Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Standart Teklif Mektupları

Standart Teklif Mektupları

Ratings:

3.14

(7)
|Views: 85,328 |Likes:
Published by Ugras SEVGEN
GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU,BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU,BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

More info:

Published by: Ugras SEVGEN on Jan 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
GÖTÜRÜ BEDEL TEKL
İ
F MEKTUBU _ _/_ _/_ _ _ _ 
İ
hale kay
ı
t numaras
ı
* :
......................
İ
HALE KOM
İ
SYONU BA
Ş
KANLI
Ğ
INA
 
İ 
haleyi yapan idarenin bulundu 
ğ 
ş
ehir 
] Teklif Sahibinin
 
Ad
ı
Soyad
ı
/Ticaret Unvan
ı
, Uyru
ğ
u
 
:
ı
k Tebligat Adresi
 
:Ba
ğ
l
ı
Oldu
ğ
u Vergi Dairesi ve Vergi Numaras
ı
 
:Telefon ve Faks Numaras
ı
 Elektronik Posta Adresi (varsa)
 
::
İ
darenizce _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde ihalesi yap
ı
lacak olan[
i
ş
in ad
ı
]i
ş
ine ait
İ
haledoküman
ı
n
ı
olu
ş
turan bütün belgeler taraf 
ı
m
ı
zdan incelenmi
ş
, okunmu
ş
ve herhangibir ayr 
ı
m ve s
ı
n
ı
rlama yapmadan bütün ko
ş
ullar 
ı
yla kabul edilmi
ş
tir.
İ
haleye ili
ş
kinolarak a
ş
a
ğ
ı
daki hususlar 
ı
içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.1- Taahhüdün yerine getirilmesine ili
ş
kin olarak idari
ş
artnamede teklif fiyata dahilolmas
ı
öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.2- Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 
[
rakam ve yaz 
ı
ile
]
 takvim günü geçerlidir 
1
. 3- 4734 say
ı
l
ı
Kanunun 17/d maddesi gere
ğ
ince
İ
hale konusu i
ş
için kendimiz veyaba
ş
kalar 
ı
ad
ı
na do
ğ
rudan veya dolayl
ı
olarak , asaleten veya vekaleten birdenfazla teklif vermedi
ğ
imizi beyan ediyoruz.
2
 4- Ald
ı
ğ
ı
n
ı
z herhangi bir teklifi veya en
ş
ük teklifi seçmek zorunda olmad
ı
ğ
ı
n
ı
z
ı
 kabul ediyoruz.5-
İ
hale konusu i
ş
le ilgili olmak üzere idarenizce yap
ı
lacak/yapt
ı
ı
lacak di
ğ
er i
ş
lerde,idarenizin ç
ı
karlar 
ı
na ayk
ı
ı
ş
ecek hiçbir eylem ve olu
ş
um içinde olmayaca
ğ
ı
m
ı
z
ı
 taahhüt ediyoruz.6-4734 say
ı
l
ı
Kamu
İ
hale Kanununun 4 üncü maddesindeki ‘’yerli istekli’’ tan
ı
m
ı
 gere
ğ
ince[
yerli/yabanc 
ı
]istekli durumunday
ı
z.
 
7- Teklifimizde yer alan mal kaleminin tamam
ı
n
ı
n 4734 say
ı
l
ı
Kamu
İ
hale Kanununun63 üncü maddesi gere
ğ
ince Kamu
İ
hale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesindeyerli mal
ı
 [
oldu 
ğ 
unu/olmad 
ı
ğ 
ı
n
ı
]beyan ediyoruz.
3
8-
İ
hale konusu i
ş
in tamam
ı
için teklifimiz götürü bedel KDV hariç[
 para birimi belirtilerek rakam ve yaz 
ı
ile götürü bedel tutar 
]bedel kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
nda yapmay
ı
kabul ve taahhüt ederiz.
4
 Sayg
ı
lar 
ı
m
ı
zlaAd SOYAD / Unvan (Ka
ş
e)
İ
mza
5
 
....................................
1-
İ
steklice,
İ
dari
Ş
artnamenin ‘’Tekliflerin geçerlilik süresi’’ maddesinde belirtilen süre esas al
ı
narak doldurulacakt
ı
r.2-
İ
hale doküman
ı
nda alternatif teklif verilebilece
ğ
i öngörülen ihalelerde alternatif teklif veren istekliler taraf 
ı
ndan, “Alternatif teklifimiz d
ı
ş
ı
nda 4734 say
ı
l
ı
Kanunun 17/d maddesi gere
ğ
ince
İ
hale konusu i
ş
için kendimiz veya ba
ş
kalar 
ı
ad
ı
na do
ğ
rudanveya dolayl
ı
olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermedi
ğ
imizi beyan ediyoruz.
ifadesine yer verilece
ğ
iidarece dipnotta belirtilecektir. (
İ
darece, alternatif teklif verilmeyece
ğ
i öngörülen ihalelerde bu dipnota standart formda yer verilmeyecektir.)
3-
İ
hale doküman
ı
nda yerli mal
ı
teklif eden yerli istekliye fiyat avantaj
ı
sa
ğ
lanaca
ğ
ı
na ili
ş
kin düzenleme yap
ı
lmas
ı
durumunda,bu maddeye yer verilecektir.4-Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, i
ş
in k
ı
s
ı
mlar 
ı
için her bir konsorsiyum orta
ğ
ı
n
ı
n verdi
ğ
i teklif bedelleri ayr 
ı
ayr 
ı
 rakam ve yaz
ı
yla yaz
ı
lacak, bunlar 
ı
n toplam
ı
ndan olu
ş
an toplam teklif bedeli de belirtilecektir.5-Teklif vermeye yetkili ki
ş
i taraf 
ı
ndan ad soyad/unvan yaz
ı
larak imzalanacakt
ı
r. Ortak giri
ş
im (i
ş
ortakl
ı
ğ
ı
veya konsorsiyum)halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri ki
ş
iler taraf 
ı
ndan imzalanacakt
ı
r.
 
* Bu standart form ihale doküman
ı
na eklenmeden önce ihale kay
ı
t numaras
ı
idare taraf 
ı
ndan doldurulacakt
ı
r.Standart Form
 ⎯ 
K
İ
K0018.0/MGötürü Bedel Teklif Mektubu
 

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
Ozcan Aslan liked this
Ulas Yetis liked this
özgür Arslan liked this
Sinan Aydın liked this
Mikail Babur liked this
ahmetcilgin liked this
sivas5887 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->