Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cong Thuc Vat Ly 10

Cong Thuc Vat Ly 10

Ratings: (0)|Views: 141|Likes:
Published by tapdoanpl

More info:

Published by: tapdoanpl on Aug 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2012

pdf

text

original

 
Tröôøng THPT Nguyeãn Tröôøng Toä
GV:
Ñaëng Hoaøi Taëng
 
Chương I 
: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM.
I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀUA.LÝ THUYẾT:
1. Vận tốc trung bình:
v =
 x
=
00
 xxt
2.
Độ dời :.().
oo
 xxxvttv
= = =
2. Tốc độ trung bình:
v
tb
=
 s
3. Quãng đường đi được :
s = v.t
4. Phương trình của chuyển động thẳng đều:
x = x
0
+ v (t - t
0
).
 Nếu chọn gốc tọa độ và gốc thời gian tại vị trí vật bắt đầu dời chổ (x
0
= 0, t
0
= 0) thì x = s = v.t5. Chú ý: Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của vật nào đó ( nếu có nhiều vật)
Vật chuyển động cùng chiều dương
v > 0
, ngược chiều dương
v < 0.
Vật ở phía dương của trục tọa độ
x > 0
, ở phía âm của trục tọa độ
x < 0
.
 Nếu hai vật chuyển động (trên cùng 1 hệ tọa độ)+ khi hai vật gặp nhau thì
x
1
= x
2
.
+ khi hai vật cách nhau 1 khoảng
 s
thì
12
 xx
=
 s
.
 Nếu gốc thời gian là lúc bắt đầu chuyển động thì t
0
= 0.
B.BÀI TẬP:
Bài 1.
 
Lúc 6 giờ một ô tô xuất phát từ A đi về B với vận tốc 60km/h và cùng lúc một ô tô xuất phát từ B về A vớivận tốc 50km/h. A và B cách nhau 220km.Lấy AB làm trục tọa độ, A là gốc tọa độ, chiều dương từ A đến Bvà gốc thời gian là lúc 6 giờ.a.Lập phương trình chuyển động của mỗi xe. b.Định vị trí và thời gian hai xe gặp nhau.c.vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của 2 xe trên cùng 1 hệ trục tọa độ.
 Đáp số: a) x
1
= 60t (km) ; x
2
= 220 – 50t (km). b) t = 2h; x
1
= x
2
= 120km.
Bài 2.Lúc 7 giờ một ô tô khởi hành từ A đi về B với vân tốc 40km/h. Cùng lúc một xe khởi hành từ B về A với vậntốc 60km/h. Biết AB= 150km.a.Lập phương trình chuyển động của mỗi xe. b.vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của 2 xe trên cùng 1 hệ trục tọa độ. Dựa vào đồ thị chỉ ra vị trí và thờigian và thời điểm hai xe gặp nhau.c.Định vị trí và thời gian và thời điểm hai xe gặp nhau.
 Đáp số: a) x
1
= 40t (km) ; x
2
= 150 – 60t (km). b và c) t = 1.5h và lúc 8giờ 30; x
1
= x
2
= 60km.
Bài 3.
Luùc 8h taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 40km coù hai oâtoâ chaïy cuøng chieàutreân ñöôøng thaúng töø A ñeán B. Toác ñoä cuûa oâtoâ chaïy töø A laø 60km/h vaøtoác ñoä cuûa oâtoâ chaïy töø B laø 40km/h. Choïn A laøm goác toaï ñoä, goác thôøigian luùc 8h, chieàu döông töø A ñeán B.
a)
Laäp phöông trình chuyeån ñoäng cuûa hai xe.
b)
Xaùc ñònh vò trí vaø thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau.
c)
Veõ ñoà thò chuyeån ñoäng cuûa hai xe. Döïa vaøo ñoà thò xaùc ñònh vò trí haixe gaëp nhau.
Bài 4.
 
