Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
P. 1
Stratospheric Injection of Reflective Aerosols or Particles by means of Aviation Fuel Additives

Stratospheric Injection of Reflective Aerosols or Particles by means of Aviation Fuel Additives

Ratings: (0)|Views: 886|Likes:
Published by Rosario Marcianò
The Chemicals - The two chemicals tested are dimethyl sulphide to produce sulphur dioxide and tetra ethyl silicate to produce silica particles.

In a closed glass jar both of these chemicals are indistinguishable from jet aviation fuel. Both are clear, colourless, oily liquids. Both dissolve in aviation fuel in any proportion.

Solutions of each of these chemicals have been burned in a paraffin blowlamp as a simple simulation of a jet engine combustion chamber. Observation of the combustion suggests that the desired chemicals are produced and that the silica particles are of smoke or mist (micron) size.
The Chemicals - The two chemicals tested are dimethyl sulphide to produce sulphur dioxide and tetra ethyl silicate to produce silica particles.

In a closed glass jar both of these chemicals are indistinguishable from jet aviation fuel. Both are clear, colourless, oily liquids. Both dissolve in aviation fuel in any proportion.

Solutions of each of these chemicals have been burned in a paraffin blowlamp as a simple simulation of a jet engine combustion chamber. Observation of the combustion suggests that the desired chemicals are produced and that the silica particles are of smoke or mist (micron) size.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Rosario Marcianò on Aug 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/14/2012

pdf

text

original

 
 
V`jy jy cz |n|mr"|byvmr u`ji` `ny ommg niim|vmf abr v`m Ncmrjing Emb|`zyjink ]gjbg cmmvjge jg YngArngijyib jg Fmimcomr ?<<5
 
Yvrnvby|`mrji Jgdmivjbg ba _makmivjqm Nmrbybky br \nrvjikmy
oz cmngy ba
 
Nqjnvjbg A}mk Nffjvjqmy
Qnrjb}y y}eemyvjbgy `nqm ommg cnfm abr yvrnvby|`mrji nmrbybky br |nrvjikmy vb yjc}knvm v`m boymrqmf ibbkjge maamiv ba cndbr qbkingjimr}|vjbgy' V`m omyv hgbug jy v`m fmvnjkmf |rb|bynk ba \n}k Ir}vtmg abr y}k|`}r fjbpjfm (>*' Nkyb |rb|bymf oz Ermebrz Omgabrf jyfjnvbcb}y mnrv`+ jgdmivmf ny jgfjqjf}nk fjnvbcy' (Yjkjin |nrvjikmy brjejgnvjge ny cnrjgm y`mkky' Orjma fmyirj|vjbg omkbu ‐Ynqjge v`mNrivji‚*(?*
 
V`jy |n|mr fmyirjomy v`m ymkmivjbg ngf |rmkjcjgnrz vmyvjge ba i`mcjinky v`nv cje`v om }ymf ny nqjnvjbg a}mk nffjvjqmy vb jgdmiv v`mymvub |rbf}ivy+ y}k|`}r fjbpjfm ngf cjirbg yjtmf yjkjin |nrvjikmy jgvb v`m yvrnvby|`mrm+ arbc n ibccmrijnk br cjkjvnrz njrirnav'
 
V`m Dmv Mgejgm'
 
Nkv`b}e` qmrz `je`kz fmqmkb|mf+ v`m Dmv mgejgm jy myymgvjnkkz yjc|km' V`mrm jy n ang nv mjv`mr mgf ngf n ibco}yvjbg i`ncomr yjcjknr vbn fbcmyvji bjk imgvrnk `mnvjge objkmr jg v`m cjffkm' Jv nkyb o}rgy n yjcjknr vz|m ba bjk' V`m bjk br hmrbymgm jy n cjpv}rm ba cngz`zfrbinrobg vz|m ibc|b}gfy `nqjge arbc 0 vb ?< inrobg nvbcy |mr cbkmi}km' (9* Ybcm ba v`mym ibc|b}gfy nkrmnfz ibgvnjg y}k|`}rngf bv`mr mkmcmgvy'
 
