Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23582, 9.8.2012]

Oslobođenje [broj 23582, 9.8.2012]

Ratings: (0)|Views: 420 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK, 9. 8. 2012.
Godina LXVIII
Broj 23.582Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
Razrje{enje ministra vanjskih poslova u Parlamentu BiH
Foto: D`enan KRIJE[TORAC
DANAS PRILOG
Mustafa ef. Spahi}
LJUDI TREBAJU ZNATI RAZLOGEKARI]EVOG ODUSTAJANJA
4-5. strana
Lagumd`ija
na dnevnomredu 6. septembra
3. strana
Dr`avljani BiH deportovani iz [vedske
POVRATAK IZ BOLJE BUDU]NOSTI?!
6. strana
Inicijativa klubova SNSD-ai SDS-a, te zastupnika DNS-a
HDZBiH: Lagumd`ija ne bitrebao biti razrije{en
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
9
.august/kolovoz2012.
2
U @I@I
VIJESTI
LAGUMD@IJA PISAO RADMANOVI]U
Za{to ste na pogre{noj strani?
Zamjenik predsjedava ju}eg Vi je}a ministara i minis- tar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`i ja uputio je pi- smo ~lanu Predsjedni{tva BiH Neboj{i Radmanovi}u u ko jem je detaljno po jasnio hronologi ju komunikaci je s ~la- novima Predsjedni{tva BiH uo~i glasanja u Generalnoj skup{tini UN-a o rezoluci ji o Siri ji. U pismu Radmanovi- }u, Lagumd`i ja je naglasio da nikad ne bi stao na stra- nu pogubne vanjske politike glasanja protiv rezoluci je o Siri ji. Naveo je da Radmanovi} treba da objasni bh. ja- vnosti {ta ga je motiviralo (Radmanovi}a) da li~nim sta- vom tra`i svrstavanje BiH na pogre{nu stranu, {to bi zna- ~ilo da se BiH u glasanju protiv rezoluci je o Siri ji svrsta uz vojnu huntu Mi janmara, Luka{enkovu Bje lorusi ju, Cha- vezovu Venezuelu ili Sjevernu Kore ju. “Uvi jek sam se trudio da odluke ko je donosim zado- voljava ju dva klju~na principa. Prvi, pravno utemeljen-  je i drugi, usugla{enost sa temeljnim vri jednostima i prin- cipima korisnim za gra|ane i dr`avu ko ju predstavlja- mo. Prirodno, sve odluke ko je donose politi~ki odgovor- ni ljudi, u ko je vjeru jem i mi spadamo, podlo`ne su, ka- ko sudu javnosti i sudu istori je, tako i sudovima ove ze- mlje. Spreman sam sta jati pred svakim od tih sudova, uvjeren da su odluke ko je sam morao doni jeti bile ispra- vne i utemeljene na pravu i pravdi. Uvjeren sam da u ovom slu~a ju nisu prekr{eni Ustav i zakon. Naprotiv, sa~uvan  je ugled na{e zemlje i njeni interesi. Instrukci ju sam upu- tio na osnovu pisma gospodina Bakira Izetbegovi}a, pred- sjedava ju}eg Predsjedni{tva BiH, od 3. augusta ove go- dine, ko jim me obavi jestio da je Predsjedni{tvo BiH ve} rani je zauzelo jasan stav o situaci ji u Siri ji, glasa ju}i za sankcionu rezoluci ju Vi je}a sigurnosti UN-a o Siri ji jo{ 4. novembra 2011, te kasni je jednoglasno podr`alo i re- zoluci ju GS-a UN-a od 17. februara ove godine. [tavi{e, najnovi ja rezoluci ja Vi je}a sigurnosti, kako po duhu, ta- ko ni po slovu, ne razliku je se od prethodne dvi je”, ka- `e se, uz ostalo, u pismu.
