Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
96Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TUSUL 2011

TUSUL 2011

Ratings: (0)|Views: 10,400|Likes:
Published by Bayar Jargal

More info:

Published by: Bayar Jargal on Aug 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2015

pdf

text

original

 
Агуулга
 
Хуудас
 
НЭГ
.
Т
ө
слийн
 
танилцуулга
3-4
1.1
 
Т
ө
слийн
 
зорилго
 1.2
 
Хэрэгжих
 
ү
ндэслэл
 1.3
 
Зах
 
зээл
 1.4
 
 Ү
йлдвэрлэл
 1.5
 
Санх
үү
 
ү
р
 
д
ү
н
 1.6
 
 Ү
р
 
ашиг
 
ХОЁР
.
Зах
 
зээлийн
 
шинжилгээ
,
маркетингийн
 
т
ө
л
ө
вл
ө
г
өө
5-11
2.1
Зах
 
зээлийн
 
сегментчилэл
,
зорилтот
 
зах
 
зээл
 2.2
Хэрэглэгчийн
 
судалгаа
 2.3
Б
ү
тээгдэх
үү
н
,
ү
йлчилгээ
 
судалгаа
 2.4
 Ү
нийн
 
шинжилгээ
 2.5
Хуваарилалтын
 
сувгийн
 
шинжилгээ
 2.6
Ө
рс
ө
лд
ө
гчийн
 
судалгаа
 2.7 SWOT
шинжилгээ
 2.8
Маркетингийн
 
стратеги
 
т
ө
л
ө
вл
ө
лт
 2.8.1
Маркетингийн
 
т
ө
л
ө
вл
ө
лт
 
ГУРАВ
.
Б
ү
тээгдэх
үү
ний
 
тодорхойлолт
,
ү
йлдвэрлэлийн
 
т
ө
л
ө
вл
ө
г
өө
 12-21
3.1
Б
ү
тээгдэх
үү
ний
 
тодорхойлолт
 3.1.1
Б
ү
тээгдэх
ү ү
ний орц найрлага,
ү
з
ү ү
лэх
ү
йлчилгээ
 3.1.2
Б
ү
тээгдэх
ү ү
нд тавигдах шаардлага
 3.2
Тоног
 
т
ө
х
өө
р
ө
мжийн
 
хэрэгцээ
 3.3
Технологийн
 
б
ү
д
үү
вч
 3.4
 Ү
йлдвэрлэлийн
 
т
ө
л
ө
вл
ө
лт
 3.5
Т
үү
хий
 
эдийн
 
татан
 
авалт
 3.6
 Ү
ндсэн
 
ба
 
туслах
 
т
үү
хий
 
эдийн
 
хэрэгцээ
 3.6.1
Т
үү
хий
 
эдийн
 
хорогдолын
 
хувь
 
хэмжээ
 3.7
Бэлтгэн нийл
ү ү
лэгчийн сонголт
 3.8
Байршлын
 
сонголт
 
3.9 Нийл
ү ү
лэлтийн т
ө
л
ө
вл
ө
г
ө ө
 
3.10 Шаардагдах
ү
ндсэн х
ө
р
ө
нг
ө
 
 Д
Ө
Р
Ө
В
.
Удирдлага
,
зохион
 
байгуулалтын
 
т
ө
л
ө
вл
ө
г
өө
22-23
4.1
Эрхэм
 
зорилго
,
зорилтууд
 4.2
Удирдлага
,
зохион
 
байгуулалтын
 
б
ү
тэц
 4.3
Ажил
 
үү
ргийн
 
хуваарь
 
ТАВ
.
Х
ү
ний
 
н
өө
цийн
 
т
ө
л
ө
вл
ө
г
өө
24-31
5.1
Х
ү
ний
 
н
өө
цийн
 
хэрэгцээ
,
т
ө
л
ө
вл
ө
лт
 5.2
Ажлын
 
байрны
 
тодорхойлолт
 5.3
Цалин
 
х
ө
лс
,
шагнал
 
урамшуулал
 5.4
Х
ү
ний
 
н
өө
цийн
 
сургалт
,
х
ө
гжил
 5.5
Х
ү
ний
 
н
өө
цийн
 
бодлого
,
т
ө
л
ө
вл
ө
лт
 
 
 
