Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Atur Panampi

Atur Panampi

Ratings:
(0)
|Views: 181|Likes:
Published by anon_101196388
atur panampi
atur panampi

More info:

Published by: anon_101196388 on Aug 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2015

pdf

text

original

 
Assalamu'alaikum wr.wb.Panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, para pepundhen, para pinisepuh, saha para sesepuhingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen. Langkung-langkungpanjenenganipun Almukarrom ..................................... ingkang kula mulyaaken. Panjenenganipun
para ‘Alim, para 'Ulama, para Kyai, para Ustadz Ustadzah ingkang mboten saged kula sebat asma
setunggal-setunggalipun, ingkang tansah kaantu-antu barokah, pendonga, miwah pitutur luhuripun.Panjenenganipun para pangreh pangemban pangembating praja, minangka pandam pandompengayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes tinulad lan tinuladha. Sumawanasanggyaning para rawuh, para lenggah kakung miwah putri, sumrambah para kadang wredhamudha, ingkang tansah winengku ing suka rahayu. Mirungganipun, panjenenganipun Bp/Ibu............(pemangku gati)............ gotrah kulawarga, saha sanggyaning bebrayan agung ing..................(kampung).............. ngriki ingkang luhur ing budi.Langkung rumiyin puja-puji syukur mugi konjuk dhumateng ngarsa dalem Gusti Ingkang MahaAgung, Allah SWT, karana sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dhumatengpanjenengan sedaya lan kula, sahengga wonten ing menika wekdal kula panjenengan sedaya sagedmakempal wonten menika papan kanthi pinaringan kawilujengan tuwin karaharjan mboten manggihalangan setunggal menapa. Pramila saking menika kula ikroraken kanthi maos kalimah tahmid'alhamdulillahirobbil'alamin'. Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titahlinangkung ingkang dados panutan patuladhan kula panjenengan sedaya, inggih Sang Nabi AgungMuhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah.Allahumma amin.Sagung para rawuh, para pilenggah ingkang dhahat sinudarsana, kakung sumawana putri.Minangkani sedaya kulawarga saking .......(asal desa alamat)............ , langkung rumiyin keparengakula ndherek nepangaken, bilih nami kula ................................., kula menika bapakipun/masipunpenganten putri, keparenga matur dhumateng panjenenganipun Bp/Ibu .......(pemangku gati)............dalah gotrah kulawarga,Ingkang sepisan, kula sarombongan saking .......(asal desa alamat)............ sowan dhumatengpanjenenganipun Bp/Ibu .........(pemangku gati).............. sagung kulawarga, niat silaturrahmi.Kaping kalihipun, ngaturaken salam taklim lan salam takzhim katur dhumateng panjenenganipunBp/Ibu ............(pemangkugati)......... sagung kulawarga dalasan bebrayan agung ing.......(kampung)............ ngriki, saha sanggyaning para rawuh para pilenggah, kula ikroraken kanthi
atur “Assalamu'alaikum wr.wb.”
 Kaping tiganipun, minangkani kulawarga ageng saking .......(asal desa alamat)............ ngaturakenndherek suka bingah dene panjenenganipun Bp .......(pemangkugati)........ sagung kulawargakepareng minahargya ngundhuh mantu kanthi pinaringan berkah pangestu lan langkung-langkungsineksen dening para pinisepuh. Kepara malah lajeng nampi kula sarombongan kanthi pakurmataningkang ngremenaken, pramila saking menika kula sarombongan ngaturaken maewu-ewu syukuralhamdulillah saha agunging panuwun.Panjenenganipun Bp/Ibu ........(pemangkugati)......... dalasan kulawarga ingkang dhahat kinurmatan,minangkani kulawarga ageng saking .......(asal desa alamat)............, keparenga kula hamasrahakentemanten kekalih, nuwun inggih Mas Bagus .......(jeneng nganten kakung)......... kaliyan anak/adhikula nuwun inggih .........(jeneng nganten putri)........... ingkang sampun kaakid-nikahaken dhukkala~wau/wingi/emben dening Bp Petugas Pencatat Nikah Kecamatan ...................., nuwun inggihdinten ........................, surya kaping ........................., wonten ing ................................
 
Ingkang menika, kanthi raos suka lila legawaning manah, kula pasrahaken sakwetahipun, pengantenkekalih ingkang sampun sah menggah satataning agami lan negari menika, mugi kepareng katampi,kinanthenan pangajab mugi karengkuha kadidene putra pribadhi, kagulawenthah saha pamardi,sahengga anak/adhi kula pun ....(jeneng manten putri).... menika sagedta netepi jejering wanitaingkang tanggel jawab dhumateng garwa lan bale griya, saha bekti dhateng para pepundhen, lantansah pasrah sumarah kanthi patrap pangibadah dhumateng ngarsaning Gusti.Ugi mboten kesupen, kula pasrahaken putra-putra temanten menika wonten kukubaning bebrayanagung ing ngriki, mugi tinampia dados warganing bebrayan ingkang pikantuk pengayoman sahapambiyantu sak murwatipun.Kejawi saking menika, inggih awit saking kiranging seserepan putra temanten ing samukawis,keparenga ugi paring pitedah-pitedah, panyaruwe, lan panyendhu rikalaning kirang leres, ingkangtundhonipun saged migunani anggenipun sami nindakaken darmaning agesang ing bebrayan agung, jer menika lare, waleh-waleh menapa, inggih nuwun sewu, menika lare ndhusun, temtu kemawonkathah kekirangan ing seserepanipun, pramila mugi keparenga hangegungaken pangaksaminipun,keparenga sabar pamomongipun, sahengga tundhonipun saged dados kulawarga ingkang sakinah,mawaddah, warohmah, tansah pikantuk berkah, lan pinaringan momongan ingkang soleh solihah.Allahumma amin.Sanggya adilenggah, kakung sumawana putri ingkang mahambeg ing tresna lan asih, kados kirangwicaksana bilih kalantur-lantur anggen kula matur, pramila kula cekapaken semanten kemawonpamatur kula. Dene saparipurnaning pahargyan ing mangke, kula sarombongan keparenga badhenyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu, mugi tansah pinaringan kawilujengan, nir-baya, nir-wikara, nir-ing-sambekala.Ing wasana, mbokbilih wonten kalepatan, kekirangan, saha kiranging trapsila anggen kula matur,menapadene sowan kula sarombongan mboten andadosaken pirenaning penggalih, keparenga kulanyuwun agunging samodra pangaksami.Akhirul kalam, billahittaufiq walhidayah.Wassalamu'alaikum wr.wb.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Himni Adinu liked this
Sri Hartanto liked this
Nur Rachmat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->