Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Geografia de America

Geografia de America

Ratings:
(0)
|Views: 1,326|Likes:
Published by Elvis Hernández

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Elvis Hernández on Aug 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

 
9
SNABIB A5 Hgdihauidaôn q hïoarct bc Ioávadi
9.9 Hgdihauidaôn bch dgnrancnrc iocvading
Ioávadi tc cpracnbc bctbc hgt 04» bc hirarsb ngvrc `itri hgt 3:» bc hirarsb tsv. Snit bgtrcvdcvit {ivrct bc ts rcvvargvag tc sfadin cn ch `coatjcvag ngvrc q sni rcvdcvi {ivrc cn ch`coatjcvag tsv. Cn tcnrabg ctrc/gctrc tc cpracnbc bctbc hgt 43» `itri hgt 9=4» bc hgnmarsbgctrc. Ch dgnrancnrc tc sfadi {gv dgo{hcrg cn ch `coatjcvag gddabcnrih.Ch dgnrancnrc oét dcvding i Ioávadi ct Itai ih gctrc bch ysc Ioávadi ctré tc{ivibi {gvch Ctrvcd`g bc Fcvanm bc sngt 1; lo bc ind`g. Ctrc tc{ivi hi {cnïntshi Tc}ivb (IhitliCtribgt Snabgt! bc hi {cnïntshi bc D`slgrli (Vstai!. @idai ch ctrc ch dgnrancnrc oétdcvding i Ioávadi ct Éjvadi ysc batri sngt 4 oah lo bc nsctrvg dgnrancnrc i hi ihrsvi bcFvitah.Ch dgnrancnrc iocvading haoari ih ngvrc dgn ch gdáing Mhidaih Évradg ih ctrc dgn chgdáing Irhénradg q ih gctrc dgn ch gdáing [idïjadg. Ch hïoarc tsv dgvvct{gnbc i hi snaônbch [idïjadg dgn ch Irhénradg. Ctrit oitit bc imsi hg tc{ivin bc hgt grvgt dgnrancnrct.
Hgt {snrgt cprvcogt bch rcvvargvag iocvading tgn hgt tamsacnrct5% Dgnrancnrihct.
Ih ngvrc [snri Fivvg} cn Ihitli dgn =9»64- bc hirarsb ngvrc. Ih tsvdifg Jvg}ivb cn D`ahc dgn 32» bc hirarsb tsv. Ih ctrc difg Fvindg cn Fvitah dgn 42-2=-bc hgnmarsb gctrc. Ih gctrc difg [vïnda{c bc Mihct cn Ihitli Ctribgt Snabgt bcIoávadi dgn 9:1» bc hgnmarsb gctrc.
% Antshivct.
Ih ngvrc difg Ogvvat Ects{ cn Mvgcnhinbai dgn 04» bc hirarsb ngvrc. Ihtsv hit athit Bacmg Vioïvcu bc D`ahc dgn 3:»4;- bc hirarsb tsv. Ih ctrc hit athitJcvninbg bc Ngvgùi cn- Fvitah dgn 46» bc hgnmarsb gctrc. Ih gctrc hi athi Irrõ(Ihcsrainit Ctribgt Snabgt! dgn 9=4» bc hgnmarsb gctrc.
 
6
Hit bgt Ioávadit
Hgt {iïtct bc Ioávadi tgn osq bajcvcnrct cnrvc tï ng tghg {gv ts nõocvg bc `ifarinrct g{gv ch rioiùg bc tst rcvvargvagt tang riofaán {gv ts `atrgvai cn grvit {ihifvit {gv ch{vgdctg ysc hhczô i ts jgvoidaôn.
9.6 Zcnrieit q bctzcnrieit bc hi hgdihauidaôn bc Ioávadi
Zcnrieit bc hi hgdihauidaôn bc Ioávadi5
 
Hi {gtadaôn anrcvocbai5 cnrvc
ch Gdáing Irhénradg q ch Gdáing [idïjadg hg `idcn{itg gfhamibg bc hgt jhsegt oivïraogt bc sn Gdáing i grvg hg ysc ct jizgvifhc {ivihit idrazabibct dgocvdaihct bc hi ugni. [gv rih viuôn tc dgntrvsqg ch dinih bc [inioé{gv ch ysc davdshin oét bc 94;;; fivdgt ih iùg.
 
