Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
stribhrunahatya

stribhrunahatya

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Mandar Satpute

More info:

Published by: Mandar Satpute on Aug 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2012

pdf

text

original

 
 
laxya
 
-
is~BaRNah%yaa
(
saMklpnaa
-
maMdar saatpto
)
 
 idpk ivaXvanaaqa kaMbaLo yaacyaa baayakaolaa gaBa- 
-
 inadanaasaazI dvaaKanyaat AaNalao jaato. idpkcaI baayakao saumatIcaI hI dusarI Kop. Paihlyaa Kopolaa itlaa ek maulagaI  JaalaI 
,
itcaM naava ?caa. tI Aata saaQaarNa dha vaYa-aMcaI Aaho. idpkcyaa Aa[-laa 
,
mhNajao sauQaa kaMbaLolaa dusara maulagaa  hvaaya 
,
vaMSaalaa idvaa hvaaya jyaasaazI ho gaBa-inadanaacao p`ya%na  caalaU Aahot. ivaXvanaaqa kaMbaLo svat: eka sarkarI Ka%yaat  varcyaa huVavar Aahot. saumatIlaa dvaaKanyaacyaa vaoTIMga $ma maQao kahI vaoL  qaMabaava laagatM AaiNa tovhaca gaaOrIcaI va itcaI BaoT haoto. gaaOrIsauwa itqao gaBa-inadanaasaazI AalaI Aaho. itlaa yaaAaQaI  itna maulaI. Aata itlaa AjaUna eka maulaIlaa janma doNyaacaI  [-cCa naahI 
,
%yaasaazIca tI AalaI Aaho.daona iBanna stracyaa AaoLKIcyaa is~yaa lahanapNaIcyaa  maOi~NaI itqao ekaca kamaasaazI Aalyaa pNa daoGaI  ekmaokIMpasaUna pirisqatI lapvaNyaacaa p` ya%na krtat. saUmatIcaa ptI idpk yaotao AaiNa itlaa inaGaayalaa saaMgatao.
 
 
 gaaOrIlaa SaMka yaoto pNa tI kahIca baaolat naahI. gaaOrIlaa  saumatIcaI pairsqaItI baGavat naahI. madt mhNaUna gaaOrI  paoilasaaMnaa saumatIcaI pairsqaItI saaMgato. gaaOrIlaa SaMka Asato kI saumatIvar jabardstInao gaBa-pat krNyaasaazI dbaava yaotao Aaho. AaiNa ASaa isqatIt itcaI madt kolaI paihjao. pNa  gaaOrIlaa paoilasaaMnaa ho saaMgata yaot naahI kI gaaOrI itqao ka  gaolaI haotI. Paaoilasa gaaOrInao saaMigatlaolyaa dvaaKanyaavar QaaD  Taktat AaiNa sava- r^koT ]GaDM paDtat 
,
sava- p`karaba_la  maa$tI va ivarond` KuYa Asatat. pNa salaaonaI gaaOrIcyaa  yaoNyaacaM maUL kaya haotM %yaacaI AazvaNa k$na doto pNa  salaaonaI yaa p`krNaat gaaOrIlaa BaoTUna saumatItfo- kMPlaoMT daKla krayalaa saaMgato %yaasaazI itcyaa ptIlaa va  saasarcyaaMnaa samaja idlaa jaatao. kuTUMba inayaaojanaacaI AazvaNa  k$na idlaI jaato. pNa gaaOrI saumatIcyaa p`krNaat ifyaa-d daKla krayalaa nakarto. salaaonaI samajaavato pNa %yaacaa  fayada haot naahI. AaiNa 
,
gaaOrIcyaa Asahkayaa-mauLo Aata  saumatIkDUna ifyaa-d krayalaa kaoNa SaaoQaavaa Asaa p`Xna  ]pisqat haotao. saumatI hI salaaonaIcaI maOi~Na Asalyaanao salaaonaI saumatIlaa faona k$na itcaI maihtI kaZayacaa p`ya%na  krto pNa saumatI itlaa kSaacaaca qaaMga laagaU dot naahI. ]laT tI gaBa-vatI AsalyaacaMca lapvato. Aata kaya kravaM yaa  ivacaaranao sagaLo eka mauVavar yaotat 
,
ABaya iktI-kraMnaa (acaI  klpnaa do}na sarL ivaXvanaaqa kaMbaLoMnaa BaoTayalaa 
 
 
 laavaayacaM. tsaMhI QaaD TakUna pkDlaolyaa Da^ @TraMkDUna hI  maaihtI imaLalyaacaMto saaMgaU Saktat. e.saI.pI. ABaya iktI-kr ivaXvanaaqa kaMbaLoMcaI BaoT  Gaotat. pNa ivaXvanaaqa kaMbaLo sarL %yaaMnaa QauDkavaUna  laavatat. kayaVanaUsaar baagaayacaa AadoSa dotat 
,
jaaopya-nt  ifyaa-d daKla haot naahI taopya-nt naahI laaokaMcyaa kamaat  naak na KupsaNyaacaM saaMgatat. ASaa pwtInao paNa]tara Jaalyaavar maa~ ksaU  na caaOkSaI  krayacao AadoSa iktI-kr sava- TImalaa dotat. du sarIkDo idpk kaMbaLo saumatIvar BaDktao. tao eka p`saM gaI itcyaavar  maarhaNa krtao. SaovaTI saumatIlaa dur gaavaakDo nao}Na  gaBa-pat GaDvaUna AaNaayacaM zrtM. saumatIlaa mauMba[-huna  hlavaNyaat yaotM. idpk ?caalaa GarI ekTM DaMbaUna inaGaUna  jaatao. ?caa salaaonaIlaa faona k$na kLvato AaiNa yaacaIca  paoilasa ifyaa-d mhNaUna naaoMd krtat. ksaUna caaOkSaI k$na  saumatIlaa SaaoQaU laagatat. ek idvasa idpk T^@saI maagavatao AaiNa gaavaakDo jaatao. itqao saumatIlaa kahI jaDIbaUTI Ka} GaalaUna gaBa-pat  GaDvaUna AaNaayacaM zrtM
,
pNa eonavaoLI laxyacaI TIma itqao paohaocato. mauLat maa$tIca vaoSaaMtr k$na T^@saI D/ayavhr  mhNaUna %yaacyaasaaobat Asatao AaiNa %yaalaa pkDUna dotao.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->