Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
102Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thirumanthiram (in Tamil)

Thirumanthiram (in Tamil)

Ratings:

4.88

(1)
|Views: 16,606|Likes:
Ancient Tamil literature called "Thirumanthiram" by "Thirumoolar" Posted on the first day of the Tamil month "Thai". This day marks Pongal Festival and the beginning of "Utharayanam" - apparent northward movement of Sun. Tamil people pray "Sun God" on this day. The 2nd day is celebrated by farmers, who pray their bullocks and cows. This festival is being celebrated in Tamil Nadu, India and several other parts of the world. I came to know that the same festival is celebratd on the same day in Ethiopia and Somalia - quite possibly due to their trade links with ancient Tamil Kingdoms of Cheran, Cholan and Pandian. Yet, no confirmation is available on this concept.
Ancient Tamil literature called "Thirumanthiram" by "Thirumoolar" Posted on the first day of the Tamil month "Thai". This day marks Pongal Festival and the beginning of "Utharayanam" - apparent northward movement of Sun. Tamil people pray "Sun God" on this day. The 2nd day is celebrated by farmers, who pray their bullocks and cows. This festival is being celebrated in Tamil Nadu, India and several other parts of the world. I came to know that the same festival is celebratd on the same day in Ethiopia and Somalia - quite possibly due to their trade links with ancient Tamil Kingdoms of Cheran, Cholan and Pandian. Yet, no confirmation is available on this concept.

More info:

Published by: Sellappan Eswaramoorthi on Jan 13, 2009
Copyright:Attribution Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2015

pdf

 
 
tirumantiram of tirumUlar - part I pAyiram (1-112), mutal tantiram (113-336) &iraNTAm tantiram (337-548)¾¢ÕÁó¾¢Ãõ - ¾¢ÕãÄ÷ «ÕÇ¢ÂÐÀ¡Â¢Ãõ (1-112), Ó¾ø ¾ó¾¢Ãõ (113-336) &þÃñ¼¡õ ¾ó¾¢Ãõ ( 337 - 548)
Etext in Tamil Script - TSCII format (v. 1.7)Etext & pdf file preparation Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, SwitzerlandProof-reading: Mr. G. Venugopalan, Riyadh, Saudi ArabiaThis pdf file is based on InaimathiTSC font embedded in the file. Hence this file can beviewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unixwithout the need to have the font installed in your computer.© Project Madurai 2002You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
 
2
¾¢ÕÁó¾¢Ãõ¾¢ÕãÄ÷ «ÕÇ¢ÂÐÀ¡Â¢Ãõ (1-112)
Å¢¿¡Â¸÷ ¸¡ôÒ
³óÐ ¸Ãò¾¨É ¡¨É Ó¸ò¾¨Éþó¾¢ý þÇõÀ¢¨È §À¡Öõ ±Â¢üÈ¨É¿ó¾¢ Á¸ý¾¨É »¡Éì ¦¸¡Ø󾢨ÉôÒó¾¢Â¢ø ¨Åò¾Ê §À¡üÚ¸¢ý §È§É.
1. ¸¼×û Å¡úòÐ
1.´ýÈÅý ¾¡§É þÃñ¼Åý þýÉÕû¿¢ýÈÉý ãýÈ¢Ûû ¿¡ý̽÷ó ¾¡ý³óЦÅýÈÉý ¬Ú Ţâó¾Éý ²ØõÀ÷ýÈÉý ¾¡É¢Õó ¾¡ý¯½÷ó ¦¾ð§¼. 12.§À¡üÈ¢¨ºòÐ þýÛ¢÷ ÁýÛõ ÒÉ¢¾¨É¿¡üÈ¢¨ºì Ìõ¿øÄ Á¡ÐìÌõ ¿¡¾¨É§ÁüÈ¢¨ºì Ìû¦¾ý ¾¢¨ºì¦¸¡Õ §Åó¾É¡õÜüÚ¨¾ò ¾¡¨É¡ý ÜÚ¸¢ý §È§É. 23.´ì¸¿¢ý È¡¨É ¯ÄôÀ¢Ä¢ §¾Å÷¸û¿ì¸¦ÉýÚ ²ò¾¢Îõ ¿¡¾¨É ¿¡û¦¾¡ÚõÀ츿¢ý È¡÷«È¢ ¡¾ ÀÃÁ¨ÉôÒìÌ¿¢ýÚ ¯ýɢ¡ý §À¡üÈ¢¦ºö §Å§É. 34.«¸Ä¢¼ò ¾¡÷¦Áö¨Â «ñ¼òРŢò¨¾ôҸĢ¼òÐ ±ýȨÉô §À¡¾Å¢ð ¼¡¨ÉôÀ¸Ä¢¼ò Ðõþà ×õÀ½¢ó §¾ò¾¢þ¸Ä¢¼ò §¾þÕû ¿£í¸¢¿¢ý §È§É. 45.º¢Å¦É¡Î´ì Ìõ¦¾öÅõ §¾ÊÛõ þø¨Ä«Å¦É¡Î´ô À¡÷ þíÌ Â¡ÅÕõ þø¨ÄÒÅÉõ ¸¼ó¾ýÚ ¦À¡ý¦É¡Ç¢ Á¢ýÛõ¾ÅÉî º¨¼ÓÊò ¾¡Á¨Ã ¡§É. 56.«Å¨É ´Æ¢Â «ÁÃÕõ þø¨Ä«ÅÉýÈ¢î ¦ºöÔõ «Õó¾Åõ þø¨Ä«ÅÉýÈ¢ ãÅáø ¬Å¦¾¡ý È¢ø¨Ä«ÅÉýÈ¢ °÷ÒÌ Á¡Ú «È¢§Â§É. 67.Óý¨É´ô À¡ÔûÇ ãÅ÷ìÌõ ãò¾Åý¾ý¨É´ô À¡ö´ýÚõ þøÄ¡ò ¾¨ÄÁ¸ý¾ý¨É«ô À¡¦ÂÉ¢ø «ôÀÛ Á¡ÔÇý
 
