Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP LỚP 10

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP LỚP 10

Ratings: (0)|Views: 62 |Likes:
Published by tapdoanpl

More info:

Published by: tapdoanpl on Aug 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
- ðT: 01689.996.187 Diễn ñàn: http://lophocthem.net -vuhoangbg@gmail.com 
1
CẤU TRÚC TÀI LIỆU
CHUONG 1; CHUYỂN ðỘNG HỌC CHẤT ðIỂMchu de 1; chuyen dong thang deuchu de 2. chuyen dong thang bien doi deuchu de 3. roi tu dochu de 4. chuyen dong tron deuchu de 5. cong van tocchu de 6. on tap - kiem tra chuong 1CHUONG 2. DONG LUC HOC CHAT DIEMCHU DE 1. TONG HOP-PHAN TICH LUCCHU DE 2. BA ðL NEWTONCHU DE 3. CAC LUC CO HOC THUONG GAPCHU DE 4. CHUYEN DONG NEM NGANG – XIENCHU DE 5. BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ ðỘNG LỰC HỌCCHU DE 6. CHUYEN DONG CUA HE VATCHU DE 7. ON TAP - KIEM TRACHƯƠNG 3; TĨNH HỌC VÂT RẮNchu de 1. CAN BANG CUA VAT RAN CHIU NHIEU LUC T
 
AC DUNGChủ ñề 2 MOMEN LỰC- NGẪU LỰCChủ ñề 3. QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀUChủ ñề 4. CÁC DẠNG CÂN BẰNG.CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ðẾChủ ñề 5. CHUYỂN ðỘNG TỊNH TIẾN,QUAY CỦA VẬT RẮN.chu de 6. on tap kiem traCHƯƠNG 4; CÁC ðỊNH LUẬT BẢO TOÀNCHỦ ðỀ 1. ðỘNG LƯỢNG. ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN ðỘNG LƯỢNGCHỦ ðỀ 2. CÔNG VÀ CÔNG SUẤTCHỦ ðỀ 3. ðỘNG NĂNGCHỦ ðỀ 4. Thế năng- ñịnh lý biến thiên thế năngCHỦ ðỀ 5. ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNGCHU DE 6. ÔN TẬP - KIỂM TRACHƯƠNG 5; CƠ HỌC CHẤT LƯUCHƯƠNG 6; CHẤT KHÍchu de 1. ðL BÔI LƠ- MA RI ỐTchu de 2. ðỊNH LUẬT SAC chu de 3. ðL GAY LUY XÁCchu de 4. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁIchu de 5. PHƯƠNG TRÌNH CLAPEROL MENDELEEPCHƯƠNG 7; CHAT RAN-CHAT LONG-SỰ CHUYỂN THỂchu de 1. biến dạng cơ của chất rắnchu de 2. sự dãn nở vì nhiệtchu de 3. chất lỏng, sức căng bề mặt, mao dẫnchu de 4. sự chyển thểchu de 5. do am khong khichu de 6. on tap - kiem traCHƯƠNG 8; CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ðỘNG LỰC HỌC
 
- ðT: 01689.996.187 Diễn ñàn: http://lophocthem.net -vuhoangbg@gmail.com 
2
DE THI - KIEM TRA LỚP 10
Họ và tên:………………………………..Thpt………………….………………..I. KIẾN THỨC:
1. Vận tốc trung bình: v =
 x
=
00
 xxt
 2. ðộ dời :
.().
oo
 xxxvttv
= = =
 2. Tốc ñộ trung bình: v
tb
=
 s
 3. Quãng ñường ñi ñược : s = v.t4. Phương trình của chuyển ñộng thẳng ñều: x = x
0
+ v (t - t
0
). Nếu chọn gốc tọa ñộ và gốc thời gian tại vị trí vật bắt ñ
 
ầu dời chổ (x
0
= 0, t
0
= 0) thìx = s = v.t5. Chú ý: Chọn chiều dương cùng chiều chuyển ñộng của vật nào ñó ( nếu có nhiều vật)
 
Vật chuyển ñộng cùng chiều dương v > 0, ngược chiều dương v < 0.
 
Vật ở phía dương của trục tọa ñộ x > 0, ở phía âm của trục tọa ñộ x < 0.
 
 Nếu hai vật chuyển ñộng (trên cùng 1 hệ tọa ñộ)+ khi hai vật gặp nhau thì x
1
= x
2
.+ khi hai vật cách nhau 1 khoảng
 s
thì
12
 x
=
 s
.
 
