Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Codul de Procedura Penala

Codul de Procedura Penala

Ratings: (0)|Views: 424|Likes:

More info:

Published by: Vaidos Mihai-Cristian on Aug 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/10/2012

pdf

text

original

 
Codul de procedura penala | Codul de procedura penala actualizat | Codul de procedura penala actualizat 2012- actualizat pana la data de 22.03.2012- cuprinde si Legea nr. 28/2012PARTEA GENERALÃ (Art. 1 - Art. 199)TITLUL I - REGULILE DE BAZÃ ªI ACÞIUNILE ÎN PROCESUL PENAL (Art. 1 - Art. 24)Capitolul I - SCOPUL ªI REGULILE DE BAZÃ ALE PROCESULUI PENAL (Art. 1 - Art. 8)Capitolul II - ACÞIUNEA PENALÃ ªI ACÞIUNEA CIVILÃ ÎN PROCESUL PENAL (Art. 9 - Art. 24)TITLUL II - COMPETENÞA (Art. 25 - Art. 611)Capitolul I - FELURILE COMPETENÞEI (Art. 25 - Art. 45)Capitolul II - INCOMPATIBILITATEA ªI STRÃMUTAREA (Art. 46 - Art. 611)TITLUL III - PROBELE ªI MIJLOACELE DE PROBÃ (Art. 62 - Art. 135)Capitolul I - DISPOZIÞII GENERALE (Art. 62 - Art. 681)Capitolul II - MIJLOACELE DE PROBÃ (Art. 69 - Art. 135)TITLUL IV - MÃSURILE PREVENTIVE ªI ALTE MÃSURI PROCESUALE (Art. 136 - Art. 170)Capitolul I - MÃSURILE PREVENTIVE (Art. 136 - Art. 160 ind. 10)Capitolul II - ALTE MÃSURI PROCESUALE (Art. 161 - Art. 170)TITLUL V - ACTE PROCESUALE ªI PROCEDURALE COMUNE (Art. 171 - Art. 199)Capitolul I - ASISTENÞA JURIDICÃ ªI REPREZENTAREA (Art. 171 - Art. 174)Capitolul II - CITAREA, COMUNICAREA ACTELOR PROCEDURALE, MANDATUL DE ADUCERE(Art. 175 - Art. 184 ind. 1)Capitolul III - TERMENELE (Art. 185 - Art. 188)Capitolul IV - CHELTUIELILE JUDICIARE (Art. 189 - Art. 193)Capitolul V - MODIFICAREA ACTELOR PROCEDURALE, ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE ªI ÎNLÃTURAREA UNOR OMISIUNI VÃDITE (Art. 194 - Art. 196)Capitolul VI - NULITÃÞILE (Art. 197)Capitolul VII - AMENDA JUDICIARÃ (Art. 198 - Art. 199)PARTEA SPECIALÃ (Art. 200 - Art. 5221)TITLUL I - URMÃRIREA PENALÃ (Art. 200 - Art. 286)Capitolul I - DISPOZIÞII GENERALE (Art. 200 - Art. 205)Capitolul II - COMPETENÞA ORGANELOR DE URMÃRIRE PENALÃ (Art. 206 - Art. 215)Capitolul III - SUPRAVEGHEREA EXERCITATÃ DE PROCUROR ÎN ACTIVITATEA DE URMÃRIRE PENALÃ (Art. 216 - Art. 220)Capitolul IV - EFECTUAREA URMÃRIRII PENALE (Art. 221 - Art. 260)Capitolul V - TRIMITEREA ÎN JUDECATÃ (Art. 261 - Art. 269)Capitolul VI - RELUAREA URMÃRIRII PENALE (Art. 270 - Art. 274)Capitolul VII - PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA MÃSURILOR ªI ACTELOR DE URMÃRIRE PENALÃ (Art. 275 - Art. 278 ind. 1)Capitolul VIII - PROCEDURA PLÂNGERII PREALABILE (Art. 279 - Art. 286)TITLUL II - JUDECATA (Art. 287 - Art. 414 ind. 5)Capitolul I - DISPOZIÞII GENERALE (Art. 287 - Art. 312)Capitolul II - JUDECATA ÎN PRIMÃ INSTANÞÃ (Art. 313 - Art. 360)Capitolul III - CÃILE DE ATAC ORDINARE (Art. 361 - Art. 385 ind. 19)Capitolul IV - CÃILE EXTRAORDINARE DE ATAC (Art. 386 - Art. 4145)TITLUL III - EXECUTAREA HOTÃRÂRILOR PENALE (Art. 415 - Art. 464)Capitolul I - DISPOZIÞII GENERALE (Art. 415 - Art. 419)Capitolul II - PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTÃRÂRILOR (Art. 420 - Art. 446)Capitolul III - ALTE DISPOZIÞII PRIVIND EXECUTAREA (Art. 447 - Art. 459)Capitolul IV - DISPOZIÞII COMUNE (Art. 460 - Art. 464)Titlul IV - PROCEDURI SPECIALE (Art. 465 - Art. 5221)Capitolul I - URMÃRIREA ªI JUDECAREA UNOR INFRACÞIUNI FLAGRANTE (Art. 465 - Art. 479)Capitolul I - Procedura privind tragerea la rãspundere penalã a persoanei juridice (Art. 4791 - Art. 479 ind. 15)Capitolul II - PROCEDURA ÎN CAUZELE CU INFRACTORI MINORI (Art. 480 - Art. 4937)Capitolul III - PROCEDURA REABILITÃRII JUDECÃTOREªTI (Art. 494 - Art. 503)Capitolul - Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnãrii
 