Na sastankukonstatovano da jeneophodno da sekreiraju i zajedni~kidogovore nekapoliti~ka pitanja u vezi sa politi~kimstatusom i na Kosovui Metohiji i uRepublici Srpskoj
Sa vjet za pro vo|enje sporazuma o speci jalnim odnosima Repu- blike Srpske i Srbi je odr`a}e kra-  jem septembra u Banjoj Luci sje- dnicu na ko joj }e ut vrditi no vu ma- pu rada, dogo vorili su ju~er pred- sjednik RS-a Milorad Dodik i Srbi-  je Tomislav Nikoli}, ja vila je Srna. Dodik je na ja vio da }e uskoro raz- go varati predsjednici parlamena- ta Republike Srpske i Srbi je, a do kra ja av gusta bi}e odr`ani sas- tanci na ni vou vlada radi sagleda-  vanja otvorenih pitanja i dogo vo- ra o mapi za jedni~kog rada. Dodik   je podsjetio na to da je saradnja u okviru sporazuma Srbi je i Republi- ke Srpske i do sada bila veoma us- pje{na.
Afirmacija Daytona
Predsjednik Srpske je rekao da  je sastanak sa predsjednikom Srbi-  je odr`an u dobroj atmoseri i izrazio optimizam u pogledu da- lje saradnje.“Konstato vali smo da su odno- si Srpske i Srbi je u najboljem mo- gu}em stanju i da nema nekih po- sebnih otvorenih pitanja”, oci jenio  je Dodik.On je na veo da je na sastanku konstato vano da je neophodno da se kreira ju i za jedni~ki dogo vore neka politi~ka pitanja u vezi sa po- liti~kim statusom i na Koso vu i Me- tohi ji i u Republici Srpskoj. “Na{a za jedni~ka politika o pi- tanju Koso va goto vo je identi~na. Mi u BiH ne `elimo da vidimo pri- znanje Koso va kao neza visne dr`a-  ve i Republika Srpska, ko ja koris- ti sve procedure u tom pogledu, i ubudu}e }e spre~a vati to prizna- nje. Smatramo da je me|unaro- dna za jednica, ko ja je podr`ala ne- zakonito i vanusta vno priznanje Koso va kao neza visne dr`a ve, po- nizila i potci jenila Srbi ju i srpski na- rod da ju}i takav status”, rekao je Dodik.
Nacionalni zadatak 
Na pitanje da li je izgladio odno- se sa Nikoli}em, Dodik je rekao da  je Nikoli} predsjednik Srbi je i da on to po{tu je, te da njiho vi odnosi kao predsjednika republika ima ju sa- svim druga~i ju dimenzi ju od odnosa u pro{losti ko ji je stvar politi~kog odabira. Predsjednik Srbi je Tomislav Ni- koli} rekao je na sastanku sa pred- sjednikom Republike Srpske Mi- loradom Dodikom da }e ulagati maksimalne napore da pri jatelj- ski odnos Srbi je i Srpske i daljebudu unapre|ivani. Dva predsje- dnika su se saglasila da je odr`a-  vanje ti jesnih i pri jateljskih veza u svim serama `i vota garant sta- bilnosti, temelj za bolju budu- }nost i prvorazredni nacionalni zadatak, saop{tila je pres-slu`ba predsjednika Srbi je.
Nikoli} i Dodik u Beogradu
RS }e sprije~iti priznanjeKosova
Izgladili odnose iz pro{losti
Pripremili niz mjera
Dodik je na javio da }e RS preduzeti niz mjera ako ne do|e do razrje{enja ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumd`i je zbog gafa u UN-u prilikom glasanja BiH za rezoluci ju o Siri ji. Dodik je novinarima u Beogradu rekao da }e mjere biti odgovor, odnosno neprihvatanje da bilo ko u ime RS-a mo`e da odlu~u je, te poru~io da to mogu da rade samo zvani~ni predstavnici RS-a. Komentari{u}i izjavu Lagumd`i je da je spreman da ide i na sud, Dodik je re- kao da je jedna stvar politi~ko razrje{enje, ko je treba da se desi, a da je sud za svakog onog ko zloupotri jebi polo`aj i po~ini krivi~no djelo. Predsjednik RS- a je, kao dokaz nesposobnosti BiH da pre`ivi, istakao to {to je u stalnoj krizi. “BiH egzistira samo zato {to me|unarodna za jednica odr`ava privid nje- nog funkcionisanja. Ina~e ne bi egzistirala”, oci jenio je Dodik.
