Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
40876429-Nota-TDP_2

40876429-Nota-TDP_2

Ratings:
(0)
|Views: 12|Likes:
Published by Nayo Safwan

More info:

Published by: Nayo Safwan on Aug 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

 
BAB 1 KONSEP TEKNOLOGI DALAM P&P1.0 PENGENALAN & KONSEP TEKNOLOGI
1.
 
Gailbrath (1967)
Teknologi ialah keupayaan menggunakanpengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yg tersusun
(other organized knowledge)
yg digunakan secara sistematik sehingga mampumempamerkan amalan yg praktikal dalam melaksanakan tugasansehingga tugas tersebut mencapai kejayaan
.
 
2
.
 
Evan & Nation(2000)
Teknologi ialah suatu seni @ sains bagaimana alatitu digunakan untuk tujuan-tujuannya
.
 3
.
 
Teknologi ialah proses, kaedah, dan idea bagi memastikan penggunaansesuatu ilmu dan alat atau bahan itu mencapai kejayaan
.
 1.1 PERKAITAN TEKNOLOGI DALAM P&P
 
1.
 
Teknologi dalam P&P ialah suatu usaha meningkatkan keberkesanandan kualiti terhadap ilmu pengetahuan
.
 
2
.
 
Department of Audio Visual Instrusion
(DAVI) 1963
ʹ Definisi pertamatentang teknologi dalam P&P ialah komunikasi audiovisual
.
 3
.
 
 Association for Educational Communication and Technology 
(AECT)1994 ʹ
K
omunikasi audiovisual ialah cabang teori dan amalan ygbermula dengan reka bentuk dan kegunaan mesej yg mengawal prosespembelajaran
.
 4
.
 
Teori Kognitif dan Konstruktif 
ʹ Mereka bentuk, membina, menggunapakai, mengurus, menilai, menganalisis serta mengguna pakai teori danamalan daripada bidang-bidang lain
.
 
1.2 DOMAIN TEKNOLOGI DALAM P&P
1.
 
F
asa Pertama (AECT) 1977
ʹ Pengurusan pengajaran, Pengembanganpengajaran, dan Sumber pembelajaran
.
 
2
.
 
F
asa Kedua (Seel dan Richey) 1994
 ʹ Teori dan amalan berhubungdengan reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan, danpenilaian proses serta sumber untuk pembelajaran
.
 
PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM P&P
 
1.
 
Pembelajaran
K
endiri
2
.
 
Meningkatkan
K
eberkesanan Pembelajaran3
.
 
Peluang Belajar Untuk Semua
.
 
BAB 2 REKA BENTUK PENGAJARAN (RP)
 
2.1 KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN
 
1.
 
Satu proses sistematis menterjemahkan prinsip-prinsip umum P&Pkepada bentuk perancangan bahan dan penyampaian pembelajaran
.
 
2
.
 
3 kategori RP :
y
 
RP sebagai Satu Proses
(Briggs, 1977)
 
y
 
RP sebagai Satu Disiplin
(Duffy dan Jonassen, 1991)
 
y
 
RP sebagai Satu Sains
(Richey, 1986)
 3
.
 
Y
usup Hashim (1998)
- RP mengandungi 4 bidang:
 
y
 
Reka bentuk sistem pengajaran
 
y
 
Reka bentuk strategi
 
y
 
Reka bentuk mesej
 
y
 
C
iri-ciri pelajar
 2.2 MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN
 
1.
 
Richey (1986)
ʹ menggariskan 6 elemen asas, iaitu :
y
 
Menentukan keperluan pelajar
y
 
Menentukan matlamat dan objektif 
y
 
Membina prosedur penilaian
y
 
Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian
y
 
Mencuba sistem pengajaran
y
 
Menilai keseluruhan sistem
2
.
 