V`jy vz|m ba o}rgmr jy cbrm br kmyy in|nokm ba o}rgjge ngzv`jge aknccnokm+ u`ji` ing om y|rnzmf v`rb}e` v`m nvbcjyjge gbttkm' V`mrmjy gb rmnybg vb omkjmqm v`nv n ycnkk |rb|brvjbg ba n i`mcjink qmrz yjcjknr vb v`m i`mcjinky nkrmnfz |rmymgv jg v`m hmrbymgm ujkk `nqm ngz}gfmyjrnokm maamivy'
 
V`m I`mcjinky'
 
V`m vub i`mcjinky vmyvmf nrm fjcmv`zk y}k|`jfm vb |rbf}im y}k|`}r fjbpjfm ngf vmvrn mv`zk yjkjinvm vb |rbf}im yjkjin |nrvjikmy'
 
Jg n ikbymf eknyy dnr obv` ba v`mym i`mcjinky nrm jgfjyvjge}jy`nokm arbc dmv nqjnvjbg a}mk' Obv` nrm ikmnr+ ibkb}rkmyy+ bjkz kj~}jfy' Obv`fjyybkqm jg nqjnvjbg a}mk jg ngz |rb|brvjbg'
 
Ybk}vjbgy ba mni` ba v`mym i`mcjinky `nqm ommg o}rgmf jg n |nrnaajg okbuknc| ny n yjc|km yjc}knvjbg ba n dmv mgejgm ibco}yvjbgi`ncomr' Boymrqnvjbg ba v`m ibco}yvjbg y}eemyvy v`nv v`m fmyjrmf i`mcjinky nrm |rbf}imf ngf v`nv v`m yjkjin |nrvjikmy nrm ba ycbhmbr cjyv (cjirbg* yjtm'( fmyirj|vjbg ba mp|mrjcmgvy nvuuu'gnv}rnkdbjgvcbojkjvz'jgab"mp|mrjcmgvy'`vc*(6*
 
Jv jy y}eemyvmf v`nv v`m ybk}vjbgy ub}kf |rbonokz `nqm gb fmvrjcmgvnk maamivy bg v`m a}mk vnghy+ |j|my+ |}c|y br ibco}yvjbg i`ncomryba v`m dmv mgejgm'
 
Akje`v \kngy mvi'
 
Um ub}kf ungv vb o}rg a}mk ibgvnjgjge v`m nffjvjqm y|mijajinkkz u`mg v`m njrirnav uny ir}jyjge jg v`m yvrnvby|`mrm' Boqjb}ykz um ub}kfgbv ungv vb rmkmnym v`mym |rbf}ivy nv bv`mr |`nymy ba v`m njrirnav akje`v yb jv jy gbv y}eemyvmf v`nv ng nffjvjqm y`b}kf om |}vemgmrnkkz jgvb nqjnvjbg a}mk'V`m abkkbujge jgabrcnvjbg ibcmy arbc n 565#6<< in|vnjg akzjge rme}knrkz arbc v`m Anr Mnyv vb M}rb|m ngf v`m Umyv Ibnyv ba ]gjvmfYvnvmy' Omjge gmnr rmvjrmcmgv+ ngf `nqjge yvnrvmf `jy inrmmr ujv` v`m _NA+ `m fmyirjomy v`m akje`v |kng |rbqjfmf vb `jc abr n kbgeakje`v gbu ny ncntjgekz ibc|rm`mgyjqm ngf nii}rnvm' Y}i` |kngy rmkz bg fmvnjkmf hgbukmfem ba umnv`mr nkbge v`m u`bkm rb}vm jgik}fjgekbumr yvrnvby|`mrji ujgfy'
 
