Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Belajar Bahasa Spanyol

Belajar Bahasa Spanyol

Ratings:
(0)
|Views: 409|Likes:
Published by Areth Roni
belajar bahasa Spanyol untuk pemula
belajar bahasa Spanyol untuk pemula

More info:

Published by: Areth Roni on Aug 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2015

pdf

text

original

 
LIFEME\ LEDE_E _PEKWCFGkgogef # LesgoGkgogef 5G+_efej bek Pi|oehepek
*If efnelirce= ejc| $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge' l= lise| $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge'o = oise| $ bgleoe = sise|'= ogkre $bgleoe = sgkre'= ocfc| $ bgleoe = hcfc|'= oese $bgleoe = hese'b = bgki|c $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge'i = ifiaekri $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge'n = ngkc $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge'a = aerc $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge'= acf $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge'=ag|e $ bgleoe = mg|e'= aikri $ bgleoe = dikri'd = dcrif $ dy|yn —d‚ gkg rgbeh bgyoephek = crif'g = Gkbckisge $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge' m = mcsç $bgleoe = dcsi'h = hgfc $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge'f = Fgje $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge'ff = _i~gffe $bgleme = si~gme'j = jeb|i $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge'k = kc $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge'õ = Ispeõcf $bgleoe = ispekwcf'c = coryl|i $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge' p = pepe $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge'u = uyi $ bgleoe hi'= uygik $ leoe hgik'| = |e|c $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge's = sekrgeac $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge'r = rgikbe $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge'y = y|yayew $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge'~ = ~iki}yife $ bgleoe = liki}yife'q =qdgshw $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge'
5
 
t== retg $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge'w = wc $mc'8 Wehe|re $mehe|re'8 Pe|eayew $Pe|eayeg'} = }eperc $bgleoe sipi|rg befej ledese Gkbckisge'
Fcs kýji|cs Bif 0*<0
0= Oi|c5= Ykc<= Bcs?= R|is2= Oyer|c9= Ogkoc>= _igs1= _giri4= Codc7= Kyi~i50= Bgi}55= Ckoi5<= Bcoi5?= R|ioi52= Oerc|oi59= Uygkoi5>= Bgiogsçgs51= Bgiogsgiri54= Bgiogcodc57= Bgiogkyi~i<0= ^igkri?0= R|igkre20= Oye|ikre90= Ogkoyikre>0= _isikre10= _irikre40= Codikre70= Kc~ikre500= Ogik<5= ^igkrgykc<<= ^igkrgbÿs<?= ^igkrgr|çs<2= ^igkrgoyer|c<9= ^igkrgogkoc<>= ^igkrgsçgs?5= R|igkre w ykc?<= R|igkre w bcs??= R|igkre w r|is25= Oye|ikre w ykc><= _isikre w bcs17= _irikre w kyi~i77= Kc~ikre w kyi~i*Pi|derghek pi|yledek pebe ekahe <0*<7 bikaek ekahe ?0 bsr+ _imeekahe ?0 ek jikaaykehek —w‗+Ockrcd Pi|oehepek
Pi|oehepek fegk=
\iwis = ¥Dcfe% Ji ffejc \iwis ^efbekc% $Deg& sewe li|keje\iwis ^efbekc'Oe|jik = ¥Dcfe% Uyç Ref3 $Deg& epe hele|'\iwis = ³Oÿjc Ri ffejes3 $_gepe kejejy3'Oe|jik = Oe|jik $Oe|jik'\iwis = ³Bi bÿkbi i|is& Oe|jik3 $Be|g jeke esefjy& He|jik'Oe|jik = _cw jitgoeke+ W i|is Ispeõcf3 $_ewe c|eka jihsghc+ Bekhejy& epehed hejy c|eka _pekwcf'\iwis = _g& scw bi Ispeõe+ $ We& sewe be|g _pekwcf'
<
 
Oe|jik = ³Bÿkbi ~g~is3 $Bg jeke hejy rgkaaef+'\iwis = ^g~c ik Jeb|gb $_ewe rgkaaef bg Jeb|gb 'GG+ Ledese bek Qe|aekiae|e
Ogybebekc i gbgcje
Qe|aekiae|e bek ledese
Ock~i|seogÿk
E= ³Bi bÿkbi i|is3 $Be|g jeke esef hejy3'L= _cw grefgekc& bi \cje+ W rý3 $_ewe c|eka Grefge be|g \cje+ Bek hejy3'E= Wc scw efijåk bi N|ekhny|r $_ewe c|eka Mi|jek be|g N|ekhny|r'+
Pi|oehepek fegk
If~g|e = ³Uyç fikayes delfes3
$Ledese epe weka hejy hyeseg3'
Misýs = Delfc ispeõcf& gkafçs w n|ekoçs+ ³W rý3
$_ewe li|lgoe|e ledese_pekwcf'
If~g|e = Ispeõcf w yk pcoc bi efijåk+
$_pekwcf bek sibghgr Mi|jek'_irifed jijleoe pi|oehepek ri|silyr& p|ehrihhekfed bikaek rijek ekbe
+
_ypewe filgd jike|gh aekrgfed gknc|jesg weka ebe bikaek gknc|jesg weka fegk+
+
Itpfgoeogÿk a|ejårgoe#Pikmifesek a|ejerghe=
Befej ledese _pekwcf ri|beper pi|yledeek be|g keje ‖Kiae|e‚ bek ‖qe|aekiae|e bek ledese‚+ Ockrcd= Ispeõe $kiae|e'8 ispeõcf $kiae|e bek ledese'+Hdysys ykryh qe|aekiae|e myae ebe pi|yledek& sisyeg bikaek mikgs hifejgkwe+Li|ghyr je|g hgre fgder pi|yledek ykryh kiae|e*kiae|e fegk=Peês#Kiae|eKeogckefgbeb# Hiqe|aekiae|eekJçtgocE|aikrgkeGrefgeL|esgfIagprcGkaferi||eN|ekogeMepÿkDcfekbePc|ryaefIspeõeEfijekgeJitgoekc#eE|aikrgkc#eGrefgekc#eL|esgfiõc#eIagpogc#eGkafçs#eN|ekoçs#eMepckçs#eDcfekbçs#ePc|ryayçs#eIspeõcf#eEfijåk#e
?

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
Bella Hamda liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
SzhErin Victoire Top-Leute liked this
abiemanajemen liked this
abiemanajemen liked this
Jovanli Adza liked this
Fenixcomcorp Comercializadora Juan C. Gil liked this
Jovanli Adza liked this
Jovanli Adza liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->