Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6094, 10.8.2012]

Dnevni avaz [broj 6094, 10.8.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 1,042|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2013

pdf

text

original

 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,10. avgust/kolovoz 2012.
2
MANIPULACIJE
Nova podvala mafija{kog tabloida „Slobodna Bosna“
Avdi}evi mentori dugujuporez, ’Avaz’ je u preplati
Kampanja Fahrudina Radon~i}a da budu otkriveni porezni du`nici o~igledno je pogodila ratnoprofiterskuporodicu Selimovi}, skrivenog suvlasnika Bakira i PDV varalicu iz „Importanne centra“ Sulejmana Tihi}a
U najnovijem broju ta-bloida „Slobodna Bosna“, ko-ja je pala na 2.000 prodatih pr-imjeraka, a pla}e uposlenici-ma ispla}uje u ke{u bez dopr-inosa, po nalogu dr`avne ma-fije objavljen je pamflet da„Avaz“, tobo`e, duguje vi{e od600.000 KM po osnovu PDV-a za kupljeni avion.Umjesto polemike s ko-mpromitiranim dvojcem Se-nad Avdi} - Mirsad Fazli},Uprava „Avaza“ javnosti pre-do~ava nepobitnu dokume-ntaciju koja }e vjerovatnora`alostiti Avdi}eve mafija{kenalogodavce. A to su ratni pr-ofiteri i najve}i porezni du`ni-ci u BiH Selimovi}i, otac i sinHilmo i Mujo, njihov skrive-ni suvlasnik Bakir Izetbegovi}te PDV varalica iz „Impor-tanne centra“ Sulejman Tihi}.„Avaz“ je platio PDV nakupovinu osnovnog sredstvau iznosu od 604.644,41 KM, ito 29. marta 2012. godine. Topotvr|uje i transakcija obavlje-na putem „UniCredit banke“.Tako|er, objavljujemo i na-jsvje`ije uvjerenje Uprave zaindirektno oporezivanje br.02/6-1/IV-16-11-17152-1/12 od9. avgusta ove godine, kojim sepotvr|uje da „Avaz“ nemanikakvih neizmirenih obave-za po osnovu indirektnih po-reza, ostalih prihoda i taksi.Uz to, objavljujemo i „Ava-zovu“ analiti~ku karticu uUpravi za PDV iz koje se vidida je „Avaz“ trenutno u prepla-ti poreza u iznosu od 21.009,40KM.Radi informacije javno-sti, jedino u tekstu „SlobodneBosne“ {to je ta~no jeste da jeUprava za indirektno opore-zivanje obavila redovnu ko-ntrolu poslovanja kompanije„Avaz“ od prvog danauvo|enja PDV-a, a dokume-ntacija koju objavljujemo na-jbolje govori da je „Avaz“opravdao renome vrlo ure-dnog poreznog obveznika.Dr`avnoj bo{nja~koj ma-fiji i njenim tajkunima stogai dalje obe}avamo upornu bo-rbu protiv njihovih privilegi-ja da duguju dvije milijardeKM, koje }e morati vratitigra|anima kroz punjenjebud`eta.
 R. I.
 
S obzirom na toda se „SlobodnaBosna“ {tampa uSelimovi}evoj{tampariji „Union-investplastika“(koju su Selimo-vi}i, tako|er, uni-{tili), Senad Avdi}nema novca zaizmirivanje {tam-parskih ra~una temora ispunjavati nalogeratnih profitera da gluminjihove medijske advoka-te.Uostalom, Avdi} i Mi-rsad Fazli} ve} su pre-su|ivani za brojne kleve-te, a zbog tvrdnje da je Ra-don~i} navodni ratnizlo~inac morali su isplati-ti 6.000 KM od{tete.Objavljujemo fo-tokopiju presude,koja potvr|uje ko-ntinuitet Avd-i}evog i Fazli}evogsluganstva porodiciSelimovi} i BakiruIzetbegovi}u, kojiih uredni~ki ko-ntrolira preko ofi-cijelnog {efa svogkabineta i ro|aka Baki-ra Sadovi}a. Ina~e, nje-govo ime ve`e se uz pri-krivanje ratnih zlo~inana Kazanima i privatiza-cijskih mahinacija te uznavodno no{enje akto-vki punih crnog novcaSDA, {to traje od 1990.godine.
