Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
25-ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΑΓΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ

25-ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΑΓΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by tritos_aggelos

More info:

Published by: tritos_aggelos on Aug 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2013

pdf

text

original

 
ΠΠΡΡΟΟΤΤΡΡΟΟΠΠΕΕΣΣ
 
ΤΤΝΝ
 
ΑΑΓΓΙΙΝΝ
 
ΓΓΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΝΝ
 
ΣΣΤΤΟΟ
 
ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟ
 
ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟ
 
Είδα
µ
ε
 
ότι
 
τα
 
γεγονότα
 
τρέχουν
µ
ε
 
ξέφρενη
 
ταχύτητα
 
προς
 
το
 
κακό
.
Ρωτάει
 
ο
 
κόσ
µ
ος
 
τους
 
πνευ
µ
ατικούς
 
του
,
και
 
κάθε
 
πνευ
µ
ατικό
 
άνθρωπο
 
που
 
βρίσκει
:
Τί 
 
πρέπει
 
να
 
κάνο
µ
ε
 
ε
µ
είς
;
Η
 
γνώση
 
κατ
αρχάς
,
αν
 
και
 
αποτελεί 
 
και
 
αυτή
µ
εγάλη
 
δύνα
µ
η
,
εν
 
τούτοις
 
δεν
 
έπεται
 
ότι
µ
ας
 
οδηγεί 
 
αυτο
µ
άτως
 
προς
 
το
 
καλό
.
Σίγουρα
 
όλα
 
τα
 
παραπάνω
,
για
 
τα
 
κινή
µ
ατα
µ
ε
µ
αύρο
 
προσανατολισ
µ
ό
 
στην
 
εποχή
µ
ας
,
ση
µ
αίνουν
 
συναγερ
µ
ό
 
για
 
όλους
 
τους
 
πιστούς
.
 Ό
µ
ως
 
αυτό
 
που
µ
πορούν
 
να
 
κάνουν
 
οι
 
άνθρωποι
 
από
µ
όνοι
 
τους
 
είναι
 
πολύ
µ
ικρό
.
 Ίσως
 µ
άλιστα
 
σε
 
ορισ
µ
ένες
 
περιπτώσεις
 
δη
µ
ιουργούν
 
προβλή
µ
ατα
 
στους
 
συνανθρώπους
 
τους
 
σαν
 
περενέργειες
 
του
 
ότι
 
εί 
µ
αστε
 
δυστυχώς
,
αν
 
και
 
Χριστιανοί 
,
πολύ
 
ε
µ
παθείς
.
Μπορεί 
 
να
 
δη
µ
ιουργηθούν
 
πχ
.
αδικαιολόγητες
 
φοβίες
 
και
µ
άλιστα
 
από
 
την
 
αδιάκριτη
 
και
 
λεπτο
µ
ερειακή
 
ενασχόληση
 
στα
 
σχέδια
 
των
 
σκοτεινών
 
δυνά
µ
εων
(
στα
 
βαθέα
 
του
 
Σατανά
 
κατά
 
την
 
έκφραση
 
της
 
 Αποκαλύψεως
),
να
 
αντιδρού
µ
ε
 
όταν
µ
ετέχο
µ
ε
 
σε
 
συζητήσεις
 
ή
 
αντιπαραθέσεις
µ
ε
 
αθέους
µ
ε
 
τόσο
µ
εγάλη
 
ε
µ
πάθεια
 
που
 
να
µ
εταδίδο
µ
ε
 
στους
 
άλλους
 
αρνητικά
 
συναισθή
µ
ατα
 
όπως
 
