Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NCERT Sanskrit Shaswati Class XI

NCERT Sanskrit Shaswati Class XI

Ratings: (0)|Views: 103|Likes:
Published by rudragni108

More info:

Published by: rudragni108 on Aug 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
 'kk'orh  'kk'orh 
 izFkeksHkkx%
 ,dkn'koxkZ ; la  LÑrL; ikB ;iq  Lrde
(
,s fPNdikB~ ;Øe% 
)
 
 iq  jks oko~  Q 
2005 bZ  Loh;ka jkf"Vª ;&ikBÔp;kZ &:ijs [kk;ke~ vuq  'ka  flra ;r~ Nk=kk.kka   fo|ky;thoua fo|ky;s rjthous u lg ;ks tuh;e~ A fl¼kUrks¿;a iq  Lrdh;&  KkuL; rL;k% ijEijk;k% i`Fko~  Q orZ  rs] ;L;k% izHkkokr~ vLekoa  Q f'k{kkO;oLFkk   bnkuha ;kor~ fo|ky;L; ifjokjL; leq  nk;L; p eè;svUrjkya iks"k;frA  jkf"Vª ;ikBÔp;kZoyfEcrkfu ikBÔØe&ikBÔiq  Lrdkfu vL; ew  yHkkoL;   O;ogkjfnf'k iz ;Ru ,oA iz ;kls¿fLeu~ fo"k;k.kka eè;sfLFkrk;k% fHkRrs%  fuokj.ka KkukFk± jVuiz o` Ùks 'p f'kfFkyhdj.kefi lfEefyrorZ  rsA vk'kkLegs s  ;r~ iz;klks¿;a 1986 bZZLoh;ka jkf"Vª;&f'k{kk&uhrkS vuq'kaflrk;k% ckyos QfUnz rf'k{kkO;oLFkk;k% fodklk; Hkfo";frA iz ;RuL;kL; lkiQY;a fo|ky;kuka iz kpk;kZ  .kke~ vè;kidkuk×p rs "kq   iz;kls"kq fuHkZja ;=k rs lokZufi Nk=kku~ LokuqHkwR;k KkuetZf;rqa]  dYiuk'khyfØ;k% fon/krq  a ] iz 'uku~ iz "Va  q p iz ks Rlkg;fUrA vLekfHk% vo';es o Lohdj.kh;a ;r~ LFkkua ] le;%] LokrU=;a p ;fn nh;s r] rfgZ   f'k'ko% o;LoS Q% iz nÙksu Kkus u la  ;q  T; uw  rua Kkua l` tfUrA ijh{kk;k% vkèkkj% fu/kZ  fjr&ikBÔi Lrdes o bfr fo'okl% Kkukt uL; fofo/lkèkukuka   Ïks rlkp vuknjL; dkj.ks "kq eq  [;ree~ A f'k'kq  "kq ltZ  u'kDrs% dk;kZ  jEHkiz o` Ùks 'p  vk/kua rnS o lEHkos r~ ;nk o;a rku~ f'k'kw  u~ f'k{k.kiz fØ;k;k% iz frHkkfxRosu   Lohoq  Q;kZ  e] u rq fu/kZ  fjrKkuL; xz kgdRosu ,oA  bekfu mís';kfu fo|ky;L; nSfuddk;ZØes dk;Zi¼rkS  ifjorZ  ueis{kUrsA ;Fkk nS fud≤&lkj.;ka ifjorZ  u'khyRoe~ vis f{kra   rFkS o okf"kZ  ddk;Z  Øek.kka fuoZ  g.ksrRijrk vko';dh ;s u f'k{k.kkFk± fu;rs "kq   dkys "kq oLrq  r% f'k{k.kHkos r~ A f'k{k.kL; ew  Y;kÄ    ï uL; p foèk;% Kkif;";fUr  ;r~ ikBÔiq  Lrdfena Nk=kk.kka fo|ky;h;&thousvkuUnkuq Hkw  R;Fk± fd;r~ 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Cristian Andrei liked this
Deshpandem liked this
paviep liked this
ak_1234 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->