Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6093, 9.8.2012]

Dnevni avaz [broj 6093, 9.8.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 2,739|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
IjJ¥!1aeellEU
iSAD
0
Dodikovoiretorici
BriselocekujekonkrelnerezullaledokraiaavguslaAmbasadaSAD-aizrazilazabrinuloslzbogkasnienia
SudbinaSelveraMesanovica
Nakon41godinumuizvadiligazuiznoge!
.
str.
N
konstojepredsjednikluciji
0
Siriji,blokiratievropski1zDelegacijeEDuBiH"Av-RSiSNSD-aMiloradputBiHteuvestizemljuunovuazu"sukazalidasuzadacikojeDodiknajaviodacesu-politickukrizu,reakcijesustigleBiHtrebaispunitijasnitedajezaspenzijomdogovora,izDelegacijeEDuBiHiAmeric-lidereprioritetispunjavanjeMapezbogpodrskebh.delegacijerezo-keambasadeunasojzernlji.puta.3.
strana
 
Ukratko
2
Dnevniavaz,cetvrtak,
aktuelno
.avqust/kolovoz2012.
REAGIRANJA
SOPodgovorionaoptuzbeTihicevestranke
SDA
zaustauilaeurODsMiDut
CelnikSDAzauzeojesuprotnustranuuodnosuna133zemljesvijeta,ukljucujucisvedrzave
clanice
EU,SADinasesusjednedrzave
NajgoreuTomisiavgradu,MostaruiKonjicu
Pozari
ZalraienaDomoc
DSIIH
I
EUFDR-a
Socijaldemokratskapar-tijaBiHreagiralajenasa-opceniepristigloizSDA,au
vezi
sglasanjemzarezolu-ciju
0
Siriji,nazivajuciga"sramnim
i
izda-jnickim".
Iz
SDP-ais
ticu
dajetosaopcenjepunoneistinaizrecenihnaracunpredsjednikaSDP-aBiHZlatkaderSulejmanTihicpokoznakojiput
pokazalisvoj
po-danickiodnospre-rnaMiloraduDodiku,zbogkojegnepostujurani-jeodlukePr-edsjednistvaBiHipre-dsjedava-
juceg
BakiraIzetbegovica,kojijedaoinstrukcijuzag1asanje
0
rezolu-ciji
0
Siriji".-Osporavanjemodlukesvogstra-nackogkolege
Izetbegovicau
Predsje-dn
is
t
vuBiHu
vezi
sratnimstanjemuSiriji,Tihicjezauzeosuprotnustr-anuuodnosuna133zemljesvijeta,ukljucujucisvedrzaveclaniceEU,SADi
nasesusjednedrzave,
TakojeTihic,negirajuciUstavBiH,au
svoioj
slijepojborbizaocuvanjeprivilegija,daobe-zuslovnupodrskuDodiku-navedenojeusaopcenju,~Zbogbrojnihpozarakojiposljednjihdanapri-jeteBiH
te
zbogCinjenicedastrukturezastite
i
spasavaniaraspolazuogr-anicenimsredstvimaiopremom,upucenjeza-htjevOruzanirnsnagamaBiHiEUFOR-u
za
po-moeugasenjupozara,sa-opcenojeiucerizMini-starstvasigurnostiBiH.NajslozenijasituacijajenapodrucjuopcinaTo-mislavgrad,MostariKo-njic.
M.H.
Gracanica
Seminarzamlade
neMaHadmanouicDroU)eriustaunostDredstauniituaHS
Sociialdemokratskapa-rtijaBiHocekujeidaRa-drnanovic,uskladuspri-ncipimakojezagovara,po-kreneistragu
0
aktivnosti-rnakojepoduzimapredsta-vnistvoRSuBriselu,Cijejefunkcioniranjeusuprotno-stisazvanicnirninstituci-jamaBiH,akojesenajcesceponasakaodrzavnaamba-sada.-Insistirarnodaprijenastavkafunkcioniranjasestorkeovapitanjanapo-konrijesirno-saopcenojeizCentraSDP-aBiHzainformisanje.