Jg nffjvjbg `m vmkky cm v`nv jv jy |mramivkz |byyjokm abr v`m |jkbv vb ymkmiv+ abr jgyvngim+ v`m b}vmr yvnrobnrf ujge vngh vb ammf v`mb}vmr yvnrobnrf mgejgm nv n |nrvji}knr vjcm f}rjge v`m akje`v'
 
Jv ub}kf ymmc v`mrmabrm vb om |mramivkz |byyjokm vb |}v v`m nffjvjqm jgvb bgm vngh bgkz ngf vb }ym v`nv vngh u`mg v`m |kngm unyfmajgmf jg v`m akje`v |kng vb om jg v`m yvrnvby|`mrm' Njrirnav ir}jyjge nkvjv}fmy qnrz omvummg nob}v 9< ngf 6<+<<< av (: vb >?hc*'V`m kbumr ob}gfnrz ba v`m yvrnvby|`mrm qnrjmy arbc nob}v ?<+<<< av' (1 hc* gmnr v`m |bkm vb ikbym vb ==+<<< av' (>5hc* nv vjcmy bgv`m m~}nvbr' V`mym `mje`vy nkyb qnrz ibgyjfmrnokz ujv` umnv`mr ibgfjvjbgy yb inrma}k |knggjge ny |nrv ba v`m akje`v |kng ub}kfboqjb}ykz om gmimyynrz'
 
Abr v`m vmyvjge |`nym ibccmrijnk njrirnav ub}kf ba ib}rym gbv om }ymf' Jgyvmnf jv jy |rbonokm v`nv cjkjvnrz njrirnav ib}kf om cnfmnqnjknokm' Ja yb+ jgdmivjbg ib}kf om fbgm nv `je`mr nkvjv}fmy v`ng ub}kf om |byyjokm ujv` cbyv ibccmrijnk njrirnav' V`m O#=? abrjgyvngim akjmy }| vb =<+<<< av'(>=hc* Y}i` ng njrirnav ub}kf |rbonokz nkyb `nqm n cjkjvnrz nrrngemcmgv ba a}mk vnghy ujv` ybcm ycnkkmrmcmremgiz vnghy ngf ermnvmr akmpjojkjvz vb ibggmiv vngh vb mgejgm' V`jy ib}kf om qmrz ibgqmgjmgv jg vmyvjge'
 
EI99N#<:9=
\nejgn > fj 9Yvrnvby|`mrji Jgdmivjbg ba _makmivjqm Nmrbybky br \nrvjikmy oz Cmngy ba Nqjnvjbg A'''>6"<0"?<>?`vv|4""uuu'gnv}rnkdbjgvcbojkjvz'jgab"ne}'`vc
 
 
Vmyvjge
 
V`mrm ujkk `nqm vb om fmvnjkmf vmyvjge ba obv` nffjvjqmy jg n dmv mgejgm' V`jy ub}kf om fbgm nv n yvnvji mgejgm vmyv anijkjvz u`mrm v`mmp`n}yv ib}kf om ngnkzymf ujv` rmenrf vb |nrvjikm yjtm ngf vz|m' Ynamvz ngf v`m maamivy bg v`m mgejgm+ v`m |}c|y+ v`m a}mk vnghy mvi'ub}kf nkk `nqm vb om i`mihmf' Y}i` vmyvjge jy `bumqmr v`m ormnf ngf o}vvmr ba v`m nqjnvjbg jgf}yvrz ngf ib}kf om ibc|kmvmf qmrz~}jihkz'
 
Nyy}cjge ynvjyanivbrz ibc|kmvjbg ba y}i` mgejgm vmyvjge+ nvcby|`mrji vmyvjge ib}kf om yvnrvmf nkcbyv jccmfjnvmkz'
 
Nvcby|`mrji Vmyvjge'
 
