Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6095, 11.8.2012]

Dnevni avaz [broj 6095, 11.8.2012]

Ratings: (0)|Views: 1,242|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2013

pdf

text

original

 
l,l!Q!J]~Jt!H!/;1
Vijeće
ministara
u
akciji
V:
'-'~
W;-~
;,
H
~
M
Ešfr
ruu
RASPARĆAU
DEZlllfiCIRA
SE
IAifll
iMDVIMJ
'
21WEZNICA
HLOROMKOJI
lAJE
lA
--
..,
fiiERACIJE
Bf
VRLJEDHU
UJDSKU
UPOTREBU?!
...
.t
M
l.
IONE
MARAK~
U
Ambasadu
BiH
u
Jordanu
kao
pojačanje
stigao
još
jedan
diplomata
~
~ ~ ~ ~
~w-.
Ministar
Lagumdžija
ov
l
ašten
da
potpisujeugovore
o
evakuaciji
N
juče
r
odr
žanojsje-re u
slučaju
potrebezaevakua-
Također
,
Vijeće
je
ovlastilodnici
Vijeća
ministaracijom
bh.
dr
žavljana i
č
l
anova
mini
stravanjskihposlova
BiHBiH
od
l
učeno
jeda
njihovih
porodi
ca kojižele
na
-Zlatka
Lagumd
žiju da
potpi
šeMinis
tar
stvovanjskih pustitiratom
zahvaćenu
Sirijui ugovoreako
bude
potrebe
zaposlova
BiH
poduzmesvemje-
doć
i
u
na
šuzemlju. evakuacijom.
2.
st
ra11a
t-
-..:.;;:
:___
____.
nA
nOVOJ
LISTI
CACO,
JUHA
l
~
OBOJICA
CELA
~
COMPLETED
 
Ukratko
Karić
:
Još
46 kilometara
autoputa
Autoceste
FBiH
InvesticiJe
od
aoo
miliona
Km
ill>
Direktor"Autocesta
FBiH"
Ensad
Karić
izjavio
je
za
Penu
da
će
Federaci
ja
BiH
uovojgodini imati 46
ki
lometaraauto
pu
tanakoridoru
SC
ugr adnji, a vrijednost tih investicionih projekataje oko900milionaKM. Mašinesu,premanjego vim
ri
je
čima,već
naterenu
na
jugu,gdje
se
radides
et
kilometara
od
granicedo
M
eđugor
j
a
.
UNDP
unaorUediti
partnerstvo
s
mladima
i i i >
Čak
75
posto
od
2.630ispit
anika
u
BiH
nezaposl
enost
smat
rasvojim
n
a
j
većim
pr
oblemom,dok 90posto
mla
di
h
mi-
sli
da
imajumaliilinika kav utjecaj
na
donošenjeo
dluka
koje
ih
se
ti
č
u
,
saopćio
je Razvojniprog
ramUN
-a(
UNDP
).
Upovodu12.avgusta,koji se
ob
ilježavakaoSvje t
skidan
ml
adih,
UNDP
je
iz
dao
saopćen
j
e
ukojemsenaglašava
da
rezu
lt
ati ove anketeprovedeneu našojzemljiukazu ju
na
to
da
se
partner
stvosmladimamora
un
apr
ijed
it
i.
Vlada
ZDK
GradnJa
mosta
oreMo KrivaJe
ill>
Vlada
Zeničko-dobo
jskog
kantona
donijelajeo
dluku
kojomseMini star
stvu
zapoljoprivre du, š
umar
stvoivodo
pr
ivredu
ZDK
nalaže
da
izdašumarskusaglasnost
Ja
vnom
preduzeć
u
umsko-privredno
dr
uštvo
ZDK"
Zav
do
-v
ići
za
krčen
j
e
š
um
e.Saglasnostpodrazumijeva
pr
omjenu
namjene
š
um
eišumskog
zeml
jištau
građev
in
s
k
o,
usv
rhu
gradnje mostapreko rijeke Kriv'!je
na
lokalitetuCa reva Cuprija.