νευρικότητα
,
θυ
µ
ό
 
κλπ
.
Οι
 
γέροντες
 
λοιπόν
,
ήθελαν
 
οι
 
Χριστιανοί 
 
να
µ
ην
 
βγαίνουν
 
στον
 
πόλε
µ
ο
 
χωρίς
 
την
 
πανοπλία
 
που
 
τους
 
προσφέρει
 
ο
 
Χριστός
,
και
µ
άλιστα
 
δωρεάν
, µ
έσα
 
από
 
τα
 
Μυστήρια
 
της
 
Εκκλησίας
 
Του
.
 Ήθελαν
 
επίσης
 
η
 
σχέση
µ
ας
µ
ε
 
την
 
εκκλησία
 
και
 
το
 
Χριστό
 
να
 
είναι
 
διάπυρη
,
διότι
 
έτσι
 
εκτός
 
από
 
τον
 
καθαρισ
µ
ό
 
από
 
τα
 
α
µ
αρτή
µ
ατα
(
που
 
γίνεται
 
εύκολα
µ
έσα
 
από
 
τα
 
Μυστήρια
)
θα
 
κερδίζα
µ
ε
 
και
 
τον
 
καθαρισ
µ
ό
 
των
 
παθών
!
Και
 
οπωσδήποτε
 
ο
 
κάθε
 
Χριστιανός
 
πρέπει
 
έστω
 
και
 
στοιχειωδώς
 
να
 
γνωρίζει
 
τι
 
είναι
 
πάθη
 
και
 
πως
 
αντι
µ
ετωπίζονται
µ
ε
 
τη
 
χάρι
 
του
 
Θεού
.
Ελαφρυ
µ
ένοι
 
από
 
τα
 
πάθη
µ
πορού
µ
ε
 
να
 
πράττο
µ
ε
 
πολύ
 
σωστότερα
 
στα
 
προσωπικά
µ
ας
 
θέ
µ
ατα
,
αλλά
 
και
 
στα
 
κοινά
.
 Ας
 
δού
µ
ε
 
πρώτα
 
πως
 
βλέπει
 
τα
 
πράγ
µ
ατα
 
ο
 
γ
.
Πορφύριος
:…”
Χωρίς
 
τον
 
Χριστό
 
είναι
 
αδύνατο
 
να
 
διορθώσο
µ
ε
 
τον
 
εαυτό
µ
ας
,
δεν
 
θα
µ
πορέσου
µ
ε
 
ν
'
αποδεσ
µ
ευθού
µ
ε
 
απ
'
τα
 
πάθη
.
Μόνοι
µ
ας
 
δεν
µ
πορού
µ
ε
 
να
 
γίνο
µ
ε
 
καλοί 
. «
Χωρίς
 
έ
µ
ού
 
ου
 
δύνασθε
 
ποιείν
 
ουδέν
».
 Όσο
 
κι
 
αν
 
προσπαθήσο
µ
ε
,
τίποτα
 
δεν
 
θα
 
επιτύχο
µ
ε
.
 Ένα
 
πρέπει
 
να
 
κάνο
µ
ε
,
να
 
στραφού
µ
ε
 
σ
'
Εκείνον
 
καί 
 
να
 
Τον
 
αγαπήσο
µ
ε
«
εξ
 
όλης
 
της
 
ψυχής
».
Η
 
αγάπη
 
στον
 
Χριστό
, µ
όνο
 
αυτή
,
είναι
 
ή
 
καλύτερη
 
θεραπεία
 
των
 
παθών
…”
(
γ
.
Πορφυρίου
 
βίος
 
και
 
λόγοι
 
σελ
. 290)
 ∆εν
 
γίνεσθε
 
άγιοι
 
κυνηγώντας
 
το
 
κακό
.
 Αφήστε
 
το
 
κακό
.
Να
 
κοιτάζετε
 
προς
 
τον
 
Χριστό
 
κι
 
 Αυτός
 
θα
 
σας
 
σώσει
.
 Αντί 
 
να
 
στέκεσθε
 
έξω
 
απ
'
την
 
πόρτα
 
και
 
να
 
διώχνετε
 
τον
 
εχθρό
,
περιφρονήστε
 
τον
.
 Έρχεται
 
από
 
δω
 
το
 
κακό
;
 ∆οθείτε
µ
ε
 
τρόπο
 
απαλό
 
από
 
εκεί 
.
 ∆ηλαδή
 
έρχεται
 
να
 
σας
 
προσβάλει
 
το
 
κακό
,
εσείς
 
δώστε
 
την
 
εσωτερική
 
σας
 
δύνα
µ
η
 
στο
 
καλό
