Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reall Predstaviane 2

Reall Predstaviane 2

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:
Published by Rositsa Dimova

More info:

Published by: Rositsa Dimova on Aug 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2012

pdf

text

original

 
България е моята родина.Bulgaria is my native country.Наричат я страната на розите.They named it - the country of the roses.Познавали са я още древните траки.The Thracians were the first to settle in this region.България е част от континента Европа от 681 г.Bulgaria has been a part of Europe since 681.Аз съм Росица. По професия съм начален учител, но съм имала щастието да работя наповечето от позициите свързани с българското училище.I'm Rosica. In fact, I am a primary teacher, but I have had the good fortune to work most of the positions in the Bulgarian school.Започнах като учител в предучилищна група.I ‘ve started as a teacher in the pre-school group.Била съм възпитател.I've been an educator.Била съм начален учител.I've been a primary teacher.Била съм директор на начално училище.I've been a head of Primary school.Бях и старши експерт по начално образование в РИО.I’ve been a senior of expert of the primary education at the Regional Inspectorate of education.Сега съм помощник директор в 137 СОУ. Отговарям за обучението и всичко свързано сначален етап /ученици от 7 до 10 годишна възраст/ и проектната работа в училището. Now I'm a depute head at 137 Secondary school “Аngel Kanchev”-Sofia, responsible for thetraining and everything related to the primary stage / pupils from 7 to 10 years old / and projectschool work,too .Доброто и правилно образование на най-малките ученици в България е проблем , койтовинаги ме е вълнувал. Знам, че първата училищна стъпка е много важна. Още от
 
първата година ние не само ограмотяваме децата, но и възпитаваме навици за цялживот.The good and right education of the youngest students in Bulgaria is a problem that has alwaysexcited me. I know that a first step at school is very important. Since the first year we not onlyteach children but also instill habits for life.В България, с въвеждане на последния учебен план и учебни програми през ...екологичното образование е широко застъпено в учебните часове. Но аз съм една оттези, които го въвеждаха и прилагат в българското училище и си давам сметка – ВБЪЛГАРИЯ СМЕ ДЛЪЖНИЦИ НА ОКОЛНАТА ПРИРОДНА СРЕДА.In Bulgaria, we have introduced the latest curriculum and teaching programs since 2001, andenvironmental education is widespread in the classes. But I'm one of those who enforced that inthe Bulgarian school and I realize - IN BULGARIA WE ARE ENVIRONMENTAL debtors.Всички се радваме на естествената красота на природата около нас.We all enjoy the natural beauty around us.Но всички заедно не се грижим за чистотата и, нещо повече – изхвърляме на най-неподходящите места боклуци.But we all along not care about cleanliness and more - throw the most inappropriate places junk.За този проблем съм споделяла с мои приятели и партньори от чужбина. Още помнядумите на французойката Деирдра, която е обиколила много места по света и есрещнала различни култури.„Въздухът в България е толкова чист. Но в София има много изхвърлени от хоратаотпадъци.”For this issue, I’ve shared with my friends and partners abroad. I still remember the words of the Frenchwoman Deirdra, who has toured many places in the world and met different cultures."The air in Bulgaria is so clean! But Sofia has a lot of waste junk. "И това е истината...And that's the truth ...България е сравнително малка по площ страна (110 912 кв.км.), но нейните природнибогатства са изключително разнообразни, благодарение на климатичните, геоложки,топографски и хидроложки условия. Тук са намерили подслон 94 вида бозайници, 383птици, 36 влечуги, 16 земноводни, 207 черноморски и сладководни риби, около 27 000насекоми и други безгръбначни, между 3 500 и 3 750 вида висши растения и повече от 6500 низши растения и гъби. България е сред страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа.
 
In spite of its relatively small territory (110 912 km2), the country has various landscape. Thescenery changes subsequently from vast plains, to hilly areas and high mountains.Here we found shelter 94 species of mammals, 383 birds, 36 reptiles, 16 amphibians, 207 Black Sea and freshwater fish, around 27,000 insects and other invertebrates, between 3500 and 3750species of higher plants and more than 6,500 lower plants and fungi. Bulgaria is among thecountries with greatest biodiversity in Europe.Има ли схема на видовете?Опознаването на най- разпространените видове започва целенасочено за българскитедеца още в първите училищни години чрез заложени в учебния план предмети. Акопрез 60те и 70те години на миналия век в училище задължително се застъпваха грижитена човека за дивите видове, от 90те години се заговори и за екологичното образование ивъзпитание. Самата аз си спомням за първите мои уроци като учител, когато използвахфрази-клишета, без да съм наясно какво е истинско екологично образование.Explore the most popular species start to Bulgarian children still in the early school yearsthrough out the curriculum subjects. If during the 60s and 70te of the last century school mustdefend human care for wild species, from the 90s started talking and about environmentaleducation and upbringing.I myself remember my first lessons as a teacher, when I used phrases-clichés, I am not aware of what is real environmental education.Като учител по предмета Човекът и природата аз разработвах малки проекти с моитеученици и те целяха именно осъзнаване на човешката дейност като фактор забиоразнообразието на България.As a teacher in a subject “Nature and Man” I develop small projects with my students and saythey aim to realization of human activity as a factor for biodiversity in Bulgaria.В резултат на човешката дейност през последните няколко десетилетия редицабългарски видове намаляха до степен на изчезване. Сред тях са най-малко 31 видависши растения, 7 безгръбначни, 3 вида риби, 2 змии, 3 птици, 2 (възможно 3) видабозайници и 6 местни животински породи.As a result of human activities over the past few decades a number of Bulgarian speciesdeclined to the point of extinction. Among them are at least 31 species of higher plants, 7invertebrates, 3 fish species, two snakes, three birds, two (possibly three) species of mammalsand 6 local animal breeds.Специално трябва да се отбележат българските гори, които покриват около 3.9 милионахектара (около 35 % от общата площ на страната). Около 60% от горите у нас са сестествен произход. Биоразнообразието ни включва черноморски и сладководни видове риба, над 200 вида ядливи гъби и неколкостотин местни лекарствени растения Special note should be Bulgarian forests, which cover about 3.9 million hectares (about 35% of the total area of the country). About 60% of forests in Bulgaria are of natural origin. We includesea biodiversity and freshwater fish species, over 200 species of edible mushrooms and severalhundred local medicinal plants.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->