Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai 4 BTTL the Tich Khoi Chop Phan 4 Chop Tong Hop Hocmai.vn

Bai 4 BTTL the Tich Khoi Chop Phan 4 Chop Tong Hop Hocmai.vn

Ratings:
(0)
|Views: 76|Likes:
Published by minhkute1994
Chuyên đề hình học không gian
Chuyên đề hình học không gian

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: minhkute1994 on Aug 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2012

pdf

text

original

 
 Khóa họ
c
 LTĐH đả
 m b
 o
môn Toán – 
Th
ầy Lê Bá Trần Phương 
 
Chuyên đề
 
01. Hình học không gian
 
 Hocmai.vn 
 – 
 
 Ngôi trườ 
ng chung c
a h
ọc trò Việ
 
ổng đài tư vấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
1
-
CHÓP TỔ
NG H
Ợ 
P
Bài tập có hướ 
ng d
n gi
i
Bài
1.
Cho t
di
n
 ABCD
 
có ba cạ
nh
 AB
,
 BC, CD
 
đôi một vuông góc với nhau và
 AB BC CD a
. G
i
 D
’ lần lượt là hình chiế
u c
ủa điể
m
 B
 
trên
 AC 
 
 AD
. Tính thể
 
tích tích tứ
di
n
 ABC’D
’.
 
Bài
2.
Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi. SA = x (0 < x <
3
 
) các cạnh còn lại đề
u b
ằng 1. Tính
th
 
tích của hình chóp S.ABCD theo x
 
Bài
3.
Cho t
di
ện đều ABCD có cạ
nh b
ng 1. G
i M,
 N là các điể
m l
ần lượt di động trên các cạ
nh AB, AC saocho
 DMN AB
. Đặt AM = x, AN = y. Tính thể
 
tích tứ
di
ện DAMN theo x và y. Chứ
ng minh r
ng:
3 .
 x y xy
 
Bài
4.
Cho hình chóp
S.ABC 
 
 AB
=
 AC 
=
a
.
 BC 
=
2
a
.
3
SA a
,
0
30
SAB SA
. Tính thể
 
tích khối chóp
S.ABC 
.
 
Bài
5.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi ; hai đường chéo AC =
2 3
a
, BD = 2a và cắ
t nhau t
iO; hai m
t ph
ng (SAC)
và (SBD) cùng vuông góc vớ 
i m
t ph
ng (ABCD). Bi
ế
t kho
ảng cách từ
 
điể
m O
đế
n m
t ph
ng (SAB) b
ng
34
a
, tính thể
 
tích khối chóp S.ABCD theo a.
 
Bài
6.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D; AB = AD = 2a, CD = a; góc giữ
ahai m
t ph
ẳng (SBC) và (ABCD) bằ
ng 60
0
. G
ọi I là trung điể
m c
a c
nh AD. Bi
ế
t hai m
t ph
ẳng (SBI) và(SCI) cùng vuông góc vớ 
i m
t ph
ẳng (ABCD), tính thể
 
tích khối chóp S.ABCD theo a.
 
Bài
7.
BI GI
NG 04.TH
 
TÍCH KHỐI CHÓP (Phầ
n 4)
 BÀI TẬ 
 P T 
Ự 
LUY 
 Ệ 
 N 
 
 
 Khóa họ
c
 LTĐH đả
 m b
 o
môn Toán – 
Th
ầy Lê Bá Trần Phương 
 
Chuyên đề
 
01. Hình học không gian
 
 Hocmai.vn 
 – 
 
 Ngôi trườ 
ng chung c
a h
ọc trò Việ
 
ổng đài tư vấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
2
-
Cho hình chóp S.ABC
 
có đáy ABC là tam giác vuông cân tại đỉ
nh A (
A
= 90
o
), AB=AC=a. M
ặt bên qua
c
nh huy
ền BC vuông góc vớ 
i m
ặt đáy, hai mặt bên còn lại đề
u h
ợ 
p v
ớ 
i m
ặt đáy các góc 60
o
. Hãy tính thể
 
tích củ
a kh
ối chóp S.ABC.
 
Bài
8.
Hình chóp tứ
 
giác đều SABCD có khoảng cách
t
 
A đế
n m
t ph
ng
SB
b
ng 2. V
ới giá trị
 
nào củ
a
góc
 
gi
a m
ặt bên và mặt đáy của chóp thì thể
 
tích của chóp nhỏ
nh
t?
Bài
9.
Tính thể
 
tích khố
i t
di
n ABCD, bi
ết: AB=a và
AC AD BC BD CD 3
a
    
.
 
Bài
10.
Trên đườ 
ng th
ẳng vuông góc tạ
i A v
ớ 
i m
t ph
ng ch
ứa hình vuông ABCD cạ
nh a ta l
ấy điể
m S v
ớ 
iSA=2a. G
ọi B’,D’ là hình chiếu vuông góc của A lên SB và SD. Mặ
t ph
ẳng (AB’D’) cắ
t SC t
ại C’. Tính
th
 
tích hình chóp S.AB’C’D’
 
Bài 1
1.
Trong m
t ph
ẳng (P) cho đường tròn (C) tâm O đường kính AB = 2R.Trên đườ 
ng th
ẳng vuông góc vớ 
i (P)t
i O l
ấy điể
m S sao cho OS = R
3
. I là điể
m thu
ộc đoạ
n OS v
ớ 
i SI =
23
 R
. M là một điể
m thu
c (C). H
là hình chiế
u c
ủa I trên SM. Tìm vị
 
trí của M trên (C) để
t
di
ện ABHM có thể
 
tích lớ 
n nh
ất.Tìm giá trị
 l
ớ 
n nh
ất đó.
 