pe nedrept sau al privãrii ori restrângerii de libertate în mod nelegal (Art. 504 - Art. 507)Capitolul V - PROCEDURA ÎN CAZ DE DISPARIÞIE A ÎNSCRISURILOR JUDICIARE (Art. 508 -Art. 512)Capitolul VI - ASISTENÞA JUDICIARà INTERNAÞIONALà (Art. 513 - Art. 522 ind. 1)Dispoziþii finale (Art. 523 - Art. 524)PARTEA GENERALÃTITLUL IREGULILE DE BAZà ªI ACÞIUNILE ÎN PROCESUL PENALCapitolul ISCOPUL ªI REGULILE DE BAZà ALE PROCESULUI PENALArt. 1Scopul procesului penalProcesul penal are ca scop constatarea la timp ºi în mod complet a faptelor care constituie infracþiuni, astfel ca orice persoanã care a sãvârºit o infracþiune sã fie pedepsitãrivit vinovãþiei sale ºi nici o persoanã nevinovatã sã nu fie trasã la rãspundere penalã.Procesul penal trebuie sã contribuie la apãrarea ordinii de drept, la apãrarea persoanei, a drepturilor ºi libertãþilor acesteia, la prevenirea infracþiunilor, precum ºi la educarea cetãþenilor în spiritul respectãrii legilor.Art. 2Legalitatea ºi oficialitatea procesului penalProcesul penal se desfãºoarã atât în cursul urmãririi penale cât ºi în cursul judecãþii, potroziþiilor prevãzute de lege.Actele necesare desfãºurãrii procesului penal se îndeplinesc din oficiu, afarã de cazul cândprin lege se dispune altfel.Art. 3Aflarea adevãruluiÎn desfãºurarea procesului penal trebuie sã se asigure aflarea adevãrului cu privire la faptele ºi împrejurãrile cauzei, precum ºi cu privire la persoana fãptuitorului.Art. 4Rolul activOrganele de urmãrire penalã ºi instanþele de judecatã sunt obligate sã aibã rol activ în desfa procesului penal.Art. 5Garantarea libertãþii persoaneiÎn tot cursul procesului penal este garantatã libertatea persoanei.Nici o persoanã nu poate fi reþinutã, arestatã sau privatã de libertate în alt mod ºi nici nupoate fi supusã vreunei forme de restrângere a libertãþii decât în cazurile ºi condiþiile pree de lege.Dacã cel împotriva cãruia s-a luat mãsura arestãrii preventive sau s-a dispus internarea medicalã ori o mãsurã de restrângere a libertãþii considerã cã aceasta este ilegalã, are drepttot cursul procesului penal, sã se adreseze instanþei competente, potrivit legii.Orice persoanã care a fost, în cursul procesului penal, privatã de libertate sau cãreiai s-a restrâns libertatea, ilegal sau pe nedrept, are dreptul la repararea pagubeisuferite, în condiþiile prevãzute de lege.În tot cursul procesului penal, învinuitul sau inculpatul arestat preventiv poate cere punerea în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauþiune.modificat deLege nr. 281/2003 - privind modificarea ºi completarea Codului de procedurã penalã ºi aunor legi speciale din 24 iunie 2003, M. Of. 468/2003 ;Art. 51Respectarea demnitãþii umaneOrice persoanã care se aflã în curs de urmãrire penalã sau de judecatã trebuie tratatã cu resectarea demnitãþii umane. Supunerea acesteia la torturã sau la tratamente cu cruzime,inumane ori degradante este pedepsitã prin lege.Art. 52
 
