Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
analitis9-1-2012

analitis9-1-2012

Ratings: (0)|Views: 133|Likes:
Published by enachannel

More info:

Published by: enachannel on Aug 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2012

pdf

text

original

 
Ε
ξώδικο σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας έστειλε ο Μά
-
κης Ψωμιάδης, ζητώντας την παύση προβολής της δι
-
αφήμισης στην οποία ο πρωταγωνιστής υποδύεται τονπρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας που βρίσκεται στη φυ
-
λακή και λέει την αμίμητη φράση «αγαπούλα, την... κου
-
κούλα». Ο Ψωμιάδης, απο τα Σκόπια, απαιτεί να σταματή
-
σει η μετάδοση της διαφήμισης, ενώ επιφυλάσσεται τωννομίμων δικαιωμάτων του για αποζημίωση «λόγω ηθικήςβλάβης, λόγω προσβολής της προσωπικότητάς μου, κα
-
θώς και για απόδοση του κέρδους που αποκομίσατε χρη
-
σιμοποιώντας στοιχεία της προσωπικότητάς μου».Μάλιστα, στο εξώδικο που απέστειλε, ο Μάκης Ψωμιάδηςεπικαλείται την συνέντευξη του ηθοποιού Τάκη Σπυριδά
-
κη -και πρωταγωνιστή στη διαφήμιση- στα «ΝΕΑ Σαββα
-
τοκύριακο», αναφέροντας...
Μ
ε Μπαράζ δημοσιευμάτων στον τοπικό έντυ
-
πο και ηλεκτρονικό τύπο συνεχίζονται οι αντι
-
δράσεις στην «παράνομη» αδειοδότηση του Πολυ
-
καταστήματος ΑΒ Βασιλόπουλος. Παρ΄ όλα αυτάο Δήμος Καβάλας και ειδικότερα ο Δήμαρχος,αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες που πρωτο
-
στάτησαν στην χορήγηση των παράνομων αδειών,συνεχίζουν να «κρύβονται» χωρίς να κάνουν καμίαπροσπάθεια για την αποκατάσταση της νομιμότη
-
τας. Η αδράνεια του Δήμου, μας βάζει πλέον σεπολλές υποψίες για τους λόγους που επιβάλλουννα προστατεύεται, ακόμα και με καταφανώς «ευ
-
νοικές» πράξεις, το συγκεκριμένο Πολυκατάστημα.Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυρία Ασλανίδου,πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας,έκανε αίτηση για να προσληφθεί ως στέλεχος στουποκατασκευή Πολυκατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλοςστο Περιγιάλι Καβάλας.Επίσης αμφισβητείται «επίσημα πλέον», μία του
-
λάχιστον από τις υπογραφές που υπάρχουν στηνΕπιτροπή Πολεοδομικού ...
ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αρ. Φυλλ.
960
- Τιμή:
1, 00 €
ΕΤΟΣ 18
ο
Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
σελ. 5
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
σελ. 8
Συνέχεια στη σελ. 5
Νέα όρια συνταξιοδότησης από αρχέςτου 2012-Τι αλλάζει
σελ. 6
Σύλληψη Βουλγάρων γιακυκλοφορία πλαστώνχαρτονομισμάτων
Μάκη Ψωμιάδης
Εξώδικο στον «αγαπούλα» για την κουκούλα!!!
Συνέχεια στη σελ. 7
 Έφυγε μόλις στα 59 οΔημήτρης Λέντζης«Πιστωτικό γεγονός σεΕλλάδα και Ιταλία μέσα στο2012»
Σελ. 17
Φόρος βάσει καταθέσεωνστους ελεύθερουςεπαγγελματίες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
σελ. 16
Ελάτε στα HABIT και πληρώστε στοταμείο για όλες σας τις αγορές
-30%
 
με την κάρτα μέλους habit family
ΑΝΤΡΙΚΑ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ-ΠΑΙΔΙΚΑ
 Όλη η αθλητική κίνηση της εβδομάδας 
σελ. 23-24
«ΣΚΑΝΔΑΛΟ»Δήμος, Πολεοδομία,Τσιόκας (εγκύκλιος)
 