Gustalfon (1991)
ʹ membahagikan RP kepada 3 model berorientasikan :
y
 
Bilik Darjah (tugas guru sebagai pelaksana sistem)
y
 
Produk
y
 
Sistem
2.2.1
 
MODEL ADDIE
 -
 
Merupakan proses generik yg perlu diubah suai sebelum dapatdigunakan, menjadi asas kepada semua midel RP
.
 
y
 
A
 
(Analysis)
- Analisis
y
 
D
 
(Design)
- Bentuk
y
 
D
 
(Development )
- Perkembangan
y
 
I
 
(Implementation)
- Pelaksanaan
y
 
E
 
(Evaluation)
- Penilaian
2.2.2
 
MODEL ASSURE
-
 
Heinech
et al 
(1982)
- Model RP berasaskan bilik darjah
.
 
-
 
Dapat membantu guru merancang P&P dengan baik dan berkesan
.
 
y
 
A
(Analyses learner) ʹ Analisis pelajar
y
 
S
(State objectives) ʹ Nyatakan objektif 
 
y
 
S
(Select method, media and materials) ʹ Pilih kaedah, media &bahan sumber
 
y
 
U
(Utilise media and materials) ʹ Gunakan media & bahan sumber
 
y
 
R
(Require learner response / participation) ʹ Libatkan pelajar
 
y
 
E
(Evaluate and revise materials)- Nilai & semak semula
 2.2.3
 
MODEL GAGNE, BRIGGS DAN WAGER (1992)
 
y
 
Tentukan matlamat pengajaran
y
 
Laksanakan analisis pengajaran
y
 
K
enal pasti ciri-ciri pelajar
y
 
Bentuk objektif pengajaran pembelajaran
y
 
Pilih kaedah pengajaran
y
 
Sediakan bahan pengajaran
y
 
Rancang dan laksanakan penilaian formatif 
y
 
Rancang dan laksanakan penilaian sumatif 
PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN
 
1.
 
Meningkatkan pencapaian pelajar
.
 
2
.
 
Menjadikan P&P bilik darjah lebih teratur3
.
 
Memungkinkan objektif P&P dan hasil pembelajaran mudah tercapai
.
 4
.
 
Membantu dalam proses membuat keputusan
.
 5
.
 
Menjadikan penyampaian P&P selaras bagi kumpulan yg pelbagai
.
 6
.
 
Menjimatkan masa dan peruntukan yg besar, cth: Pendidikan Jarak Jauh
2.3
 
REKA BENTUK MESEJ
 
1.
 
Heinech
et al 
(2002)
ʹ media sebagai alat yg membantu proseskomunikasi
.
 
2
.
 
Reiser dan Gagne (1983)
ʹ media sebagai sebarang cara fizikal ygmemungkinkan mesej disampaikan
.
 3
.
 
Torkelson (1972)
ʹ membahagikan media kepada 3 komponen :
y
 
Mesej ʹ isi kandungan @ maklumat yg hendak disampaikan
.
 
y
 
Bentuk mesej ʹ merujuk kepada cara maklumat disimpan; dalambentuk yg sebenar, dalam bentuk abstrak, simbol, visual, gambarandan bentuk bahasa
.
 
y
 
Saluran mesej ʹ alat fizikal yg digunakan dalam penyampain mesej,dalam bentuk elektrikal, mekanikal dan digital
.
 4
.
 
Gagne dan Briggs (1974)
ʹ 6 kategori media berdasarkan rangsanganfizikal media :
y
 
Perkataan / struktur bahasa
y
 
Bentuk bunyi bukan bahasa
y
 
Perkataan bercetak
y
 
Gambar statik
y
 
Gambar bergerak
y
 
Sampel sebenar
 
BAB 3 MEDIA PENGAJARAN
 
1.
 
Media
=
Medium
yg bermaksud sesuatu saluran komunikasi ygmembawa maklumat
.
 
2
.
 
Berperanan untuk mendorong minat pelajar mengikuti prosespengajaran dan dengan ini meningkatkan pemahaman pelaja terhadapisi pengajaran
.
 3
.
 
Teknologi memungkinkan proses P&P berlangsung tanpa kehadiranguru
.
 4
.
 
Media pengajaran yg mendorong pembelajaran kendiri bolehberbentuk bahan-bahan media yg disediakan oleh guru sendiri @ pihaklain
.
 5
.
 
Guru berperanan dalam menentukan hasil pembelajaran, pemilihantajuk dan isi pelajaran, pemilihan strategi, teknik dan kaedahpengajaran serta penilaian
.
 6
.
 