 Fotokopija presude: La`ljivci ve} pla}ali od{tetu Avdi}: Na kanafi  mafije
 Analiti~ka kartica „Avaza“: Trenutna preplata PDV-a iznosi 21.009 KM 
 Izetbegovi}: Stvorio Selimovi}e
 Hilmo i Mujo Selimovi}: Ratni profiteri i najve}i porezni du`nici u BiH 
 Fotokopija uplatnice: „Avaz“ uredno uplatio PDV u iznosu od 604.644,41 KM 
Novinarski prevaranti ve} platili6.000 KM od{tete Radon~i}u
Sigurnost hrane
Doneseno 90propisa
U BiH je u proteklomperiodu doneseno 90 pro-pisa o hrani na prijedlogAgencije za sigurnost hra-ne BiH. Direktor AgencijeSejad Ma~ki} ka`e da su,na osnovu zaklju~aka Vi-je}a ministara, pripremlje-ni pravilnici o higijeni hra-ne, o slu`benim kontrola-ma u oblasti hrane i o mi-krobiolo{kim kriterijimaza hranu.
RAK
Obaveza medija
Regulatorna agencija zakomunikacije (RAK) po-dsje}e na obavezu po{tiva-nja Poglavlja 16 Izbornogzakona BiH i Pravilnika omedijskom predstavljanjupoliti~kih subjekata oddana raspisivanja izborado dana odr`avanja izbo-ra. Slu`beni po~etak izbo-rne kampanje u BiH je 7.septembar i traje 30 dana,a u skladu s tim, neposre-dno obra}anje politi~kihsubjekata i emitiranjepla}enog politi~kogogla{avanja po~inje u peri-odu od 30 dana prije danaizbora.
Porezna uprava RS
Problemi sra~unima
Problemi u primjeni Za-kona o porezu na nepokre-tnosti u Republici Srpskojne prestaju, iako je ve} tre-balo naplatiti prve rateovog nameta. Najnoviji pr-oblem poreznika je u ~in-jenici da u njihovim po-dru~nim jedinicama le`enepodignuti ra~uni porezana imovinu. Stoga je Pore-zna uprava RS pozvala sveporezne obveznike kojiimaju nepokretnosti u RS,a `ive i rade u inozemstvu,da na teritoriji ovog entite-ta preuzmu svoje poreznera~une.
Halal industrija
Pripreme zasajam
Pripreme za Prvime|unarodni sajam halalindustrije (SAHAF) za-po~ele su, potvrdio je zaFenu na~elnik Sektora zamarketing i promociju Ce-ntra Skenderija D`emalDragolj. @elja organizatoraje na ovom sajmu od 27. do29. septembra okupiti svezna~ajne proizvo|a~e halalproizvoda, ali i one koji`ele pokrenuti postupak ce-rtifikacije halal kvaliteta.
Ukratko
 Ma~ki}: Provo|enje zaklju~aka Vije}a ministara
 Faksimil uvjerenja da „Avaz“ ne duguje porez: Dr`avni pe~at na uredno izmirivanje obaveza
Portparol UIOBiH RatkoKova~evi} potvrdio je ju~erzvani~no za „Dnevni avaz“ dakompanije „Avaz“ d. o. o. i„Avaz-roto press“ nemaju du-govanja za PDV, ve} da ima-ju prepla}en porez. Nakon ci-jele situacije, Uprava „Avaza“podnijet }e krivi~ne prijavezbog te{ke zloupotrebe nara~un poreznog obveznikakoji izmiruje svoje obaveze.
Kova~evi}: ’Avaz’ nema dugovanja
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,10. avgust/kolovoz 2012.
