Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6093, 9.8.2012]

Dnevni avaz [broj 6093, 9.8.2012]

Ratings: (0)|Views: 2,738|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
IjJ¥!1aeellEU
iSAD
0
Dodikovoiretorici
BriselocekujekonkrelnerezullaledokraiaavguslaAmbasadaSAD-aizrazilazabrinuloslzbogkasnienia
SudbinaSelveraMesanovica
Nakon41godinumuizvadiligazuiznoge!
.
str.
N
konstojepredsjednikluciji
0
Siriji,blokiratievropski1zDelegacijeEDuBiH"Av-RSiSNSD-aMiloradputBiHteuvestizemljuunovuazu"sukazalidasuzadacikojeDodiknajaviodacesu-politickukrizu,reakcijesustigleBiHtrebaispunitijasnitedajezaspenzijomdogovora,izDelegacijeEDuBiHiAmeric-lidereprioritetispunjavanjeMapezbogpodrskebh.delegacijerezo-keambasadeunasojzernlji.puta.3.
strana
 
Ukratko
2
Dnevniavaz,cetvrtak,
aktuelno
.avqust/kolovoz2012.
REAGIRANJA
SOPodgovorionaoptuzbeTihicevestranke
SDA
zaustauilaeurODsMiDut
CelnikSDAzauzeojesuprotnustranuuodnosuna133zemljesvijeta,ukljucujucisvedrzave
clanice
EU,SADinasesusjednedrzave
NajgoreuTomisiavgradu,MostaruiKonjicu
Pozari
ZalraienaDomoc
DSIIH
I
EUFDR-a
Socijaldemokratskapar-tijaBiHreagiralajenasa-opceniepristigloizSDA,au
vezi
sglasanjemzarezolu-ciju
0
Siriji,nazivajuciga"sramnim
i
izda-jnickim".
Iz
SDP-ais
ticu
dajetosaopcenjepunoneistinaizrecenihnaracunpredsjednikaSDP-aBiHZlatkaderSulejmanTihicpokoznakojiput
pokazalisvoj
po-danickiodnospre-rnaMiloraduDodiku,zbogkojegnepostujurani-jeodlukePr-edsjednistvaBiHipre-dsjedava-
juceg
BakiraIzetbegovica,kojijedaoinstrukcijuzag1asanje
0
rezolu-ciji
0
Siriji".-Osporavanjemodlukesvogstra-nackogkolege
Izetbegovicau
Predsje-dn
is
t
vuBiHu
vezi
sratnimstanjemuSiriji,Tihicjezauzeosuprotnustr-anuuodnosuna133zemljesvijeta,ukljucujucisvedrzaveclaniceEU,SADi
nasesusjednedrzave,
TakojeTihic,negirajuciUstavBiH,au
svoioj
slijepojborbizaocuvanjeprivilegija,daobe-zuslovnupodrskuDodiku-navedenojeusaopcenju,~Zbogbrojnihpozarakojiposljednjihdanapri-jeteBiH
te
zbogCinjenicedastrukturezastite
i
spasavaniaraspolazuogr-anicenimsredstvimaiopremom,upucenjeza-htjevOruzanirnsnagamaBiHiEUFOR-u
za
po-moeugasenjupozara,sa-opcenojeiucerizMini-starstvasigurnostiBiH.NajslozenijasituacijajenapodrucjuopcinaTo-mislavgrad,MostariKo-njic.
M.H.
Gracanica
Seminarzamlade
neMaHadmanouicDroU)eriustaunostDredstauniituaHS
Sociialdemokratskapa-rtijaBiHocekujeidaRa-drnanovic,uskladuspri-ncipimakojezagovara,po-kreneistragu
0
aktivnosti-rnakojepoduzimapredsta-vnistvoRSuBriselu,Cijejefunkcioniranjeusuprotno-stisazvanicnirninstituci-jamaBiH,akojesenajcesceponasakaodrzavnaamba-sada.-Insistirarnodaprijenastavkafunkcioniranjasestorkeovapitanjanapo-konrijesirno-saopcenojeizCentraSDP-aBiHzainformisanje.