Stranka demokratske akci je se zala`e i smatra da Zlatko Lagu- md`i ja treba biti smi jenjen jer dvi-  je godine neprestano proizvodi krize i probleme u Bosni i Hercego-  vini, a ne zbog glasanja za rezolu- ci ju o Siri ji u Generalnoj skup{tini UN-a jer je tada glasao po instrukci-  ji predsjeda va ju}eg Predsjedni- {tva BiH Bakira Izetbego vi}a, kazao  je nakon ju~era{nje sjednice Kole- gi ja SDA njen lider Sulejman Tihi}.
Blokada napretka BiH
- Mi smatramo da on treba da bude razri je{en iz niza drugih razlo- ga. Tako|er, SDA ne}e odustati od bilo kakvih dogo vora ko ji su posti- gnuti u okviru stranaka parlamen- tarne ve}ine, te smatramo da ni je dobra na ja va SNSD-a i Milorada Dodika o blokadi rada dr`a vnih in- stituci ja. Mi se tome proti vimo, is- takao je Tihi}, dodav {i da u SDA smatra ju da Lagumd`i ja treba po- dni jeti ostav ku iz pre~ih razloga. On je po jasnio da se tu radi o ne- koliko va`nih razloga ko ji su bloki- rali napredak BiH, me|u ko jima je blokiranje pozici je predsjeda va-  ju}eg Vi je}a ministara BiH iako je Lagumd`i ja bio svjestan da u ovom mandatu unkci ju predsjeda va ju- }eg treba da obna{a predsta vnik iz reda hrvatskoga naroda, zbog ~e- ga je 15 mjeseci BiH bila bez VM- a BiH. Njego va smjena je neopho- dna i zbog izbaci vanja dva HDZ-a iz vlasti u Federa ci ji BiH i naru{a-  vanja politi~kih odnosa me|u kon- stituti vnim narodima. Nadalje, smjena je neophodna i zbog pred- stav ljan ja radne posjete Banjoj Lu- ci kao zvani~ne posjete ministra  vanj skih poslo va BiH entitetu Re - publika Srpska.- I ba{ nas sad ~udi kako odje- dnom, kada su tada rekli da su pos- tignuti svi strate{ki dogo vori oko  vanjske politike, da sada imamo ove probleme. Zatim, ~et vrti razlog je prista janje Lagumd`i je na global- ni fskalni okvir BiH i zamrza vanje dr`a vnog bud`eta na iznos ko ji ni je dostatan za unkcionisanje in- stituci ja BiH. Peti razlog za njego-  vu smjenu ili ostaku je poku{aj izbaci vanja SDA kao legitimnog predsta vnika bo{nja~kog naroda iz  vlasti na svim ni voima, kazao je Ti- hi}, naglasiv {i da SDA tra`i smjenu i zbog nezakonitog imeno vanja Nadzornog odbora Federalne tele-  vizi je i otvorenog politi~kog pritis- ka na Ja vni radio-tele vizijski ser vis. Tako|er, me|u razlozima za smjenu je i insistiranje da polici ju sta vi pod politi~ku kontrolu i ugro- zi njenu operati vnu i fnansijsku sa- mostalnost u borbi protiv organi- ziranog kriminala i korupci je. Kao  jo{ neke od razloga za Lagumd`i-  jinu ostav ku, SDA na vodi brutal- ne napade na pra vosudni sistem, po vezanost sa naj ve}im korupcij- skim aerama kao {to su Reket, Bo- {nja~ki institut, Rundap te potpi- si vanje protokola u vri jednosti od 12 mili jardi KM sa antomskom frmom.