Percival dan Elington (1984)
ʹ mengetengahkan
2
bentuk media :
y
 
Saluran
K
omunikasi ʹ radio, televisyen dan suratkhabar;
y
 
Alatan Fizikal Teknologi ʹ filem, slaid, gambar, pita rakaman dll
.
 7
.
 
Media dalam pengajaran
ʹ sesuatu alatan yg berupaya menyalurkanmesej pengirim kepada penerima mesej sehingga mendorong danmerangsang pemikiran, perasaan, minat dan menarik perhatianpenerima
.
 
F
UNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 
y
 
Pembantu Guru
y
 
Pengganti Guru
y
 
Pembelajaran Berasaskan Projek
y
 
Media Dalam Pendidikan
K
has
y
 
Media Dalam Pendidikan Jarak Jauh
y
 
Media Dalam Folio Pembelajaran
y
 
Media Penyebar Ilmu
3.3
 
JENIS DAN KLA
F
IKASI MEDIA
1.
 
Hoban dan Zissman (1937)
ʹ meletakkan nilai sesuatu bahan pandangdengar bergantung pada tahap realistiknya
.
 
2
.
 
Pengalaman Konkrit
ʹ pengalaman sebenar yg dialami oleh pelajar dania semakin berkurangan apabila pelajar menjadi pemerhati kepadasesuatu peristiwa
.
 3
.
 
Pengalaman Abstrak
ʹ pengalaman yg dilalui oleh pelajar melaluisesuatu simbol visual @ verbal yg perlu ditafsirkan
.
 4
.
 
Jenis dan klafikasi media :
 
y
 
Media Bergerak (rakaman video, animasi & filem)
 
y
 
O
rang (guru, pelajar & orang ramai)
 
y
 
O
bjek / Model yg boleh disentuh dan dipegang oleh pelajar
y
 
Teks (poster, buku, suratkhabar, majalah, risalah & modul)
 
y
 
V
isual (diagram, lukisan, foto, grafik, slaid, transparensi dll)
 
y
 
Audio (suara, bunyi-bunyian, muzik & lagu)
 BAB 4 REKA BENTUK PENGAJARAN BILIK DARJAH:MODEL ASSURE4.1
 
PERANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN 
1.
 
Gagne (1985)
ʹ pembelajaran berlaku sebagai satu proses ygberkembang secara berperingkat
.
 
2
.
 
Events of Instruction
: -i
.
 
Tarik perhatian pelajar
.
 ii
.
 
Beritahu objektif pembelajaran
.
 iii
.
 
C
ungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar
.
 iv
.
 
Sampaikan isi pelajaran / bahan pengajaran-pembelajaran
.
 v
.
 
Bimbing pembelajaran pelajar
.
 vi
.
 
Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti
.
vii
.
 
Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar
.
 viii
.
 
Taksir pencapaian pembelajaran
.
 ix
.
 
Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran
.
 
4.2 MODEL ASSURE
 
1.
 
Analisis PelajarBerdasarkan aspek-aspek berikut :
y
 
C
iri-ciri umum pelajar
y
 
Pengetahuan / pengalaman sedia ada
y
 
Gaya pembelajaran pelajar
2
.
 
Nyatakan
O
bjektif / Hasil PembelajaranPenyataan objektif yg baik mengandungi 4 kriteria :
y
 
K
umpulan pelajar
y
 
Bentuk tingkah laku baru
y
 
Situasi @ Syarat perlakuan
y
 
Tahap pencapaian minimum perlakuan3
.
 
Pemilihan
K
aedah, Media dan Bahan SumberProses pemilihan merangkumi 3 langkah :
y
 
Penentuan kaedah ʹ ciri-ciri pelajar, pengalaman sedia ada, gayapembelajaran pelajar & objektif pembelajaran
.
 
y
 
Pemilihan format media ʹ merujuk kepada bentuk fizikal sesuatumaklumat yg hendak disampaikan
.
 
y
 
Pemilihan bahan sumber ʹ memilih bahan sumber sedia ada,mengubahsuai bahan sumber sedia ada & merekabentuk bahansumber baru
.
 4
.
 
