Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Batzaya1

Batzaya1

Ratings: (0)|Views: 389 |Likes:
Published by Bayar Jargal

More info:

Published by: Bayar Jargal on Aug 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

 
 ÀÃÓÓËÃÀÓÄÈÐÒÃÀË
......................................................................................................... 1-2
 
НЭГД
Ү
ГЭЭР Б
Ү
ЛЭГ
.
БАЙГУУЛЛАГЫН Х
Ү
НИЙ Н
ӨӨ
ЦИЙГ Х
Ө
ГЖ
ҮҮ
ЛЭХОНОЛ АРГА З
Ү
Й
 1.1.
 
Õ¿íèé íººöèéí óäèðäëàãàä õ
ү
ний н
өө
цийн х
ө
гжлийн
ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã ............................................................................. 3-91.2.
 
Сургалт нь х
ү
ний н
өө
цийн х
ө
гжлийн ¿ндсэн арга
ìºí............. 9-131.3.
 
Сургалтын
ү
е шат, ач холбогдол
............................................ 13-21
ХОЁРДУГААР Б
Ү
ЛЭГ.
 
БАЙГУУЛЛАГЫН Х
Ү
НИЙ Н
ӨӨ
ЦИЙН Х
Ө
ГЖЛИЙНТАЛААР ХИЙСЭН СУДАЛГАА
 
2.1.
Эр
үү
л Мэндийн салбар дахь х
ү
ний н
өө
цийн х
ө
гжлийнбодлого
..................................................................................... 22-312.2.
 
Уламжлалт Анагаах Ухаан Элэг Судлалын КлиникийнТ
ө
вийн
õ
ү
ний н
өө
цийн х
ө
гжлийн
ө
н
өө
гийн байдалдхийсэн судалгаа
...................................................................... 31-402.3.
 
Уламжлалт Анагаах Ухаан Элэг Судлалын Клиникийн Т
ө
вийнх
ү
ний н
өө
цийг
 
х
ө
гж
үү
лэх арга замууд
.................................... 40-41
 
 Д
Ү
ГНЭЛТ
............................................................................................................. 42
 ÍÎÌ Ç¯ÉÕÀÂÑÐÀËÒÓÓÄ
 
ÓÄÈÐÒÃÀËÑóäàëãààíû àæëûí ¿íäýñëýë
Монгол Улсын х
ү
н амын эр
үү
л мэндэд чанартай жигд, х
ү
ртээмжтэй тусламж
ү
йлчилгээ
ү
з
үү
лэх , тэдний эр
үү
л мэндийн байдлыг сайжруулах нь эр
үү
л мэндийнсалбарын эрхэм зорилго оршино.
 
Эр
үү
л
 
мэндийн салбарын
ү
йлчилгээний чанарыгдээшл
үү
лэхэд анхаарах з
ү
йлийн нэг бол х
ү
ний н
өө
цийн удирдлага, эр
үү
л мэндийнсалбарын ажилчдыг х
ө
гж
үү
лэх явдал юм. Эр
үү
л мэндийн х
ү
ний н
өө
цийнт
ө
л
ө
вл
ө
лт нь эр
үү
л мэндийн салбарын х
ү
ний н
өө
цийн тоо хэмжээ, б
ү
тэц,хуваарилалт, сургалт ба эр
үү
л мэндийн тогтолцоон дахь ажиллах х
ү
чний
ө
ртгийгтооцох, санх
үү
 ж
үү
лэх х
ө
т
ө
лб
ө
рийг тоймлон тогтоох
ү
йл явц юм. Эр
үү
л мэндийнх
ү
н х
ү
чнийг бэлтгэх суурь болон т
үү
ний дараах сургалтанд хамаарах б
ү
х з
ү
йлийгх
ү
ний н
өө
цийн
ү
йлдвэрлэлд хамааруулах б
ө
г
өө
д
үү
нийг эр
үү
л мэндийн салбардангаар шийддэгг
ү
й. Эр
үү
л мэндийн удирдлага гэдэг нь х
ү
н х
ү
чнийг ажил дээр нь,х
ө
д
ө
лм
ө
р
өө
р дамжуулан н
өө
ц бололцоог нээн илр
үү
лж идэвхж
үү
лэн дайчланх
ө
гж
үү
лэх явдал
 
