Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Xay Dung He Thong Cau Hoi - Bai Tap Phan Nhiet Hoa Hoc

Xay Dung He Thong Cau Hoi - Bai Tap Phan Nhiet Hoa Hoc

Ratings: (0)|Views: 118|Likes:

More info:

Published by: Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org on Aug 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

 
 HOAHOC.ORG
© NGÔ XUÂN QU
NH
09798.17.8.85
09367.17.8.85 - netthubuon – Website:www.hoahoc.org-
XÂY D
 
NG H
TH
NG CÂU H
I VÀ BÀI T
P PH
N “NH
T HOÁ H
C”DÙNG CHO H
C SINH CHUYÊN HOÁ
Trích theo tài li
u c
a: Tr 
 
ng THPT chuyên Nguy
 
n Hu
- Hà N 
i
I. M

U
Trong quá trình gi
ng d
y
 
tr
 
ng ph
thông nhi
m v
phát tri
n t
duy cho h
c sinh là nhi
m v

t quan tr
ng,
òi h
i ti
n hành

ng b
 
các môn, trong
ó Hóa h
c là môn khoa h
c th
c nghi
m

c
p

n nhi
u v
n

c
a khoa h
c, s
góp ph
n rèn luy
n t
duy cho h
c sinh
 
m
i góc

c bi
t là qua ph
nbài t
p hóa h
c. Bài t
p hóa h
c không nh
ng có tác d
ng rèn luy
n k 
n
ng v
n d
ng,
ào sâu và m
 
r
ngki
n th
c
ã h
c m
t cách sinh

ng, phong phú mà còn thông qua
ó

ôn t
p, rèn luy
n m
t s
n
ng

n thi
t v
hóa h
c, rèn luy
n tính tích c
c, t
l
c, trí thông minh sáng t
o cho h
c sinh, giúp h
c sinh h
ngthú trong h
c t
p. Qua bài t
p hóa h
c giáo viên ki
m tra,
ánh giá vi
c n
m v
ng ki
n th
c và k 
n
ng hóa

c c
a h
c sinh.

giáo viên b
i d
 
ng h
c sinh khá, gi
i
 
tr
 
ng chuyên d
thi h
c sinh gi
i c
p T
nh và c
pQu
c gia
 
c t
t thì nhu c
u c
p thi
t là c
n có m
t h
thông câu h
i và bài t
p cho t
t c
các chuyên

nh
: c
u t
o ch
t, nhi
t hoá h
c,

ng hoá h
c, cân b
ng hoá h
c,....v
y , trong quá trình gi
ng d
y

i tuy
n h
c sinh gi
i T
nh và Qu
c gia tôi
ã s
u t
m và t
p h
 
p l
i

t s
u h
i và bài t
p theo m
t s
chuyên

, trong
ó có ph
n dùng

luy
n t
p cho h
c sinh ph
n“Nhi
t hoá h
c”
II. M
C
ÍCH C
A

TÀI
Xây d
ng h
th
ng câu h
i và bài t
p ph
n “Nhi
t hoá h
c”dùng cho h
c sinh l
 
p chuyên Hoá h
c
  
c THPT giúp h
c trò h
c t
t h
 
n và chu
n b
t
t h
 
n cho các k 
thi h
c sinh gi
i Hóa h
c c
v
lý thuy
t– bài t
p – ph
 
ng pháp gi
i, góp ph
n nâng cao ch
t l
 
ng gi
ng d
y và h
c t
p môn Hóa h
c.
III. N
I DUNGA- C
 
S
 
LÍ THUY
T :
Tr
 
c khi

a ra h
th
ng bài t
p cho h
c trò luy
n t
p thì giáo viên c
n ph
i yêu c
u h
c trò nh
 
l
i

t s
khái ni
m và n
i dung lí thuy
t c
 
b
n c
a ph
n Nhi
t hoá h
c nh
sau:
1) KHÍ LÍ T
 
NG:
* Khí lí t
 
ng là ch
t khí mà kho
ng cách gi
a các phân t
khí xa nhau, có th
b
qua t
 
ng tác gi
a chúng.* V
 
i khí lí t
 
ng thì có th
áp d
ng :- Ph
 
ng trình tr
ng thái: P.V = nRT (R = 8,314 J/mol.K = 0,082 l.atm/mol.K)
- Trong nh n p khÝth×: P = P
i
=Vn
i
.RTcßnP
i
= N
i
.P = .Pn
i
n
i
2) H
VÀ MÔI TR
 