Nikada ja~i
- Kao jedanaesti razlog je potpi- si vanje najsramni jeg sporazuma u po vi jesti BiH sa dva HDZ-a i SBB- om o pro vo|enju presude Sejdi} - Finci ko jim bi bila legalizirana etni- ~ka podjela BiH i realiziran pro je- kat Milo{e vi} - Tu|man, a pod dvanaest je naru{a vanje autonomi-  je uni verziteta i poku{aj ukidanja  vjeronauke u {kolama, poru~io je Tihi}, napomenuv {i da ima jo{ dosta razloga ko ji su dostatni za smjenu Lagumd`i je. Na pitanje da li }e SDA podr`a- ti smjenu ministra Lagumd`i je, ukoliko zastupnici SNSD-a u Par- lamentu BiH zatra`e is tu zbog gla- sanja o Siri ji, Tihi} je kazao da oni ne}e podr`ati njego vu smjenu zbog glasanja o Siri ji, ali da }e je po- dr`ati iz nji ho vih na vedenih razlo- ga, ko je eventualno mogu i dopu- niti. Poru~io je da su u SDA izrazi- li sumnju da no va kriza vlasti ima  veze sa Siri jom, ali da bi odgo vore na to najpri je trebala da ima no va parlamentarna ve}ina jer oni u zadnje vri jeme nisu ba{ u nekim kontaktima s tom ve}inom. Za kraj, Tihi} je na veo da SDA nikada ni je bila jedinstveni ja te da njego va predsjedni~ka pozici ja u toj stran- ci nikada ni je bila sigurni ja.
L. RIZVANOVI]
 Sjednica Kolegija SDABiH
Dvanaest razloga za smjenu
Lagumd`ija dvije godine proizvodi krize
SDA ne}e podr`ati smjenu Lagumd`ije u ParlamentuBiH zbog glasanja o rezoluciji, ali ho}e zbog njihovihnavedenih razloga, koje eventualno mogu i dopuniti
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
9
.august/kolovoz2012.
3
INICIJATIVA GLASA]U ZA SREBRENICU
Na spisku i oni koji su oti{li
Inici jativa Glasa}u za Srebrenicu je kra jem jula ut- vrdila posto janje sumnje da se lica ko ja su rani je bi- la smje{tena u razli~itim oblicima izbjegli~kih i ko- lektivnih centara u Srebrenici, te su po njihovom ra- spu{tanju napustila teritori ju op{tine, i dalje nala- ze na bira~kim spiskovima za lokalne izbore 2012. za op{tinu Srebrenica, saop}eno je iz te inici jative,  javila je Fena. U skladu sa zakonom, Gra|anska ini- ci jativa Glasa}u za Srebrenicu i Emir Suljagi} kao ovla{teni predstavnik neovisnog kandidata za na~el- nika Op{tine Srebrenica - ]amila Durakovi}a, upu- tili su 26. i 27. jula dva prigovora Op{tinskoj izbor- noj komisi ji Srebrenica, ko ji je prosli je|en Central- noj izbornoj komisi ji u vezi s provjerom uo~enih ne- dostataka i posto janja sumnje u ta~nost Centralnog bira~kog spiska. - Centralna izborna komisi ja je zaprimila prigovor te zatra`ila tzv. dopunu prigovora. Prvi zahtjev bio  je dostavljan je originalne dokumentaci je, premda je Inici jativa kasni je, podnose}i zahtjev za izuze}e do- kumentaci je, ustanovila da je OIK Srebrenica origi- nale predala CIK-u, navodi se u saop}enju. Drugi zah- tjev CIK-a bio je, doda je se, da Gra|anska inici jati- va Glasa}u za Srebrenicu provede upravo onu istra- gu, ko ju su u prigovoru zatra`ili od CIK-a: uporedi Centralni bira~ki spisak i spisak raseljenih lica ko-  ja su bila smje{tena u kolektivnim centrima, a vi- {e ne `ive na prostoru Srebrenice, te dostavi spisak  lica ko ja se poklapa ju. Gra|anska inici jativa ju~er  je objavila imena nositelja doma}instava za ko ja su utvrdili da su boravili u Srebrenici i pri je nekoliko go- dina napustili prostor op{tine, ali se jo{ nalaze na bira~kom spisku u Srebrenici: Nikola Bili}, Simo ]a- ti}, Milena Luki}, Ili ja Trifunovi}, Radojka Milosav- ljevi}, \oko Ze~i}, Milorad Sekuli}, Jadranka Petri}, Jovo Ma|arevi} i Ljeposava \oki}.