Prezumþia de nevinovãþieOrice persoanã este consideratã nevinovatã pânã la stabilirea vinovãþiei sale printr-o hotãrânalã definitivã.modificat deLege nr. 281/2003 - privind modificarea ºi completarea Codului de procedurã penalã ºi aunor legi speciale din 24 iunie 2003, M. Of. 468/2003 ;Art. 6Garantarea dreptului de apãrareDreptul de apãrare este garantat învinuitului, inculpatului ºi celorlalte pãrþi în tot cursul procesului penal.În cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate sã asigure pãrþilor deplinaexercitare a drepturilor procesuale în condiþiile prevãzute de lege ºi sã administreze probele necesare în apãrare.Organele judiciare au obligaþia sã-l încunoºtinþeze, de îndatã ºi mai înainte de a-l audia, puit sau pe inculpat despre fapta pentru care este cercetat, încadrarea juridicã a acesteia ºi sã-i asigure posibilitatea pregãtirii ºi exercitãrii apãrãrii.Orice parte are dreptul sã fie asistatã de apãrãtor în tot cursul procesului penal.Organele judiciare au obligaþia sã încunoºtinþeze pe învinuit sau inculpat, înainte de a i selua prima declaraþie, despre dreptul de a fi asistat de un apãrãtor, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de ascultare. În condiþiile ºi în cazurile prevãzute de lege, organele judiciare sunt obligate sã ia mãsuri pentru asigurarea asistenþei juridice a învinuitului sau inculpatului, dacã acesta nu are apãrãtor ales.modificat deLege nr. 281/2003 - privind modificarea ºi completarea Codului de procedurã penalã ºi aunor legi speciale din 24 iunie 2003, M. Of. 468/2003 ;Art. 7Limba în care se desfãºoarã procesul penalîn procesul penal procedura judiciarã se desfãºoarã în limba românã, în faþa organelor judiciasigurã pãrþilor ºi altor persoane chemate în proces folosirea limbii materne, actele procedurale întocmindu-se în limba românã.modificat deLege nr. 281/2003 - privind modificarea ºi completarea Codului de procedurã penalã ºi aunor legi speciale din 24 iunie 2003, M. Of. 468/2003 ;Art. 8Folosirea limbii oficiale prin interpretPãrþilor care nu vorbesc sau nu înþeleg limba românã ori nu se pot exprima li se asigurã, îngratuit, posibilitatea de a lua cunoºtinþã de piesele dosarului, dreptul de a vorbi,precum ºi dreptul de a pune concluzii în instanþã, prin interpret.modificat deLege nr. 281/2003 - privind modificarea ºi completarea Codului de procedurã penalã ºi aunor legi speciale din 24 iunie 2003, M. Of. 468/2003 ;Capitolul IIACÞIUNEA PENALà ªI ACÞIUNEA CIVILà ÎN PROCESUL PENALSecþiunea IAcþiunea penalãArt. 9Obiectul ºi exercitarea acþiunii penaleAcþiunea penalã are ca obiect tragerea la rãspundere penalã a persoanelor care au sãvârºit inracþiuni.Acþiunea penalã se pune în miºcare prin actul de inculpare prevãzut de lege.Acþiunea penalã se poate exercita în tot cursul procesului penal.Art. 10Cazurile în care punerea în miºcare sau exercitarea acþiunii penale este împiedicatãAcþiunea penalã nu poate fi pusã în miºcare, iar când a fost pusã în miºcare nu mai poate fiitatã dacã:a) fapta nu existã;b) fapta nu este prevãzutã de legea penalã;b1) fapta nu prezintã gradul de pericol social al unei infracþiuni;c) fapta nu a fost sãvârºitã de învinuit sau de inculpat;d) faptei îi lipseºte unul din elementele constitutive ale infracþiunii;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->