από την Λένα Χρυσαν
-
θίδου
 Έ
να λατινικό ρητό λέει:«Fiat Justitia et RuatCaelum». Ας αποδο
-
θεί δικαιοσύνη και ας πέσειο ουρανός. Στη χώρα τωναπογόνων των Βίκινγκς,έπεσε ο ουρανός στο κεφάλιτου πρώην πρωθυπουργού,Γκέιρ Χαάρντε, αλλά δεν εί
-
ναι καθόλου βέβαιον ότι θααποδοθεί δικαιοσύνη.Οι αμφιβολίες προκύπτουναπό τη φύση του κατηγορη
-
τηρίου. Είναι δυνατόν έναςάνθρωπος να ευθύνεται γιατη σαρωτική οικονομική κα
-
τάρρευση της Ισλανδίας???Κατηγορείται για αμέλεια. Όταν το (τραπεζικό) πάρ
-
τι ήταν σε εξέλιξη, δεν απέ
-
συρε τα ποτά, με αποτέλε
-
σμα να διαλυθεί και το πάρ
-
τι και το σπίτι, όπου λάμβα
-
νε χώρα.Κατηγορείται για πολιτικήμυωπία. Δεν είδε τα σημά
-
δια της χρεοκοπίας του τρα
-
πεζικού συστήματος της χώ
-
ρας το 2008, η οποία κό
-
στισε σε πολλούς από τουςΙσλανδούς την απώλεια τωνκαταθέσεών τους. Κατηγο
-
ρείται, γιατί “δεν αξιοποίησετα στοιχεία που είχε στη διά
-
θεσή του”, σύμφωνα με τηνεισαγγελέα....η οποία δεντελούσε (προφανώς) ,καθ’υπαγόρευσιν...Ο ίδιος, όταν εμφανίστηκεενώπιον του ειδικού δικα
-
στηρίου, το οποίο συγκαλεί
-
ται για πρώτη φορά από το1905, έκανε λόγο για “φάρ
-
σα”, κατήγγειλε πολιτική δί
-
ωξη και ζήτησε τη διακοπήτης ακροαματικής διαδικα
-
σίας, με το επιχείρημα ότιδεν υπάρχουν ενδείξεις σχε
-
τικά με το τι θα μπορούσε ναέχει κάνει, ώστε να αποτρέ
-
ψει την κατακρήμνιση.Μπορεί η δίωξη να είναι πο
-
λιτικά υποκινούμενη, μπορείη απόφαση του Κοινοβουλί
-
ου για παραπομπή να ελή
-
φθη με βάση την εικαζόμενηβούληση των πολιτών, πολ
-
λά μπορεί, που δημιουργούνεντυπώσεις...Ακόμη κι έτσι όμως, είναιμια υπενθύμιση ότι οι νόμοισυμβάλλουν στην επίτευ
-
ξη της ισότητας. Κι αυτή εί
-
ναι μια πραγματικότητα πουούτε παραβλέπεται ούτε πα
-
ραγνωρίζεται. Ανεξάρτη
-
τα αν μια δικαστική απόφα
-
ση είναι αυστηρή, υπερβολι
-
κή, επιεικής, ορθολογική ήαπροσδόκητη. Απροσδόκη
-
το είναι ότι ένας πολιτικόςυπέχει ευθύνης για όσα δενέκανε. Απροσδόκητο, για ταελληνικά ήθη, όπου η ανικα
-
νότητα, η ολιγωρία, η απρα
-
ξία βαφτίζονται συγκυρία......Ο εισαγγελέας είχε καλέ
-
σει για τέταρτη φορά γιαεξηγήσεις τον πρώην δι
-
ευθύνοντα σύμβουλο τηςsiemens Μ. Χριστοφοράκο.Μέσω των συνηγόρων του,το πρώην υψηλόβαθμο στέ
-
λεχος διεμήνυσε ότι δεν επι
-
θυμεί να επανέρχεται στοεισαγγελικό γραφείο κάθεφορά που προκύπτουν νέαστοιχεία. Δεν μπορεί νασπαταλά το χρόνο του δίνο
-
ντας διευκρινίσεις. Δεν θέ
-
λει να πάει, δεν πάει...!!!Yποθέτω ότι αυτό ισχύει γιαόλους τους υπόπτους τέ
-
λεσης αδικημάτων. Τελι
-
κά σ’ αυτήν τη χώρα μόνοστην “35χρονη” εξαντλεί