Luùc 7h taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 200km coù hai oâtoâ chaïy ngöôïc chieàutreân ñöôøng thaúng töø A ñeán B. Toác ñoä cuûa oâtoâ chaïy töø A laø 60km/h vaøtoác ñoä cuûa oâtoâ chaïy töø B laø 40km/h. Choïn A laøm goác toaï ñoä, goác thôøigian luùc 7h, chieàu döông töø A ñeán B.a) Laäp phöông trình chuyeån ñoäng cuûa hai xe.b) Xaùc ñònh vò trí vaø thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau.Baøi taäp vaät lí 101
 
 
Tröôøng THPT Nguyeãn Tröôøng Toä
GV:
Ñaëng Hoaøi Taëng
c) Veõ ñoà thò chuyeån ñoäng cuûa hai xe. Döïa vaøo ñoà thò xaùc ñònh vò trí haixe gaëp nhau.
Bài 5.
Luùc 9h taïi ñieåm A moät oâtoâ CÑTÑ töø A ñeán B vôùi toác ñoä 36km/h. Nöûa giôøsau moät xe khaùc ñi töø B veà A vôùi toác ñoä 54km/h. AB = 108kma) Xaùc ñònh vò trí vaø thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau.b) Xaùc ñònh thôøi ñieåm hai xe caùch nhau 45km.c) Duøng ñoà thò xaùc ñònh thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau.
Bài 6.Người đi xe đạp khởi hành ở A và người đi bộ khởi hành ở B cùng lúc và đi theo hướng từ A đến B. Vận tốcngười đi xe đạp là v
1
= 12 km/h, người đi bộ là v
2
= 5 km/h. Biết AB = 14 km.a. Họ sẽ gặp nhau sau khi khởi hành bao lâu và cách B bao nhiêu km ? b. Tìm lại kết quả bằng đồ thị. 
 Đáp số: a. 2h cách B 10 km.
x (km)Bài 7.Đồ thị chuyển động của 2 xe được biểu diễn như hình vẽ.
a.
Lập phương trình chuyển động.
60
b.
Dựa trên đồ thị định thời điểm hai xe cách nhau 30 km sau khi gặp nhau.
40
 
 Đáp số: a) x
1
= 60 – 20t (km) ; x
2
= 40t (km). b) 0,5 h
 0 1 t (h)Bài 8.Hai người đi mô tô xuất phát cùng lúc tại hai điêm A và B cách nhau 10km, chuyển động cùng chiều theohướng từ A đến B. Vận tốc người xuất phát từ A là 50 km/h và người từ B là 40 km/h. Coi chuyển động củahọ là thẳng đều.a.Chọn gốc tọa độ là B, chiều dương AB. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe. b.Định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.c.Quãng đường đi được của mỗi xe cho đến khi gặp nhau.
 Đáp số: a) b) 1h; 40 km. c) 50km,40km
Bài 9.Lúc 6 giờ sáng hai ôtô cùng khởi hành tại Sóc trăng: xe thứ nhất đi về hướng Bạc liêu với vận tốc 70 km/h, xethứ hai đi về hướng TP. Hồ chí Minh với vận tốc 40 km/h. Đến 8 giờ xe thứ nhất dừng lại nghỉ 30 phút rồichạy lại đuổi theo xe thứ hai với vận tốc cũ.Coi chuyển động của hai xe là thẳng đều.a. Vẽ đồ thị của hai xe trên cùng một hệ trục tọa độ. b. Định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.
 Đáp số: 16 h 30 ph và cách ST 420 km.
 x (km)Bài 10.
Đồ
thị của hai xe như hình vẽ.
a.
Lập phương trình chuyển động của mỗi xe. 80
b.
 Nêu đặc điểm chuyển động của mỗi xe I II(vị trí khởi hành, chiều chuyển động, độ lớn vận tốc). 40t (h).0
 
1 2i 11.c 6 giờ một ôtô chạy từ Sóc Trăng vào TP.Hồ Chí Minh.Đến 8 giờ ôdừng lại nghỉ 30 pt, sauđó tiếp tục chuyển động với cùng vận tốc. Lúc 7 giờ một ôtô khác cũng khởi hành từ Sóc Trăng với vận tốc 50km/h để chạy vào TP.Hồ Chí Minh. Coi chuyển động của hai xe là thẳng đều.a. Với cùng một gốc tọa độ, cùng một gốc thời gian. Hãy viết phương trình chuyển động của mỗi xe.b. Tìm thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.
 Đáp số: 9 h ; 100 km.
i 12.Một người đi mô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ để đến B lúc 8 giờ, sau đó nghỉ 30 phút rồi quay trở lạiA đúng 10 giờ. Biết AB = 60 km và coi chuyển động trong mỗi lượt đi và về là thẳng đều.a. Viết phương trình chuyển động của người ấy.b. Vẽ đồ thị tọa độ.i 13.Hai ôtô cùng xuất pt từ Hà Nội đi Vinh, chiếc thứ nhất chạy với vận tốc trung bình 60 km/h, chiếcthứ hai với vận tốc trung bình 70 km/h. Sau 1giờ 30 phút, chiếc thứ hai dừng lại nghỉ 30 phút rồi chạy với vậntốc như trước. Coi các ô tô chuyển động trên một đường thẳng.
Baøi taäp vaät lí 102
 