ЗУРГАА
.
Санх
үү
 
ү
р
 
ашгийн
 
тооцоо
32-34
6.1
Б
ү
тээгдэх
үү
ний
 
өө
рийн
 
ө
ртгийн
 
тооцоо
 6.2
Борлуулалтын
 
орлогын
 
прогноз
 6.3
Зардлын
 
т
ө
л
ө
вл
ө
г
өө
 6.4
Тайлангийн
 
прогноз
 6.4.1
Санх
үү
гийн
 
тайлангийн
 
прогноз
 6.4.2
Орлогын
 
тайлангийн
 
прогноз
 6.5
М
ө
нг
ө
н
 
г
ү
йлгээний
 
т
ө
с
ө
в
 6.6
Санх
үү
гийн
 
шинжилгээ
 
 
 
НЭГ
.
Т
ө
слийн
 
танилцуулга
 1.1
 
Т
ө
слийн
 
зорилго
 
Монгол
 
орны
 
х
ү
н
 
амын
 
цайны
 
хэрэгцээг
 
эх
 
орны
 
экологийн
 
цэвэр
 
б
ү
тээгдэх
үү
нээр
 
хангах
,
х
ү
н
 
амын
 
ө
вчл
ө
лийн
 
хэмжээг
 
бууруулахад
 
оршино
.
1.2
 
Хэрэгжих
 
ү
ндэслэл
 
Монголчуудын
 
хувьд
 
цай
 
бол
 
уламжлалт
 
ундаа
 
б
ө
г
өө
д
 
ө
д
ө
р
 
тутмын
 
хэрэглээ
 
юм
.
Энэ
 
нь
 
нийгэм
 
соёлын
 
з
ү
гээс
 
таатай
 
н
ө
хц
ө
лийг
 
б
ү
рд
үү
лж
 
т
ө
слийн
 
хэрэгжилтэнд
 
эерэгээр
 
н
ө
л
өө
лн
ө
.
Энэх
үү
 
т
ө
слийг
 
хэрэгж
үү
лэхэд
 
хууль
 
эрх
 
з
ү
йн
 
ямар
 
нэг
 
хязгаарлалт
,
татварын
 
дарамт
 
байхг
ү
й
 
учраас
 
б
ү
тээгдэх
үү
ний
 
ө
рт
ө
гт
 
нэмэгдэл
 
зардал
 
тусахг
ү
й
.
Байгалийн
 
бэлэн
 
н
өө
ц
 
болох
 
ургамлуудыг
 
ашиглан
 
амт
,
ү
нэр
,
чанар
 
сайтай
 
х
ү
ний
 
эр
үү
л
 
мэндэд
 
тустай
 
цэвэр
 
байгалийн
,
ө
д
ө
р
 
тутмын
 
хэрэглээний
 
цайг
 
ү
йлдвэрлэхээр
 
зорьж
 
байна
.
Б
ү
тээгдэх
үү
ний
 
өө
рийн
 
ө
рт
ө
г
 
нь
 
импортын
 
бусад
 
ө
рс
ө
лд
ө
гч
 
б
ү
тээгдэх
үү
нээс
 
харьцангуй
 
бага
 
байх
 
давуу
 
талтай
.
Энэх
үү
 
т
ө
слийг
 
хэрэгж
үү
лснээр
 
х
ү
н
 
ардын
 
эр
үү
л
 
амьдрах
 
уур
 
амьсгалыг
 
бий
 
болгож
,
ө
н
өө
гийн
 
нийгэмд
 
тулгамдаад
 
байгаа
 
янз
 
б
ү
рийн
 
ө
вчл
ө
л
өө
с
 
урьдчилан
 
сэргийлэх
 
таатай
 
н
ө
хцлийг
 
б
ү
рд
үү
лнэ
.
1.3
 
Зах
 
зээл
 
Улаанбаатар
 
хотод
215099
ө
рх
 
байдаг
 
ба
 
нийт
 
ө
рхийн
32.37%
нь
 
байхов
 
цай
 
хэрэглэдэг
 
гэсэн тоо баримт байдаг
.
Иймээс
 
байхов
 
цайны
 
зах
 
зээлийн
 
багтаамж
 
сард
3481.4
кг
 