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
Vanjsku politiku vodiPredsjedni{tvo BiH
U ju~era{njem sramnom i izdajni~kom saop{te- nju SDA ponovo su iznesene la`i na ra~un pred- sjednika SDP-a. Ovim saop{tenjem su SDA i njen lider Sulejman Tihi} po ko zna ko ji put po- kazali svoj podani~ki odnos prema Dodiku, zbog ko jeg ne po{tu ju rani je odluke Predsjedni{tva BiH i predsjedava ju}eg Bakira Izetbegovi}a ko ji je dao instrukci ju za glasanje o rezoluci ji o Siri ji, saop}io  je SDPBiH.“Osporavanjem odluke svog strana~kog kolege Izetbegovi}a u Predsjedni{tvu BiH u vezi sa ratnim stanjem u Siri ji, Tihi} je zauzeo suprotnu stranu u odnosu na 133 zemlje svi jeta, uklju~u ju}i sve dr`ave ~lanice EU, SAD i na{e susjedne dr`ave. Ta- ko je Tihi}, negira ju}i Ustav BiH, a u svo joj sli je- poj borbi za o~uvanje privilegi ja, dao bezuslovnu podr{ku Dodiku. Sulejman Tihi}, okru`en licima sa ameri~ke crne liste, posljednja je osoba ko ja SDP i njenog predsjednika Zlatka Lagumd`i ju mo- `e i smi je optu`ivati za blokiranje puta BiH ka EU i NA TO-u. Upravo su u vlast i fotelje zaljubljeni Ti- hi} i SDA poku{ali BiH zaustaviti na euroatlantskim integraci jama neglasanjem za dr`avni bud`et, zbog ~ega su i izba~eni iz vlasti. Svo jim posljednjim sta- vovima, SDA poku{ava produbiti krizu u BiH, te do- vesti u pitanje osnovne postulate vanjske politi- ke BiH.Kada je u pitanju vo|enje vanjske politike BiH, a sli jede}i logiku trojca Tihi} - Radmanovi} - Dodik, tra`imo od Predsjedni{tva BiH da hitno pokrene ocje- nu ustavnosti i provjeru zakonitosti odlaska Milora- da Dodika, predsjednika RS-a, u Beograd kod Tomi- slava Nikoli}a, predsjednika Republike Srbi je”, ka- `e se, uz ostalo, u saop}enju.