,
στον
 
Χριστό
.
Παρακαλέστε
: «
Κύριε
 
Ιησού
 
Χριστέ
,
ελέησόν
µ
ε
».
Ξέρει
 
Εκείνος
 
πως
 
να
 
σας
 
ελεήσει
, µ
ε
 
τί 
 
τρόπο
.
Κι
 
όταν
 
γε
µ
ίζετε
 
απ
'
το
 
καλό
,
δεν
 
στρέφεσθε
 
πια
 
προς
 
το
 
κακό
.
Γίνεσθε
µ
όνοι
 
σας
, µ
ε
 
την
 
χάρι
 
του
 
Θεού
,
καλοί 
.
Που
 
να
 
βρει
 
τόπο
 
τότε
 
το
 
κακό
;
Εξαφανίζεται
”!...
(
γ
.
Πορφυρίου
 
βίος
 
και
 
λόγοι
 
σελ
. 291)
…”
Συ
µ
βαίνει
 
πολλές
 
φορές
 
να
 
αισθάνεται
 
κανείς
 
υπερβολική
 
στενοχώρια
 
για
 
την
 
κατάσταση
 
του
 
κόσ
µ
ου
.
Να
 
υποφέρει
 
πού
 
βλέπει
 
ότι
 
το
 
θέλη
µ
α
 
του
 
Θεού
 
δεν
 
γίνεται
 
σή
µ
ερα
 
απ
'
τους
 
ανθρώπους
 
ή
 
κι
 
απ
'
τον
 
ίδιο
.
Να
 
πονάει
µ
ε
 
τον
 
πόνο
 
το
 
σω
µ
ατικό
 
και
 
τον
 
ψυχικό
 
των
 
άλλων
.
 Ή
 
ευαισθησία
 
αυτή
 
είναι
 
ένα
 
δώρο
 
του
 
Θεού
.
Στις
 
γυναίκες
 
τη
 
συναντά
µ
ε
 
συχνότερα
.
Οι
 
ψυχές
 
πού
 
έχουν
 
αυτή
 
τη
 
λεπτότητα
 
είναι
 
ιδιαίτερα
 
δεκτικές
 
στα
µ
ηνύ
µ
ατα
 
και
 
στη
 
θέληση
 
του
 
Θεού
.
 Αυτές
 
οι
 
ευαίσθητες
 
ψυχές
 
έχουν
 
τη
 
δυνατότητα
 
να
 
προχωρήσουν
 
πολύ
 
στην
 
εν
 
Χριστώ
 
ζωή
,
διότι
 
αγαπάνε
 
τον
 
Θεό
 
και
 
δεν
 
θέλουν
 
να
 
Τον
 
λυπήσουν
.
 ∆ιατρέχουν
,
ό
µ
ως
,
έναν
 
κίνδυνο
.
Άν
 
δεν
 
δώσουν
 
στον
 
- 196 -
 
Χριστό
µ
ε
 
ε
µ
πιστοσύνη
 
τη
 
ζωή
 
τους
,
είναι
 
δυνατόν
 
το
 
πονηρό
 
πνεύ
µ
α
 
να
 
εκ
µ
εταλλευθεί 
 
τη
 
λεπτότητα
 
τους
 
και
 
να
 
τις
 
οδηγήσει
 
σε
 
λύπη
 
και
 
σε
 
απελπισία
”…
(
γ
.
Πορφυρίου
 
βίος
 
και
 
λόγοι
 
σελ
. 309)
Η
 
διάθεση
 
ν
'
αγαπήσου
µ
ε
 
τον
 
Θεό
 
έχει
µ
έσα
 
της
 
και
 
κάποιον
 
πόνο
.
 Όταν
 
θέλο
µ
ε
 
να
 
ζήσο
µ
ε
 
πνευ
µ
ατικά
,
πονά
µ
ε
,
διότι
 
πρέπει
 
να
 
κόβο
µ
ε
 
κάθε
 
δεσ
µ
ό
 
πού
µ
ας
 
ενώνει
µ
ε
 
την
 
ύλη
.
 Όταν
,
ό
µ
ως
,
θέλο
µ
ε
 
να
 
ικανοποιήσου
µ
ε
 
τον
 
εαυτό
µ
ας
 
ή
 
τους
 
άλλους
,
αυτό
 
πού
 
δίνο
µ
ε
 
είναι
µ
ία
 
αγάπη
, µ
ία
 
ενέργεια
.
Είναι
µ
ία
 
δύνα
µ
η
 
της
 
ψυχής
µ
ας
,
πού
µ
έρος
 
το
«
ξοδεύου
µ
ε
»
κι
 
εκεί 
.