3
 Pi{e: Hajrudin PROLI](prolic
 avaz.ba)
Pora`eniu svemu
Danas su sve zemlje regiona, htjeli to misebi priznati ili ne, daleko naprednije od BiH
Komentar dana
Bosanci i Hercegovci pr-osto su ovisni o raznim ko-mparacijama. Volimo se po-rediti s ja~ima od sebe, mje-riti koliko nam jo{ treba ce-ntimetara do njihovih visina,ali prava je poslastica, ipak,kada se poredimo s onimakoje smatramo slabijima.Tako se nekako svimapod ko`u uvuklo mi{ljenje dasmo veoma daleko od dr`a-va sa EU pedigreom, ali istotako smatramo se superiorni-ma u odnosu na, recimo, Cr-nu Goru, Makedoniju, Alba-niju, a o Kosovu da ne govo-rimo. No, Olimpijske igre uLondonu zorno pokazujuda smo na krivom tragu.Naprimjer, crnogorskerukometa{ice i vaterpolistiplasmanom u polufinaleOI do{li su nadomak osva-janja medalja, koje }e, vje-rovatno, ostati pusti san zana{e sportiste barem na jo{tri naredne olimpijade. Daironija bude potpuna, BiHnikada, ni na jednim OI,nije ni imala predstavnikeu timskim sportovima.^ak i ako ignoriramoOlimpijadu te je ozna~imokao Ahilovu petu bh. spor-ta, ne mo`emo zanemariti~injenicu da je Makedonijana pro{lom EP-u za ko{ar-ka{e u{la me|u ~etiri najbo-lje evropske reprezentacije.Naravno, i to je rezultat ko-ji mo`emo samo snivati.Crna Gora i Makedonija,dakle, na velikim takmi~enji-ma do`ivljavaju afirmaciju,reklamiraju vlastite vrijedno-sti i simbole, a nas ostavljajudaleko iza sebe, u blatu reze-rviranom za one najgore.Na`alost, takva slika nas pr-ati i u svim ostalim oblastima,ne samo u sportu. Danas susve zemlje regiona, htjeli tomi sebi priznati ili ne, dale-ko naprednije od BiH.Ali, ako ve} moramotrpjeti bijedne rezultate naolimpijskim semaforima,nije valjda da moramo tr-pjeti i lidere koji su namstvorili bijednu dr`avu?Toliko bijednu da vi{e nimikroskopom ne mo`emona}i slabije od sebe.
    w    w    w  .      d    n     e    v    n      i    a    v    a    z  .      b    a
Turisti~ki radnici iz Hrvatske prezentirali podatke: Bosanci spasili sezonu u Makarskoj
- Tako je ve} decenijama. Kona~nosu priznali ono {to ve} svako zna, imi u BiH, ali i na{i doma}ini naMakarskoj rivijeri.
(total)
PORTAL - komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Uprava za indirektno opo-rezivanje (UIO) BiH sutra,11. avgusta, protiv 7.952 du`ni-ka za PDV, koji ukupno dr`aviduguju 273 miliona maraka,po automatizmu }e pokrenu-ti postupak prinudne naplate,potvr|eno je „Dnevnomava-zu“ iz ove institucije.Ovaj postupak, kako namje pojasnio portparol UIO-BiH Ratko Kova~evi}, zako-nom je propisan i primjenju-je se kod svakog pravnogsubjekta koji do 10. u mjese-cu ne izmiri prijavljene oba-veze za PDV.
Blokirani ra~uni
- Nijedna firma ne mo`e bi-ti ni dan u dugu, a da nije po-krenuta prinudna naplata. Uprocesu prinudne naplate toj fi-rmi se odmah obra~unava do-datnih deset posto na iznos nje-nog duga. Od 1. januara 2006.do danas oko 64 posto duga jenapla}eno prinudnim putem -rekao nam je Kova~evi}.Na upit kako je mogu}e dase, ako se ovaj mehanizam pr-inudne naplate dosljedno pr-imjenjuje, Upravi i dalje du-guje oko 273 miliona marakapo osnovu PDV-a, Kova~evi}je rekao da se od velikog bro-ja firmi ~iji su ra~uni blokir-ani nema od ~ega naplatiti.Na na{u konstataciju dapostoje i preduze}a poput„Sarajevske pivare“ koja dugu-ju vi{emilionske sume za po-reze, a koji se samo gomilaju,Kova~evi} je kazao da takve fi-rme tra`e reprogram duga.- Neke firme kojima seodobrava, recimo, reprogramduga od 200.000 maraka na{est mjeseci, moraju gotovoisti taj iznos platiti u kama-tama. Zato je reprogram du-ga doslovno posljednje sre-dstvo za kojim jedna firmamo`e posegnuti - istakao jeKova~evi}.Upravo je „Sarajevska pi-vara“ eklatantan primjer ukojoj su mjeri njeni vlasniciHilmo i Mujo Selimovi}, tako{to su tra`ili reprogram dugaza PDV, srozali ovo preduze}e.