байдаг
.
С
үү
лийн жил
үү
дэд эр
үү
л мэндийн салбарын
 
х
ү
ний н
өө
цийн
ү
йлдвэрлэлтхарьцангуй
ө
нд
ө
р т
ү
вшинд байгаа боловч тооны
ү
з
үү
лэлтээс чанарын
ү
з
үү
лэлтэдшилжих зайлг
ү
й шаардлагатай байна. Бусад улс орнуудын эр
үү
л мэндийнсалбарт хийгдэж буй
өө
рчл
ө
лт
үү
дээс харахад х
ү
н амынхаа эр
үү
л мэндийгхамгаалах, дэмжлэг
ү
з
үү
лэхэд нь эр
үү
л мэндийн салбарын х
ү
ний н
өө
цийн ажил
үү
ргийн з
ө
в хуваарилалт, мэргэжлийн
ө
с
ө
лт х
ө
гжил, х
ө
д
ө
лм
ө
рийн б
ү
тээмж, сэтгэлз
ү
йн
ө
нд
ө
р ханамжтай ажилдаа
 
хандах, харилцааны ур чадвар
ө
нд
ө
р байх зэрэгнь гол шийдвэрлэх х
ү
ч болоод байна.Х
ү
ний н
өө
цийн х
ө
гжлийн т
ө
л
ө
вл
ө
лт нь х
ү
ний н
өө
ц
ө
д тавигдах тоо бачанарын шаардлагыг тодорхойлж,
ү
йлдвэрлэл нь мэргэшсэн тодорхой тооны х
ү
нх
ү
чнийг сурган бэлтгэдэг бол удирдлага нь тэрх
үү
 
сургагдан бэлтгэгдсэн х
ү
нийн
өө
цийг ажлаар ханган, хянаж, хариу мэдээллийг
ө
гч байгаа нь
өө
рчл
ө
гд
ө
н буйхэрэгцээнд байнга зохицон ажиллаж эр
үү
л мэндийн салбарын х
ө
гжилд н
ө
л
өө
лжбайна. Х
ү
ний х
ө
гжлийн асуудал нь хамт олон болон байгууллагын х
ө
гжилтэйшууд хамааралтай байдаг.Монгол орны хувьд нутаг дэвсгэрийн
ө
рг
ө
н байдал, х
ү
н амын ихэнх нь хотгазар луу тэм
үү
лсэн, нягтрал багатай, эр
үү
л мэндийн салбарын тогтолцооны
өө
рчл
ө
лт, шинэчлэл, х
ө
р
ө
нг
ө
 
н
өө
цийн хомсдолтой, х
ү
ний н
өө
цийн х
ө
гжлийнбодлогод тулгамдсан асуудал их т
үү
н дотроо х
ө
д
ө
лм
ө
рийн
ү
нэлгээг бодитойболгох асуудал чухал байгаа юм.
 Үү
нд:
 
 
Эр
үү
л мэндийн салбарын хэрэгцээг бодитойгоор
ү
нэлдэгг
ү
й.
 
 
Эр
үү
л мэндийн салбарын сургалтын хэлбэрийн хувьд явцуу
 
 
Эр
үү
л мэндийн байгууллагад ажиллагсдын ажлын
ү
з
үү
лэлттэйуялдуулахг
ү
й зэргийг зарим нэг судалгаагаар нотолсон.Эдгээр тулгамдсан асуудлуудаас
ү
ндэслэн эр
үү
л мэндийн салбарын х
ү
нийн
өө
цийн х
ө
гжлийг судлах зайлшг
ү
й шаардлага урган гарч ирлээ.
Ñóäàëãààíû
ажлын
çîðèëãî:
Уламжлалт Анагаах Уханы эмнэлэгийн байгууллагын ¿йл ажиллагаа, б¿тэ
ö
зохион байгуулалт, х¿ний нººцийн х
ө
гжилд
 
судалгаа хийж , эр
үү
л мэндийнбайгууллагын сургалтын т
ө
л
ө
вл
ө
г
өө
г нарийвчлан судалж санал д
ү
гнэлт
ө
гл
өө
.
Судалгааны ажлын зорилт:
1.
 
Онол арга з
ү
йн хувьд х
ү
ний н
өө
цийн удирдлагад х
ү
ний н
өө
цийн х
ө
гжлийнг
ү
йцэтгэх
үү
ргийг судлах
 2.
 
Эр
үү
л мэндийн салбарын х
ү
нийн н
өө
цийн х
ө
гжлийн бодлогод тулгуурланэр
үүү
л мэндийн байгууллагуудад х
ө
гжлийн судалгаа хийх.
3.
 
УАУЭСКТ
ө
вийн х
ү
ний н
өө
цийн х
ө
гжлийн т
ү
вшинг судлах.
4.
 
УАУЭСКТ
ө
вийн
ү
йл ажиллгааны талаар авч
ү
зэх.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->