Θέλει
 
προσοχή
,
τι
 
τάξη
 
και
 
σειρά
 
θα
 
βάλο
µ
ε
 
στη
 
ζωή
µ
ας
,
για
 
ποιόν
 
θα
 
γίνει
 
το
«
έξοδο
».
Η
 
θλίψη
,
η
 
κατά
 
Θεόν
,
έχει
µ
έσα
 
της
 
χαρά
.
Προχωρεί 
 
κανείς
 
ε
µ
πρός
 
εξαιτίας
 
της
.
 ∆εν
 
αφήνει
 µ
έσα
 
του
 
την
 
κατάθλιψη
,
πού
 
φθείρει
 
την
 
ψυχή
.
 Όταν
 
υπάρχει
 
ταπείνωση
,
δεν
 
υπάρχει
 
κατάθλιψη
.
Ο
 
εγωιστής
 
στενοχωριέται
 
πολύ
µ
ε
 
το
 
καθετί 
.
Ο
 
ταπεινός
 
είναι
 
ελεύθερος
 
και
 
ανεξάρτητος
 
απ
'
όλους
 
κι
 
απ
'
όλα
.
 Αυτό
 
γίνεται
µ
όνο
µ
ε
 
την
 
ένωση
µ
ε
 
τον
 
Χριστό
”…
(
γ
.
Πορφυρίου
 
βίος
 
και
 
λόγοι
 
σελ
. 312)
… “
Πολλοί 
 
άνθρωποι
,
και
µ
άλιστα
 
χριστιανοί 
,
δεν
 
δέχονται
 
καθόλου
 
την
 
ύπαρξη
 
του
 
δαί 
µ
ονα
.
Το
 
δαι
µ
όνιο
,
ό
µ
ως
,
δεν
µ
πορείς
 
να
 
το
 
αρνηθείς
.
Εί 
µ
αι
 
πεισ
µ
ένος
 
ότι
 
υπάρχει
 
διάβολος
 
και
 
λέω
 µ
άλιστα
 
ότι
,
αν
 
βγάλο
µ
ε
 
απ
'
το
 
Ευαγγέλιο
 
την
 
πίστη
 
στην
 
ύπαρξη
 
του
 
διαβόλου
,
τι
 
γίνεται
;
Πάει
 
το
 
Ευαγγέλιο
.
Γιατί 
«
εις
 
τούτο
 
ήλθεν
 
ό
 
Υιός
 
του
 
Θεού
,
ίνα
 
λύση
 
τα
 
έργα
 
του
 
διαβόλου
».
Στην
 
 Αγία
 
Γραφή
,
επίσης
,
λέγει
: «
Και
 
τα
 
δαι
µ
όνια
 
πιστεύουσι
 
καί 
 
φρίσσουσι
».
Καί 
 
αλλού
: «...
ίνα
 
δια
 
του
 
θανάτου
 
κατάργηση
 
τον
 
το
 
κράτος
 
έχοντα
 
του
 
θανάτου
,
τούτ
'
έστι
 
τον
 
διάβολον
».
 Αυτά
 
τα
 
χωρία
 
τι
 
φανερώνουν
;
 ∆εν
 
ο
µ
ιλούν
 
για
 
την
 
κατάργηση
 
του
 
διαβόλου
 
απ
'
τον
 
ίδιο
 
τον
 
Χριστό
;
 ∆εν
µ
πορού
µ
ε
 
ν
'
αγνοήσα
µ
ε
 
την
 
ύπαρξη
 
του
 
διαβόλου
,
του
 
οποίου
 
τα
 
έργα
 
ήλθε
 
να
 
καταργήσει
 
ό
 
Χριστός
.
Εγώ
 
ό
µ
ως
 
σας
 
λέγω
,
αντί 
 
ν
'
ασχολείσθε
µ
ε
 
τον
 
διάβολο
 
και
 
τις
 
πονηρίες
 
του
,
αντί 
 
ν
'
ασχολείσθε
µ
ε
 
τα
 
πάθη
,
να
 
στραφείτε
 
στην
 
αγάπη
 
του
 
Χριστού
”…
(
γ
.
Πορφυρίου
 
βίος
 
και
 
λόγοι
 
σελ
. 313)
… “
Τί 
 
είπα
µ
ε
;
 ∆εν
 
είπα
µ
ε
 
ότι
 
ό
 
διάβολος
 
είναι
 
πολυ
µ
ήχανος
; 0
ι
µ
ηχανισ
µ
οί 
 
του
 
διαβόλου
 
είναι
 
πονηροί 
.
Τρό
µ
ος
!
 