Zahtjev za razrje{enje ministra  vanjskih poslo va BiH Zlatka Lagu- md`i je na}i }e se na dne vnom redu sjednice Predsta vni~kog doma Par- lamentarne skup{tine BiH 6. septem- bra. Ovo je za Oslobo|enje pot- vrdio Lazar Prodano vi}, zamjenik  predsjeda va ju}eg Kluba poslanika SNSD-a.Inici jati vu za smjenu Lagumd`i-  je predlo`it }e klubo vi poslanika SNSD-a i SDS-a, te zastupnik DNS-a, a kao razlog }e biti na vedeno kr{enje usta vnih odredbi. I u SDA smatra ju kako Lagumd`i-  ja treba biti smi jenjen sa pozici je mi- nistra vanjskih poslo va BiH, ali ne iz razloga na ko jem to insistira ve}ina stranaka iz RS-a.Potpredsjednik SDA i zamjenik  predsjeda va ju}eg Kluba zastupnika te stranke u Predsta vni~kom domu PSBiH [emsudin Mehmedo vi} ista- kao je za Oslobo|enje kako jeMVPBiH za jedno sa Predsjedni- {tvom BiH “sa~u valo obraz dr`a vi da-  vanjem podr{ke za glasanje o rezo- luci ji o Siri ji u Generalnoj skup{tini UN-a”.
Lo{a praksa
- U ovom slu~a ju Lagumd`i ja je postupio ispra vno i u skladu sa opre- djel jen jima Predsjedni{tva BiH odra- ni je. No on mora i treba biti smi je- njen! Ali, ne zbog instrukci je o glasa- nju za rezoluci ju o Siri ji, ve} zbog po- liti~ke stvarnosti u BiH. Upra vo je La- gumd`i ja taj ko ji je sve do veo na rub incidenta i to ve} du`e vri jeme kon- stantno ~ini svo jim postupcima, oci jenio je Mehmedo vi}. U HDZ-u BiH pak, smatra ju kako ministar vanjskih poslo va BiH “ne bi trebao da bude smi jenjen, ali kako se treba prestati sa praksom da imeno-  vani i izabrani zvani~nici pri je dono- {enja odluke ne priba ve mi{ljen ja i sta vo ve onih ko ji su nadle`ni za odre|ena pitanja”.- Ministar vanjskih poslo va BiH ni-  je sam kriv, ve} je u strukturi odlu~i-  vanja kada je u pitanju vanjska po- litika to nadle`nost Predsjedni{tva BiH. Ono {to je ministar trebao ura- diti u slu~a ju instrukci je o glaso va- nju o rezoluci ji o Siri ji jeste da se pri- ba vi jedinstven stav sva tri ~lana Predsjedni{tva BiH, odnosno njiho-  va o~ito vanja s obzirom na to da je poznato kako za takve poteze treba osigurati konzultaci je sva tri ~lana ko- lekti vnog {efa dr`a ve, naglasio je Mate Franji~e vi}, predsjeda va ju}i Kluba zastupnika HDZ-a BiH u Predsta vni~kom domu PSBiH. No, da vanje podr{ke za glasanje o rezoluci ji o Siri ji Franji~e vi} “ne smatra kruci jalnim pitanjem zbog ko jeg je do{lo do najno vi je situaci-  je”. Za to, ci jeni, posto je vjero jatno drugi razlozi.
Zastoj u institucijama
On nagla{a va da mogu biti na~el- ne nara vi (izbje}i da se sli~ne situaci-  je ponav lja ju kada je u pitanju ne- konsultiranje svih u sistemu odlu~i-  vanja) ili da je naprosto “nekome tre- bao neki razlog za no vu krizu”. Upra vo iz tog razloga u HDZ-u BiH ponaj vi{e strahu ju da }e naj- no vi ji “slu~aj Lagumd`i ja” zakom- plicirati ionako ve} slo`enu situaci-  ju na svim razinama vlasti i u svim bitnim instituci jama u BiH. Proble- mi u funkcioniranju u skladu s tim o~eku ju se u narednom periodu ka - ko u Vi je}u ministara BiH, tako i sa- moj Parlamentarnoj skup{tini BiH. - Mo`e se samo pretpostav ljati koliko }e biti te{ko tra`enje izlaza iz nastale situaci je, od ~ega je gora sa- mo situaci ja ko ja se odnosi na fun- kcioniranje pra vne dr`a ve, a ~i je je po{ti vanje pod ionako velikim zna- kom pitanja. U BiH je ve} oda vno u pitanje do vedeno po{ti vanje usta-  vnih odredbi i pra vne nesigurnosti, a pogla vito kod usposta ve vlasti FBiH kada je ono izostalo, a za {to naj ve}u odgo vornost snosi OHR. Sve ovo {to se de{a va je samo stoga nasta vak ve} da vno zapo~etih nega- ti vnih procesa, ci jeni Franji~e vi}.  Ako zahtjev za smjenom dobi je podr{ku Predsta vni~kog doma o is- tom }e se rasprav ljati i na Domu na- roda PSBiH, tako|er, po~etkom sep- tembra.
