik, Bosi} i Radmanovi} `ele da pokrenu mo ju smjenu u Par- lamentu BiH i ako za tako ne{to ima ju demokratsku par- lamentarnu ve}inu biv{e {estorke bez SDP-a, ja ih ne- mam namjeru sprje~avati”, naglasio je on.
 je goto vo pet puta - na svega 49.234 KM, na koliko je proci jenjen. I ured ministra vanjskih poslo va BiH Zlatka Lagumd`i je (SDP) tra`i zamjenu vozila audi A6 iz 2005. Na-  vedeno je kako je automobil pre{ao 200.825 kilometara, te da je vozilo ne- ispra vno. Proci jenjen je, ina~e, na 11.960 KM.Zbog velikih tro{ko va odr`a vanja i ured ministra prav de BiH Bari{e ^o- laka (HDZBiH) tra`i zamjenu auto- mobila VW touareg iz 2007. ko ji je pre{ao 215.000 kilometara, a proci-  jenjen na 35.000 KM. Audi A6 iz 2007. na spisak za za-mjenu je sta vio i ured ministra ci vil- nih poslo va BiH Sredo ja No vi}a (SNSD). Nazna~eno je da je pre{ao 270.000 kilometara, te da tro{ko vi njego vog odr`a vanja rastu. Procje- na vri jednosti ovog vozila je ut-  vr|ena na 20.042 KM.Istu marku automobila (audi A6) i godine proizvodnje (2007) `eli da zami jeni i ured ministra vanjske trgo vine i ekonomskih odnosa BiH Mirka [aro vi}a (SDS). Kao razlog na-  vedeno je da je automobil pre{ao 200.000 kilometara, te da njego vi tro- {ko vi odr`a vanja rastu. Proci jenjen  je, ina~e, na 30.000 do 35.000 KM.Ured ministra odbrane Muha- meda Ibrahimo vi}a (SDA) na spisak  za zamjenu sta vio je vozilo VW  touareg iz 2007. ko je je pre{lo 186.000kilometara. Pod naznakom op}e stanje vozila na vedeno je - srednje, s tim {to je nagla{eno kako ne zado-  volja va sigurnost u prometu. Ni je na-  veden iznos na ko ji je proci jenjeno ovo vozilo.Kada je u pitanju Ministarstvo odbrane BiH, interesantan poda- tak je i da je iskazana potreba za no vim vozilima ko ja koriste za- mjenici ministara Marina Pende{ (HDZBiH) i Mirko Okoli} (SDS). Is- ti nisu obuhva}eni inormaci jom  jer pri jedlog odstupa od zaklju~ka  Vi je}a ministara BiH. Jedino je Ministarstvo sigurnosti BiH, na ~i jem je ~elu Sadik Ahmeto-  vi} (SDA), na velo kako “nema potre- be za zamjenom jer je vozilo audi Q7 u odli~nom stanju”.
Farsa od u{teda
 Vi je}e ministara BiH na sjednici 26.  jula usvo jilo je inormaci ju General- nog tajni{tva o stanju vozila u uredi- ma predsjedatelja i ministara Vi je}a ministara BiH ko ja sadr`i podatke ko je je prezentiralo Oslobo|enje, s ci- ljem, ko je li ironi je, “uvo|enja reda u ovu oblast i dugoro~ne u{tede prora~unskog nov ca”. Kako su u{tede u Vi je}u minista- ra BiH “ve} po~ele”, najbolje go vori podatak da je ve} u toku nabaka no-  vih vozila ~ak i za {ea kabineta mi- nistra za ljudska pra va i izbjeglice Da- mira Ljubi}a, ali i da je njegov kole- ga imenjak i esdepeovac Had`i} izrazio `elju za promjenom ~ak 11 automobila u svom ministarstvu. Stoga je na vodna preporuka Vi je- }a ministara BiH da se u instituci ja- ma BiH razmotri mogu}nost smanji-  van ja bro ja korisnika slu`benih vo- zila, jer su u toj oblasti mogu}e do- datne u{tede, na jobi~ni ja arsa. Jer, demantira ju ih akti vnosti ko je su  ve} u toku.Ina~e, inormaci ju o stanju vozila u uredima predsjedatelja i minista- ra Vi je}a ministara BiH Generalno tajni{tvo sa~inilo je na osno vu zaklju- ~ka Vi je}a ministara BiH sa 12. sje- dnice, a ko ja sadr`i pri jedlog za za- mjenu, kao i nabav ku no vih vozila.  