Γι
'
αυτό
 
πρέπει
 
κι
 
ε
µ
είς
 
να
 
φτιάχνο
µ
ε
 
ευσεβείς
µ
ηχανισ
µ
ούς
 
α
µ
ύνης
,
χωρίς
 
πονηρία
,
για
 
να
 
καταστρέψ
ε
 
τη
 
δύνα
µ
η
 
των
 
δικών
 
του
 
παγίδων
.
Κάτι
 
τέτοιο
 
δεν
 
λέγει
 
ο
 
 Απόστολος
 
Παύλος
 
στους
 
Εφεσίους
; «
 Ότι
 
ουκ
 
εστίν
 
η
µ
ίν
 
η
 
πάλη
 
προς
 
αί 
µ
α
 
και
 
σάρκα
,
αλλά
 
προς
 
τας
 
αρχάς
,
προς
 
τας
 
εξουσίας
,
προς
 
τους
 
κοσ
µ
οκράτορας
 
του
 
σκότους
 
του
 
αιώνος
 
τούτου
,
προς
 
τα
 
πνευ
µ
ατικά
 
της
 
πονηρίας
 
εν
 
τοις
 
επουρανίοις
·
δια
 
τούτο
 
αναλάβετε
 
την
 
πανοπλίαν
 
του
 
Θεού
,
ίνα
 
δυνηθήτε
 
αντιστήναι
 
εν
 
τη
 
η
µ
έρα
 
τη
 
πονηρά
 
και
 
άπαντα
 
κατεργασά
µ
ενοι
 
στήναι
».
 Όταν
 
ντυθού
µ
ε
 
την
 
πανοπλία
 
του
 
Θεού
,
τα
 
πάντα
 
θα
 
κατορθώσου
µ
ε
,
και
µ
άλιστα
 
πολύ
 
εύκολα
.
Είναι
 
εύκολα
 
όλα
,
όταν
µ
πού
µ
ε
 
στη
 
θεία
 
χάρι
.
Τότε
 
εί 
µ
αστε
 
πιο
 
ελεύθεροι
,
πιο
 
δυνατοί 
.
Μας
 
προστατεύει
 
ή
 
θεία
 
χάρις
.
 Αν
 
αγωνισθού
µ
ε
,
ερωτευθού
µ
ε
 
τον
 
Χριστό
,
τότε
 
αποκτού
µ
ε
 
τη
 
θεία
 
χάρι
.
Οπλισ
µ
ένοι
µ
ε
 
τη
 
θεία
 
χάρι
,
δεν
 
διατρέχο
µ
ε
 
κίνδυνο
 
κι
 
ο
 
διάβολος
µ
ας
 
βλέπει
 
καί 
 
φεύγει
”...
(
γέρ
.
Πορφυρίου
 
βίος
 
και
 
λόγοι
 
σελ
. 314-5)
Κάποτε
 
ένας
 
παπάς
 
είχε
 
πάει
 
σε
µ
ία
 
ο
µ
ιλία
µ
ε
µ
ορφω
µ
ένους
·
τον
 
είχε
 
πάρει
µ
αζί 
 
του
 
ένας
 
εξάδελφός
 
του
.
Ο
 
ο
µ
ιλητής
 
είπε
 
πολλά
 
πάνω
 
σ
'
ένα
 
θέ
µ
α
µ
αρξιστικό
.
Οι
 
ακροατές
 
του
 
ενθουσιάσθηκαν
 
και
 
τον
 
εχειροκρότησαν
 
στο
 
τέλος
.
 Αλλά
,
όπως
 
ήταν
 
ακό
µ
η
 
πάνω
 
στην
 
έδρα
,
είδε
 
τον
 
παπά
 
και
 
είπε
:-
 Έχο
µ
ε
 
κι
 
έναν
 
παπά
 
στην
 
ο
µ
ιλία
µ
ας
.
 Αν
µ
πορεί 
,
να
µ
ας
 
έλεγε
 
το
 
θέ
µ
α
 
από
 
θρησκευτικής
 
καί 
 
φιλοσοφικής
 
πλευράς
.
Το
 
είπε
 
ειρωνικά
 
