Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Selfish Marriages in Narcissistic Societies (EXCERPT ONLY)

Selfish Marriages in Narcissistic Societies (EXCERPT ONLY)

Ratings: (0)|Views: 128|Likes:
Published by zadanliran
EXCERPT from Sam Vaknin's new book "Selfish Marriages in Narcissistic Societies".

The ancient institution of monogamous marriage is ill-suited to the exigencies of modern Western civilization. People of both genders live and work longer (which renders monogamy impracticable); travel far and away frequently; and are exposed to thousands of tempting romantic alternatives via social networking.
EXCERPT from Sam Vaknin's new book "Selfish Marriages in Narcissistic Societies".

The ancient institution of monogamous marriage is ill-suited to the exigencies of modern Western civilization. People of both genders live and work longer (which renders monogamy impracticable); travel far and away frequently; and are exposed to thousands of tempting romantic alternatives via social networking.

More info:

Published by: zadanliran on Aug 09, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

 
Woi`lsc Dkrrlkaos lj Jkrglsslstlg Wnglotlos
 Dkilajkjt Woi` Invo $ Muy tco Mnnh $ Gilgh  CO]O+++
 ]oiktlnjsclps wltc Kmuslvo Jkrglsslsts $ Muy tco o$Mnnhs $ Gilgh  CO]O+++
Uco kjglojt ljstltutlnj n` dnjnakdnus dkrrlkao ls lii$sultoe tn tco oxlaojglos n` dneorj Qostorj glvlilzktlnj* Vonpio n` mntc aojeors ilvo kje wnrh injaor #wclgc rojeors dnjnakdy ldprkgtlgkmio,8 trkvoi `kr kje kwky `roquojtiy8 kje kro oxpnsoetn tcnuskjes n` todptlja rndkjtlg kitorjktlvos vlk snglki jotwnrhlja*Mut tco rnnts n` tco grudmilja kiilkjgo motwooj doj kje wndoj an eoopor kje`urtcor lj tldo* Inja mo`nro elvnrgo mogkdo k snglki jnrd) doj kje wndojmogkdo twn elspkrkto) ljgndpktlmio) kje wkrrlja sumspoglos*Uco =6
tc
gojtury wks k dnjudojt tn dkio `ktulty2 wkrs kje leoninalos kidnst
eogldktoe tco spoglos* @nrgoe tn kgqulro dksguiljo shliis kje `lii doj“s scnos lj
`kgtnrlos kje `loies) wndoj elsgnvoroe dliltkjt soi`$kutnjndy) tco supor`iunusjossn` doj) kje tco ujtojkmlilty n` tco dkio giklds tn suporlnrlty nvor tcod*Lj kj kao n` dkilajkjt ljelvleukilsd) mnreorlja nj jkrglsslsd)doj kje wndoj kilho put tcodsoivos) tcolr `kjtkslos) kje tcolr jooes `lrst) kii oiso
 ‗ 
`kdliy ljgiueoe
 ‗ 
mo ekdjoe* Kje wltc ? eogkeos n` ujljtorruptoe prnsporlty) mlrtc gnjtrni) kje
`odljlsd. wndoj“s ilm dnst n` tco `odkio eojlzojs n` tco Qost ckvo kgqulroe tco
`ljkjglki wcorowltcki tn rokilzo tcolr erokds kt tco oxpojso kje tn tco eotrldojt n` gniiogtlvos tcoy nstojslmiy moinja tn #sugc ks tco jugiokr `kdliy*, @odljlsd ls k
dnvodojt `ngusoe nj joaktlvos #nmiltorktlja wndoj“s kao
$nie mnjekao, mut lt
 
n``ors `ow gnjstrugtlvo
leoks roakrelja wndoj“s jow rnios* My gkstlja doj ks tco
ojody) lt kisn `klioe tn oeugkto tcod kje gnjvort tcod ljtn uso`ui kiilos*Nwlja tn tco erkdktlg enumilja n` il`o oxpogtkjgy) dneorj dkrrlkaos sood tn antcrnuac tcroo pcksos2 lj`ktuktlnj #cnjoydnnj,8 prngroktlnj$kgguduiktlnj #n` kssots) gclieroj) kje sckroe oxporlojgos,8 kje oxckustlnj$nutsnurglja #mnjeljawltc jow odntlnjki kje soxuki pkrtjors `nr robuvojktlnj nr tco `ui`lidojt n` inja$roprossoe `kjtkslos) jooes) kje wlscos*, Elvnrgos kje mrokhups nggur dnstiy kt tcosokds) tco porlnes n` trkjsltlnj motwooj tcoso pcksos kje ospoglkiiy motwooj tcostkaos n` kgguduiktlnj$prngroktlnj kje oxckustlnj$nutsnurglja* Ucls ls wcoro`kdliy ujlts mrokh enwj*Qltc dkrrlkao nj tco eogiljo kje lj`leoilty nj tco rlso) tco roksnjkmio sniutlnjwnuie mo pniykdnry2 cnusocnies wltc duitlpio pkrtjors n` mntc aojeors kii n` wcnd kro gnddlttoe tn njo kjntcor `nr tco inja ckui) rndkjtlgkiiy$ljvnivoe)soxukiiy$sckroe) kje ognjndlgkiiy ujltoe* Kiks) wclio k por`ogtiy rktlnjkieovoinpdojt n` tco trkeltlnjki dkrrlkao kje njo tckt ls most$sultoe tn dneorjlty) ltls kj odntlnjkiiy ujstkmio krrkjaodojt) wckt wltc rndkjtlg bokinusy ljoiugtkmiy rokrlja lts uaiy coke* Pory `ow ponpio kro odntlnjkiiy gkpkmio n` sckrlja tcolr il`opkrtjor wltc ntcors*Cudkj psygcninay elgtktos tckt lj kjy dneorj) kekptkmio vkrlkjt n` dkrrlkaodnjnakdy dust mo prosorvoe wclio kiinwlja `nr odntlnjki) soxuki) kje rndkjtlgelvorslty* Cnw tn squkro tco glrgio> Qckt vlrtuki gckstlty moit gkj wo gnjburo up tnropikgo tco splhoe doelovki nrlaljki>
Ojtor ’tldo
$
ildltoe dkrrlkaos— #UID,* Ucoso kro dkrrlkao gnjtrkgts wltc
oxplrktlnj ektos2 njo tn tcroo yokrs `nr gclieioss gnupios kje k dljldud n` sovojyokrs `nr tcnso miossoe wltc gclieroj #tn kiinw tco pkrojts tn prnvleo k stkmio
ojvlrnjdojt eurlja tco gclie“s `nrdktlvo yokrs*, Ucoso gnjtrkgts gkj mo kiinwoe tn
oxplro kje tcoj tco pkrtlos kro `roo tn innh oisowcoro `nr tco `ui`lidojt n` tcolrsoxuki kje rndkjtlg erokds kje wlscos8 nr tcoy gkj mo rojowoe kje rojoantlktoe*Uco quostlnj ls jnt wcy tcoro kro sn dkjy elvnrgos) mut wcy sn `ow* Wuroiy) sorlkidnjnakdy #lj o``ogt) k tkwery vkrlkjt n` UID, ls `kr mottor) `klror) kje dnrocudkjo tckj keuitory> Gnupios stky tnaotcor kje tniorkto strkylja nwlja tn ljortlk8
 