Gunakan Media dan Bahan SumberTindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh guru :
y
 
Semak / pratonton / kaji bahan sumber sebelum menggunakannyadalam kelas
.
 
y
 
Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas
.
 
y
 
Sediakan persekitaran yg sesuai untuk penggunaan bahan sumber
.
 
y
 
Sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber
.
 
y
 
Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar
.
 5
.
 
Libatkan Pelajar dalam PembelajaranLibatkan murid dalam pembelajaran melalui aktiviti berpusatkan pelajarberasaskan bahan dapat memotivasikan dan mengekalkan perubahantingkah laku pelajar
.
 6
.
 
Nilai dan Semak SemulaPenilaian semasa proses dan selepas proses P&P membolehkan gurumembuat pembetulan, penambahbaikan, dan tindakan susulan ygsesuai
.
 
 
BAB 5 KONSEP ASAS GRA
F
IK5.1 GRA
F
IK
1.
 
Grafik
- kombinasi gambar, lakaran, lukisan, huruf, angka, lambang,perkataan @ citra yg menjadi satu media pengajaran untukmemberikan dan menterjemahkan konsep @ idea daripada kepadapenerima maklumat dalam situasi tertentu (P&P)
.
 
2
.
 
Grafik ʹ suatu bentuk komunikasi visual yg menggunakan teks @gambar untuk menyampaikan informasi @ mesej3
.
 
Media elektronik ʹ ͚grafik interakrif͛ @ ͚grafik multimedia͛4
.
 
Multimedia
ʹ perisian @ aplikasi yg berasaskan komputer danmenggabungkan sekurang-kurangnya dua @ lebih daripada dua media,iaitu teks, grafik, animasi, audio dan video
.
 
PERALATAN ASAS BAGI REKA BENTUK GRA
F
IK
 
y
 
Akal (kreativiti)
y
 
Mata
y
 
Tangan
y
 
Alat-alat tradisional (pensel, dakwat, dll)
y
 
K
omputer, dll
.
 
F
UNGSI GRA
F
IK DALAM PEMBELAJARAN
 
1.
 
Ia mudah difahami oleh ramai orang walaupun menghadapi halanganbahasa komunikasi yg berbeza
.
 
2
.
 
Mendorong interaktif yg aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkansuasana pembelajaran yg menyeronokkan dan mencabar
.
 
5.4 ELEMEN ASAS REKA LETAK GRA
F
IK
 
1.
 
Titik
- penggerak utama sesuatu bentuk dan juga sebagai penanda sesuatukedudukan di dalam ruang
.
 - tidak mempunyai ukuran panjang @ lebar, bersifat statik, tidakmempunyai arah, secara relatif bebas, dan menjadi pusat sesuatuunsur
.
 
2
.
 
Garisan
 - percantuman dua titik yg mempunyai jarak tertentu
.
 - kombinasi gari membentuk imej
2
D dan 3D
.
 
y
 
Rupa geometri ʹ rupa-rupa yg mempunyai sempadan yg tetap
.
 
y
 
Rupa organik ʹ rupa-rupa yg bebas, tidak bersudut dan tanpasempadan yg tetap
.
 
Chang Hon Woon (1997
) ʹ garisan dapat digunakan dengan tujuanmenunjukkan pergerakkan, dijadikan motif mencorak, menghasilkan ton,menimbulkan bentuk, mencipta ruang, dan menimbulkan jalinan
.
 3
.
 
Permukaan
 - beberapa garisan pada sesuatu kedudukan sama ada menegak ataumendatar
.
 - contoh : permukaan di atas (bumbung rumah), permukaan menegak(dinding) dan permukaan di bawah (lantai / permukaan bumi)
.
 4
.
 
Bentuk
 - mempunyai keluasan, ketinggian, jisim dan lebih daripada satupermukaan
.
 5
.
 
Ruang
 - kawasan kosong yg berada di sekeliling sesuatu objek yg juga dirujuksebagai jarak antara dua objek @ rongga yg terdapat dalam sesuatubenda
.
 
y
 
Ruang
nyata
ʹ ruang yg terdapat pada bentuk-bentuk konkrit, iaituobjek sebenar bersifat 3D
.
 
y
 
Ruang
tampak
ʹ ruang ilusi yg timbul, iaitu bersifat
2
D sepertigambar, lukisan dll
.
 6
.
 