νο
µ
ίζοντας
 
ότι
 
θα
 
τον
 
ταπεινώσει
 
και
 
θα
 
εξευτελίσει
 
την
 
Εκκλησία
.
Ο
 
παπάς
 
σηκώθηκε
 
και
 
είπε
:-
Τι
 
να
 
σου
 
πω
 
εγώ
,
παιδί 
µ
ου
,
δεν
 
ξέρω
,
αλλά
 
έχω
 
ακούσει
 
ο
 
τάδε
 
σοφός
 
λέει
 
έτσι
 
κι
 
έτσι
 
στην
 
τάδε
 
σελίδα
,
ο
 
τάδε
 
λέει
 
έτσι
 
κι
 
έτσι
 
στην
 
τάδε
 
σελίδα
,
ο
 
τάδε
 
λέει
 
έτσι
 
κι
 
έτσι
 
στην
 
τάδε
 
σελίδα
,
ο
 
τάδε
...
κ
.
λπ
.,
κ
.
λπ
.
Ο
 
Μωυσής
 
λέει
 
έτσι
 
κι
 
έτσι
 
στην
 
τάδε
 
σελίδα
,
ο
 
Ησαΐας
,
ο
 
 ∆αβίδ
,
ο
 
Χριστός
.
Συνέχισε
 
λέγοντας
 
αυτό
 
το
 
χωρίο
 
από
 
τον
 
 Απόστολο
 
Παύλο
: «...
που
 
σοφός
;
που
 
γρα
µµ
ατεύς
;
που
 
συζητητής
 
του
 
αιώνος
 
τούτου
;
ουχί 
 
ε
µ
ώρανεν
 
ο
 
Θεός
 
την
 
σοφίαν
 
του
 
κόσ
µ
ου
 
τούτου
;...
τα
µ
ωρά
 
του
 
κόσ
µ
ου
 
εξελέξατο
 
ο
 
Θεός
,
ίνα
 
τους
 
σοφούς
 
καταισχύνη
...
όπως
µ
η
 
καυχήσηται
 
πάσα
 
σαρξ
 
ενώπιον
 
- 197 -
 
του
 
Θεού
»
15
.
 Έκλεισε
 
το
 
στό
µ
α
 
ο
«
σοφός
»,
ο
 
ο
µ
ιλητής
.
Το
 
σπουδαίο
 
είναι
 
ότι
 
ο
 
παπάς
 
τα
 
είπε
µ
ε
 
πραότητα
 
και
 
χωρίς
 
εγωισ
µ
ό
.
 Ήταν
 
δεσπότης
 
του
 
Πατριαρχείου
.
 Όταν
 
τελείωσε
,
είπε
:-
Εγώ
 
δεν
 
ξέρω
 
τίποτα
.
Εσείς
 
κρίνετε
 
ποιο
 
είναι
 
το
 
σωστό
.
Είπε
 
στο
 
τέλος
 
ό
 
ο
µ
ιλητής
 
ντροπιασ
µ
ένος
:-
Πολύ
 
καλά
µ
ας
 
τα
 
είπε
 
ο
 
παπάς
!
Τ
'
αναίρεσε
 
όλα
 
τα
 
δικά
µ
ου
.
Είναι
 
σπουδαίο
 
πράγ
µ
α
 
ή
 
κατάρτιση
,
όταν
 
συνδυάζεται
µ
ε
 
την
 
πραότητα
,
την
 
καλοσύνη
 
και
 
την
 
αγάπη
.
 Αυτά
 
ισχύουν
 
για
 
όλες
 
τις
 
περιπτώσεις
.
Να
µ
ιλάτε
,
όταν
 
έχετε
 
σχετική
 
κατάρτιση
 
στο
 
θέ
µ
α
.
 Αν
 
δεν
 
έχετε
,
να
µ
ιλάτε
µ
ε
 
το
 
παράδειγ
µ
ά
 
σας
.
Στις
 
συζητήσεις
 
λίγα
 
λόγια
 
για
 
τη
 
θρησκεία
 
και
 
θα
 
νικήσετε
.
 Αφήστε
 
εκείνον
 
πού
 
έχει
 
άλλη
 
γνώ
µ
