Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lịch sử khám phá các phát minh

Lịch sử khám phá các phát minh

Ratings: (0)|Views: 37|Likes:
Published by Hà Ngọc Huyền

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Hà Ngọc Huyền on Aug 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2012

pdf

text

original

 
1- Ngu
 ồn gốc ng
ày Saint Valentin2- L
ịch sử ng
ày Saint Valentin3- Ý ngh
 ĩa của hoa hổng
 4- Cách t
ặng hoa
 5- Hình
ảnh ng
ày Saint Valentin t
ổ chức tại Roquemaure
 Nhi
 ều thánh Công giáo tử v
 ì
đạo cótên Valentin. Cho đến năm 1969,
nhà th
ờ đ
ã công nh
ận có 11 ng
àythánh Valentin. Nh
ững lễ Valentin
c
ử h
ành ngày 14 tháng 2 g
 ồm các
thánh:- Valentin La mã (
Valentinus presb. m. Romae 
), th
 ầy tu tử v
 ì
đạo năm 269, được chôn tại ViaFlaminia, di hài đặt tại nh
à th
Saint Praxed, La Mã và t
ại nh
à th
ở Dublin, Ái nhĩ lan.
 - Valentin Terni (
Valentinus ep.Interamnensis m. Romae 
), tr
ở th
ành giám m
ục Interamna
(tên m
ới l
à Terni) kho
ảng 197, bị giết thời kỳ bị hoàng đế 
Aurélien truy h
ại. Ông cũng được chôn tại Via Flaminia,nhưng không phải nơi chôn Saint Valentin La m
ã. Di hài c
ủaông được đặt tại nh
à th
ờ lớn Basilique Saint Valentin tại
TerniBách khoa t
ừ điển Công giáo cũng có
vi
ết về thánh Valentin
th
ứ ba cũng tử v
 ì
đạo ng
ày 14 tháng 2. V
ị thánh n
ày b
ị giết
t
ại Phi châu với một số bạn của ông.
 Có ngu
 ồn cho rằng cả hai thánh c
ùng là m
ột người.
 
1- Ngu
 ồn gốc ng
ày Saint Valentin 
Thánh Valentin Terni
và các tín đồ
(wikipedia)
 
V
 ề nguồn gốc của ng
ày này có nhi
 ều
gi
ải thích khác
nhau.M
ột số các chuy
ên gia cho r
ằng nóđược khởi nguồn từ thánh Valentin
 (Pháp: Valentin, Anh: Valentine, Ý:Valentino) , m
ột người La M
ã
đ
ã t
ử v
 ì
đạo do từ chối bỏ đạo Thi
ên Chúa.Ông m
ất vào ngày 14/02 năm 269,đúng vào ngày mà trước đây người ta
g
ọi l
à Ngày May R
ủi của T
 ình yêu.T
ại La M
ã, vào n
ăm 270, Giám mục Valentino di Interamna,
b
ạn của những t
 ình nhân tr
ẻ, được
hoàng đế Claudio II
 m
ời đến v
à có ý d
ụ Valentino bỏ sáng kiến lạ lùng này (Cơ
Ð
ốc giáo) v
à làm cho quy theo tr
ở lại đạo T
à giáo (Ða Th
 ần).
Thánh Valentino, m
ột cách b
 ình t
 ĩnh nghiêm trang, đ
ã t
ừ 
ch
ối do đức Tin của ông v
à m
ột cách bất cẩn, ông đ
ã d
Claudio II vô Cơ
Ð
ốc giáo. Ngày 14 tháng Hai năm 270,
Thánh Valentino b
ị ném đá cho đến chết rồi sau đó bị chặtđầu.
 
Ngoài ra câu chuy
ện c
òn k
thêmr
ằng trong lúc
Valentino
b
ị giam
và ch
ờ ng
ày x
ử th
 ì có th
ương cô
bé gái mù , con c
ủa ông cai ngục
Asterius. V
ới đức Tin của ông ,
m
ột cách mầu nhiệm, đ
ã làmsáng m
ắt người con gái n
ày và
sau đó ông ký viết cho họ lời vĩnh
bi
ệt "
dal vostro Valentino 
", m
ộtcâu đ
ã s
ống lâu d
ài sau cái ch
ết
c
ủa tác giả.(1)
 D
 ần dần, ngày 14 tháng 2 đ
ã tr
thành ngày trao đổi các bức thôngđiệp của t
 ình yêu và thánh
Valentin đ
ã tr
ở th
ành v
thánhb
ảo hộ củ
a nh
ững người y
êunhau
. Người ta kỷ niệm ng
ày nàyb
ằng cách gửi cho nhau những b
ài
thơ và những món qu
à gi
ản dịnhư hoa . Người ta cũng thường
t
ổ chức một cuộc hội họp hoặc
m
ột buổi khi
êu v
ũ.
 
Ở Hoa Kỳ, cô
Esther Howland
được coi là người gửi những
chi
ếc
thi
ệp Valentin đầu tiên. Các bưu thiếp Valentin mang
tính ch
ất thương mại đ
ã
được giới thiệu từ những năm 1800
và hi
ện nay ng
ày l
ễ này đ
ã
được thương mại hóa rất nhiều.
Thành ph
ố Loveland, Colorado là nơi kinh doanh các dịch vụbưu điện cho
ngày 14 tháng 2
. S
ự cảm xúc về cái đẹp của
ngày Thánh Valentin v
ẫn được duy tr
 ì khi ng
ười ta gửi bưu
thi
ếp c
ùng v
ới những bài thơ t
 ình c
ảm v
à tr
ẻ con trao đổi
nhau nh
ững chiếc thiệp Valentin ở trường học.
 
2- L
ịch sử ng
ày Saint Valentin 
Chi
ếc thiệp V
alentin
đầu ti
ên do EstherHowland v
ẽ tay
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->