NegiranjeUstava
Socijaldemokratskapar-tijaBiHsmatradaje"Sule-jmanTihic,okruzenlicimasamerickeerneliste,po-sljednjaosobakojaSDPinjegovogpredsjednikaZla-tkaLagumdziiumozeismijeoptuzivatizablokiranjeputaBiHkaEUiNATO-u".-Upravosuuvlastifote-
lje
zaljubljeni
Tihic
iSDA
po-
kusaliBiHzaustavitinaevr-oatlantskiminregracijamane-glasanjemzadrzavnibudzet,zbog
cega
sui
izbaceni
iz
vla-
sti.Svojimposljednjim
stavo-
virna,SDApokusavaprodu-bitikrizuuBiHtedovestiupitanjeosnovnepostulateva-njskepolitikeBiH-navede-noje
usaopcenju.
odlaskaMiloradaDodikakodTomislavaNikolica,pr-edsjednikaRepublikeSrbi-je.-DodikovputuBeograd,prijeodlaskabilokojegzva-nicnikaBiHuposjetunovojvlastiRepublikeSrbije,
nje-
gOYnedavniboravakuRusi-jiiprezentovanjepolitickihstavova,kaoinizdrugihmedunarodnihaktivnosti,ocitonisuuskladusUsta-YomBiH.TrazimoodclanaPredsjednistvaBiHNeboiseRadrnanovicadainformirajavnostda
Ii
sustavoviizne-senitokomovihDodikovihposjetauopcerazmatraninanivouPredsjednistvaBiH-kazeseusaopcenju.~Seminar
0
interkultur-alnostiuBiHokupioje
iucer
mladeiz
Gracanice,
BijeljineiTuzle,atokomdvadanamladi
ce
imatiprilikudanaucevise
0
ste-reotipima,predrasudama,multietnicnosti
i
ednako-sti.Projekt.Ujedinjeniurazlicitosti"pokrenutjeprijedvamjesecauzpo-moenorveskogministar-
stva
vanjskihposlova.Mladi
ce
uokvirusemina-raposjetitivjerskeobjektesvetrikonfesijeuGracanici.
Dodikovput
Kadajeupitanjuvodenje
vanjske
politikeBiH,SDp,sliiedecilogikutrojcaTihic-Radmanovic-Dodik,traziodPredsjednistvaBiHdahitnopokreneocjenuusta-vnostiiprovjeruzakonitosti
SusretMiloradaDodikaiTomislavaNikolicauBeogradu
OdUiSOHogoredstauniHauBiH
triiti
daSrbiiiDOdOOsi
ttUiBStaJ
Pres-konferencijacelnikaSDA
TlhIC:
LagUmdZIJUIrebasmlJenlll,allneZbogSlrlJe
EmkaBosnia
USIUDlienaimouina
~Predstavnicikompanije.EmkaBosnia"DzenanSabanovieiOrnerKalkan
jucer
suspremijeromBPK
Gorazde
Alijom
Be-govicempotpisali
ugovor
0
prijenosupravaraspolaga-
nja
nadnekretninarnauIndustrijskojzoniVitko-viciuvlasnistvuBPKGo-razde,Zernljistepovrsineodoko
1,9
hektaraiobje-kti,
cija
jeprocijenjenavri-jednost1.105.000KM,ustupljenisubeznaknadeinvestitorukoji
ce
unare-dnetrigoclineugradnjunovefabrikeulozitiosammilionaKMizaposliti
sro-
tinuradnika.
ALB.
PredsjednikRSponovioda
ce
semanjientitetboritizapitanjeKosova
provodenjeSporazuma
0
specijalnimodnosimaRSiSrbije,alidobardiorazgo-vora,kakojeisampotvrdioizjavama,odnosioseinapolitickusituacijuunutarBiH.-PredsjednikuSrbijeizniosam
zahtiev
dase
Sr-
bijakaopotpisnicaDejto-nskogsporazumatrebaviseafirmisatinaprovodenjutogsporazuma.