η
 
να
 
ξεσπάσει
,
να
 
πει
,
να
 
πει
...
Να
 
αισθανθεί 
 
ότι
 
έχει
 
να
 
κάνει
µ'
έναν
 
ήρε
µ
ο
 
άνθρωπο
.
Να
 
επιδράσετε
µ
ε
 
την
 
καλοσύνη
 
σας
 
και
 
την
 
προσευχή
 
σας
,
κι
 
έπειτα
 
του
µ
ιλάτε
 
λίγο
.
 ∆εν
 
κάνετε
 
τίποτα
,
αν
 
τα
 
πείτε
 
έντονα
,
αν
 
του
 
πείτε
,
παραδείγ
µ
ατος
 
χάριν
, «
είπες
 
ψέ
µ
α
!».
Και
 
τι
 
θα
 
βγει
;
Είστε
 «
ως
 
πρόβατα
 
εν
µ
έσω
 
λύκων
” ...
(
γ
.
Πορφυρίου
 
βίος
 
και
 
λόγοι
 
σελ
. 395-6)
 Από
 
τον
 
γέροντα
 
Παίσιο
 
τον
 
 Αγιορείτη
:
 Αγαπούσε
 
την
 
Πατρίδα
 
και
 
έλεγε
: «
Καί 
 
η
 
Πατρίδα
 
είναι
µ
ια
µ
εγάλη
 
οικογένεια
».
 ∆εν
 
επεδίωκε
 
το
 
εθνικό
µ
εγαλείο
,
την
 
δόξα
 
και
 
την
 
ισχύ
µ
ε
 
την
 
κοσ
µ
ική
 
έννοια
,
αλλά
 
την
 
ειρήνη
,
την
 
πνευ
µ
ατική
 
άνοδο
 
και
 
την
 
ηθική
 
ζωή
 
των
 
πολιτών
,
για
 
να
µ
ας
 
βοηθάει
 
και
 
ο
 
Θεός
.
Ούτε
 
επιζητούσε
 
την
 
ασφάλεια
 
για
 
να
 
απολα
µ
βάνουν
 
οι
 
άνθρωποι
 
τις
 
ανέσεις
 
τους
.
Σε
 
κάποιον
 
 Έλληνα
 
θερ
µ
ό
 
πατριώτη
 
πού
 
ζούσε
 
στην
 
 Α
µ
ερική
 
και
 
προσπαθούσε
 
να
 
προβάλλη
 
την
 
Ελλάδα
,
συνέστησε
 
ν
'
αγωνισθή
 
για
 
να
 
αγιάση
 
καί 
 
ύστερα
 
να
 
προβάλλη
 
σωστά
 
και
 
πνευ
µ
ατικά
 
και
 
την
 
Ελλάδα
.
 Όπως
 
οι
 
Προφήτες
 
του
 
Ισραήλ
 
συ
µµ
ετείχαν
 
στην
 
ζωή
 
του
 
έθνους
 
ενεργά
µ
ε
 
τον
 
τρόπο
 
τους
,
προσεύχονταν
,
θρηνούσαν
,
έλεγχαν
 
βασιλείς
,
κήρυτταν
µ
ετάνοια
 
και
 
προφήτευαν
 
για
 
τα
 
επερχό
µ
ενα
 
δεινά
,
το
 
ίδιο
 
και
 
ο
 
Γέροντας
 
δεν
 
ήταν
 
αδιάφορος
 
και
 
απαθής
 
στα
 
θέ
µ
ατα
 
της
 
Πατρίδος
.
Ο
 
προφήτης
(
Ησαίας
)
δεν
 
ήταν
 
εθνικιστής
 
που
 
έλεγε
: «
∆ια
 
Σιών
 
ου
 
σιωπήσο
µ
αι
».
Το
 
ίδιο
 
και
 
ή
 
στάση
 
του
 
Γέροντα
 
ήταν
 
καθαρά
 
πνευ
µ
ατική
.
Ενώ
 
ζούσε
 
εκτός
 
κόσ
µ
ου
,
