Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Np 061 2002 Iluminat

Np 061 2002 Iluminat

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:
Published by ioana_yoyonika

More info:

Published by: ioana_yoyonika on Aug 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

 
BULETINUL CONSTRUCŢIILOR NR.10/2003
 
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE. TRANSPORTURILOR Şl LOCUINŢEI
 
ORDINUL Nr. 939din 02.07.2002pentru aprobarea reglementarii tehnice„Normativ pentru proiectarea şt execuţia sistemelor
 
de iluminat artificial din clădiri",indicativ NP-061-02
 În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea înconstrucţii, cu modificările ulterioare.În temeiul prevederilor art.
2
pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şiLocuinţei,Având în vedere avizul Comitetului Tehnic de Coordonare Generala nr. 52/23.04.2002,Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul
 ORDIN :Art. 1.
- Se aproba reglementarea tehnică
„Normativ pentru proiectarea şi execuţia
 
sistemelor de iluminat artificial din clădiri"
, indicativ NP-061-02, elaborată de UniversitateaTehnica de Construcţii Bucureşti (UTCB-FI) şi prevazută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
 Art. 2.
- Prezentul ordin se publica în
Buletinul Construcţiilor,
şi în broşură tipărită deSocietatea de Instalaţii Electrice şi Automatizări din România (SIEAR), prin grija Direcţiei GeneraleTehnice în Construcţii.
 Art. 3.
- Prezentul ordin intra în vigoare la data publicării lui în
Buletinul Construcţiilor.
 Art. 4.
-
Prezentul ordin conţine o filă, iar anexa conţine 91 pagini.
 Art. 5.
- Direcţia Generala Tehnică în Construcţii va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
 MINISTRU,MIRON TUDOR MITREAMINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR Şl LOCUINŢEI
 
NORMATIV PENTRU PROIECTAREAŞl EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINATARTIFICIAL DIN CLĂDIRIINDICATIV NP-061 -02
 
 Elaborat de:
 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII - BucureştiFACULTATEA DE INSTALAŢII
 Redactor:
prof. univ. dr. ing. Petre PĂTRUŢ
 Responsabil de lucrareşi autor:
prof. univ. dr. ing. Niculae MIRA
 Colaboratori:
prof. univ. dr. ing. Cornel BIANCHI prof. univ. dr. ing. Dan MOROLDOşef lucr. univ. dr. ing. Hrisia MOROLDOasist. univ. ing. Simona PĂTRUNOIU
  Avizat de:
 DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII - MLPTL
 Director general:
ing. Ion STĂNESCU
 Responsabil temă:
ing. Ligia FORSEA
 Coordonat de:
 SOCIETATEA DE INSTALAŢII ELECTRICE Şl AUTOMATIZĂRI DINROMÂNIA
 Preşedinte executiv:
prof. univ. dr. Constantin IONESCU
 CUPRINS
 1. OBIECT, DOMENIU DE APLICARE2. TERMINOLOGIE3. CONDIŢII CANTITATIVE ŞI CALITATIVE PENTRUREALIZAREA MEDIULUI LUMINOS ÎN INTERIORUL CLĂDIRILOR 4. ALEGEREA SURSELOR DE LUMINĂ (LĂMPILOR 5. ALEGEREA CORPURILOR DE ILUMINAT6. SISTEME ŞI INSTALAŢII DE ILUMINAT7. PROIECTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT NORMAL8. SISTEME DE ILUMINAT LOCAL9. ILUMINATUL SPAŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT10. ILUMINATUL ÎN SPITALE ŞI SPAŢII DESTINATEACTIVITĂŢII MEDICALE11. ILUMINATUL SPAŢIILOR DESTINATEACTIVITĂŢIILOR DE LUCRU INTELECTUAL12. ILUMINATUL INDUSTRIAL13. REALIZAREA LUCRĂRILOR PENTRU SISTEMELEŞI INSTALAŢIILE DE ILUMINAT14. MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ŞIEXPLOZIILOR ANEXA 1. Reglementări privind proiectarea şi executareainstalaţiilor de iluminat din clădiri
 
ANEXA 2. Valori recomandate pentru proiectarea sistemelor de iluminat normal - generalANEXA 3. Valori recomandate pentru proiectarea sistemelor de iluminat de siguranţă
 NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ŞIEXECUTAREA SISTEMELOR DEILUMINAT ARTIFICIAL DIN CLĂDIRIIndicativ NP-061-021. OBIECT, DOMENIU DE APLICARE1.1.
Prevederile prezentului normativ se aplică la proiectarea şi executarea sistemelor şiinstalaţiilor de iluminat din construcţiile civile, industriale (de producţie, depozitare etc.) cât şi producătorilor de surse şi corpuri de iluminat.
 1.2.
Prevederile normativului se aplică la:- instalaţiile noi;- instalaţiile care se modernizează sau se transformă prin schimbarea destinaţiei;- instalaţiile efectuate în urma reparaţiilor capitale.
 1.3.
Prin proiectarea şi executarea instalaţiilor de iluminat se va asigura realizareaurmătoarelor cerinţe de calitate
1
:A. Rezistenţă şi stabilitate.B. Siguranţa în exploatare.C. Siguranţa la foc.D. Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului.E. Izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energieF. Protecţia împotriva zgomotului.
 1.4.
La proiectarea şi executarea instalaţiilor de iluminat se vor respecta şi prevederilecuprinse în reglementările menţionate în ANEXA 1 a normativului.Elaborat de:UNIVERSITATEA TEHNICĂ DECONSTRUCŢII BUCUREŞTIFACULTATEA DE INSTALAŢIIAprobat de: MINISTRULLUCRĂRILOR PUBLICE,TRANSPORTURILOR ŞILOCUINŢEI, cu ordinulnr. 939 din 02.07.2002 ________
 
 _______________________ ' Prevăzute de Legea calităţii lucrărilor de construcţii, L 10/1995.
 1.5.
Nu fac obiectul prezentului normativ instalaţiile speciale de iluminat cum ar fiinstalaţiile tehnologice de iluminat ce fac parte integrantă din alte instalaţii şi echipamente (deexemplu: iluminatul spaţiilor din mijloacele de transport, iluminatul tehnologic din crescătoriile deanimale mici etc).
 2. TERMINOLOGIE

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->