NegiranjeUstava
Socijaldemokratskapar-tijaBiHsmatradaje"Sule-jmanTihic,okruzenlicimasamerickeerneliste,po-sljednjaosobakojaSDPinjegovogpredsjednikaZla-tkaLagumdziiumozeismijeoptuzivatizablokiranjeputaBiHkaEUiNATO-u".-Upravosuuvlastifote-
lje
zaljubljeni
Tihic
iSDA
po-
kusaliBiHzaustavitinaevr-oatlantskiminregracijamane-glasanjemzadrzavnibudzet,zbog
cega
sui
izbaceni
iz
vla-
sti.Svojimposljednjim
stavo-
virna,SDApokusavaprodu-bitikrizuuBiHtedovestiupitanjeosnovnepostulateva-njskepolitikeBiH-navede-noje
usaopcenju.
odlaskaMiloradaDodikakodTomislavaNikolica,pr-edsjednikaRepublikeSrbi-je.-DodikovputuBeograd,prijeodlaskabilokojegzva-nicnikaBiHuposjetunovojvlastiRepublikeSrbije,
nje-
gOYnedavniboravakuRusi-jiiprezentovanjepolitickihstavova,kaoinizdrugihmedunarodnihaktivnosti,ocitonisuuskladusUsta-YomBiH.TrazimoodclanaPredsjednistvaBiHNeboiseRadrnanovicadainformirajavnostda
Ii
sustavoviizne-senitokomovihDodikovihposjetauopcerazmatraninanivouPredsjednistvaBiH-kazeseusaopcenju.~Seminar
0
interkultur-alnostiuBiHokupioje
iucer
mladeiz
Gracanice,
BijeljineiTuzle,atokomdvadanamladi
ce
imatiprilikudanaucevise
0
ste-reotipima,predrasudama,multietnicnosti
i
ednako-sti.Projekt.Ujedinjeniurazlicitosti"pokrenutjeprijedvamjesecauzpo-moenorveskogministar-
stva
vanjskihposlova.Mladi
ce
uokvirusemina-raposjetitivjerskeobjektesvetrikonfesijeuGracanici.
Dodikovput
Kadajeupitanjuvodenje
vanjske
politikeBiH,SDp,sliiedecilogikutrojcaTihic-Radmanovic-Dodik,traziodPredsjednistvaBiHdahitnopokreneocjenuusta-vnostiiprovjeruzakonitosti
SusretMiloradaDodikaiTomislavaNikolicauBeogradu
OdUiSOHogoredstauniHauBiH
triiti
daSrbiiiDOdOOsi
ttUiBStaJ
Pres-konferencijacelnikaSDA
TlhIC:
LagUmdZIJUIrebasmlJenlll,allneZbogSlrlJe
EmkaBosnia
USIUDlienaimouina
~Predstavnicikompanije.EmkaBosnia"DzenanSabanovieiOrnerKalkan
jucer
suspremijeromBPK
Gorazde
Alijom
Be-govicempotpisali
ugovor
0
prijenosupravaraspolaga-
nja
nadnekretninarnauIndustrijskojzoniVitko-viciuvlasnistvuBPKGo-razde,Zernljistepovrsineodoko
1,9
hektaraiobje-kti,
cija
jeprocijenjenavri-jednost1.105.000KM,ustupljenisubeznaknadeinvestitorukoji
ce
unare-dnetrigoclineugradnjunovefabrikeulozitiosammilionaKMizaposliti
sro-
tinuradnika.
ALB.
PredsjednikRSponovioda
ce
semanjientitetboritizapitanjeKosova
provodenjeSporazuma
0
specijalnimodnosimaRSiSrbije,alidobardiorazgo-vora,kakojeisampotvrdioizjavama,odnosioseinapolitickusituacijuunutarBiH.-PredsjednikuSrbijeizniosam
zahtiev
dase
Sr-
bijakaopotpisnicaDejto-nskogsporazumatrebaviseafirmisatinaprovodenjutogsporazuma.