Zavalje
naučnislluo
ill>
Župa Zavaljeu
općini
Bihać,
i
Ud
ruga "Zavalje" izZagreba
prir
ed
it
će
danas susretstanovništ
va
sdijasporom.Uokviruove man
if
estacijebit
će
organiziran
nau
č
ni
skup
"Z
upaZavalje odSvišto vskogmira 179
1.
go
dinedo
na
ših dana", spose bnimakce
ntom
na
upaZavaljei
Lika
udomovinskom
ratu
".
2
Dnev
ni
avaz,
subota,
aktuelno
1.
avgustlkolovoz 2012
.
DIPLOMATIJA
Vijeće
ministara
BiH
odobrilo
propise
-
BiH
soaš
uradanelz
oa111a
Siri
SUDI
U
Ambasadu
BiH
u
Jordanu
kao
pojačanje
stigao
još jedan
diplomata
'
Na
jučer
od
ržanoj sj
e
dnici
Vi
j
eća
min
istara
BiH
odl
u
čeno
jeda Ministarstvo vanjskihposlovaBiHpo duzmesve potrebne mjereradipotrebeza evakuacijom bh. državljana i
č
l
a
n
ova
njihovih porodicakojižele n
a
pus
tit
iratom
za
h
vaćen
u
Sirijui
do
ći
unašuzemlju.
Također
,
Vije
će
jeovla stilo ministravanjskihposl
o
va
BiH
Zlatka
Lagumd
žiju
da
potpišeugovoreako
bu
de
po
tr
ebe zae
va
kuacijom.
Besplatni dokumenti
I
z
među
ostalog, sva izr ada
bh
.p
ut
nih
dokum
ena
ta zadržavljaneB
iH,
ali i
za
držav
ljaneS
irije
,b
it
će
besplatna,odnosno
tr
ko
ve
će
snositibudžet
i
nsti-
tucija
BiH
.
AmbasadorBiH
u
Jordanu
Dark
o
Ze
-
UHratHO
e
Od
p
očet
k
a
krizeevak
uir
ano
100
osoba
e
Troškovi
pu
tnedokume
nt
ac
ij
ebesplatni
e
Do
sadaposlano
ll
porodič
n
ih
zahtjeva
e
Iz
danona
desetine
bh.
vizaSirijcima!enika,
čij
a
ambasada pokr iva i
p
odručje
Sirije,potvr
dio
namje
da
jesituacijau ovoj
zem
ljii daljedrama
tična,
alidase
trude
po
moći
svi
ma onima
kojisu zatražili
pomo
ć.
-Upoznatsamsdonese n
im
odlukama
Vi
j
eća
min
istara BiH.Nastojimo odgo voriti nasvezahtjevezaizl
az
iz
zemlje,kojinamsvako dnevnopristiž
u.
Otkakose
Lagumdžija
:
Vodi
sve
aktivnosti
stanjeuSiriji, a
po
gotovou graduAlepu,pogoršalo,
pr
imilismo
ll
porodični
h
za
htjevaza
iz
raduputne dokum
entacije
zaizlazak
iz
države.Danas
(
jučer,
op.a.) pokušavalismostupitiuko ntaktsn
imdržavljanima da provjerimo
je
lisve
ur
edui kako
pr
oživ
lj
avajuhaos. Onekojes
mo
dobili,kazali su nam da
im
je
izuze
tn
oteško,ali
da
senadaju
bo
lj
em. S obzirom
na
toda je uJordanui petakneradnidan,
pr
etpostav
lj
amoda
će
odponedjeljka bitinovihzaht
je
va
-rekao nam
je
ambasador Zelenika.