NG:- H
m
 
:
h
trao

i ch
t và n
ng l
 
ng v
 
i môi tr
 
ng.
- H
kín:
H
ch
trao

i n
ng l
 
ng v
 
i môi tr
 
ng.
- H

n nhi
t:
H
không trao

i nhi
t v
 
i môi tr
 
ng.
* Quy
 
 c:

nh
n n
ng l
 
ng c
a môi tr
 
ng
n
ng l
 
ng mang d
u +

nh
 
ng n
ng l
 
ng cho môi tr
 
ng
n
ng l
 
ng mang d
u -
 
 HOAHOC.ORG
© NGÔ XUÂN QU
NH
09798.17.8.85
09367.17.8.85 - netthubuon – Website:www.hoahoc.org-
N 

I THU
N NGH
CH:
 chuy
n t
tr
ng thái cân b
ng này sang tr
ng thái cân b
ng khác m
t cách vô cùngch
m qua liên ti
p các tr
ng thái cân b
ng thì s
bi
n

i này
 
c g
i là thu
n ngh
ch.
ây là s
bi
n

i lí 
 
ng không có trong th
c t
.
4) S
 
BI
N

I B
T THU
N NGH
CH:
s
bi
n

i
 
c ti
n hành v
 
i v
n t
c
áng k 
. Nh
ngph
n
ng trong th
c t

u là bi
n

i b
t thu
n ngh
ch.
5) HÀM TR
NG THÁI:
là hàm mà giá tr
c
a nó ch
ph
thu
c vào các thông s
tr
ng thái c
a h
, khôngph
thu
c vào nh
ng s
bi
n

i tr
 
c
ó.Ví d
: P.V = hàm tr
ng tháiP
1
.V
1
= n.RT
1
; P
2
.V
2
= n.R.T
2
6) CÔNG (W) VÀ NHI
T (Q)
- Là 2 hình th
c trao

i n
ng l
 
ng.- W, Q không ph
i là hàm tr
ng thái vì giá tr
c
a chúng ph
thu
c vào cách bi
n

i.Ví d
: Công c
a s
giãn n
 
khí lí t
 
ng t
th
tích V
1

n V
2
 
t
o
= const trong 1 xilanh kín nh
 
1 pittông
 
c tính b
ng công th
c:W = -
dV P
n
.
21
(P
n
: áp su
t bên ngoài)* N
u s
bi
n

i là BTN thì P
n
= P
kq
= constW
BTN
= - P
kq
.
dV 
21
= - P
kq
.
V = - P
kq
.(V
2
- V
1
)* N
u s
bi
n

i là thu
n ngh
ch: Gi
m P
n
nh
ng l
 
ng vô cùng bé

th
tích khí t
ng nh
ng l
 
ng vôcùng bé. Khi
ó P
n
m
i lúc th
c t
= P
 
bên trong xi lanh = P
P
n
= P
= n.RT/V
W
TN
= -
dV P
n
.
21
= - nRT .
21
dV 
= - nRT .ln
12
W
BTN
W
TN
* Các quá trình thu
n ngh
ch sinh công l
 
n nh
t khi h
bi
n

i t
tr
ng thái 1 sang tr
ng thái 2. L
 
ng côngnày
úng b
ng l
 
ng công c
n thi
t

a h
v
tr
ng thái ban

u m
t cách thu
n ngh
ch.
7) N
I N
NG U:
- U c
a m
t ch
t hay m
t h
g
m

ng n
ng c
a các ph
n t
và th
n
ng t
 
ng tác gi
a các ph
n t
trong h
ó.- U là

i l
 
ng dung

và là hàm tr
ng thái- U c
a n mol khí lí t
 
ng ch
ph
thu
c vào nhi
t

.
8) NGUYÊN LÍ I C
A NHI
T

NG H
C: (S
 
BI
N

I N
I N
NG C
A H
).
U = U
2
- U
1
= W + Q
-

i v
 
i s
bi
n

i vô cùng nh
: dU =
W
+
Q
(
: Ch
nh
ng hàm không ph
i là hàm tr
ng thái)- Th
 
ng g
p công
 
c th
c hi
n ch
do s
bi
n

i th
tích nên:
W
= -P.dV
dU =
Q
= P .dV
dU 
= Q -
dV P
.
21
 
U = Q -
dV P
.
21
 
 HOAHOC.ORG
© NGÔ XUÂN QU
NH
09798.17.8.85
09367.17.8.85 - netthubuon – Website:www.hoahoc.org-
 t 