αγωνίσθηκε
 
όσο
 
λίγοι
 
για
 
το
 
καλό
 
της
 
Πατρίδος
.
 Αξιοθαύ
µ
αστη
 
ήταν
 
ή
 
δραστηριότητα
 
και
 
η
 
προσφορά
 
του
 
στα
 
εξωτερικά
 
εθνικά
 
θέ
µ
ατα
µ
ας
.
Μιλούσε
 
εναντίον
 
των
 
ανθελληνικών
 
ρευ
µ
άτων
,
των
 
πλαστογράφων
 
της
 
ιστορικής
 
αληθείας
,
και
 
κυρίως
 
εναντίον
 
των
 
αδίκων
 
εδαφικών
 
διεκδικήσεων
 
σε
 
βάρος
 
της
 
Ελλάδος
,
των
 
Σκοπιανών
, «
Πανσλαυϊστών
»,
 Αλβανών
,
Τούρκων
 
κ
.
α
.
 Έλεγε
: «
Ο
 
ένας
 
θέλει
 
την
 
Θεσσαλονίκη
,
ο
 
άλλος
 
θέλει
 
να
 
φθάση
 µ
έχρι
 
την
 
Λάρισα
,
ο
 
άλλος
 
θέλει
 
το
 
Αιγαίο
.
Μα
 
τέλος
 
πάντων
 
δεν
 
υπήρχε
 
ποτέ
 
Ελλάδα
;
».
Επεσή
µ
αινε
 
τους
 
εθνικούς
 
κινδύνους
,
πριν
 
ακό
µ
η
 
φανούν
.
Βοήθησε
 
πολλούς
 
να
 
δουν
 
ξεκάθαρα
 
τις
 
ξένες
 
προπαγάνδες
 
σε
 
βάρος
 
της
 
Πατρίδος
,
και
 
όσοι
 
είχαν
 
θέσεις
 
και
 
ευαισθησία
 
έλαβαν
 
τα
 
ανάλογα
µ
έτρα
.
Σχετικά
µ
ε
 
το
 
Μακεδονικό
,
αναφέρει
 
ανώτατος
 
αξιω
µ
ατικός
: «
Εγώ
 
ή
µ
ουν
µ
έσα
 
στα
 
πράγ
µ
ατα
 
και
 
δεν
 
είχα
 
πάρει
 
είδηση
.
Ο
 
Γέροντας
µ
ου
 
άνοιξε
 
τα
µ
άτια
.
Στην
 
αρχή
 
παραξενευό
µ
ουν
 
και
 
έλεγα
:"
Τι
 
είναι
 
αυτά
 
πού
 
λέγει
 
ο
 
Γέροντας
 
και
 
από
 
που
 
τα
 
ξέρει
";
 Έπειτα
 
κατάλαβα
.
Ο
 
Γέροντας
 
ήδη
 
από
 
το
1977,
όταν
 
πήγε
 
στην
 
 Αυστραλία
,
ανέφερε
 
το
«
Μακεδονικό
»…
Ο
 
άγιος
 
 Αρσένιος
(
ο
 
Καπαδόκης
)
έλεγε
 
πριν
 
από
 
την
 
 Ανταλλαγή
: "
Την
 
Πατρίδα
µ
ας
 
θα
 
την
 
χάσου
µ
ε
,
αλλά
 
πάλι
 
θα
 
την
 
βρού
µ
ε
".
Ρωτήθηκε
 
ό
 
Γέροντας
,
πότε
 
θα
 
ελευθερωθεί 
 
η
 
Κύπρος
,
και
 
απάντησε
: «
Η
 
Κύπρος
 
θα
 
ελευθερωθεί 
,
όταν
µ
ετανοήσουν
 
οι
 
Κύπριοι
.
Να
 
κάνετε
 
πνευ
µ
ατικές
 
βάσεις
 
για
 
να
 
διώξουν
 
τις
 
βάσεις
 
- 198 -

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->