Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Planul de Management Al Muntilor Rodnei

Planul de Management Al Muntilor Rodnei

Ratings:
(0)
|Views: 77|Likes:
Published by kristianionita

More info:

Published by: kristianionita on Aug 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2013

pdf

text

original

 
1
 
ICAS 
 
PLANUL DE MANAGEMENTAL PARCULUI NA
Ţ
IONAL MUN
Ţ
II RODNEIREZERVA
Ţ
IE A BIOSFEREIInclusiv habitatul ref 
ă
cut prin Proiectul LIFE-Natura
MANAGEMENT PLANOF THE RODNEI MOUNTAINS NATIONAL PARCAS BIOSPHERE RESERVE
Including the restored habitat through the LIFE-Nature Project
2006
 
2
 PLANUL DE MANAGEMENTAL PARCULUI NA
Ţ
IONAL MUN
Ţ
II RODNEIREZERVA
Ţ
IE A BIOSFEREIInclusiv habitatul ref 
ă
cut prin Proiectul LIFE-Natura
1. INTRODUCERE
1.1 SCURT
Ă
DESCRIERE A PLANULUI DE MANAGEMENT
În anul 2003 a fost lansat Proiectul LIFE-Natura RO / 000027 / REV întitulat
efacerea Habitatelor Forestiere din Rezerva
ţ
ia Biosferei Pietrosul Rodnei (RestorationForest Habitats From Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve).
La Ac
ţ
iunea D.1 este prev
ă
zut
ă
întocmirea Planului de Management al Rezerva
ţ
ieiBiosferei Pietrosul Rodnei în suprafa
ţă
de 6415 ha în care este cuprins
ă
 
ş
i suprafa
ţ
a de 50 ha pe care s-au f 
ă
cut planta
ţ
ii în vederea refacerii habitatului
 Pinus cembra / Pinus mugo
/
 Piceaabies
. Având în vedere c
ă
Rezerva
ţ
ia Bisferei men
ţ
ionate face parte integrant
ă
din Parcul Na
ţ
ional Mun
ţ
ii Rodnei, împreun
ă
cu conducerea
ş
i cu Consiliul
Ş
tiin
ţ
ific s-a stabilitîntocmirea unui Plan de Management unic pentru întregul Parc Na
ţ
ional Mun
ţ
ii Rodnei însuprafa
ţă
total
ă
de 46 399 ha .În conformitate cu principiile moderne ale conserv
ă
rii naturii, planul de management aintegreze integrat interesele de conservare a biodiversit
ăţ
ii cu cele de dezvoltare socio-economic
ă
ale comunit
ăţ
ilor locale din zona parcului,
ţ
inând cont de caracteristiciletradi
ţ
ionale, culturale
ş
i spirituale specifice acesteia.Lipsa unei coordon
ă
ri a tuturor activit
ăţ
ilor care se desf 
ăş
oar 
ă
pe cuprinsul parcului, aeforturilor de conservare, poate duce la ac
ţ
iuni dispersate, cu eficien
ţă
redus
ă
 
ş
i la pierderisemnificative din punct de vedere al biodiversit
ăţ
ii
ş
i ale altor valori ale parcului.Planul de management al PNMR este elaborat în vederea unei planific
ă
ri integrate aac
ţ
iunilor ce trebuie întreprinse pentru îndeplinirea obiectivului major al parcului, respectivconservarea biodiversit
ăţ
ii. Acest plan de management va sta la baza activit
ăţ
ii Administra
ţ
ieiParcului Na
ţ
ional Mun
ţ
ii Rodnei
ş
i se constituie ca document de referin
ţă
pentru planificareatuturor ac
ţ
iunilor legate de parc.Realizarea planului de management s-a f 
ă
cut într-un cadru participativ, fiind implica
ţ
ito
ţ
i factorii interesa
ţ
i din zona parcului, inclusiv exper 
ţ
i locali si reprezentan
ţ
i ai comunit
ăţ
ilor locale, prin organizarea întrunirilor Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Na
ţ
ional Mun
ţ
ii Rodnei, a Consiliului
Ş
tiin
ţ
ific al Parcului Na
ţ
ional Mun
ţ
ii Rodnei, alConsiliului Consultativ al Proiectului LIFE-Natura / Pietrosul
ş
i a altor întâlniri de lucruorganizate pe diferite grupuri (sec
ţ
iuni). De asemenea s-a pus accent deosebit pe atragereatinerilor din
ş
colile limitrofe parcului, in cadrul proiectului „Participarea Tinerilor laManagementul Parcului Na
ţ
ional Mun
ţ
ii Rodnei”, desf 
ăş
urat in colaborare cu UniversitateaOxford, si finan
ţ
at prin Ini
ţ
iativa Darwin de c
ă
tre Departamentul de Mediu, Alimenta
ţ
ie siAfaceri Rurale al Guvernului Marii Britanii.
 