Gomilanje obaveza
Dio njihovog duga odskoro osam miliona marakaza PDV je reprogramiran,~ime su preduze}e doveli ubezizlaznu situaciju, jer dokstare dugove zatvaraju, noviim stalno ulaze u proces pr-inudne naplate. Time se zaovo preduze}e ne gomilajusamo obaveze po osnovu ne-izmirenog PDV-a nego i ka-mate koje dosti`u iznos sa-mog duga.No, javna je tajna da seSelimovi}ima, zahvaljuju}ipodr{ci koju u`ivaju od dije-la SDA, ne plijeni imovinaiako je, prema zakonima, toodavno trebalo u~initi. Na{list ranije je pisao da Selimo-vi}i, prema va`e}im propisi-ma, nisu imali nikakve {anseda dobiju ni reprogram du-govanja, ali su zahvaljuju}ipoliti~koj kontroli nad poje-dinim izvr{nim direktori-ma u UIOBiH, to uspjeliisposlovati.
 A. DU^I]
POREZI
Mjere protiv 7.952 du`nika koji duguju 273 miliona KM
UIOBiH pokre}eprinudnu naplatu
Svakog 11. u mjesecu prinudnim putem napla}uje se dug uz deset posto penala
z
„Sarajevska pivara“ nezakonito dobila reprogram i nastavila gomilati dugovanja
Koliko je dug pritisnuotvrdicu Selimovi}a, tolikose otkrivaju pozadine njiho-vog kriminala i onih poli-ti~ara koji stoje iza njih. PoSarajevu se ve} prepri~avakako Bakir Izetbegovi} odsvih saveznika tra`i da Seli-movi}ima pomognu u odga-|anju, odnosno neizvr{ava-nju poreznih obaveza.Ipak, indikativniji je tekstu Selimovi}evom sedmi~nombiltenu gdje se ~ak na dvijestranice `estoko pljuje po pr-ofesoru Mehmedu Jahi}u.Njemu se demonstrirakompromitacija, a jedi-na njegova krivica je {tonije osigurao da Ra-zvojna banka Selimo-vi}ima da novi kreditbez pokri}a u visini od8.000.000 KM!Ina~e, Jahi} je~ovjek koji je na ~eluod OHR-a ukinutogFederalnog zavoda zareviziju i ra~unovo-dstvo, legalizirao ratnuplja~ku dionica „Sarajevskepivare“, bio je dugogodi{njiSelimovi}ev konsu-ltat za berzu i izbjega-vanje poreza i najbli`i~ovjek u vrhu finansi-jske hobotnice.Selimovi} je za-prijetio Jahi}u javnimpitanjima da doka`eodakle mu milioni, aostaje da se vidi ho}eli Jahi} u strahu odmafije sve pre{utjeti,ili }e se jednog danapojaviti kao za{ti}eni svjedokprilikom su|enja dr`avnojbo{nja~koj mafiji.
Selimovi}i napali profesora Jahi}a
 Profesor  Jahi}: Otpisali  ga {efovi UIOBiH: Tvrde da se od mnogih firmi ne mo`e naplatiti dug
Pro{lomjese~ni diploma-tsko-politi~ki slu~aj kada jeAmbasada SAD-a u Saraje-vu odbila potpredsjednikuSDA udariti vizu u njegovdiplomatski paso{ za ulazaku SAD, iz proceduralnih ra-zloga, dobiva epilog povo-ljniji po Senada [epi}a.Kako „Dnevni avaz“ sa-znaje, [epi} je uspio nakonnovog, drugog poku{aja ipakdobiti vizu koja mu omo-gu}ava odlazak i boravak uSjedinjenim Ameri~kimDr`avama.Ovo je dobra vijest i za[epi}a i za bo{nja~ki dio ja-vnosti u BiH, kojoj svaka-ko ovakav rasplet situacijemnogo vi{e odgovara odneizdavanja viza ili stavlja-nja pojedinih ~lanova ruko-vodstva SDA na crne ame-ri~ke liste, ~ime je nano-{ena politi~ka {teta cije-lom narodu.
T. L.
’Avaz’ saznaje
Nakon nedavne odbijenice
[
epi} u drugom poku{ajudobio ameri~ku vizu
[epi}: Pozitivan rasplet 
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,10. avgust/kolovoz 2012.
4
SKANDAL
Zabranili slikanje s ljiljanima ispred Muzeja ZAVNOBiH-a
Policajac RS DraganKaurin zaprijetioda }e sru{iti BiH!
Marjan Hajnal i Ibrahim Halilovi} poku{ali objasniti da se radi o nekada zvani~noj zastaviBiH, a policajac uzvratio prijetnjama privo|enjem
Sve snimili i stavili na YouTube
Policajac Republike Sr-pske Dragan Kaurin iza-zvao je 6. avgusta incident uMrkonji}-Gradu kada je za-prijetio da }e od MarjanaHajnala i Ibrahima Halilo-vi}a oduzeti zastavu BiH sljiljanima tvrde}i da je nele-galna.