Bài 1
2.
Cho hình chóp tứ
 
giác đều S.ABCD có cạ
nh b
ng
a
, và SH là đườ 
ng cao c
ủa hình chóp. Khoảng cách từ
 
trung điể
m I c
ủa SH đế
n m
ặt bên (SDC) bằ
ng
b
. Tìm thể
 
tích hình chóp S.ABCD
 
Bài tậ
p t
ự 
gi
i:
Bài 1.
 
Cho t
di
n ABCD. Bi
ết AD = AB = AC = DC = DB = 1 và BC = a vớ 
i 0 < a <
3
. Tính thể
 
tích củ
akh
i t
di
n ABCD
Bài 2
.
Cho hình hộp đứ
ng
 ABCD
.
 A'B'C'D' 
 
có các cạ
nh
 AB
=
 AD
=
a
,
 AA
' =
32
a
 
và góc
 BAD
= 60
0
. G
i
 M 
 
 N 
 l
ần lượt là trung điể
m c
ủa các cạ
nh
 A
'
 D
'
 A
'
 B
'. Ch
ng minh
 AC 
' vuông góc vớ 
i m
t ph
ng (
 BDMN 
).
Tính thể
 
tích khối chóp
 A
.
 BDMN 
.
Bài 3.
 
Cho lăng trụ
 
tam giác đề
u ABC.A
1
B
1
C
1
c
ạnh đáy bằ
ng a, c
ạnh bên bằ
ng
2
a
. Tính thể
 
tích khối lăng trụ
 
và góc giữ
a AC
1
 
và đườ 
ng cao AH c
a mp(ABC)
 
 Khóa họ
c
 LTĐH đả
 m b
 o
môn Toán – 
Th
ầy Lê Bá Trần Phương 
 
Chuyên đề
 
01. Hình học không gian
 
 Hocmai.vn 
 – 
 
 Ngôi trườ 
ng chung c
a h
ọc trò Việ
 
ổng đài tư vấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
3
-
Bài 4.
 
Cho hai hình chóp S.ABCD và S’.ABCD có chung đáy là hình vuông ABCD cạ
nh a.
Hai đỉnh S và S’
n
m v
 
cùng một phía đố
i v
ớ 
i m
t ph
ẳng (ABCD), có hình chiếu vuông góc lên đáy lầ
n
lượt là trung điể
mH c
ủa AD và trung điể
m K c
ủa BC. Tính thể
 
tích phầ
n chung c
ủa hai hình chóp, biế
t r
ằng SH = S’K =h.
 
Bài 5.
 
Cho hình chóp S.ABCD có SA =x và tấ
t c
 
các cạnh còn lại có độ
 
dài bằ
ng a. Ch
ng minh r
ằng đườ 
ngth
ẳng BD vuông
 
góc vớ 
i m
t ph
ẳng (SAC). Tìm x theo a để
th
 
tích củ
a kh
ối chóp S.ABCD bằ
ng
3
26
a
.
Bài 6.
Cho lăng trụ
 
đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông vớ 
i AB = BC = a, c
ạnh bên A A’ = a
2
.
M là điểm trên A A’ s
ao cho
1'3
 AM

. Tính thể
 
tích củ
a kh
i t
di
ện MA’BC’.
 
Bài 7.
 
Cho hai hình chóp S.ABCD
 
và S’.ABCD có chung đáy là hình vuông ABCD cạ
nh a.
Hai đỉnh S và S’
n
m v
 
cùng một phía đố
i v
ớ 
i m
t ph
ẳng (ABCD), có hình chiếu vuông góc lên đáy lần lượt là trung điể
mH c
ủa AD và trung điể
m K c
ủa BC. Tính thể
 
tích phầ
n chung c
ủa hai hình chóp,
bi
ế
t r
ằng SH = S’K =h.
 
Bài
8.
Cho hình chóp tứ giác đều S
.
ABCD có cạnh đáy bằng a
.
Gọi G là trọng tâm tam giác SAC và khoảng cách̀ G đến
 
̣t bên
(SCD)
 bằng
36
a
.
Tính khoảng cách từ tâm O của đáy đến mặt bên
(SCD)
và tính thểtích khối chóp S
.ABCD.
Bài
9.
Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc
SAC 
= 45
o
. Tính thể
 
tích khối chóp S.ABCD.
 
Bài
10.
Cho hình
 
chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạ
nh a. G
ọi M và N lần lượt là trung điể
mc
ủa các cạnh AB và AD; H là giao điể
m c
a CN v
ớ 
i DM. Bi
ết SH vuông góc vớ 
i m
t ph
ẳng (ABCD) và
SH = 2a.
1.
 
Tính thể
 
tích khối chóp S.CDNM.
 
2.
 
Tính khoảng cách giữa hai đườ 
ng th
ẳng SN và DM.
 
Bài
11.
 
Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác đề
u c
ạnh a. Các mặ
t (SAB), (SBC),(SCA) l
ần lượ 
t t
o v
ới đáy (ABC) các góc
, ,
 
.
Tìm thể
 
tích hình chóp S.ABC
 
Bài
12.
 
Trong không gian vớ 
i h
t
ọa độ
Oxyz ch
o hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi. AC cắ
tBD t
i g
c t
ọa độ
O. Bi
ế
t A(2;0;0); B(0;1;0);
0;0;2 2
. G
ọi M là trung điể
m c
a c
ạnh SC. Và giả
s
 m
t ph
ng (ABM) c
t SD t
ại N. Tìm thể
 
tích hình chóp S.ABMN.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->