U
Aneksu10.Deitonskogsporazumapredvidenojedavisokipr-edstavnikuBiHpodnosiVisokipredstavnikuBiHtrebaobiSrbijiidru-gimzemljamapotpisnica-rnaDejtonskogmirovnogsporazumaredovnopodno-
sitiizvjestaj
0
svomradu,juceruBeograduporucioiepredsjednikRSMiloradDodiknakondvoiposatnogsastankaspredsjednikomSrbijeTomislavomNiko-licern.DanuocisastankasNi-
kolicem,
Dodikjeza
temu
sastankanajaviootvaranjepitanjakojaseodnosenaizvjestajstranamapotpi-snicamatejedoslovrijemeda
0
proteklomperiodudielovanjapodneseizvjestajSrbiji,Hrvatskoj,Republi-ciSrpskojisvimpotpisni-cima,
jerje
onformirankaoorgankojisudogovo-rilestranepotpisnicetogsporazuma-naglasiojeDodikuizjavinovinari-rnauBeogradu.PolitikaBeogradaiBa-njeLukeuvezisKosovomskorodaieidenticna,sma-traDodik,iRS
ce,koristeci
procedurekojesujojnara-spolaganju,idalje
sprecava-ti
priznavanjenezavisnostiKosova.-Odrzavanjetijesnih
i
priiateliskihvezausvimsferamazivoragarantsustabilnosti,temeljzaboljubuducnostiprvorazredninacionalnizadatak-stayjepredsjednikaSrbijeTomi-slavaNikolica,saopceniznjegovogkabinetanakonsusretasentitetskimpre-dsjednikom.
Tihii::Svejepovezano
PredsjednikSDASule-jmanTihicizjaviojejucernakonferencijizanovinaredanjegovastrankasmatradaministarvanjskihposlovaBiHZlatkoLagumdzijatre-bapodnijetiostavku.No,
Tihic
jekazaodanjegovastrankauParlamentuBiHnecepodrzatiLagumdziiinuostavkuzbogniegoveodlukedabh.delegacijauGenera-InojskupstiniUN-aglasazarezoluciju
0
Siriji.Tihicjenaveo12razlogazbogkojihSDAtrazidaLa-gumdzijabudesmijenjensfunkcijeministravaniskihposlovaBiH,amedunjimasu,izmeduostalog,"prista-janjenaglobalnifiskalni
(Fola;B.Nizic)
okvirizamrzavanjedrzavnogbudzetanaiznoskojinijedo-statanzafunkcioniranjebh.institucija,
pokusaja
izbaciva-njaSDAkaolegitimnog
pr-
edstavnikabosnjackognaro-daizvlastinasvimnivoima,insistiraniadapolicijustavipodsvojupolitickukontro-lu".Nakonstatacijunovinaradasvinabrojanirazlozi,medukojimasujosi"izbacivanjeobaHDZ-aizVladeFedera-cijeBiH,narusavanjaautono-mijeuniverzitetaipokusajukidanjavjeronaukeuskola-rna",nemajuveze
S
funkci-jomministravanjskihpo-slovaBiH,Tihicjekazaodajesve
to
povezano.
A.Du.
Kljestani
Poeelallellshumacile
~Ekshumacijanalokali-tetuKljestani,napodrucjuVlasenice,gdjesulociraniposmrtniostacicetirizrtve,pocetcedanas.-Pretpostavljasedajerijec
0
civilimabosniackenacionalnostistradaiim1993.godinenapodruciuVlasenice-kazalajeLeilaCengic,ponparolInstitu-tazancstaleosobeBiH.
v.
s.
 
aktuelno
Dnevniavaz,cefvrtak,9.avgust/kolovoz2012.