U
Aneksu10.Deitonskogsporazumapredvidenojedavisokipr-edstavnikuBiHpodnosiVisokipredstavnikuBiHtrebaobiSrbijiidru-gimzemljamapotpisnica-rnaDejtonskogmirovnogsporazumaredovnopodno-
sitiizvjestaj
0
svomradu,juceruBeograduporucioiepredsjednikRSMiloradDodiknakondvoiposatnogsastankaspredsjednikomSrbijeTomislavomNiko-licern.DanuocisastankasNi-
kolicem,
Dodikjeza
temu
sastankanajaviootvaranjepitanjakojaseodnosenaizvjestajstranamapotpi-snicamatejedoslovrijemeda
0
proteklomperiodudielovanjapodneseizvjestajSrbiji,Hrvatskoj,Republi-ciSrpskojisvimpotpisni-cima,
jerje
onformirankaoorgankojisudogovo-rilestranepotpisnicetogsporazuma-naglasiojeDodikuizjavinovinari-rnauBeogradu.PolitikaBeogradaiBa-njeLukeuvezisKosovomskorodaieidenticna,sma-traDodik,iRS
ce,koristeci
procedurekojesujojnara-spolaganju,idalje
sprecava-ti
priznavanjenezavisnostiKosova.-Odrzavanjetijesnih
i
priiateliskihvezausvimsferamazivoragarantsustabilnosti,temeljzaboljubuducnostiprvorazredninacionalnizadatak-stayjepredsjednikaSrbijeTomi-slavaNikolica,saopceniznjegovogkabinetanakonsusretasentitetskimpre-dsjednikom.
Tihii::Svejepovezano
PredsjednikSDASule-jmanTihicizjaviojejucernakonferencijizanovinaredanjegovastrankasmatradaministarvanjskihposlovaBiHZlatkoLagumdzijatre-bapodnijetiostavku.No,
Tihic
jekazaodanjegovastrankauParlamentuBiHnecepodrzatiLagumdziiinuostavkuzbogniegoveodlukedabh.delegacijauGenera-InojskupstiniUN-aglasazarezoluciju
0
Siriji.Tihicjenaveo12razlogazbogkojihSDAtrazidaLa-gumdzijabudesmijenjensfunkcijeministravaniskihposlovaBiH,amedunjimasu,izmeduostalog,"prista-janjenaglobalnifiskalni
(Fola;B.Nizic)
okvirizamrzavanjedrzavnogbudzetanaiznoskojinijedo-statanzafunkcioniranjebh.institucija,
pokusaja
izbaciva-njaSDAkaolegitimnog
pr-
edstavnikabosnjackognaro-daizvlastinasvimnivoima,insistiraniadapolicijustavipodsvojupolitickukontro-lu".Nakonstatacijunovinaradasvinabrojanirazlozi,medukojimasujosi"izbacivanjeobaHDZ-aizVladeFedera-cijeBiH,narusavanjaautono-mijeuniverzitetaipokusajukidanjavjeronaukeuskola-rna",nemajuveze
S
funkci-jomministravanjskihpo-slovaBiH,Tihicjekazaodajesve
to
povezano.
A.Du.
Kljestani
Poeelallellshumacile
~Ekshumacijanalokali-tetuKljestani,napodrucjuVlasenice,gdjesulociraniposmrtniostacicetirizrtve,pocetcedanas.-Pretpostavljasedajerijec
0
civilimabosniackenacionalnostistradaiim1993.godinenapodruciuVlasenice-kazalajeLeilaCengic,ponparolInstitu-tazancstaleosobeBiH.
v.
s.
 
aktuelno
Dnevniavaz,cefvrtak,9.avgust/kolovoz2012.