-
ται η δικαστική αυστηρότη
-
τα, για να μην επαναλάβειτα “εγκλήματα” για τα οποίαάρον-άρον προφυλακίσθηκετην παραμονή των Χριστου
-
 γέννων και για να μην απο
-
κρύψει στοιχεία των ήδη τε
-
τελεσμένων....Σκόνταψε σε υπουργικέςφυσιογνωμίες... η εισαγγε
-
λική έρευνα που ακολούθη
-
σε την απέλπιδα βουτιά στοκενό του Χρήστου Ζαχόπου
-
λου. Οι εισαγγελείς διαβι
-
βάζουν στη Βουλή το σκέ
-
λος του πορίσματος για ταπεπραγμένα στο υπουργείοΠολιτισμού σε ότι αφοράτις επιχορηγήσεις προς φο
-
ρείς και σωματεία εργαζο
-
μένων από τον ειδικό λο
-
 γαριασμό για την περίοδο2001 – 2007.Είναι υποκριτικό να πούμεότι πέσαμε από τα σύννεφα.Δεν χρειαζόταν καμιά ανα
-
κριτική αποκάλυψη για ναμάθουμε πώς λειτουργούνοι ειδικοί λογαριασμοί.Με μία υπογραφή και χωρίςουσιαστικό έλεγχο εγκρίνε
-
ται εκροή από την “κάβα”,διόλου ευκαταφρόνητωνποσών. Παρέχουν δηλαδή,όπως πολύ κομψά το διατύ
-
πωσε πρώην υπουργός, “δι
-
αχειριστική ευελιξία για τηνυλοποίηση μιας συγκεκριμέ
-
νης πολιτικής”.Και να ‘μαστε πάλι να λο
-
 γαριάζουμε το μηδέν με τοάπειρο και να βρίσκουμεανάπηρο τον πολιτικό κό
-
σμο στα σημεία.Είναι οι πολιτικοί προστα
-
τευόμενο είδος για να χρει
-
άζονται και αυξημένη προ
-
στασία από τη Δικαιοσύνημε τη βουλευτική ασυλία καιτη σύντομη παραγραφή τωναδικημάτων??? Τι φοβού
-
νται??? Οι ίδιοι, όταν βρί
-
σκονται στο άτι της εξουσί
-
ας, δεν μας λένε ότι η Δικαι
-
οσύνη είναι ανεξάρτητη???Αν πάλι είναι “ολίγον ανε
-
ξάρτητη”, γιατί δεν δεσμεύ
-
ονται για αντικειμενική ανά
-
δειξη των υποψηφίων στηνκορυφή της πυραμίδας τηςΔικαιοσύνης???Στη χώρα μας όμως πρέπεινα γίνουν πολύ περισσότεραπράγματα, ξεκινώντας απότο ξεκαθάρισμα της νομο
-
θεσίας, που επιτρέπει στουςθεράποντες της εξουσίας ναερμηνεύουν τις διατάξειςκατά το δοκούν. Η προχει
-
ρότητα στη σύνταξη και τηνψήφιση των νόμων απο
-
τελεί θεμελιώδες πρόβλη
-
μα. Οι αντικρουόμενες πα
-
ράγραφοι και οι αμφίσημεςδιατυπώσεις αφήνουν ανοι
-
χτά παράθυρα και... πόρ
-
τες για ανίερες συναλλαγές.Εξίσου υπεύθυνη είναι και ηαπόλυτα διακριτική εξουσία,που επιφυλάσσει στον εαυ
-
τό της η κυβέρνηση, μέσωκατάλληλης διαμόρφωσηςτων νομοσχεδίων!!!Πέρα από όλα...Εκείνο που με προβλημα
-
τίζει είναι ο πειρασμός τηςηθικής και του καθαρτήριουζήλου, που παράγουν υπο
-
κρισία και κρύβουν τα ου
-
σιώδη.Ονομάζουμε τη διαφθορά“φυσικό πράγμα”, την εντι
-
μότητα βλακεία, τη σωφρο
-
σύνη ευήθεια, το νόμιμοηθικό, κονταίνουμε τις έν
-
νοιες για να έρθουν στα μέ
-
τρα μας, και να μπορούμενα περνάμε από τη μια όχθηστην άλλη, σαν ναμην εξαρτάται απόμας αυτή η ηθική πα