PORUKE
DelegacijaEUiArnerickaambasada
0
Dodikovimnajavama
mapaPUlaIezadaealidera
UocekulekonkretnerezultateAmbasadaSAO-aizrazilazabrinutostzbogmogutihkasnjenjauusvajanjureformi
NakonstojepredsjednikRSiSNSD-aMiloradDodiksvojomnajavom
0
suspendi-ranjudogovorasestorke,asvezbogpodrskebh.delegacijerezoluciji
0
Siriji,prakticnoblokiraoevropskiputBiHteuveozemljuunovupoli-rickukrizu,reakeijesustigleizDelegaeijeEvropskeunije(EU)uBiHiAmerickeambasadeunasoizemlji.
Rokdoavgusta
Iz
DelegaeijeEUuBiH,naciiemjeceluambasadorPeterSorensen,"Avazu"sukazalidasuzadaeikojeBiHtrebaispunitikakobiostva-rilanapredakupri-blizavanjuEUdo-brapoznatite
da
senisumijenjali.-Svipoli-tickilideriipre-dstavniciBiHprihvatilisuovezadatkeirokovezanji-hovoizvrsenje
27.
junau
Br-
iselu.Naihi-rnijirokjedokrajaavgusta,aonpredvidadaprijedlogizmjeneUstavaBiH,uskladusEvrapskomkonve-neijom
0
Ijudskimpravimaupredmetu"Sejdic-
Finci",
morabiti
upucenParlamenta-
rnojskupstini,Odgovo-mostzapostizanjepo-makauvezispreuzetimobavezamaueijelostijenabh.liderima.Unijaocekuje
konkretne
rezultateu
realiza-
eijiMapeputaakoBiHzelinapredovatinaputukaEU-odgovorjekojismodobiliizDelegacijeEUuBiH.IuAmbasadiSAD-a,kojupredvodiambasadorPatrikMun(PatrickMo-on),ukratkoj...."izjaviza"Avaz"bilisu
i
r
ii
idaBiH
Nasastranka
BaHlrIZelbegOUICseSluillalSlllHalOm
NasastrankaosuclilajeporukekojejeBakirIzetbe-
govic
uputiosa
stranackog
skupauTuzli,
konstatira-iucida
one
po
svornsadrzaju
predstavljajujosjedanudarna
politickisistem.
-Osim
sto
seradi
0
jezi-
kuneprimjerenom
7.<1
nosio-
eanaivisedrzavnefunkcije,tvrdnjaBakiraIzetbegovicapredstavljahistorijski
falsifi-
kat:upravojeAlijaIzetbego-vic1990.sklopiopredizbor-nukoalieijusRadovanomKaradzicem,kaostojeura-
Muslalii;:Neprimjerenrjecnik
tu
sklapaoisporazumsTudmanom.-navedenojeu
saopcenju
koje
potpisuie
Clan
PredsiednisrvaNasestranke
DinoMustafic.putuiclanstvuuNATO-u.-Ovosu
unutrasniapitanjakoia
trebaju
riiesiti
lideriBiH.Medutim,mismozabrinuti
zbogrnogucihbuducihkasnje-
njauusvajanjureformikoje
ce
bitiodkoristigradanimaove
zemlje
i
koiece
BiH
pribliziticlansrvu
uEUiNATO-u-stayjekojisu
iz
Americkeambasadeizni-jelizanaslist.TakosenasadrzavauglasanjuzaovajdokumentUN-a,kojiosudujesirijskobombardiranjepobunje-nickihgradova,pridruzilaSAD-u,svimzemljamaclanicamaEU,zatimsvimzemljamauregionupoputHrvarske,Srbije,Makedoni-jeiCrneGore,kaoiTurskoj,Kanadi,Brazilu,Izraelu,Japanu.Ukupnosuzarezolueijuglasale133zemlje.
Zaiprotiv
Protivrezolueije
izja-
snilose12drzava,medukojimasuRusija,Bjeloru-sija,Kina,SjevernaKoreja,Nikaragva,
Mijarunar
iIran.