Ch iathioacnrg `atrôvadg `itri ch 9126 bch dgnrancnrc csvg{cg itaéradg ijvadingGdcinïi5
{cvoaraô ch bctivvghhg bc mvinbct dshrsvit {vcdghgofanit dgog hi iurcdioiqi c andi ysc ngt `in hcmibg {ivrc bc ts izinuibi dshrsvi.
 
Hi cpatrcndai
 
bc sni mvin bazcvtabib bc dhaoit q {iatiect5
dgog dgntcdscndai bcysc ch dgnrancnrc zi bctbc ch {ghg ngvrc ih {ghg tsv ctrg {cvoarc ysc tc cndscnrvcn
 
4
rgbit hit vcmagnct dhaoéradit ysc cpatrcn cn ch osnbg hg ysc tc rvibsdc cn sni mvinvayscui bc vcdsvtgt nirsvihct.
 
Ch cntind`ioacnrg bc Ioávadi bch Tsv5
i hg hivmg bc hi hïnci bch Cdsibgv `ibcrcvoanibg hi cpatrcndai bc hi ugni bc oiqgv fagbazcvtabib bch osnbg dgntabcvibidgog ch {shoôn bch osnbg hi dscndi bch Ioiugnit.
 
Hi mvin cprcntaôn dgnrancnrih cn hit ugnit rco{hibit5 (
Ioávadi bch Ngvrc q bchtsv! `in dgnjgvoibg sng bc hgt {iatiect oét jizgvifhc {ivi ch itcnrioacnrg `soingq ch bctivvghhg bc tst idrazabibct.
Bctzcnrieit bc hi hgdihauidaôn bc Ioávadi5
 
Hi cpatrcndai
bc zitrit oitit bc imsit cn ts ugni anrcvrvg{adih
5 dgog ch Oiv Divafcq ch Mghjg bc Oápadg `idcn zshncvifhct i hi jgvoidaôn q ih {itg bc `svidinct qrgvocnrit rvg{adihct i hi vcmaôn bc Ioávadi Dcnrvih q ch Divafc.
Hi cpatrcndai bc zitrit ugnit bctávradit5
ct{cdaihocnrc cn ch Gctrc ngvrciocvadingbcfabg i ts mvin cprcntaôn dgnrancnrih ih Ngvrc bch Rvô{adg bc déndcv.
 
9.4 Vcmagnct jïtadit
Ch dgnrancnrc iocvading tc bazabc cn dsirvg vcmagnct jïtadit5
 
Ioávadi bch Ngvrc g Ngvrcioávadi
 
Ioávadi Dcnrvih ïtroadi g Dcnrvgioávadi
 
Ivd`a{aáhimg Inrahhing
 
Ioávadi bch Tsv g Tsvioávadi.
A
Ioávadi bch Ngvrc g Ngvrcioávadi
Tc sfadi rgrihocnrc ih Ngvrc bc hi hïnci cdsirgvaih cnrvc hgt gdáingt Irhénradg q{idïjadg. Tc cpracnbc bctbc ch gdáing Mhidaih Évradg `itri Atog bc Rc`sinrc{cd cnOápadg.
Tst dggvbcnibit mcgmvéjadit hg tarõin cnrvc hgt 9:» q hgt 04» bc hirarsb Ngvrc qcnrvc hgt 96» q hgt 9=0»
 
bc hgnmarsb Gctrc.
Ctri vcmaôn jïtadi ifivdi hi oiqgv {ivrc bc hi Vc{õfhadi Ocpadini (hi grvi {ivrc bc ctrc{iït dgvvct{gnbc i hi vcmaôn jïtadi bc Dcnrvgioávadi! rgbg ch rcvvargvag bc DinibéCtribgt Snabgt bc Ioávadi q Ihitli ysc isnysc ctré tc{ivibg jïtadiocnrc bc CtribgtSnabgt jgvoi {ivrc bc ts rcvvargvag. Ibcoét tc andhsqcn cn ch ct{idag jïtadg bcIoávadi bch Ngvrc hit athit Fcvosbit.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Analia Verdasco liked this
Miguel Ciprian liked this
Carlos Andres Caro Rodelo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->