 
Tröôøng THPT Nguyeãn Tröôøng Toä
GV:
Ñaëng Hoaøi Taëng
a. Biểu diễn đồ thị chuyển động của hai xe trên cùng một hệ trục tọa độ.b. Hỏi sau bao lâu thì xe thứ hai đuổi kịp xe đầu.c. Khi đó hai xe cách Hà Nội bao xa. 
 Đáp số: b) 3giờ 30 phút c) 210 km.
Bài 14.Đồ thị chuyển đng của mt người đi bvà mt người đix (km)xe đạp được biểu diễn như hình vẽ.a. Hãy lập phương trình chuyển động của từng người.b Dựa trên xác định vị trí và thời điểm hai người gặp nhau.c.Từ phương trình chuyển động đã thành lập câu a,tìm vị trí 40thời điểm hai người gặp nhau.So sánh kết quả tìm được ở câu a và b.20 0 4 t (h)i 15.c 6 giờ một đoàn u từ TP.Hồ Chí Minh đi Nha Trang với vận tốc 45 km/h. Sau khi chạy được 40 phút thì tàu dừng lại ở một ga trong 10 phút. Sau đó lại tiếp tục chạy với vận tốc bằng lúc đầu. Lúc 6 giờ 50 phút, một ôtô khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh đi Nha Trang với vận tốc 60 km/h. Coi chuyển động của tàu và ôtô là thẳng đều.a.Vẽ đồ thị chuyển động của tàu và của ôtô trên cùng một hệ trục tọa độ. b.Căn cứ vào đồ thị, xác định vị trí và thời gian ôtô đuổi kịp đoàn tàu.c.Lập phương trình chuyển động của tàu và của ôtô kể từ lúc ôtô bắt đầu chạy và tìm vị trí, thời điểm ôtôđuổi kịp tàu.
 Đáp số: b) 8 h 50 phút và cách HCM 120 km.
i 16.c 7h, một ôchạy từ Hải Png về Hà Nội với vận tốc 60 km/h. ng c, một ôchạy từ Hà Nộiđi Hải Phòng với vận tốc 75 km/h. Biết Hải Phòng cách Hà Nội 105 km và coi chuyển động là thẳng.a.Lập phương thình chuyển động của hai xe trên cùng một trục tọa độ. b.Tính vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.c.Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe.
II. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀUA.LÝ THUYẾT:
1.Vận tốc tức thời :
 sv
=
2. Gia tốc:
va
=
= hằng số.3. Vận tốc tại thời điểm t :
v = v
0
+ at.
4. Độ dời:
x = v
0
t +at
2
.
 5. Phương trình chuyển động
: x = x
0
+ v
0
t +at
2
.
6. Công thức liên hệ giữa a, v s :
v
2
- v
20
= 2a
x.
Chuyển động thẳng
nhanh
dần đều
a
cùng phương,
cùng
chiều
v
 
a và v
cùng
dấu (av
>
0).
Chuyển động thẳng
chậm
dần đều
a
cùng phương,
ngược
chiều
v
 
a và v
trái
dấu (av
<
0).
 Nếu chuyển động chỉ theo một chiều và chọn chiều dương là chiều chuyển động thì
S =
xB. BÀI TẬP:
Bài 1.
Moät oâtoâ ñang chaïy vôùi toác ñoä 72km/h thì taét maùy CÑTCDÑ chaïy ñöôïctheâm 200m nöõa thì döøng haúna) Tính gia toác cuûa xe vaø thôøi gian keå töø luùc taét maùy ñeán luùc xedöøng laïi.b) Keå töø luùc taét maùy oâtoâ maát bao laâu ñeå ñi ñöôïc quaõng ñöôøng150m.Baøi taäp vaät lí 103
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->