Završne
pripreme
Prema
od
luci
Vijeća
mi
nistara,
o
s
l
obađa
nj
e
od
plać
anja
putnih
dok
ume
nataza držav
lj
ane
BiH
vrš
it
će
se
udiplomatsko-konzu
larni
m
predstavništvima
BiH
uJorda
nu
i
Tur
skoj, aisto važi i zadržavljane Si rije.NebojšaRegoje,
po
r
tpar
olMV PBH,istakaoje
da
je
odlu
kama
na
jučera
š
nj
oj
sjednici
faktički
završenaiposljednja
pri
pr
-
Letjelice
Armije
RBiH
17
godina
čekaju
u
Turskoj
e
rn
a ako
bude
masovnog izmještanja
bh.
državljanaizSirije.-Sa
da
možemo ilakšei bržedjelovati,ako za tim bu depotrebe. Prvenst
ve
no mislimnaprijevoz, odnosno
tr
anspo
rt
ljudi.Uspostavili smo saradnju isa
mb
asadomSrbijeu Damasku,a
sve
radi pomaganjaonimakoji želenapustiti Siriju.Naša ambasadatamo dodatnoje
pojačana
jo
šjednim
đipio
-
matom koji
odlično
poznajesirijsko
podru
čje,
što
će
namitekako
bit
i
od
pomoći.
Moram naglasiti
da
je ovokrajpripremne
faze
,alije
poč
etak
naših ak
ti
vnosti.
Nas
tavit
ćemo
pra
tit
ibezbjednos
nu
situacijuibiti pripravniako
dođe
do
evakucije -rekaonamjeRegoj
e.
B.
BEĆIREVIĆ
Prooan
heiiHooterl
ur1Jednl2.5
miliona
KM?
Ne
znamo
ni
isplati
li
se
uopće
daih
uvozimo,
nisu
u
kakvom
stanju
,
kaže
Okolić
,
pomoćnik
ministra
odbrane
Pet
vo
jnih helikoptera
Mi-
24 vrijednih oko
2,5
milionamaraka, koje
je
ArmijaRBiH
kup
ila još1
995
.godin
e,
nikada nisustigliuBiHi
već
17godina na
la
zeseuskladišteni u
Turskoj,
potvrđe
no
je
na
šem listuuinstitucijama BiH. Udopisukoji
je
uavgustu
2007.
uputio Vladi
FBiH
tadašnji
min
ist
arodbrane
BiH
Se
!mo
Cikotić
zatražio
je
da pitanjepreuzimanjaheli kopterabudeuvrštenoudne vniredprve
idu
ć
e
sjedniceFederal
ne
vlad
e.
No,kakonamje
ju
če
r
u
Vladi
FBiH
potvrđe
n
o,
tačno
je
da
je
dopis
st
igao
na
Helikopteri
kupljeni
jo
š
1995
.
a
dre
suove institucije, ali je
on
odmah
pros
lij
eđen
Službi za
za
j
edničke
posloveFBiH. -
Ut
v
r
đeno
je dasvanepokretna
vo
jna imovina
pr
ipada državi te datiheliko pteripripadaju Ministarstvu
odbrane
BiH,kojejeza
du
ženoda
na
stavi
pr
egovoresRepublikomT
ur
skom. Dal
je
namni
je
poznato š
taje
bi
loshel
ikopterima
.Sadašnjem
sazi
vu Vladenikose nije
ob
r
aćao
uvezistim.Mi
će
m
o
uputiti dopise prema
MOBiH
davidimo
gd
jesu onizavršili-
r
ečeno
nam jeizVlade FBiH. Sdruges
tr
ane,
Mirko
O
kolić
,
pomo
ćni
k
ministraodbrane
BiH
,kaže
da
jeto
min
istarsvo sve ove godine helikoptere vodilokaote
hnološki
višak te
da
"
određ
e
nim
struja
ma
"nije bilointeresada se oniuvezu. -Otome
niko
ništa nije ni znaodoksenijeoglasila
Turska
ambasadauBiH još 200
7.
godi
ne
.
Oni
su
tr
ažili
da
seheliko
pter
i
pr
euzmu.Miznamodaseradi opolo vnimhelikopterimakoje
je
kupilatadašnjavlada BiH.
Ne
znamo
ni
isplatili se
u
opće
da ihuvozimo.Nisuu kakvomstanju-kaže
Okoli
ć.
M.Aš.
 
aktuelno
Dnevn
i
ava
z,
subota,
1
1.
av
gus
tlkol
ovoz
2012.