3¦À¡ý¨É´ô À¡¸¢ýÈ §À¡¾¸ò ¾¡§É. 78.¾£Â¢Ûõ ¦ÅöÂý ÒÉÄ¢Ûõ ¾ñ½¢Âý¬Â¢Ûõ ®ºý «ÕÇÈ¢ šâø¨Ä§ºÂ¢Ûõ ¿øÄý «½¢Âý¿ø «ýÀ÷ìÌò¾¡Â¢Ûõ ¿øÄý ¾¡úº¨¼ §Â¡§É. 89.¦À¡ýÉ¡ø Òâó¾¢ð¼ ¦À¡üº¨¼ ¦ÂýÉôÀ¢ýÉ¡ü À¢Èí¸ þÕó¾Åý §À÷¿ó¾¢±ýÉ¡ø ¦¾¡ÆôÀÎõ ±õþ¨È ÁüÈÅý¾ýÉ¡ø ¦¾¡ÆôÀΠšâø¨Ä ¾¡§É. 910.¾¡§É þÕ¿¢Äõ ¾¡í¸¢Å¢ñ ½¡ö¿¢üÌõ¾¡§É ÍÎõ«í¸¢ »¡Â¢Úõ ¾¢í¸Ùõ¾¡§É Á¨Æ¦À¡Æ¢ ¨¾ÂÖ Á¡ö¿¢üÌõ¾¡§É ¾¼Å¨Ã ¾ñ¸¼ Ä¡§Á. 1011.«ÂÖõ Ò¨¼Ôõ±õ ¬¾¢¨Â §¿¡ì¸¢øþÂÖõ ¦ÀÕó¦¾öÅõ ¡ЦÁ¡ý È¢ø¨ÄÓÂÖõ ÓÂÄ¢ø ÓÊ×õ Áü È¡í§¸¦ÀÂÖõ Á¨ÆÓ¸¢ü §À÷¿ó¾¢ ¾¡§É. 1112.¸ñϾ Ä¡ý´Õ ¸¡¾Ä¢ý ¿¢ü¸×õ±ñ½¢Ä¢ §¾Å÷ þÈó¾¡÷ ±ÉôÀÄ÷ÁñÏÚ Å¡÷¸Ùõ Å¡ÛÚ Å¡÷¸Ùõ«ñ½ø þÅý ±ýګȢ¸¢ Ä¡÷¸§Ç. 1213.Áñ½Çó ¾¡ýÁÄ §Ã¡ýÓ¾ø §¾Å÷¸û±ñ½Çó ¾¢ýÛõ ¿¢¨É츢ġ÷ ®º¨ÉÅ¢ñ½Çó ¾¡ó¾ý¨É §ÁÄÇó ¾¡Ã¢ø¨Ä¸ñ½Çó ¦¾íÌí ¸¼óп¢ý È¡§É. 1314.¸¼óп¢É¢ý È¡ý¸Á ÄõÁÄ Ã¡¾¢¸¼óп¢ý È¡ý¸¼ø Åñ½õ±õ Á¡Âý¸¼óп¢ý È¡ý«Å÷ìÌ «ôÒÈõ ®ºý¸¼óп¢ý È¡ý±íÌõ ¸ñο¢ý È¡§É. 1415.¬¾¢Ô Á¡ö«Ã É¡ö¯¼ Öû¿¢ýȧž¢Ô Á¡öŢâóЬ÷óÐþÕó ¾¡ý«Õû§º¡¾¢Ô Á¡öîÍÕí ¸¡¾§¾¡÷ ¾ý¨ÁÔû¿£¾¢Ô Á¡ö¿¢ò¾ Á¡¸¢¿¢ý È¡§É. 1516.§¸¡Ð ÌġŢ ¦¸¡ý¨Èì ÌÆüº¨¼Á¡Ð ÌġŢ šûѾø À¡¸¨É¡РÌÄ¡Å¢ «ÁÃÕõ §¾ÅÕõ§¸¡Ð ÌÄ¡Å¢ì ̽õÀ¢ø Å¡§Ã. 1617.¸¡Âõ þÃñÎí ¸ÄóÐ ¦¸¡¾¢ì¸¢ÛõÁ¡Âí ¸òàâ ÂÐÁ¢Ìõ «ùÅÆ¢§¾ºí ¸Äó¦¾¡Õ §¾Å¦Éý ¦Èñ½¢Ûõ

Activity (102)

You've already reviewed this. Edit your review.
yugianya liked this
Raman Santhosh liked this
Karuna Karan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ashok Kumar liked this
zamrisamz liked this
gkreugineraj liked this
Vimaladhithan Vimal liked this
Muthu Krishnan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->