-
λινδρόμηση.Φταίνε τα ρετιρέ,η νοοτροπία των“ηρώων” του χθες,το υπερδιογκωμένοκράτος, οι πελατει
-
ακές σχέσεις, η ατι
-
μωρησία, ο Χατζηπε
-
τρής... Αλλά, κι εμείςδεν είμαστε άμοιροι.Θεατές και συμμέτο
-
χοι σ’ αυτή τη διάχυ
-
τη, δημοκρατική δια
-
φθορά...Και ,κάπου εκεί...αχνοφαίνεται(?) έναξέφωτο. Εκεί λοιπόνστο ξέφωτο της δι
-
αφάνειας ,εμφανί
-
ζονται οι εισαγγε
-
λείς που δεν δέχο
-
νται να τελούν “υπό απαγό
-
ρευση και καθ’ υπαγόρευ
-
σιν”. Ερευνούν συγκεκριμέ
-
νες υποθέσεις ...δυσώδειςυποθέσεις!!!Στο ενδιάμεσο, οι “μαύρεςτρύπες” κάνουν πάρτι. Στηνοικονομία, την παιδεία, τηνυγεία, την “πολιτική εξομά
-
λυνσης” με το νταή γείτονα,που ορέγεται οικόπεδα μεθέα. Εκτός αν ο κόσμος δενείναι όπως φαίνεται. Και ταμυστήρια της πολιτικής συ
-
ναγωνίζονται αυτά του Σύ
-
μπαντος.Κι ύστερα προσγειώνεσαιστην πραγματικότητα, πουδιαλύει τους μύθους καισυμπιέζει σε σημείο ισοπέ
-
δωσης τις απαντοχές. Απότις πιο προσωπικές έως τιςσυλλογικές για κράτος δι
-
καίου, με βασικούς άξο
-
νες την αξιοκρατία, τη δια
-
φάνεια, την αξιολόγηση καιτη λογοδοσία. Συνηθίσαμεστους χειμώνες.Από το χειμώνα δεν περιμέ
-
νεις πολλά. Αλλά κι ένα κα
-
λοκαίρι, που ανασαίνει απότις χαμένες προσδοκίες, εί
-
ναι τόσο εύκολο να χαθεί.Εκτός εάν...Εκτός εάν ανευρεθούν οιδικαστικοί λειτουργοί εκεί
-
νοι που δεν τους επιτρέπει ηηθική (και όχι ο νόμος(?)...)να τελούν “υπό απαγόρευ
-
σιν και καθ’ υπαγόρευσιν”,...παρά μόνο προσδοκούνστην “αναγόρευσιν” του δη
-
μόσιου βίου και κατ’ επέκτα
-
ση της κοινωνίας...
elenasgsc@gmail.comΥστερόγραφη Ερώτηση:Στην περιοχή μας πότε θαέρθουν Οικονομικοί Ει
-
σαγγελείς???
analytis.kavalas@yahoo.gr
2
 ΑΝ ΑΛΥΤΗΣ
 ΑΠΟΨΗ-ΣΧΟΛΙΑ
 Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012
ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τηλ. 2510 231 033Fax: 2510 230 377e-mail: info@enachannel.gr 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Διάσταση Ο.Ε.
ΕΚΔΟΤΗΣ
Ελευθέριος Κουκουτίνης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Τάσος Αποστολίδης
ΓΡΑΦΟΥΝ
Θανάσης Κολυβάς, Λακης Άνθιμου,Σπύρος Λάτσας, Γιαννης Χ’εμμανουήλ,Στάθης Κεκρίδης, ΔιογένηςΧαραλαμπίδης, Στέλλα Μαρωνίτου
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών 60€ + ΦΠΑΕ.Π.Ε. & Α.Ε. - Τράπεζες 90€ + ΦΠΑΣωματείων- Συλλόγων 150€ + ΦΠΑΕνώσεων & Οργανισμών 500€ + ΦΠΑΔήμων-Κοινοτήτων 800€ + ΦΠΑ
Η ΑΠΟΨΗ
... “Υπό απαγόρευσιν και καθ' υπαγόρευσιν”...
ΑΝΤΙ ΑΡΘΡΟΥ Η…!ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
Του Γρηγόρη Χρηστίδη.
 