Vi je}e ministara BiH na sjednici 26.  jula zadu`ilo je sve instituci je da do konca augusta dosta ve podatke o vo- zilima ko ja je zbog starosti i stanja u ko jima se nalaze potrebno prodati. S ciljem “u{teda” postupak proda je bit }e pro veden na jedinstven na~in. Ministarstvo fnansi ja i trezora zadu`eno je da izradi pra vilnik  ko jim }e biti regulirani kriteri ji za zamjenu vozila na na~in da se ut-  vrdi potreba za tom akti vnosti - ~e- tiri godine starosti ili 120.000 pre|enih kilometara, te kriteri je za klasu vozila vode}i ra~una o zna- ~a ju i rangu instituci je. Interesantno je da je Vi je}e mi- nistara BiH zbog velikih tro{ko va odr`a vanja ve} oci jenilo racional- nim i oprav danim iz vr{iti proda ju i kupo vinu vozila ko ja se trenutno koriste u uredu predsjedatelja i uredima ministara ko ji su iskaza- li potrebu za zamjenom. Zadu`e- no je Ministarstvo fnansi ja i trezo- ra da pro vede i potrebne procedu- re u vezi sa procjenom vozila i mogu}nosti za osigura vanje ne- dosta ju}ih sredsta va za kupo vinu (zamjenu) vozila na na~in defni- ran na sjednici. Od Ureda za re vi- zi ju bit }e zatra`eno mi{ljen je o mogu}nostima zamjene automo- bila staro za no vo, s obzirom na to da o ovom pitanju posto je razli~i- ta mi{ljen ja nadle`nih instituci ja.
Almir TERZI]
dobiva nove automobile
Predsjedni{tvo BiH samostalno
Iako informaci ja tretira i pitanje ~lanova Predsjedni{tva BiH, njihovi zahtje- vi za zamjenu vozila ili nabavku novih u njenom sadr`a ju nisu navedeni. Naime, Predsjedni{tvo BiH je svo jim aktom broj 05/16-2207/12 izvi jestilo Ge- neralno tajni{tvo Vi je}a ministara BiH da }e proda ju i nabavku novih vozila za potrebe ureda ~lanova kolektivnog {efa dr`ave izvr{iti sami sukladno planira- nim sredstvima u bud`etu Predsjedni{tva BiH za 2012.
Za zamjenu pet vozila
Na popisu za zamjenu u Generalnom tajni{tvu Vi je}a ministara BiH - ured predsjedatelja Vjekoslava Bevande, osim rani jeg [piri}evog izraubovanog audi-  ja Q7, nalaze se jo{ ~etiri vozila (ukupno pet). Tako se predla`e i zamjena dva audi ja A8. Prvi je 2007. godi{te sa pre|enih 235.300 kilometara u veoma lo{em stanju, kako je navedeno, a proci jenjen je na 38.422 KM. Automobil iste marke, drugi, za zamjenu je onaj iz 2002. ~i je  je, tako|er, op}e stanje oci jenjeno kao veoma lo{e sa pre|enih 313.319 kilo- metara. Njegova proci jenjena vri jednost je svega 12.000 KM. Za zamjenu su predlo`ena i dva automobila passat. Onaj proizveden 2002. ko ji je pre{ao 360.000 kilometara oci jenjen je kao jako lo{. Procjena njegove vri jednosti je samo 6.750 KM. I drugi passat iz 1999, iako je pre{ao daleko manje, 233.500 kilometara, navedeno je da je u veoma lo{em stanju, a proci jenjen je na 3.250 KM.
Nikola [piri}:
Ostavio oronululimuzinu, tra`i novi automobil
Audi Q7:
Za ~etiri godine vrijednostmu se smanjila za gotovo pet puta
PLA]EN 220.000,49.000 KM

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->