Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dosije Karl Smit

Dosije Karl Smit

Ratings: (0)|Views: 228 |Likes:
Published by Bl_P
Iz Treci program radio Beograda...
Iz Treci program radio Beograda...

More info:

Published by: Bl_P on Aug 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2014

pdf

text

original

 
dosije karlšmit
 
193
PETAR BOJANIĆ
SKRIBOMANIJE: O ŽENI, O AR HIVU
Karl Šmit i tajne nje govog ruko pisa
1
U ovom tek stu pokuša vam da ispitam mogućnost pisanja o arhi vu. Namera mi je da na primeru Karla Šmita [Carl Schmitt], možda poslednjeg velikog dokumentariste XX veka, pokušam da skiciram uslo ve jedne nemoguće arhiv ske ekonomi je. In ven- tarisanjem Šmito vih dokumenata (veoma često se oni odnose na njego vu drugu ven- čanu ženu, Dušanku Todoro vić) i rekonstruk ci jom njego ve pripreme za pisanje, že- leo bih da insistiram na nepono vlji voj važnosti arhi va kao prostora sreće i uvek no ve inspiraci je za no vi put ili sasvim no vi tekst. Drugim rečima, figura „arhi va” otkri va imanentnu nemogućnost klasifiko vanja određenih elemenata, te je stoga svaka na- knadna (re)konstruk ci ja ovih elemenata struk turirana kao autobiografi ja ili kao bi- ografi ja (na primer Šmito va biografi ja) ili zapra vo kao arhiv sâm – puka fik ci ja.
Ključ ne reči
: arhiv, rukopis, žena, tajna, klasifikaci ja.
„Okle vanje” je reč ko ja nedosta je u ovom naslo vu i podnaslo vu. Pretposta-  vljam da je svaki dokument, ko ji je Šmit pripremao da odloži ili priloži u svoj arhiv, ko ji je pokuša vao unapred da klasifiku je u posebne dosi jee i fas-
Treći programBroj 149, ZIMA 2011AUTOR: Бојанић, Петар, 1964-UDK: 141.7:929 Шмит К.(093.3)(Originalni naučni rad)
1
Članak je rađen u okviru projekata 43007 i 41004, ko je finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbi je. U nasta janju ovoga tek sta pomogla mi je takođe DAAD fondaci ja, kao i nekoliko pri jatelja i saradnika Karla Šmita ko ji su mi omogućili da tokom leta 2009. godine radim u Šmito vom arhi vu u Diseldorfu. Zahvalju jem gospo- đi I. Villinger kao i gospodi J. Beckeru i G. Giesleru. Posebno zahvalju jem gospodinu dok toru Matthiasu Meuschu, ko ji je neposredno odgo voran za Šmito vu zaostav štinu, na njego vom gostoprimstvu i dobroj volji, kao i na dopuštenju da neki dokumenti iz arhi-  va budu ob ja vljeni i pre vedeni.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
duspis liked this
saaaky liked this
ajero liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->