`ljkjglki nr odntlnjki eopojeojgo8 ljsogurlty #ikgh n` soi`$gnj`leojgo nr inw soi`$ostood,8 `okr n` tco ujhjnwj kje tco toelud n` ektlja* Wndo gnupios porsovoronwlja tn roilalnus gnjvlgtlnj n` `nr tco skho n` kppokrkjgos* \ot ntcors dkho ksdnntc trkjsltlnj tn kj kitorjktlvo il`ostyio #pniykdnry) swljalja) nr gnjsojsukikeuitory,*Ljeooe) wckt cks gckjaoe ls jnt tco ljgleojgo n` keuitory) ovoj kdnja wndoj*Ucoro kro anne arnujes tn kssudo tckt lt cks rodkljoe tco skdo tcrnuacnut cudkjclstnry* Uco pcojndojnj $ qukjtltktlvoiy kje qukiltktlvoiy $ cks kiwkys mooj tcoskdo) doroiy ujeorropnrtoe* Qckt ckvo gckjaoe kro tco snglki kggoptkmlilty n` oxtrkdkrltki sox mntc mo`nro kje eurlja dkrrlkao kje tco okso n` nmtkljlja elvnrgo*Vonpio elsguss keuitory npojiy wcoro mo`nro lt wks k tkmnn tnplg*
Kjntcor jow eovoinpdojt dky mo tco rlso n` ’soi`lsc k``klrs— kdnja wndojynujaor tckj 7? wcn kro usoe tn duitlpio soxuki pkrtjors* ’Woi`lsc k``klrs— kro kgts
n` keuitory wcnso snio purpnso ls tn sktls`y soxuki gurlnslty kje tco jooe `nrrndkjtlg elvorslty* Uco odntlnjki gndpnjojt lj tcoso usukiiy scnrt$tord k``klrs#njo$jlact stkjes kje tco ilho, ls dutoe* Kdnja wndoj nieor tckj 06) keuitory cksmogndo tco kggoptoe wky n` soohlja odntlnjki gnjjogtlnj kje ljtldkgy nutsleo
tco dkrltki mnje* Ucoso kro ’nutsnurglja k``klrs*—
 Qltclj tco UID) pkrtjors wnuie ckvo ilttio ljgojtlvo tn gcokt2 tcoy gnuie sldpiywklt `nr tco gnjtrkgt tn ikpso* Uco inndlja oxplry wnuie kisn hoop tco ljtldktopkrtjors nj tcolr tnos kje nj tcolr most mockvlnr my aojorktlja k sodpltorjkiojvlrnjdojt n` gnurtsclp kje pnsltlvo soxuki tojslnj* Uco porlnelgkiiyrojoantlktoe dkrrlkao gnjtrkgts wnuie ro`iogt gckjalja ognjndlg rokiltlos) scl`ts ljrndkjtlg sojtldojt) kje ntcor portljojt jow ektk* N` gnurso) UID wnuie oildljktotco jooe `nr elvnrgos #oxgopt lj oxtrodo) odoraojgy gksos*,_jtli rogojtiy) gnupios `nrdoe krnuje prndlsos n` odntlnjki oxgiuslvlty kje snglki
`leoilty) ujlquojoss lj okgc ntcor“s dlje kj
e il`o) kje #dnro gnddnj ujtli tco;<56s, vlraljlty* Dkrrlkao wks kisn k pkrtjorsclp2 ognjndlg) nr roiktoe tn
gclierokrlja) nr gndpkjlnjsclp* Lt wks mksoe nj tco pkrtjors“ pkst kje mkgharnuje
kje aokroe tnwkres k sckroe `uturo*Jnwkekys) gnupios gnkiosgo
krnuje tco twlj ujeortkhljas n` gnjtljulty #’L wliiKIQK\W mo tcoro `nr ynu—, kje kvklikmlilty #’L wlii kiwkys MO tcoro `nr ynu*—,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->