Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ahkam-ayetleri-acisindan.(Hak-dini-Kur'an-dili)-ve-(Kur'an-yolu)-tefsirlerinin-mukayesesi-281s-Tez,Arif ÇAKIR

Ahkam-ayetleri-acisindan.(Hak-dini-Kur'an-dili)-ve-(Kur'an-yolu)-tefsirlerinin-mukayesesi-281s-Tez,Arif ÇAKIR

Ratings:
(0)
|Views: 66|Likes:
Published by AdemBaba1

More info:

Published by: AdemBaba1 on Aug 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2012

pdf

text

original

 
T.C.GAZ
İ
ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 SOSYAL B
İ
L
İ
MLER ENST
İ
TÜSÜTEMEL
İ
SLAM B
İ
L
İ
MLER
İ
ANAB
İ
L
İ
M DALITEFS
İ
R B
İ
L
İ
M DALI
“HAK D 
İ 
İ 
KUR’AN D 
İ 
L
İ 
” 
VE
“KUR’AN YOLU” 
TEFS
İ
RLER
İ
N
İ
N“AHKÂM AYETLER
İ
AÇISINDAN” MUKAYESES
İ
 
YÜKSEK L
İ
SANS TEZ
İ
 HazırlayanArif ÇAKIRTez Danı
ş
manıDoç Dr. Mesut OKUMU
Ş
 Ankara – 2008
 
ONAYArif ÇAKIR
tarafından hazırlanan
“Hak Dini Kur’an Dili 
” Ve
“Kur’an Yolu” 
Tefsirlerinin “Ahkâm Ayetleri Açısından” Mukayesesi”
ba
ş
lıklı buçalı
ş
ma,
11 / 01 / 2008
tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda
oybirli-
ğ
i
ile ba
ş
arılı bulunarak jürimiz tarafından
Temel
İ
slam Bilimleri AnabilimDalı Tefsir Bilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmi
ş
tir.
[ i m z a ]……….Prof. Dr.
İ
dris
Ş
ENGÜL (Ba
ş
kan)…………………………………….[ i m z a ]……….Prof. Dr. Ferhat KOCA…………………………………….[ i m z a ]……….Doç. Dr. Mesut OKUMU
Ş
(Danı
ş
man)…………………………………….
 
ÖNSÖZ
Allah insanları yarattıktan sonra, onların hayatlarına yön vermek ama-cıyla ilahi kitaplar göndermi
ş
tir. Bu ilahi kitapların sonuncusu, Kur’an-ı Ke-rim’dir. Maide suresi 3. ayette
İ
slam dinini artık kemale erdirdi
ğ
ini belirtenAllah, bundan sonra Müslümanlar için tek geçerli kayna
ğ
ın Kur’an-ı Kerimoldu
ğ
unu belirlemi
ş
tir. Çe
ş
itli ayetlerde de Kur’an’ı açıklama görevini Hz. Mu-hammed(s.a.s.)’e verdi
ğ
ini ifade buyurmu
ş
tur. Hicr suresi 9. ayetinde ise onubizzat kendisinin koruyaca
ğ
ını taahhüt etmi
ş
tir.Zaman akıp gitmekte, insanların ihtiyaçları de
ğ
i
ş
mekte ve bu ihtiyaçlarçözüm beklemektedir. Kur’an-ı Kerim de
ğ
i
ş
ikli
ğ
e u
ğ
ramayaca
ğ
ına göre, in-sanların ihtiyacını kar
ş
ılayacak dini kurallar nasıl tespit edilecektir? Müslü-manlar,
İ
slam tarihi boyunca Kur’an-ı Kerim’i anlamak için çabalamı
ş
ve busorunun cevabını aramı
ş
lardır. Bu nedenle birçok eserler kaleme almı
ş
lardır.Bu çalı
ş
malar, Kur’an’ın temel ilkelerinin de
ğ
i
ş
medi
ğ
ini, ancak anlama biçi-minin ve ondan çıkarılacak hükümlerin zaman ve zemine göre de
ğ
i
ş
ebilece-
ğ
ini ortaya koymaktadır.Çalı
ş
mamızda, Kur’an’ı anlama çalı
ş
malarının iki örne
ğ
i olan “
Hak Dini Kur’an Dili: Türkçe Tefsir 
” ile “
Kur’an Yolu: Türkçe Meal ve Tefsir 
” adlı eser-lerde ahkâm ayetlerinin nasıl yorumlandı
ğ
ını kıyaslayaca
ğ
ız. “
Hak Dini Kur’an Dili: Türkçe Tefsir 
”, Cumhuriyetin ilk yıllarında T.B.M.M.’nin talimatı ileD.
İ
.B. tarafından Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’a yazdırılmı
ş
,
Kur’an Yo- lu: Türkçe Meal ve Tefsir 
” ise 2000’li yılların ba
ş
ında yine D.
İ
.B. tarafından birkomisyona yazdırılarak Din
İş
leri Yüksek Kurulu tarafından incelenip onay-lanmı
ş
tır. Amacımız, ahkâm ayetlerini belli bir tasnifle ele alarak, bu ayetleregetirilen yorumları her iki eserden mukayese etmektir.Bir giri
ş
ve üç bölümden olu
ş
an çalı
ş
manın giri
ş
bölümünde, tezinkonusu, önemi, amacı, yöntemi ve kavramsal çerçevesi ile her iki eser ve

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->