Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ÇED YÖNETMELİĞİ

ÇED YÖNETMELİĞİ

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 277 |Likes:
Published by Ugras SEVGEN

More info:

Published by: Ugras SEVGEN on Jan 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 
16.12.2003 Tarih ve 25318 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
 
Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 16 Aralık 2004 Sayı : 25672Değişiklikler işlenmiştir.
 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 
BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AmaçMadde 1-
Bu Yönetmelin amacı, Çevresel EtkiDeğerlendirmesi recinde uyulacak idari ve teknik usul veesasları düzenlemektir. 
KapsamMadde 2-
Bu Yönetmelik;a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ile Proje TanıtımDosyasının hangi tür projeler için isteneceği ve içereceği konuları, b) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari veteknik usul ve esasları,c) Çevresel Etki Değerlendirmesi için Kapsam Belirleme veİnceleme Değerlendirme Komisyonunun oluşturulmaile ilgiliçalışmaları,d) Yönetmelik kapsamına giren projelerin işletme öncesi,letme rave letme sonrası nemde izlenmesi vedenetlenmesini,e) Çevresel Etki Değerlendirmesi sisteminin, çevreyönetiminde etkin ve yaygın biçimde uygulanabilmesi ve kurumsalyapısının güçlendirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarınıkapsar. 
Dayanak Madde 3-
Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılıÇevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar ve KısaltmalarMadde 4-
Bu Yönetmelikte geçen;Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüklerive karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik,fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı,Etki: Bir projenin hazırlık, inşaat ve işletme sırasında ya daişletme sonrasında, çevre unsurlarında doğrudan ya da dolaylıolarak, kısa veya uzun dönemde, geçici ya da kalıcı, olumlu ya daolumsuz yönde ortaya çıkması olası değişiklikleri,Etki Alanı: Gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin işletme
 
öncesi, işletme sırası ve işletme sonrasında çevre unsurları olarak olumlu veya olumsuz yönde etkilediği alanı,Proje: Gerçekleştirilmesi planlanan yatırıma ait inşaatçalışmaları, diğer tesisat ya da planların uygulanması veya yer altıkaynaklarının değerlendirilmesi işlemini,Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuzetkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesiya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi içinalınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasınınizlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için8 ve 16 ncı maddelerde belirtilen başvuru ile başlayan ve işletmesonrası çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sonaeren süreci,Proje Tanıtım Genel Formatı: Gerçekleştirilmesi planlanan,EK-I listesinde yer alan projelerin özelliklerini, yerini, olaetkilerini ve öngörülen önlemleri içeren, projeyi genel boyutları iletanıtan raporun hazırlanması sırasında esas alınacak EK-III dekigenel formatı,Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Özel Formatı: ÇevreselEtki Değerlendirmesi Raporunun hazırlanmasında esas alınmaüzere; Kapsam belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonutarafından projenin önemli çevresel boyutları göz önüne alınmak suretiyle EK-III deki proje tanıtım genel formatında belirtilen ana başlıklar altında ele alınması gereken konuları tanımlayan formatı,Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu: EK-I listesinde yer alan veya Bakanlıkça “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir”karaverilen bir proje in belirlenen özel formata rehazırlanacak raporu,Proje Tanıtım Dosyası: Ek-II listesinde yer alan projelereÇevresel Etki Değerlendirmesi uygulanmasının gerekli olupolmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyayı,Seçme, Eleme Kriterleri: Proje Tanıtım Dosyasınınhazırlanmasında esas alınacak EK-IV’deki kriterleri,Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir Kararı: Ek-IIlistesindeki projelerin çevresel etkilerinin önemli olduğu veÇevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanması gerektiğini belirten Bakanlık kararını,Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı: Ek-IIlistesindeki projelerin önemli çevresel etkilerinin olmadığı veÇevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasına gerek  bulunmadığını belirten Bakanlık kararını,Çevresel Durum Değerlendirme Raporu: Çevresel EtkiDeğerlendirmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uymadanletmeye geçmmevcut faaliyetler in gerekli çevreselönlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla hazırlanan teknik raporu,Duyarlı Yöreler: Çevresel etkilere karşı biyolojik, fiziksel,
 
ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli özellikleri ile duyarlı olanveya mevcut kirlilik yükü çevre ve halk sağlığını bozucu düzeylereulaştığı belirlenen yörelerle, ülkemiz mevzuatı ve taraf olduğumuzuluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli görülen EK-Vde yer alan alanları,Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı: Çevresel EtkiDeğerlendirmesi Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve İncelemeDeğerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkatealınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabuledilebilir düzeylerde olduğunun saptanması üzerinegeekleşmesinde sanca lmediğini belirten Bakanlık kararını,Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz Kararı: ÇevreselEtki Değerlendirmesi Raporu hakkında Kapsam Belirleme veİnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinedeniyle uygulanmasında sakınca görüldüğünü belirten Bakanlık kararını,Komisyon: Proje için verilecek özel formatın kapsamını,kriterlerini belirlemek ve bu ilkeler doğrultusunda hazırlananÇevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu inceleyipdeğerlendirmek üzere Bakanlık tarandan kurulan KapsamBelirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunu,Proje Sahibi: Bu Yönetmeliğe tabi bir projenin her aşamadayürütülmesini üstlenen gerçek ya da tüzel kişiyi,İzleme ve Kontrol: “Çevresel Etki Değerlendirmesi GerekliDeğildir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararıalındıktan sonra uygulama aşamasına geçen projenin, bu kararınverilmesine esas ilkeler doğrultusunda ve çevre değerleriniolumsuz etkilemeyecek biçimde rütülmesi in yalançalışmaların bütününü,Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı :
 
Çevresel EtkiDeğerlendirmesi Sürecine tabi projeler için Halkın KatılımıToplantısından sonra yapılacak toplantıyı,
 
ifade eder.
 İKİNCİ BÖLÜMGenel Hükümler YetkiMadde 5-
Bu Yönetmeliğe tabi projeler hakkında “ÇevreselEtki Değerlendirmesi Olumlu”, “Çevresel Etki DeğerlendirmesiOlumsuz”, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” veya“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararlarıverme yetkisi Bakanlığa aittir. Ancak Bakanlık gerekli gördüğüdurumlarda “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” veya“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararınınverilmesi konusundaki yetkisini, sınırlarını belirleyerek Valilikleredevredebilir.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
denizvolkan liked this
gkerrr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->