ΠΟΙΑ ΚΟΨΗ;
 
- Δε σε γνωρίζω απ’ την κόψητου σπαθιού την τρομερήούτε βέβαια απ’ την όψη…!Που με βιά μετράει τη γη.Από ποια κόκαλα βγαλμένη;Ποιόν Ελλήνων τα ιερά;σου τα κλέψανε Ελλάδα…!Σού έκλεψαν την λευτεριά.Πότε Ελλάδα θα γλυτώσειςαπό αυτή την κλεφτουριά,πότε Ελλάδα θα τους διώξεις…!Για να δεις ελευθεριά;
 
- Τι να πω καλέ πολίτηχώρος είμαι γεωγραφικός,αν εσύ στον ύπνο μένεις…!Θα είμαι σκλάβα συνεχώς.Από σ’ ένα εξαρτάτεη δική μου λευτεριά,σάλπιγγα αν δεν χτυπήσεις…!Πάντα θα είμαι στην σκλαβιά.Συ πολίτη μ’ έχεις βάλειεις των ξένων τα δεσμά,από σένα εξαρτάτε…!Πως θα βρω την λευτεριά.
 
- Ναι Ελλάδα δίκιο έχειςτην δική σου συμφορά,η δική μου ψήφος φέρνει…!Που την ρίχνω στα τυφλά.Δεν μ’ αφήνουν να ξυπνήσωμε ρουσφέτια με κρατάν,μ’ έχουν βάλει στο δημόσιο…!Και σου τρώω τα σωθικά.Βλέπεις! Και εγώ είμαι μέλοςτου κομματικού στρατού,πράσινου αν είμαι η μπλε…!Τίτλο έχω μισθωτού.
 
- Ναι πολίτη έχεις δίκιοδίχως βάρος είσαι καντάρι,κι όσα στη ζωή αν παθαίνεις…! Άδειο…. θα είσαι κουφάρι. Όσες μπάτσες κι αν σου ρίξουνστην καθημερινή ζωή,η αντίδραση…! σκύβεις…!Μη στις βρέξουν πιο πολύ.Ενώ θα έπρεπε πολίτητο κεφάλι να σηκώσεις,στο σταυρό να τουςχτυπήσεις…!Κι έτσι μάλλον να γλυτώσεις.
 
- Ελλαδίτσα σε προσέχωμου τα είπες μια χαρά,πρέπει εσένα να προσέχω…!Κι όχι…! Κάθε κερχανά.Ελλαδίτσα σε πιστεύω,σίγουρα απ’ εδώ και μπρος,ό, τι ακούω από αυτούς…!Θα’ μαι και προσεκτικός.Σε μαυρίσαμε Ελλαδίτσακαι συγγνώμη σου ζητώ,τούτη τη φορά Ελλάδα…!Μαύρο…! Στην κάλπη των τριών.gregor_42@yahoo.gr
Φιλοσοφημένο……
 