Krenuli pje{ice
Kaurin se s njima upu-stio u raspravu u kojoj je vi-dno izgubio `ivce te zaprije-tio da }e „sru{iti BiH“! Ha-jnal i Halilovi} prethodno suse s nekada zvani~nom zasta-vom RBiH slikali ispred hi-storijske zgrade ZAVNO-BiH-a u Mrkonji}-Gradu.Policajci su to isprva mi-rno posmatrali, a onda impri{li tvrde}i da su im se`alili stanovnici i zaprijetilida }e im oduzeti zastavu,{to su Hajnal i Halilovi}odbili, nakon ~ega je krenu-la rasprava. Kompletan inci-dent su Hajnal, ina~e publi-cista i dr`avljanin Izraela, iHalilovi}, slobodni novinariz Mrkonji}-Grada, snimilikamerom i postavili na inte-rnet-stranicu YouTube.- Kada smo Marjan i ja za-vr{ili snimanje, u ~emu namje pomogao jedan dje~ak,ostavili smo zastavu u na{ au-to koji je bio parkiran preko-puta Muzeja ZAVNOBiH-a.Krenuli smo pje{ice na mje-sto gdje je ~etiri stotine godi-na stajala d`amija Mustafe-age, koju su barbari sru{ili1992. Tada smo se sreli smilicionerima koji su tvrdi-li da smo mi istakli i koristi-li neva`e}u, zabranjenu zasta-vu Armije RBiH. Kada smomu proturje~ili, taj milicionerpo~eo je prijetiti hap{enjemako se usudimo opet razvitizastavu - objasnio je Halilo-vi} prilikom postavljanja vi-deosnimka.
@al za orlovima
Kako se mo`e vidjeti sasnimka, Kaurin je, u pratnjijo{ jednog neidentificiranogkolege, u{ao u raspravu s Ha-jnalom i Halilovi}em tvrde}ida se radi o zabranjenoj zasta-vi. Rekao je da su „skinuti or-lovi i ~etiri S“, pa tako nemamjesta ni za ljiljane.Odmah ju~er reagiralisu iz Bora~ke organizacijeRepublike Srpske naziva-ju}i slikanje sa zastavom sljiljanima provokacijom ko-ja se treba ispitati. Poku{alismo ju~er dobiti komentarod portparola policije RS naslu~aj, ali nismo dobiliodgovor na na{e pozive iupit.
V. S.
 Zapo~ela rasprava sa Hajnalom Kaurin vi~e na dvojac: Sru{it æemo BiH  Kaurin `ali za orlovima i ~etiri S Hajnal i Ibrahimovi} sa zastavom
(Foto: YouTube)
Da po dr`avu i gra|anenije opasno, bilo bi tragiko-mi~no to {to Sulejman Tihi},koji ve} mjesecima potpunoko~i napredak BiH, ima smje-losti bilo koga optu`ivati zablokade, saop}eno je ju~er izSDP-a BiH.Navodi se da Tihi}evo po-na{anje u posljednja tri mjese-ca pokazuje „o kako nemora-lnom politi~aru se radi“.- Rije~ je o osobi koja je ra-di nekoliko ministarskih fote-lja SDA kadrova, u stanju ze-mlju odvesti u anarhiju i ha-os. Osoba koja je u stanju ko-ntinuirano javno plasiratite{ke la`i i klevete, zaista pr-edstavlja lidera opasnih na-mjera. Ohrabrujemo policijui tu`ila{tva u BiH da ispitajusve navode koje SDA i njennervozni lider Tihi} stavljajuna teret ~elnicima SDP-a. Utome }e imati na{u punu po-dr{ku.O~ekujemo od SDA, alii pravosudnih organa, daobjasne gra|anima kako toda ljudi koji do prije desetgodina nisu imali novca niza autobusku kartu do Sar-ajeva, danas u naju`em ce-ntru glavnog grada BiHimaju brojne stanove, ku}ei poslovne prostore - navo-di se u saop}enju.Pozivamo ih, dodaje se, dazavr{e poodavno otvoreneistrage o otima~ini i uni{tava-nju Energopetrola, Termi-nala FBiH, Feroelektra, Sar-abona, Binasa, Energoinvesta,Pretisa, Vranice, Krivaje, Ko-njuha, Granita, Vitezita, Agr-okomerca, @eljeznica FBiH,KTK, Fabrike duhana Mo-star...Socijaldemokratska par-tija BiH smatra da je vrijemeda istra`ni organi jednom zasva vremena