3
EKSKLUZIVNO
šta
su
otkrili
istražiteljifirme"Fuchsgruber"
Poslovnice
"
Ljubljanske
banke"
radile
bez
dozvola
u
Njemačkoj
Na
pomolu velika istraga
Njemački
istražitelji ko
ji
radena
sl
u
čaju
"Ljubljanska banka"pronašlisudoka zeda poslovnice
te
banke u
Njema
č
ko
j
uop
ć
e
nisuima le potrebne dozvole zaradi da suputem nelegalnih poslovnica Slovencinovac ko
ji
su
upl
a
ćiv
a
le
štedišeiz BiH,Srbijei
Hrv
atskeslali direktnouLjubljanu,potv
r-
dio za"Dnevni avaz"Safet Alimehaj,predstavnikadvo katske
ku
ć
e
"Fuch
sgruberKG".
Rad
nacrno
Ove advokate anga
ži
ralasu
udru
ženja starihdeviznihštediša dapomognuu naplatistotinamilionama rakakojesus
r
a
č
una
štediša n
es
tale
pr
eko
n
oć
i
.
Istraga kojujepokrenu
la
njema
č
ka
advokatska
k
u
ća
širom Evrope otkrila
je
no
ve dimenzijeprevareskojom se žrtve bore
ve
ć
dvadese-
~
ll
"·
tlj
eć
a.
Alimehaj kaže dasu dokazi o nelegalnimposlo vnicama otkriveni prijene kolikodanate dase radi o velikomskandaluu Nje
m a
č
koj
koji
će
Slovencimadonijeti mnogo
pr
oblema.
Dokaz
o
prevari
lijale na
Trgu
revo
lu
cije-
ka
žeAlimehaj.
O
č
it
dokaz o
ve
likoj prevari,tvrdi on,jesu i pro
nađene
bjanko uplatnice izosamdesetihgodin
a.
Uila
ide
naolatu
-Istragom
je
ut
vrđeno
da
su godinama radilinacrnote dasusvojefilijale"Ljubl janskebanke"otvarali kao informativnibiro,a obav
lj
alisubankarskeuslugeiotva rali
račun
e
.
U
t
vrđeno
je
dasus
ve
uplate devizne
št
ednjedirektnoprebacivaliu
Lj
ubljanu, na adresu glavne
fi
--
Pr
ekoovih
up
latnica svaka uplataišla
je
direktno uSlo
ve
niju. Uspjelismo ih
prona
ći
i ovo je dokaz kako su godinama varali.
Oni
suupornotvrdili date uplateiduuSarajevo, Zagreb,Be ograd.Ubrzo
će
se
ukl
ju
č
iti
i
njema
č
ko
tužilaštvo tc svi
is
tražniorgani-
ka
že
Al
imehaj.Nedavno
pr
on
a
đena
vila poredsameplažeuIstri, tvrdi Alimehaj,procijenje na
je
namilion eura te
je
nanju
već
upisana blokada da
ne
možebiti
pr
oda
a.
-
Prv
om narednom
pr
esudomza"Ljubljansku ba nku"vila
će
i
ć
i
u procesnaplate,nakon
č
ega
će
bitiobav
lj
enanjenazapljena - kažeAlimehaj.
M.
AŠČIĆ
Feriha
Imamović
,
viceguvernerka
CBBiH,
za
"Avaz"
oeuizne
rezerue
porasle
za
285
miliona
maraMa
Devizne rezer
ve
BiH
smanjene suuposljednjetriipogo dine za 800 milionamaraka,ali,pre
ma
podacima
koj
e s
mo
dobili iz
Ce
ntralnebanke
(C
B)
BiH
,u protekla dva mjeseca,od
l.
juna do 30. jula,zabi ljež
en
jerastdeviznih rezervi uiznosuod 265milionamaraka.