3
1.2 SCOPUL SI CATEGORIILE DE ARII PROTEJATE
1.2.1 Scopul
ş
i încadrarea general
ă
 
Scopul refacerii Habitatului LIFE-Natura pe 50 ha din Pietrosul (Z
ă
noaga Mare
ş
iPiciorul Mo
ş
ului) const
ă
în reîntroducerea speciei
 Pinus cembra
 
ş
i refacerea habitatelor cu
 Pinus mugo
 
ş
i
 Picea abies
(Proiectul LIFE-Natura implementat în perioada 2004-2006).Pasul imediat urm
ă
tor este de a proteja materialul plantat în scopul refacerii popula
ţ
iei de
 Pinus cembra
ş
i a habitatului
 Pinus cembra / Pinus mugo
/
 Picea abies,
 pe cât posibil la formaanterioar 
ă
distrugerii lui.Scopul Parcului Na
ţ
ional Mun
ţ
ii Rodnei (PNMR) este men
ţ
inerea elementelor cadrului fizico-geografic cât mai aproape de starea lor natural
ă
, asigurarea protec
ţ
ieiecosistemelor, conservarea resurselor genetice, a diversit
ăţ
ii biologice, încurajarea
ş
isus
ţ
inerea modului tradi
ţ
ional de via
ţă
al comunit
ăţ
ilor locale din zona parcului.În perimetrul parcurilor na
ţ
ionale sunt admise doar activit
ăţ
ile economice tradi
ţ
ionale practicate numai de membrii comunit
ăţ
ilor din zona parcului na
ţ
ional
ş
i de persoanele carede
ţ
in terenuri în interiorul acestuia si care sunt reglementate prin planul de management.Managementul PNMR urm
ă
re
ş
te
ş
i men
ţ
inerea interac
ţ
iunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversit
ăţ
ii habitatelor 
ş
i peisajului, promovând p
ă
strarea folosin
ţ
elor tradi
ţ
ionale durabile ale terenurilor, încurajarea
ş
i consolidarea activit
ăţ
ilor, practicilor 
ş
iculturii tradi
ţ
ionale ale popula
ţ
iei locale.Consiliul Interna
ţ
ional de Coordonare a Programului MAB - UNESCO din 1979,Paris – a hot
ă
rât includerea rezerva
ţ
iei Pietrosul Rodnei în re
ţ
eaua interna
ţ
ional
ă
de Rezerva
ţ
iiale Biosferei, având în prezent suprafa
ţ
a de 44 000 ha (www.unesco.org). Conform L462/2001 privind regimul ariilor protejate „rezerva
ţ
iile biosferei au ca scop protec
ţ
ia
ş
iconservarea unor zone de habitat natural
ş
i a diversit
ăţ
ii biologice specifice; cuprind uncomplex de ecosisteme terestre
ş
i/sau acvatice, lacuri
ş
i cursuri de ap
ă
, zone umede cucomunit
ăţ
i biocenotice, floristice
ş
i faunistice unice, cu peisaje armonioase naturale saurezultate din amenajarea tradi
ţ
ional
ă
a teritoriului, ecosisteme modificate sub influen
ţ
a omului
ş
i care pot fi readuse la starea natural
ă
, comunit
ăţ
i umane a c
ă
ror existen
ţă
este bazat
ă
pevalorificarea resurselor naturale pe principiul dezvolt
ă
rii durabile
ş
i armonioase”.Managementul rezerva
ţ
iilor biosferei se realizeaz
ă
conform unor regulamente
ş
i planuri de protec
ţ
ie
ş
i conservare proprii, în conformitate cu recomand
ă
rile Programului Om – Biosfer 
ă
de sub egida UNESCO. Pentru asigurarea protec
ţ
iei
ş
i conserv
ă
rii unor zone dehabitat natural
ş
i a diversit
ăţ
ii biologice specifice, precum
ş
i pentru valorificarea resurselor naturale disponibile, potrivit cerin
ţ
elor de consum ale popula
ţ
iilor locale
ş
i în limitele poten
ţ
ialului biologic natural de regenerare a acestor resurse, aceste arii protejate prezint
ă
 zone cu regim diferen
ţ
iat de protec
ţ
ie ecologic
ă
, de conservare
ş
i de valorificare a resurselor.De asemenea, se ofer 
ă
publicului posibilit
ăţ
i de recreere
ş
i turism încurajând activit
ăţ
ile
ş
tiin
ţ
ifice
ş
i educa
ţ
ionale.
1.2.2 Arii protejate incluse în Parcul Na
ţ
ional Mun
ţ
ii Rodnei
• Pietrosul Rodnei (3300 ha) inclusiv Suprafa
ţ
a LIFE de 50 ha cu
 Pinus cembra, Pinusmugo
 
ş
i
 Picea abies
din Z
ă
noaga Mare
ş
i Piciorul Mo
ş
ului; • Piatra Rea (309 ha); • Bila-Lala(1646,9 ha); • Corongi
ş
(592,4 ha); • Rezerva
ţ
ia botanic
ă
„Poiana cu Narcise din MasivulSaca” (5 ha); • Rezerva
ţ
ia mixt
ă
„Pe
ş
tera
ş
i Izbucul Izvorul Albastru al Izei” (100 ha); •Rezerva
ţ
ia speologic
ă
„Pe
ş
tera Cob
ăş
el” (1 ha); • Rezerva
ţ
ia mixt
ă
„Izvoarele Mih
ă
iesei” (50ha); • Rezerva
ţ
ia mixt
ă
Bila – Lala (2568 ha); • Rezerva
ţ
ia natural
ă
Izvorul B
ă
trâna (0,5 ha);Rezerva
ţ
ia Valea Cormaia (50 ha)

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Anita Kriszta Nagy liked this
Ana Corpade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->