Nvcby|`mrji vmyvjge yimgnrjby `nqm nkrmnfz ommg fmajgmf oz mp|mrvy jg v`m ajmkf ngf ib}kf om jc|kmcmgvmf nkcbyv jccmfjnvmkzabkkbujge v`m dmv mgejgm vmyv anijkjvz |`nym' Abr mpnc|km v`m y}eemyvjbg ba Ermebrz Omgabrf ba v`m ]gjqmryjvz ba Inkjabrgjn+ b}vkjgmfomkbu jg ‛Ynqjge v`m Nrivji–(=*
 
Y}i` vmyvjge ib}kf om ba mni` ba v`m nffjvjqmy |rb|bymf+ jg fjaamrmgv nrmny br nv fjaamrmgv vjcmy+ nv fjaamrmgv nkvjv}fmy vb ibc|nrmmaamivjqmgmyy'
 
U`z Cje`v \nrvjikmy Om Omvvmr2
 
## v`mz ubg%v rmniv ujv` v`m btbgm knzmr' (YB? abrcy y}k|`}rji nijf frb|kmvy ujv` unvmr oz vnhjge bpzemg arbc btbgm' @bumqmr+yjgim \n}k Ir}vtmg%y Gbomk |rjtm jy abr `jy ubrh bg v`m btbgm knzmr `m jy n ebbf |byjvjbg vb ynz v`nv v`jy maamiv jy ycnkk'*
 
## v`mz cje`v om cbrm rmakmivjqm ngf v`mrmabrm rm~}jrm kmyy cnvmrjnk jgdmivmf'
 
## jv cje`v om |byyjokm vb i`bbym |nrvjikm yjtm abr cnpjc}c rmakmivjqjvz jg v`m }kvrnqjbkmv'
 
## v`mz ubg%v |rbf}im nijf rnjg ngf ujkk ibcm vb mnrv` jg rnjg ny ycnkk yngf |nrvjikmy'
 
\byyjokm Fngemry ba Yjkjin \nrvjikmy'
 
## d}yv ny yjkjin jy yngf jv jy nkyb i`mcjinkkz nyomyvby' @bumqmr |nrvjikmy jg v`m yvrnvby|`mrm ujkk nkcbyv imrvnjgkz abrc rnjgibgfmgynvjbg g}ikmj `je` jg v`m vrb|by|`mrm ngf gmqmr abrc ormnv`nokm f}yv nv erb}gf kmqmk' V`m ~}ngvjvjmy nrm nkyb vjgz jgibc|nrjybg ujv` bv`mr |nrvji}knvmy arbc qm`jikmy+ jgf}yvrjnk |rbimyymy ngf gnv}rnk ujgfokbug f}yv'
 
## v`m yjkjin |nrvjikmy cje`v in}ym ng nornyjbg br mrbyjbg |rbokmc nv v`m vnjk mgf ba v`m dmv mgejgm ny v`mz ibgfmgym arbc v`m `bvenymy' (V`mz cje`v mqmg ibgfmgym ny yjkjibg inrojfm. Bgkz vmyvjge ujkk y`bu }| |byyjokm |rbokmcy'*
 
Ynqjge v`m Nrivji'
 
V`m brjejgnk y}eemyvjbg abr v`m jgdmivjbg ba yjkjin |nrvjikmy uny oz Ermebrz Omgabrf+ n |kngmvnrz nvcby|`mrji yijmgvjyv nv v`m]gjqmryjvz ba Inkjabrgjn nv Jrqjgm' @m y}eemyvmf v`m }ym ba fjnvbcb}y mnrv` (Cjirbg yjtmf yjkjin |nrvjikmy brjejgnvjge ny ymnirmnv}rmy* ujv`b}v fmajgjge n fjyvrjo}vjbg yzyvmc' ‛Ynqjge v`m Nrivji– oz Ermebrz Omgabrf' bg ebbekmerb}|y"embmgejgmmrjge(?*
 