PORUKE
DelegacijaEUiArnerickaambasada
0
Dodikovimnajavama
mapaPUlaIezadaealidera
UocekulekonkretnerezultateAmbasadaSAO-aizrazilazabrinutostzbogmogutihkasnjenjauusvajanjureformi
NakonstojepredsjednikRSiSNSD-aMiloradDodiksvojomnajavom
0
suspendi-ranjudogovorasestorke,asvezbogpodrskebh.delegacijerezoluciji
0
Siriji,prakticnoblokiraoevropskiputBiHteuveozemljuunovupoli-rickukrizu,reakeijesustigleizDelegaeijeEvropskeunije(EU)uBiHiAmerickeambasadeunasoizemlji.
Rokdoavgusta
Iz
DelegaeijeEUuBiH,naciiemjeceluambasadorPeterSorensen,"Avazu"sukazalidasuzadaeikojeBiHtrebaispunitikakobiostva-rilanapredakupri-blizavanjuEUdo-brapoznatite
da
senisumijenjali.-Svipoli-tickilideriipre-dstavniciBiHprihvatilisuovezadatkeirokovezanji-hovoizvrsenje
27.
junau
Br-
iselu.Naihi-rnijirokjedokrajaavgusta,aonpredvidadaprijedlogizmjeneUstavaBiH,uskladusEvrapskomkonve-neijom
0
Ijudskimpravimaupredmetu"Sejdic-
Finci",
morabiti
upucenParlamenta-
rnojskupstini,Odgovo-mostzapostizanjepo-makauvezispreuzetimobavezamaueijelostijenabh.liderima.Unijaocekuje
konkretne
rezultateu
realiza-
eijiMapeputaakoBiHzelinapredovatinaputukaEU-odgovorjekojismodobiliizDelegacijeEUuBiH.IuAmbasadiSAD-a,kojupredvodiambasadorPatrikMun(PatrickMo-on),ukratkoj...."izjaviza"Avaz"bilisu
i
r
ii
idaBiH
Nasastranka
BaHlrIZelbegOUICseSluillalSlllHalOm
NasastrankaosuclilajeporukekojejeBakirIzetbe-
govic
uputiosa
stranackog
skupauTuzli,
konstatira-iucida
one
po
svornsadrzaju
predstavljajujosjedanudarna
politickisistem.
-Osim
sto
seradi
0
jezi-
kuneprimjerenom
7.<1
nosio-
eanaivisedrzavnefunkcije,tvrdnjaBakiraIzetbegovicapredstavljahistorijski
falsifi-
kat:upravojeAlijaIzetbego-vic1990.sklopiopredizbor-nukoalieijusRadovanomKaradzicem,kaostojeura-
Muslalii;:Neprimjerenrjecnik
tu
sklapaoisporazumsTudmanom.-navedenojeu
saopcenju
koje
potpisuie
Clan
PredsiednisrvaNasestranke
DinoMustafic.putuiclanstvuuNATO-u.-Ovosu
unutrasniapitanjakoia
trebaju
riiesiti
lideriBiH.Medutim,mismozabrinuti
zbogrnogucihbuducihkasnje-
njauusvajanjureformikoje
ce
bitiodkoristigradanimaove
zemlje
i
koiece
BiH
pribliziticlansrvu
uEUiNATO-u-stayjekojisu
iz
Americkeambasadeizni-jelizanaslist.TakosenasadrzavauglasanjuzaovajdokumentUN-a,kojiosudujesirijskobombardiranjepobunje-nickihgradova,pridruzilaSAD-u,svimzemljamaclanicamaEU,zatimsvimzemljamauregionupoputHrvarske,Srbije,Makedoni-jeiCrneGore,kaoiTurskoj,Kanadi,Brazilu,Izraelu,Japanu.Ukupnosuzarezolueijuglasale133zemlje.