stave ta~ku naistrage o stotinama milionapronevjerenih i ukradenihmaraka, posredstvom {tetnihugovora koje su sklapali iaminovali kadrovi SDA, po-put primjerice ugovora o gr-adnji sarajevske zaobilaznicei nezaboravnog SCT-a, iliugovora o dokapitalizacijiEnergopetrola.Neka se okon~aju istrageo sli~nim mutnim poslovimakoje su sklapali kadrovi SDAu BH Telecomu, Elektropr-ivredi BiH, Fabrici duhanaSarajevo, brojnim dr`avn-im institucijama i agencija-ma.U okon~avanju ovih istra-ga pravosu|e }e, kao i do sada,imati punu podr{ku SDP-a.Centri civilnih inicijati-va (CCI) prezentirali su ju~eru Sarajevu novinarima {es-tomjese~ni izvje{taj o raduVije}a ministara BiH i obadoma Parlamentarne sku-p{tine BiH, u kojem su po-novo zabilje`eni pora`avaju}irezultati ovog nivoa izvr{nei zakonodavne vlasti.Konsultant za monitori-ng rada Vije}a ministaraBiH pri CCI-ju Denis Teli}nagla{ava da prema u~inkusada{nje vlasti i one koja jeradila u tehni~kom manda-tu nema nikakve razlike teda je za gra|ane potpunonebitna ~injenica je li vlast utehni~kom ili stalnom ma-ndatu.Nabrajaju}i neslavne re-zultate rada, potcrtao je da jeza posljednjih {est godinaVije}e ministara tokom pr-vih polugodi{ta najmanji br-oj zasjedanja odr`alo upravou 2012. godini, a u isto vrije-me, samo je u prvoj polovi-ni 2007. Vije}e ministara re-aliziralo manje mjera nego2012., ali je tada utvr|eno ipet zakona vi{e.Pore|enja radi, Vije}eministara BiH koje je djelo-valo 2004. je i u februaru tegodine, a i u maju, utvrdilovi{e zakona nego {to ih jeukupno realizirano za prvih{est mjeseci 2012., a Vije}eministara kojim je predsjeda-vao Adnan Terzi} u prvojpolovini 2004. utvrdilo jeukupno 56 zakona, {to jeskoro pet puta vi{e nego sa-da.Kada je u pitanju rad Pa-rlamentarne skup{tine BiH,konsultant za monitoringrada PSBiH pri CCI-ju Ivi-ca ^avar podsje}a da su po-slanici Predstavni~kog domau prvih {est mjeseci odr`ali13 plenarnih sjednica i nanjima proveli ukupno 77,5sati, odnosno jedan i poosmosatni radni dan u pro-sjeku, mjese~no. DelegatiDoma naroda PSBiH u is-tom periodu odr`ali su osamplenarnih sjednica i na njimaproveli ukupno 13 sati, doksu pri tome primanja posla-nika i delegata i dalje enor-mna (izme|u 4.800 i 7.000KM) i u potpunom su ne-skladu s ostvarenim rezu-ltatima.Kaurin je Hajnalu i Ha-lilovi}u prijetio i pri-vo|enjem, a ve} vidno izne-rviran njihovom smirenomreakcijom uzviknuo je:„Nemojte vi meni ovdje pr-ovoditi zakone d`amahirije!“- ^etiri S i orlovi skinu-ti su kao obilje`ja. Nematoga, nema ni „ljiljana“. Tr-okut `uti i zvjezdice, takoizgleda zastava BiH. I Dodiki Silajd`i} da nazovu, nemo`ete to raditi. To je kao daja istaknem orlove i ~etiri S.Dejton za mene va`i. Sru{itevi Dejton, sru{it }emo miBiH - kazao je policajac.
’Ne}ete provoditizakone d`amahirije’
Teli}: Pora`avaju}i rezultati 
CCI o radu Vije}a ministara i Parlamentarne skup{tine BiH
Ogromna primanja za malo posla
Vije}e ministara najmanji broj zasjedanja odr`alo upravo u 2012.
Saop}enje Socijaldemokratske partije BiH
Tihi} zbog nekoliko foteljagura zemlju u anarhiju

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mikicamimi liked this
Edo Hasanovic liked this
Sena Idrizovic liked this
Violeta Klobučar Spremo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->