V`m dmv a}mk nffjvjqmy |rb|bymf `mrm |rbqjfm n unz ba fjyvrjo}vjge yjcjknr |nrvjikmy ujv`b}v v`m gmmf vb fmqmkb| ngz gmu m~}j|cmgv'V`jy cmngy v`nv mp|mrjcmgvnk jgdmivjbg ib}kf om yvnrvmf nkcbyv jccmfjnvmkz'
 
V`jy ibc|kmcmgvy v`m rmyv ba Ermebrz Omgabrf‚y fbi}cmgv u`ji` knzy b}v n yimgnrjb abr /rmejbgnk rmqmryjokm mp|mrjcmgvy/ ## }yjge/vjgz `nrckmyy |nrvjikmy nv y}i` nkvjv}fm v`nv v`mz ujkk rnjg b}v ujv`jg+ ynz+ yjp cbgv`y/
 
@m nkyb y}eemyvy+ jg i`bbyjge v`m rmejbg+ v`nv /V`m Nrivji jy |nrvji}knrkz q}kgmrnokm' V`m unrcmr bimng cmkvy jim+ mp|byjge cbrm bimng+u`ji` jy fnrhmr v`ng jim' Yb v`m bimng noybroy cbrm y}gkje`v' V`jy ngf bv`mr maamivy nrm unrcjge v`m Nrivji cbrm v`ng bv`mr rmejbgy#nob}v = fmermmy Imgvjernfm jg v`m knyv 9< zmnry'/
 
Omgabrf kjyvy v`m niv}nk mp|mrjcmgvnk yvm|y v`}y4
 
k
‛ $ Fm|kbz v`m |nrvjikmy oz njr|kngm jg v`m Y|rjge'( Jg v`m Nrivji v`m nvcby|`mrji ijri}knvjbg |nvvmrgy vmgf vb ibgajgm v`mfm|kbzmf |nrvjikmy+ yumm|jge v`mc nrb}gf v`m |bkm o}v gbv anr yb}v`unrf'*
k
Cmny}rm v`m ibbkjge omkbu+ }yjge kbink ymgybry ngf y|nim cbgjvbrjge ba v`m ymn jim'
k
Fmvmiv ja v`m |rmymgv rmvrmnv ba ymn jim vbunrf v`m Gbrv` \bkm ykbuy br mqmg rmqmrymy' V`jy ujkk om n ikmnr+ qjy}nk yjegnv}rm v`ngv`m rmejbg jy ibbkjge' Erb}gf cmny}rmcmgvy ujkk ejqm cbrm rmajgmf }gfmryvngfjge'
k
V`m |nrvjikmy ing rnjg br ygbu b}v jg ankk (n}v}cg*+ mgfjge v`m mp|mrjcmgv'/(Omin}ym ba v`jy kjcjvmf vjcm yinkm+ kbumryvrnvby|`mrji jgdmivjbg cje`v om fmyjrnokm nv |nyymgemr dmv ir}jyjge nkvjv}fmy*
 
Boqjb}ykz v`m mp|mrjcmgv ib}kf jgik}fm y}k|`}r fjbpjfm ngf |nrvjikmy jg fjaamrmgv nrmny ngf nkvjv}fm abr ibc|nrjybg'Ny Ermebrz Omgabrf ynjf /V`jy fmyirjomy n \nrvji}knvm Y`jmkf Mp|mrjcmgv+ fmyjegmf vb }gfmryvngf v`m ibc|kmp ikjcnvm yzyvmc+ gbvv`m omejggjge ba ng mgejgmmrjge |rbdmiv'/ O}v jv fbmy boqjb}ykz kmnf fjrmivkz vb n embmgejgmmrjge |rbdmiv+ u`ji` cje`v kmnf vb ykbujge
\nejgn ? fj 9Yvrnvby|`mrji Jgdmivjbg ba _makmivjqm Nmrbybky br \nrvjikmy oz Cmngy ba Nqjnvjbg A'''>6"<0"?<>?`vv|4""uuu'gnv}rnkdbjgvcbojkjvz'jgab"ne}'`vc

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->