Warna
 - pembalikan cahaya daripada sesuatu objek @ permukaan
.
 
y
 
W
arna asas ʹ Biru, Merah dan
K
uning
.
 
y
 
W
arna sekunder -
K
uning + Biru = Hijau
.
Merah + Biru = Ungu
.
 
K
uning + Merah = Jingga
.
 
y
 
W
arna tertier ʹ
W
arna Asas +
W
arna Sekunder
.
 - fungsi warna ʹ melahirkan kesan @ pengaruh tertentu
.
 - mewujudkan perasaan harmoni
.
 
5.5 Prinsip Reka Letak Visual
 
1.
 
6 prinsip asas reka letak visual ʹ
CASPER
y
 
C
(
C
ontrast) ʹ
K
ontras
y
 
A
(Alignment) ʹ Seimbang
y
 
S
(Simplicity) ʹ Simplisiti (
K
eep It Simple and Stupid)
y
 
P
(Proximity) ʹ
K
umpulan
item
yg berkaitan bersama jarak
y
 
E
(Emphasis) ʹ Fokus kepada
item
utama
y
 
R
(Repetition) ʹ Berulang grafik
2
.
 
Tipografi
ʹ suatu ilmu dalam pemilihan dan penyusunan fon padaruang-ruang yg tersedia untuk mencipta kesan tertentu yg menolongpembaca berasa selesa untuk membaca semaksimum mungkin
.
 i
.
 
Stail
F
on
:
R
oman
ʹ fon yg memiliki sirip / kaki / serif yg berbentuk lancip padahujungnya
.
 
Sans serif 
ʹ fon ini tidak mempunyai sirip / serif 
.
 Skrip @
K
ursif ʹ goresan tangan, miring ke kanan
.
 
Egyption
ʹ ciri kaki / sirip / srif yg berbentuk persegi
.
 Dekoratif ʹ pengembangan daripadabentuk-bentuk fon yg ada
.
 ii
.
 
Saiz
F
on
 Saiz normal yg sering digunakan ʹ 6 ke 7
2
poin
.
 
BAB 6 PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI
 
6.2 BAHAN 2 DIMENSI (2D)
 
 
Bahan
2
D ialah bahan yg mempunyai dua dimensi, iaitu lebar danpanjang
.
 
 
Jenis bahan
2
D ialah : bahan bercetak, carta, graf, poster dan gambar
.
 
Bahan Bercetak
y
 
Buku teks ʹ asas pengajaran dalam bilik darjah dan tiada gantinya
.
 
y
 
Bahan bacaan percuma ʹ brosur, risalah dll
.
 
Kelebihan
:-
 
Amat mudah diperoleh dalam pelbagai topik dan bentuk
.
 -
 
Mudah digunakan dan tidak perlu banyak penerangan
.
 -
 
Boleh dialih
.
 -
 
Murah dari segi penghasilan / percuma
.
 
Kelemahan
:-
 
Ditulis dengan sasaran pembaca tertentu
.
 -
 
Dianggap sebagai bahan hafalan (fakta dan definisi)
.
 -
 
Banyak perbendaharaan kata (beban kognitif terhadap pelajar)
.
 -
 
Tidak bersifat interaktif / persembahan satu hala
.
 
Carta
 
y
 
Perwakilan visual menggambarkan suatu konsep yg sukar difahamisecara lisan / bertulis
.
 Jenis-jenis
C
arta :
y
 
C
arta
organisasi
ʹ menunjukkan struktur sesuatu organisasi darisegi pemeringkatan
.
 
y
 
C
arta
klasifikasi
ʹ menggambarkan kategori benda, peristiwa,haiwan dan sebagainya
.
 
y
 
C
arta
tabular / jadual
 ʹ mengandungi data dalam bentuk nombordan peratus dalam bentuk jadual
.
 
y
 
C
arta
aliran
 ʹ carta proses menunjukkan sekuen, prosedur, ataualiran sesuatu aktiviti
.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->