Fe
riha
I ma m o v
i
ć,
viceguve
rn
e
rk
a C
BB
iH,kazalaje za"Avaz"da seulje
tn
om izi- mskom periodu uvijekbilježiporast deviznih rezervi. -
Ć
inj
e
n
i
c
a
jedaje ovo period kada
je
po
j
ačan
brojs
tr
an
ih
dr
žavljana u BiH iza bilj
en
je
ja
č
i
rad
mj
e
n
j
ač
nic
a.
Turi
st
i
č
ka
sezona poziti vnojeutjecala na rast deviznih rezervi-ka zalaje
I m
a
m
ov
i
ć.
On
ajedaljenagla siladajede
vi
znareze rva dalekoko
mpl
eksnijakategorija ida je treba posmatrati kr ozukupneodnose u
m e đ u n a r o d n o m 
platnomprometu.
-
N e m o
guć
e
je
re
ći
da jeov
aj
rast
i
sklju
č
ivo
vez
anuztu
ris
ti
č
ku
sezonu.Potr ebno jeuraditistati
s
ti
č
k
e
o
brad
epavi djeti kolikojera
st
udeviznerezervedopr inijela
tur
is
ti
č
k
a
se
zo
na. O
vo
su jpreli minarni podaci-do dalaje
I m
a
m
o
vi
ć.
A.
Č
.
Z.
PolicaJac
neznalica
Zabrana
zastave
s
ljiljanima
nije
incident
,
većzvanična
politika
manjegentiteta
Pripadnik
policije
Republike SrpskeDragan Kauri
n6.
avgusta
u
Mrkonjić-Gradu
propi
sno
se obrukao
poziva
jući
se
na Dejtonski mi
rovni
s
porazum.
Na
č
asovim
hi
storije
očito
jes
lu
š
ao
s
amo
š
to
mu
odgovara.
Marjanu
Ha
jnalui
Ibr
a
himu
Halilo
viću
zaprijetioje
oduzimanjem
"nelega
lne"
zastave s
ljiljanima
,k
ada
suse s
njom htjeli
slikati
ispredhistorijskezgr
ade
ZAVNOBiH-a,pro
cjenjujući
da
za
s
tavom"provociraju
građane
"
.
Lupetajući
kao
maks
impo diviziji,Dragan
Kaurin
pozivaose
naDejton
,
praveći
para
lelu
između
ljilj
ana
i
orlova
sa
četiri
S.
R e
č
e
Kaurin,
a
nezacrve
ni
se.
Da
jes
amo
pro
čitao
prve
re
č
enice
Dejtona
,
Kaurin bi
odmahsaz
nao
da je višestoljetna
op
so-
jno
st
BiH
zagarantira
na
i
samim
spora
zu
mom.Prva
zvanična
za
stava
međunarodno
priznatedržave Republike
BiH
bila
je
onaista
kojaje
pol
i
cajcu
izm
anjeg
bh.entiteta
za
smetala, i
kaotakva onaima
puni hi
storijski
l
eg
iti
mitet. Zarazli
ku od
nje,orlove
i
četiri
S
priznavali
su
sa
mo
agresori
i
pokretači
genocidakojima
je
rušenjedržave
BiH bio
cilj.
No,nažalost
,
slučaj
"
Kaurin
"nije samoi
nc
i
dent,
već
rezultat
politi
ke
fals
ificiranja histori
je koju
godinama
provo
dientitet
kojiovaj
poli
cajac
štiti.
Stoga
će
Ka
urin,
prijenegodisc
i
plinsku
prijavu koju
zaslužuje
zbog prijetnji
igovora
mržnje
,
od
vlas
ti
RS do
biti
Orden
Nema
njića
.
Ra
zija
Mujanovi
ć
,
sportska
le
genda
BiH:
Groz
'fW
jegledatiOI, a da nas nigdjenema
Federalna uoraua ciuilnezaštite
niJe
adelluatnoodoouorila
na
oožare
Pitanje:Jeli
Federalna
uprava
civilne
z
aštite
adekvatno
odgovorilana
veliki
broj
po
ž
ara?
25,
71
%
62
,86%
11
,
43
%
O
aktuelnim
pitanjima
u
BiH
isvijetu
možete
glasati
sv
akogdanana www.dnevniavaz.ba
.