A.DUCIC
ReakcijaizSBB-a
TlhlC,DOOblCalu,
oDetlaunolaie
Upovodupres-konfer-encijepredsjednikauzdr-maneinervozneSDA
Su-
lejmanaT'ihicaitacke12.ukojoj
Tihic
kritiziraZla-tkaLagumdziiustojepo-tpisaoprotokol
0
saradnjisdvaHDZ-a,
netacno
je
ista-
knutodajeistisporazumpotpisaoiSBBBiH.-Savezzaboljubu-ducnostiBiHnijepotpisaonista.Odrediojeekspertnitimkojicedokrajaovog
a
istogaTihic,kojijevelei-zdajnickipotpisaoPruditrazidaSarajevobudedi-strikt,
nedrzavnickopo-
nasanjepokoznakojiputpodmecedrugirna-kaleseureakcijiSBBBiR.
3
ObecanJaIInuestlclJe
PoliticarikojisunajavljivalisumnjiveinvesticijeodgovornisuzarekordnunezaposlenostislromastvouBiH
Vijestdagradnjaene-rganeuZenicinije
pocela
ni
rri
godinenakon
potpi-
sivanjaugovora,nijeiznenadilanikogakoio-IepoznajeprilikeuBiH.Ovainformaciia,napro-tiv,savrsenoseuklapaudosadasnjimetodradanajvecegbrojadornacihpoliticarakoiisudrzaliuzdevlastiproteklihde-cenija.Uobicajenojedaseuocisvakihizborapotpi-sujuugovori,polazute-meljciidaseslikasto-bozniimugledniminve-stitorima,kojisuugla-vnom-kao
sto
pokazuje
zenicki
primjer-
obicni
ublehasiiprevaranti.Odtihprojekatanikadanistanebude,apoliticarikojisuihnajavljivaliuzdajuseuslabopamcenienar-odaiuuspjehnovih
po-
dvalakojeplanirajupla-siratiufinisukampanje.Posljedicaovakvogponasanjajedaza17po-slijeratnihgodina,odno-snozavrijemevladavineSDAiStrankezaBiH,nijezabiljezenanijednaznacajnijarazvojnainve-sticijauBiH.Umjestogradnjefabrika,energe-tskihiiiinfrastrukturnihobjekata,uBiHsunica-
Ii
sarno
trzni
centrisastranimproizvodima.Pr-irodniresursi,poput,pr-imjerice,rudnikazlatakodFojniee,nikadazaproteklih20godinanisudobilisvogstrateskogpa-rtneranitiinvestitora.Upravotakvapolitikaglavnijerazlog
sto
jeBiRnaevropskornisvje-tskomdnuporazvijeno-sti,konkurentnosti,eko-nomiji,anavrhupone-zaposlenostiikorupeiji,iakosenasazemljaneka-daponosilasvojomindu-strijomijosimapotenci-jaledapostaneznacajanfaktoruregionu,nekri-zniipolitickiveeekono-mskiirazvojni.
PORTAL-komentardana
DraganVujinupaoukucu
broie
ljubavnice
i
oieo
joj
tuci
S1I-
pruga
-Teskenamaukakvomvre-menuzivimo,dasenesmijesbr-anitiusvojojkuci,
(Drugmarsal)
Gradani
SU
oCeMiualiuiseodbh.olimpiJacauLondonu
Pitanje:JestelioiekiualiviSeodbh.olimpijacauLondonu?
A)Da,svakako64,29%B)Ne,nikako32,14%C)Neznam
o
aktuelnimpilanjimauBiHisvijelu
moiete
glasatisvakogdananawww.dnevniavaz.ba.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aida Curovic liked this
Maktub Hype liked this
Dzeneta liked this
Bahrudin Ibreljic liked this
Hasan Kadric liked this
Sena Idrizovic liked this
Bahrudin Ibreljic liked this
Mirnes Bulagic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->