Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
U.TS

U.TS

Ratings: (0)|Views: 668 |Likes:
Published by Bayar Jargal

More info:

Published by: Bayar Jargal on Aug 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2013

pdf

text

original

 
АГУУЛГА
 
УДИРТГАЛНЭГ Д
Ү
ГЭЭР Б
Ү
ЛЭГ:
Ү
нэт цаасны цаасны зах зээлийн тухай
ү
ндсэнойлголт
1.1
Ү 
нэт цаасны т
ө
 р
ө
 л, ангилал
1.2
Ү 
нэт цаасны зах зээл
 1.3
Ү 
нэт цаасны зах зээл ба эдийн засгийн
ө
с
ө
 лтийн холбоо
 
ХОЁР ДУГААР Б
Ү
ЛЭГ: Монголын
ү
нэт цаасны зах зээлийг х
ө
гжлийг
ү
нэлэхнь
2.1 Х 
ө
гжиж буй орны
ү 
нэт цаасны зах зээлийн онцлог
2.2
Монголын
ү 
нэт цаасны зах зээлийн т
ө
 л
ө
вшил, х 
ө
гжил,онцлог
 2.3
Ү 
нэт цаасны зах зээлийн
 
 х 
ө
гжлийг хэмждэг
ү 
 з
үү 
 лэлт
үү 
д,аргачлал
 
ГУРАВ ДУГААР
 
Б
Ү
ЛЭГ: Монголын
ү
нэт цаасны зах зээлийн хэтийнхандлага
3.1 Монголын
ү 
нэт цаасны зах зээлийн
ө
н
өө
гийн байдал
3.2
Монголын
ү 
нэт цаасны зах зээлд
 
 хийсэн шинжилгээ
3.3
Монголын
ү 
нэт цаасны зах зээлийг х 
ө
гж 
үү 
 лэх хэтийн хандлага
 Д
Ү
ГНЭЛТ
 
НОМ З
Ү
ЙХАВСРАЛТ
 
 
УДИРТГАЛ
 
Монгол улсад
ү
нэт цаасны зах эээл
үү
сээд 1
7
хан жил болж байгаа хэдий ч
 
с
үү
лийн жил
үү
дэд
ү
нэт цаасны зах эээлийн
ү
йп ажиллагаа идэвхжин улам б
ү
р
ө
рг
ө
 жин тэлэх хандлагатай байна. Жишээ хэлье, х
ө
р
ө
нгийн зах зээлийн эргэлт
 2
004 онд 500сая т
ө
гр
ө
г байсан бол
 
2005 онд 5,6 тэрбум
 
т
ө
гр
ө
г, 2006 онд 18тэрбум т
ө
гр
ө
гт х
ү
рлээ.
2
007оны
 
ө
д
ө
р
 
2 тэрбум
 
т
ө
гр
ө
гний арилжаа явагдлаа.
 
 Үү
ний сацуу х
ө
р
ө
нгийн эах зээлийг х
ө
гжлиийн х
ө
ш
үү
рэг
 
болгох асуудол чихээр дэвшигдэж байгаа.
 Үү
ний нэг жишээ нь Монгол улсын х
ө
гжлийн гарцхаана байна
 
вэ? гэсэн асуултанд монголын х
ө
р
ө
нгийн биржийн г
ү
йцэтгэхзахирал Р.Содх
үү
 
хариулахдаа: х
ө
гжлийн гарцыг бид
ө
н
өө
д
ө
р
ү
зэхдээ эдийнзасаг
 
гол
 
ү
йлчилдэг хамгийн х
ү
чтэй, капиталист нийгмийн санх
үү
гийн том захэээл болсон х
ө
р
ө
нгийн зах зээл
 
буюу
ү
нэт
 
цаасны арилжааг эх орондоо хэрхэнх
ө
гж
үү
лэх вэ гэдгээс эхэлнэ хэмээжээ.
 
Тэгвэл х
ө
р
ө
нгийн зах зээлийн энэх
үү
 
идэвхжил.
ө
рг
ө
 жин тэлэлт нь эдийнэасгийн
ө
с
ө
лт
ө
д ямар н
ө
л
өө
 
ү
з
үү
лэх нь тун сонирхолтой асуудал учир
ү
нэтцаасны
ө
н
өө
гийн байдал хэтийн т
ө
л
ө
в гэсэн
 
сэдэвтэй судалгааны ажилхийхээр сонгон авсан юм.
 
 Ү
нэт цаасны зах зээл ба эдийн эасгийн
ө
с
ө
лтийн асуудал бол манай улсадт
ө
дийг
ү
й дэлхий нийтийн анхаарлын т
ө
вд байдаг. Манай улсад ач хопбогдол ньямараар тавигдаж байгаа
 
нь санх
үү
гийн зохицуупах хорооноос 2007 оныгх
ө
р
ө
нгийн зах зээлийн жил болгон зарласон болон ноён Р.Содх
үү
гийнярилцлагаас харахад ойлгогдоно.
 