 Nếu gốc thời gian là lúc bắt ñầu chuyển ñộng thì t
0
= 0.
II.BÀI TẬP TỰ LUẬN:
Dạng : Tính vận tốc trung bình
 Bài 1
: Một ôtô chạy trên một ñoạn ñường thẳng từ ñịa ñiểm A ñến ñịa ñiểm B phải mất mộtkhoảng thời gian t. Tốc ñộ của ôtô trong nửa ñầu của khoảng thời gian này là 60km/h vàtrong nửa cuối là 40km/h. Tính tốc ñộ trung bình của ôtô trên cả ñoạn ñường AB.ðs : v
tb
= 50km/h
 Bài 2
: Một người ñi xe ñạp chuyển ñộng trên một ñoạn ñường thẳng AB có ñộ dài là s. Tốcñộ của xe ñạp trong nửa ñầu của ñoạn ñường này là 12km/h là trong nửa cuối là 18km/h.Tính tốc ñộ trung bình của xe ñạp trên cả ñoạn ñường AB.ðs : v
tb
= 14,4km/hDạng : Lập phương trình chuyển ñộng -ñịnh vị trí và thời ñiểm hai vật gặp nhau
 Bài 3
: Cùng một lúc tại hai ñiểm A và B cách nhau 10km có hai ôtô chạy cùng chiều trênñoạn ñường thẳng từ A ñến B. Vận tốc của ôtô chạy từ A là 54km/h và của ôtô chạy từ B là48km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời ñiểm xuất phát của hai xe làm mốc thời gian và chọnchiều chuyển ñộng của hai ôtô làm chiều dương.a. Viết phương trình chuyển ñộng của hai ôtô trên. b. xác ñịnh thời ñiểm và vị trí của hai xe khi gặp nhau.ðs : a. x
A
= 54t, x
B
= 48t + 10 b. sau53giờ , cách A 90km về phía B.
  Bài 4
: Lúc 6 giờ một ôtô xuất phát ñi từ A về B với vận tốc 60Km/h và cùng lúc một ôtô
 
CHUYỂN ðỘNG THẲNG ðỀU
1
 
- ðT: 01689.996.187 Diễn ñàn: http://lophocthem.net -vuhoangbg@gmail.com 
3
khác xuất phát từ B về A với vận tốc 50km/h. A và B cách nhau 220km.a. Lấy AB làm trục tọa ñộ, A là gốc tọa ñộ, chiều dương từ A ñến B và gốc thời gianlà lúc 6giờ, lập phương trình chuyển ñộng của mỗi xe. b. Xác ñịnh vị trí và thời gian hai xe gặp nhau.ðs : a. x
1
= 60t, x
2
= 220 - 50t b. cách A 120 km về phía BDạng : Xác ñịnh thời ñiểm và vị trí hai xe khi biết khoảng cách của chúng
 Bài 5
: lúc 8 giờ một ôtô khởi hành ñi từ A về B với vận tốc 12m/s. Năm phút sau một ôtôkhởi hành từ B về A với vận tốc 10m/s. Biết AB = 10,2km.Xác ñịnh thời ñiểm và vị trí hai xe khi chúng cách nhau 4,4km.ðs : th
1
: x
1
= 4800m và x
2
= 9200m th
2
: x
1
= 9600m và x
2
= 5
 
200m
 Bài
: Hai vật chuyển ñộng ngược chiều qua A và B cùng lúc, ngược chiều ñể gặp nhau.Vật qua A có vận tốc v
1
= 10m/s, qua B có vận tốc v
2
= 15m/s. AB = 100m.a. Lấy trục tọa ñộ là ñường thẳng AB , gốc tọa ñộ ở B, có chiều dương từ A sang B ,gốc thời gian là lúc chúng cùng qua A và B .Hãy lập phương trình chuyển ñộng củamỗi vật. b. Xác ñịnh vị trí và thời ñiểm chúng gặp nhau.c. Xác ñịnh vị trí và thời ñiểm chúng cách nhau 25mðs : a. x
1
= -100+ 10t, x
2
= -15t b. t = 4s và x = -60mDạng : Xác ñịnh thời ñiểm và vị trí hai xe gặp nhau bằng ñồ thị
 Bài 7 
: người ñi xe ñạp khởi hành ở A và người ñi bộ khởi hành ở B cùng lúc và khởi hànhtheo hướng từ A sang B. Vận tốc người ñi xe ñạp là v
1
= 12km/h, người ñi bộ là v
2
=5km/h.Biết AB = 14km.a. Họ sẽ gặp nhau sau khi khởi hành bao lâu và cách B bao nhiêu km? b. Tìm lại kết quả bằng ñồ thị.ðs : gặp nhau sau khi khởi hành 2h tại ñiểm cách B 10km.
 Bài 8
: Một xe máy xuất phát từ A vào lúc 6 giờ và chạy với vận tốc 40km/h ñể ñi ñến B.Một ôtô xuất phát từ B lúc 6giờ và chạy với vận tốc 80km/h theo cùng chiều với xe máy.Coi chuyển ñộng của xe máy và ôtô là thẳng ñều. Khoảng cách giữa A và B là 20km. ChọnA làm mốc, chọn thời ñiểm 6 giờ làm mốc thời gian và chọn chiều từ A ñến B làm chiềudương.a. Viết công thức tính quãng ñường ñi ñược và phương trình chuyển ñộng của xe máyvà ôtô. b. Vẽ ñồ thị tọc ñộ - thời gian của xe máy và ôtô trên cùng hệ trục x và t.c. căn cứ vào ñồ thị vẽ ñược , hãy xác ñịnh vị trí và thời ñiểm ôtô ñuổi kịp xe máy.d. Kiểm tra lại kết quả tìm ñược bằng cách giải phương trình chuyển ñộng của xemáy và ôtô.ðs : a. s
1
= 40t
x
1
= 40t, s
2
= 80(t - 2)
x
2
= 80(t - 2)Dạng : Dựa vào ñồ thị lập phương trình chuyển ñộng
 Bài 9
: ðồ thị chuyển ñộng của hai xe ñược cho như hình vẽa. Lập phương trình chuyển ñộng của mỗi xe. b. Dựa trên ñồ thị xác ñịnh thời ñiểm hai xe cách nhau30km sau khi gặp nhau.ðs : x
1
= 60 - 20t, x
2
= 40t. b. sau khi gặp nhau 0,5h
III.PHầN TRắC NGHIệM
 
x(km)t(h)d1d20 14060

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->