Το να κλέψω το κράτος είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ…Το να με κλέψει το κράτος είναι ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ…
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣΕπίσκεψη του Υπουργού Υγείαςστο Νοσοκομείο Καβάλας
Επίσκεψη πραγματοποίησε το μεση
-
μέρι του Σαββάτου ο Υπουργός Υγεί
-
ας Ανδρέας Λοβέρδος στο Νοσοκο
-
μείο Καβάλας συνοδευόμενος απότον Υφυπουργό Υγείας κ Μιχάλη Τι
-
μοσίδη, τον Διοικητή του ΓΝΚ κ Δη
-
μήτρη Παπαδόπουλο και τον Σεβα
-
σμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Προκό
-
πιο. Τον κ Λοβέρδο υποδέχτηκαν οιτρεις βουλευτές του Νομού Καβά
-
λας, ο Αντιπεριφερειάρχης κ Γρα
-
νάς, ο Δήμαρχος κ Σιμιτσής και Αντι
-
δήμαρχοι, ο Πρόεδρος του ΙατρικούΣυλλόγου κ Ξενοφών Κροκίδης, για
-
τροί και νοσηλευτές. Ο κ Παπαδό
-
πουλος υποδεχόμενος τον Υπουργότου μίλησε για τις δραστηριότητεςτου Νοσοκομείου Καβάλας, χαρακτη
-
ρίζοντας το κόσμημα για την Καβά
-
λα. “Είμαι υπερήφανος ως Διοικητήςσε ένα νοσοκομείο με περιφερεια
-
κό χαρακτήρα και στελέχη που αντα
-
ποκρίνονται στις δυσκολίες των κλι
-
νικών που εξυπηρετούν την ευρύτε
-
ρη περιοχή. Κλινικές όπως το Ογκο
-
λογικό, η Πνευμονολογική, Νευρο
-
χειρουργική, η Ρευματολογική”. Ο κΛοβέρδος, παίρνοντας τον λόγο, χαι
-
ρέτησε τους πολιτικούς και τους για
-
τρούς, λέγοντας ότι η επίσκεψή τουείχε στόχο την επικοινωνία με τους γιατρούς για να δει τι παραπάνω θαμπορούσε να προσφέρει. “Συμπυκνώ
-
νοντας όλα όσα θέλω να πώ είπε οΥπουργός για το 2012, είναι η τελευ
-
ταία χρονιά της μεγάλης δυσκολίας.Ως τελευταία χρονιά απαιτεί να βά
-
λουμε τα δυνατά μας και να μπορού
-
με να σκεφτούμε τι μας χρειάζεται, νατο κάνουμε και να είμαστε αλοιώς. Ανδεν το παλεύαμε το 2011 με τα οικο
-
νομικά μας τώρα θα έπρεπε να στα
-
ματήσει το 30% της χρηματοδότησηςτων υποδομών του ΕΣΥ”.Μιλώντας για τις αντικειμενικές δυ
-
σκολίες που αντιμετωπίζει το σύστη
-
μα υγείας “Η αυταπάρνηση των αν
-
θρώπων του ΕΣΥ μας έδωσε 30% πε
-
ρισσότερους ασθενείς που δεν μπο
-
ρούν να αντέξουν τις δαπάνες τηςιδιωτικής περίθαλψης και πηγαίνουνστα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό πρέ
-
πει να το παλέψουμε με 300 εκ πε
-
ρισσότερα χρήματα σε φάρμακα καιδαπάνες. Όλοι ελπίζουμε να στρώσειτο έδαφος. Αν τώρα σ αυτή την δύ
-
σκολη χρονιά της τρομακτικής κρίσηςτο ΕΣΥ θα κάνει το 2012 όραμα τουςστόχους του, ώστε το 2013 να μαςβρει χωρίς προβλήματα. Βάλαμε ταπράγματα σε μια σειρά”. Τέλος πρό
-
σθεσε “Είναι μια διοικητική πραγματι
-
κότητα, από κεί που για 17 χρόνια πε
-
τούσαμε τα λεφτά του Έλληνα φορο
-
λογούμενου, τώρα ξέρουμε ανα μήνατι ξοδεύουμε. Τώρα πρέπει όλη η Δι
-
οίκηση να αντέξει μέχρι το 2013 καιμετά ξεφύγαμε. Γιατί εμείς παλεύου
-
με να κρατήσουμε το ΕΣΥ ανοιχτό σεόλους και με λιγότερα χρήματα. για
-
τί ο Έλληνας φορολογούμενος πλή
-
ρωσε πολλά. Ο κ Λοβέρδος ευχήθη
-
κε σε όλους να συνεχιστεί με όλες τιςδυνάμεις των ανθρώπων της υγείας. Έκανε μια θετική διάκριση για τουςνοσηλευτές που δίνουν τον αγώνααπό δυσμενείς θέσεις και λίγο προ
-
σωπικό. Αυτό το προσωπικό που ση
-
κώνει τον σταυρό της προσπάθει
-
ας. Δεν ήρθα είπε για να υποσχεθώκαι να κάνω γαλιφιές. Αυτά τα έκα
-
ναν άλλοι και είχαμε τα αποτελέσμα
-
τα που είχαμε. Εγώ δεν ανήκω σ αυ
-
τούς”.Στην συνέχεια οι γιατροί και η διοίκη
-