Судалгааны зорилго нь
ү
нэт цаасны зах зээлийн х
ө
гжлийн
ү
з
үү
лэлт
үү
дийгашиглан монголын хувьд
ү
нэт цаасны зах зээлийн х
ө
гжлийн т
ү
вшин ямарбайгааг тодорхойлон цаашид ямар чиг хандлагатай байгааг
 
тогтооход оршино.
 
Шинжилгээ хийхдээ энгийн математикийн болон графикийн арга,эконометрикийн Times series
ү
нэлгээний аргыг ашиглалаа.Судалгаанд Монгол улсын
ү
нэт цаасны зах эээлд арилжаа
 
явагдажэхэлснээс хойшхи буюу 1992
-2007
оны
ү
з
үү
лэлт
үү
дийг ашигласан болно.
 
 
НЭГД
 Ү
ГЭЭР Б
 Ү
ЛЭГ:
 Ү
нэт цаасны зах зээлийн
ү
ндсэн ойлголт
1.1
 Ү
нэт цаасны т
ө
р
ө
л, ангилал
 
Санх
үү
гийн шийдвэр
үү
д нь санх
үү
 жилт болон х
ө
р
ө
нг
ө
 
оруулалт хийх эсэхтэйхолбогдож эзэмшигчдийн х
ө
р
ө
нг
ө
 
баялгийг хамгийн их болгох зорилготойбайдаг. Иймд санх
үү
гийн менежерийн гаргах шийдвэр
үү
д нь компанийнхувьцааны
ү
нэ
ө
рт
ө
гтэй хамааралтай байх ба ямар зах зээлд борлуулахыг авч
ү
зэж тооцсон байх ёстой.
 
 Ү
нэт цааснууд.
 
 Ү
нэт цаас гэдэг нь
өө
рийн эзэмшигчдээ ирээд
ү
йн м
ө
нг
ө
н урсгалын нэгболомжийг олгодог санх
үү
гийн х
ө
р
ө
нгийг хэлнэ. ¯нэт цаас гэдэг нь хувьцаат
êîìïàíèä õºðºí㺠îðóóëæ, íîãäîë àøèã àâàõ áîëîí ñàíàëûí ýðõèéã ãýð÷èëñýíõóâüöàà, ýðõ á¿õèé áàéãóëëàãààñ 1 æèëýýñ äýýø õóãàöààòàé çýýëëýãý, çàñãèéíãàçðûí ºðèéí áè÷èã, ò¿¿í÷ëýí ¿íýò öààñíû õîðîîíîîñ ýíý õóóëüä íèéö¿¿ëýí¿íýò öààñ ãýæ òîäîðõîéëñîí áàðèìò
юм.
 Ү
нэт цаасны т
ө
р
ө
л, ангилал
 
 Ү
нэт цааснуудыг дотор нь 3 б
ү
лэг болгон хувааж авч
ү
здэг. Ингэж ангилахдаанэгд
ү
гээрт, дуусах хугацаа, 2
-
рт онцлог шинж чанараар нь ангилдаг. Одоом
ө
нг
ө
ний зах зээлийн
ү
нэт цааснууд, х
ө
р
ө
нгийн зах зээлийн
ү
нэт цааснуудболон
үү
смэл
 
ү
нэт цааснуудын
 
талаар товч тайлбарыг нь авч
ү
зье.
 
М
ө
нг
ө
ний зах зээлийн
ү
нэт цааснууд.
 
М
ө
нг
ө
ний зах зээлийн
ү
нэт цааснууд нь богино хугацаатай, х
ө
рв
ө
х чадвар
ө
нд
ө
ртэй, эрсдэл багатай
ү
нэт цааснууд байдаг. Дуусах хугацаа нь нэг жилэсвэл т
үү
нээс бага байна. М
ө
нг
ө
ний зах зээлийн
ү
нэт цааснууд нь бодитх
ө
р
ө
нгийн барьцаа шаарддагг
ү
й, гаргагчаас эргэн т
ө
л
ө
х
ө
д итгэж тодорхойлсон
 Үнэт цаас
 
Мөнгөний захзээлийн үнэтцааснууд:
 
 
Хадгаламжийнсертеификат
 
 
Засгийн газрынүнэт цаас
 
 
Банкны акцкпт
 
 
 Арилжааны бичиг
 
 Үүсмэл үнэтцааснууд:
 
 
Опцион
 
 
Фьючерс
 
 
Своп хэлцэл
 
Хөрөнгийн захзээлийн үнэтцааснууд:
 
 
Корпорацийнбонд
 
 
Энгийн хувьцаа
 
 
Давуу эрхтэйхувьцаа
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Munhbat Adiya liked this
Oralbai Isa liked this
Degi Gr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->