 ng tích:
N
u h
bi
n

i
 
V = const
dV = 0
 
U = Q
V
Q
V
là 1 hàm tr
ng thái.
* Nhi
 t

 ng áp:

u h
bi
n

i
 
P = const thì:
dV P
.
21
= P .
dV 
21
= P. V
2
- P. V
1
 
U = U
2
- U
1
= Q
P
- P. V
2
+ P .V
1
Q
P
= (U
2
+ P.V
2
) - (U
1
+ P .V
1
)

t U + P.V = H = entanpi = hàm tr
ng thái
Q
P
= H
2
- H
1
=
H = s
bi
n thiên entanpi c
a h
.
* Nhi
 t ph
 n
 
 ng:
Xét 1 h
kín trong
ó có ph
n
ng: aA + bB
cC + dDNhi
t ph
n
ng c
a ph
n
ng này là nhi
t l
 
ng trao

i v
 
i môi tr
 
ng khi a mol A ph
n
ng v
 
i b mol B

o ra c mol C và d mol D
 
T = const.- N
u ph
n
ng
 
c th
c hi
n
 
P = const thì nhi
t ph
n
ng
 
c g
i là nhi
t ph
n
ng

ng áp Q
P
=
H- N
u ph
n
ng
 
c th
c hi
n
 
V = const thì nhi
t ph
n
ng
 
c g
i là nhi
t ph
n
ng

ng tích Q
V
=
U* Quan h
gi
a Q
P
và Q
V
Q
P
=
H =
(U + PV)P =
U + P.
V
 
H =
U + P .
V =
U +
n .RTQ
P
= QV +
n .RT (
n =
n
khí sp
-
n
khí p
)Khi
n = 0
Q
P
= Q
V
hay
H =
U
U = Q
V
= n .C
V
. T
H = Q
P
= n .C
P
. T
* Nhi
 t dung mol 

 ng áp (C 
 P
 )
là nhi
t l
 
ng c
n cung c
p

làm 1 mol ch
t nóng thêm 1
o
trong

u ki
n

ng áp (mà trong quá trình không có s
bi
n

i tr
ng thái).* T
 
ng t
v
 
i C
V
:
H =
21
.
P
dT 
;
U =
21
.
dT 
C
P
, C
V
là hàm c
a nhi
t

.
 
i 1 mol khí lí t
 
ng: C
P
=
 H 
; C
V
=
U =
H - P.
V
C
P
=
 H 
=
+
P
.= C
V
+ R
Q, W: Không ph
i là hàm tr
 ng tháiQ
=
U; Q
 P
=
 H 
Q
 , Q
 P
là hàm tr
 ng thái
ch
 
ph
thu
 c vào tr
 ng thái

u và tr
 ng thái cu
 
i

 a h
mà không ph
thu
 c vào quá trình bi
 
 n
 
i là thu
 n ngh
 
 ch hay không thu
 n ngh
 
 ch.
9)

NH LU
T HESS:
H (
U) c
a 1 quá trình ch
ph
thu
c vào tr
ng thái

u và tr
ng thái cu
i c
a h
mà không ph
thu
c vào
 
ng
i.
Hp
=

Hs (s
n ph
m) -

Hs (ch
t

u) =

Hc (ch
t

u) -

Hc (s
n ph
m)
10)

NH LU
T KIRCHHOFF:
n
1
A + n
2
B n
3
C + n
4
DT
2
H
2
H
a
H
b
n
1
A + n
2
B n
3
C + n
4
DT
1
H
1

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Oxybx Oxnbxnl liked this
dayhoahoc liked this
Vo Tanphuc liked this
khongkhuatphuc liked this
khongkhuatphuc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->