ση είχαν κλειστή συνεδρίαση για σο
-
βαρά θέματα του νοσοκομείου στο γραφείο του διοικητή του νοσοκο
-
μείου.
“Ανοιχτή” η αύξηση της στρατιω
-
τικής θητείας
  Όλα τα ενδεχόμενα βρίσκονται πλέ
-
ον ανοιχτά σχετικά με τη διάρκεια τηςθητείας, ακόμη και η αύξησή της έωςκαι τρεις μήνες.Τα Γενικά Επιτελεία επιμένουν γιαδωδεκάμηνο, ωστόσο, αν και στηναρχή ο υπουργός Άμυνας ΔημήτρηςΑβραμόπουλος φαίνονταν υπέρμα
-
χος της άποψης αυτής, τελικά φαί
-
νεται ότι επανεξετάζει όλα τα πιθα
-
νά σενάρια, ενώ σε δηλώσεις του τοαπόγευμα της Παρασκευής υπογραμ
-
μίζει ότι πρέπει να αξιολογηθούν σω
-
στά όλα τα κριτήρια πριν την οριστι
-
κή απόφαση.Μάλιστα, σε ερώτηση δημοσιογρά
-
φου της εφημερίδας «Το Έθνος» γιαπεραιτέρω πληροφορίες, αλλά και γιατο πότε θα κλειδώσουν οι ημερομηνί
-
ες της τελικής απόφασης, ο ίδιος τό
-
νισε ότι «η συζήτηση των τελευταίωνημερών για πιθανή αύξηση της στρα
-
τιωτικής θητείας αφορά τις σχετικέςμελέτες και εισηγήσεις που έχουν ζη
-
τηθεί από τα Γενικά Επιτελεία».Οι στρατιωτικοί επιμένουν στην αύ
-
ξηση της στρατιωτικής θητείας έωςκαι 3 μήνες, από 9μηνο που ισχύεισήμερα να πάει στο 12μηνο, για τηνκάλυψη των προβλημάτων επάνδρω
-
σης των υφιστάμενων στρατιωτικώνμονάδων, χωρίς ωστόσο να προτεί
-
νουν δραστική περικοπή στρατοπέ
-
δων στην ενδοχώρα. Πάντως η όποιααπόφαση για τη διάρκεια της θητείαςθα είναι πολιτική και θα ληφθεί «ενκαιρώ», όπως υπογραμμίζει με νόημαο Δημήτρης Αβραμόπουλος, εννοώ
-
ντας σαφώς ότι η παρούσα κυβέρνη
-
ση Παπαδήμου δεν πρόκειται να κα
-
ταπιαστεί με το ακανθώδες θέμα τηςθητείας.
«ΠΑΣΟΚ PLUS με διπλάσιο αμο
-
νιαζόλ» βλέπει ο Σωκράτης Ξυνί
-
δης
Με ανάρτησή του στο προσωπικό τουblog ο Σωκράτης Ξυνίδης αναφέρε
-
ται στην πολιτική επικαιρότητα καικυρίως στις εξελίξεις στο εσωτερικότου ΠΑΣΟΚ.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει οβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώηνυπουργός: «Αγαπητοί μου σύντρο
-
φοι, Επειδή δεν μπορώ να προσεγγί
-
σω την συνταγή του ΠΑΣΟΚ PLUS μεδιπλάσιο αμονιαζόλ. Δεν μπορώ νακαταλάβω πως γίνεται να δηλώνειςπαρών όταν καλού κακού είσαι απώνή απών ενώ έχεις και το νου σου ναείσαι παρών. Δεν μπορώ να αντιλη
-
φθώ τη διαφορά «μεταρρυθμιστών»και «αντιμεταρρυθμιστών», όπως δενείχα καταλάβει την διαφορά μεταξύ«εκσυγχρονιστών» και «αντιεκσυγ
-
χρονιστών» (αλήθεια πόσο εκσυγ
-
χρονιστής ή μεταρρυθμιστής είσαιόταν αρνείσαι να πωλείται το βρεφι
-
κό γάλα πρώτης ηλικίας στα super-markets και να πουλιούνται μόνο σταφαρμακεία σε πολλαπλάσια τιμή απόαυτή της Γερμανίας;).Επειδή δεν αισθάνομαι ένοχος γιατην προσπάθεια ζωής που έχουμε κά
-
νει εδώ και δύο χρόνια, σε βάρος τηςυγείας και της αξιοπρέπειάς μας. Σαςπαρακαλώ να αφήσετε να ασκήσου
-
με απρόσκοπτα τις ούτως ή άλλωςεπαχθείς υποχρεώσεις μας στην κυ
-
βέρνηση Παπαδήμου, μήπως και σω
-
θεί η χώρα και μαζί με τη χώρα σωθείστοιχειωδώς η ανθρώπινή μας αξιο
-
πρέπεια. Κι όταν αυτή η προσπάθεια,όπως πιστεύω όλοι ευχόμαστε, στε
-
φθεί στοιχειωδώς από επιτυχία, ναπάμε στα σπίτια μας, αφήνοντας τουςνεώτερους να αντιμετωπίσουν τη ζο
-
φερή πραγματικότητα που τους κλη
-
ροδοτούμε».
 ΑΝΑΛΥ ΤΗΣ
3
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
analytis.kavalas@yahoo.gr Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΙ«ΖΩ»

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->