Zaiprotiv
Protivrezolueije
izja-
snilose12drzava,medukojimasuRusija,Bjeloru-sija,Kina,SjevernaKoreja,Nikaragva,
Mijarunar
iIran.
A.DUCIC
ReakcijaizSBB-a
TlhlC,DOOblCalu,
oDetlaunolaie
Upovodupres-konfer-encijepredsjednikauzdr-maneinervozneSDA
Su-
lejmanaT'ihicaitacke12.ukojoj
Tihic
kritiziraZla-tkaLagumdziiustojepo-tpisaoprotokol
0
saradnjisdvaHDZ-a,
netacno
je
ista-
knutodajeistisporazumpotpisaoiSBBBiH.-Savezzaboljubu-ducnostiBiHnijepotpisaonista.Odrediojeekspertnitimkojicedokrajaovog
a
istogaTihic,kojijevelei-zdajnickipotpisaoPruditrazidaSarajevobudedi-strikt,
nedrzavnickopo-
nasanjepokoznakojiputpodmecedrugirna-kaleseureakcijiSBBBiR.
3
ObecanJaIInuestlclJe
PoliticarikojisunajavljivalisumnjiveinvesticijeodgovornisuzarekordnunezaposlenostislromastvouBiH
Vijestdagradnjaene-rganeuZenicinije
pocela
ni
rri
godinenakon
potpi-
sivanjaugovora,nijeiznenadilanikogakoio-IepoznajeprilikeuBiH.Ovainformaciia,napro-tiv,savrsenoseuklapaudosadasnjimetodradanajvecegbrojadornacihpoliticarakoiisudrzaliuzdevlastiproteklihde-cenija.Uobicajenojedaseuocisvakihizborapotpi-sujuugovori,polazute-meljciidaseslikasto-bozniimugledniminve-stitorima,kojisuugla-vnom-kao
sto
pokazuje
zenicki
primjer-
obicni
ublehasiiprevaranti.Odtihprojekatanikadanistanebude,apoliticarikojisuihnajavljivaliuzdajuseuslabopamcenienar-odaiuuspjehnovih
po-
dvalakojeplanirajupla-siratiufinisukampanje.Posljedicaovakvogponasanjajedaza17po-slijeratnihgodina,odno-snozavrijemevladavineSDAiStrankezaBiH,nijezabiljezenanijednaznacajnijarazvojnainve-sticijauBiH.Umjestogradnjefabrika,energe-tskihiiiinfrastrukturnihobjekata,uBiHsunica-
Ii
sarno
trzni
centrisastranimproizvodima.Pr-irodniresursi,poput,pr-imjerice,rudnikazlatakodFojniee,nikadazaproteklih20godinanisudobilisvogstrateskogpa-rtneranitiinvestitora.Upravotakvapolitikaglavnijerazlog
sto
jeBiRnaevropskornisvje-tskomdnuporazvijeno-sti,konkurentnosti,eko-nomiji,anavrhupone-zaposlenostiikorupeiji,iakosenasazemljaneka-daponosilasvojomindu-strijomijosimapotenci-jaledapostaneznacajanfaktoruregionu,nekri-zniipolitickiveeekono-mskiirazvojni.
PORTAL-komentardana
DraganVujinupaoukucu
broie
ljubavnice
i
oieo
joj
tuci
S1I-
pruga
-Teskenamaukakvomvre-menuzivimo,dasenesmijesbr-anitiusvojojkuci,
(Drugmarsal)
Gradani
SU
oCeMiualiuiseodbh.olimpiJacauLondonu
Pitanje:JestelioiekiualiviSeodbh.olimpijacauLondonu?
A)Da,svakako64,29%B)Ne,nikako32,14%C)Neznam
o
aktuelnimpilanjimauBiHisvijelu
moiete
glasatisvakogdananawww.dnevniavaz.ba.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aida Curovic liked this
Maktub Hype liked this
Dzeneta liked this
Hasan Kadric liked this
Sena Idrizovic liked this
Mirnes Bulagic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->