байна
.
Бид
 
эхний
 
 жилд
 
зах
 
зээлийн
4%-
ийг
,
дараагийн
 
 жилд
9%, 3
дахь
 
 жилд
12%-
ийг
 
эзлэх
 
зорилт
 
тавьж
 
байна
.
1.4
 
Ү
йлдвэрлэл
 
Бид
 
дараах
 
нэр
 
т
ө
рлийн
 
б
ү
тээгдэх
үү
нийг
 
эхний
3
 жилдээ
 
ү
йлдвэрлэхээр
 
т
ө
л
ө
вл
ө
 ж
 
байна
.
 
Халгай
,
чихэр
 
ө
встэй
 
цай
 
Энэ
 
цай
 
нь
 
мэдрэлийн
 
системийн
 
ү
йл
 
ажиллагааг
 
сайжруулах
,
мэдрэлийн
 
ядаргаа
 
тайлах
,
х
ө
гширч
 
ү
хэжсэн
 
эд
 
эсийг
 
н
ө
х
ө
н
 
сэргээх
,
хорт
 
хавдараас
 
сэргийлэх
 
м
ө
н
 
уушигны
 
ө
вчин
,
амьсгалын
 
замын
 
ө
вчн
үү
дээс
 
сэргийлэх
 
ү
йлчилгээтэй
.
Цайны
 
зах
 
зээл
 
дээр
 
анхдагч
 
б
ү
тээгдэх
үү
н
 
учир
 
давуу
 
талтай
.
 
Аньстай
 
цай
 
Бие
 
организмын
 
хэвийн
 
ү
йл
 
ажиллагааг
 
хангах
,
хоол
 
боловсруулах
 
эрхтэний
 
ү
йл
 
ажиллагааг
 
сайжруулах
,
чийг
 
бамын
ө
вчин
,
судас
 
з
өө
л
ө
рч
,
цус
 
алдахаас
 
хамгаалах
,
дархлааг
 
сайжруулах
 
ү
йлчилгээтэй
.
 
Чацарганатай
 
цай
 
Мэдрэлийг
 
сэргээх
,
биеийн
 
эсэрг
үү
цлийг
 
сайжруулах
,
агаар
 
усаар
 
дамжсан
 
бохирдлоос
 
үү
сэх
 
хорт
 
бодисын
 
ү
йлчилгээг
 
сааруулах
 
зэрэг
 
ү
йлчилгээтэй
.
Цаашид
 
зах
 
зээлээ
 
ө
рг
ө
 ж
үү
лэн
 
голионы
 
шингэнтэй
 
цай
,
мойлтой
 
цай
 
зэрэг
 
б
ү
тээгдэх
үү
нийг
 
ү
йлдвэрлэх
 
болно
.
БНХАУ
-
ын
Jiangyin Hongda Powder Equipment Co.,Ltd
 –с
 
ү
йлдвэрийн
 
тоног
 
т
ө
х
өө
р
ө
мж
өө
 
авна
.
 Ү
йлдвэрлэлд
 
хатаах
,
бутлах
,
шигших
,
дугтуйлан
 
савлах
,
уутлан
 
савлах
,
хайрцаглах
 
ү
йлдлийг
 
г
ү
йцэтгэдэг
 
тоног
 
т
ө
х
өө
р
ө
мж
 
хэрэглэгдэнэ
.
Тоног
 
т
ө
х
өө
р
ө
мжийн
 
нийт
 
ө
рт
ө
г
17000$
байна
.

Activity (96)

You've already reviewed this. Edit your review.
Badamaa Nyambuu liked this
Danbayar Jagaa added this note
endees yaj file tatah
1 thousand reads
1 hundred reads
ёооё ганц цөцгийн тосны талаар төсөл хийчихэд яадгийн бээ?
Munkhu Byambaa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->