Almir TERZI]
Lagumd`ija na dnevnom redu6. septembra
Razrje{enje ministra vanjskih poslova u Parlamentu BiH
Zahtjeve za smjenom inicirat }e klubovi zastupnikaSNSD-a i SDS-a, te zastupnik DNS-a
HDZBiH cijenikako Lagumd`ija ne bi trebao biti razrije{en
Lazar Prodanovi}:
Izja{njenje o smjeni 6. septembra
 [emsudin Mehmedovi}:
Ministar proizvodi stalne krize
Mate Franji~evi}:
Sve }e se zakomplicirati
Svako svoju politiku vodi
Predsjedava ju}i Kluba zastupnika HDZ- a BiH u Predstavni~kom domu PSBiH Ma- te Franji~evi} tvrdi kako je “te{ko prona}i efikasan modalitet ko ji bi osigurao druga- ~i je pona{anje zvani~nika BiH prilikom nastupa izvan granica dr`ave”. - Du`nosnici ne bi trebali da iznose vlas- tite ili stavove svo jih politi~kih stranaka ve} onih ti jela i instituci ja ~i ji su predstavnici i da se u tom svojstvu obra}a ju u nastupni- ma u inozemstvu. No, previ{e je lo{ih pri- mjera da se bezbolno mogu napraviti pro- pisi ko jim bi se takve stvari eliminirale, ci-  jeni Franji~evi}. Parti ja demokratskog progresa (PDP) smatra da najnovi je me|usobne optu`be predsjednika RS-a Milorada Dodika i mi- nistra vanjskih poslova BiH Zlatka Lagumd`i je predstavlja ju za- magljivan je stvarnih problema u BiH, javila je Fena. Gra|ani }e, kad-tad, prepoznati tu neodgovornu politiku, uvjeren je Sini- {a \or|evi}, ~lan Predsjedni{tva PDP-a. U povodu glasanja pred- stavnika BiH u Generalnoj skup{tini UN-a o rezoluci ji o Siri ji,  \or|evi} isti~e da je stav PDP-a da je na~in kako je do toga do{lo suprotan zakonu, ali da se tim slu~a jem skre}e pa`nja s mnogo dubljih problema u BiH. On navodi da u BiH nema no- vih investici ja te da to pokazu je “nesposobnost {estorke da napravi boljitak za BiH i da im stoga najvi{e odgovara da stvo- re sliku me|usobnog suprotstavljan ja, pri ~emu gra|ani BiH posta ju taoci takve politike”.
PDP: Zamagljivanje stvarnih problemaVasi}: Idealna li~nost za kraj BiH
Izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} oci jenio je da je ministar inostranih poslova BiH i lider SDP-a BiH Zlatko Lagumd`i ja idealna politi~ka li~nost za kraj BiH, jer njegova politika ne mora da se obja{njava, niti da se de{ifru je, preni jela je Srna. “Svi prethodni bo{nja~ki lideri su imali ispred sebe sedam velova predstave za javnost i svi jet, a radili su na stvaranju islamske repu- blike Bosne. Lagumd`i ja je odbacio la`ne svjetlucave celofane i zaigrao otvo- renu manipulantsku igru na ko ju Republika Srpska ne smi je pristati ni jednog trenutka”, istakao je Vasi} u saop{tenju.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hadzicinet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->